Opsiynau cynilo i blant

Mae cynilo ar gyfer plentyn heddiw yn rhodd wych i’r dyfodol. Nid yn unig y gall ddechrau ei fywyd fel oedolyn gyda rhywfaint o gynilion, ond mae annog plant i gynilo yn gynnar hefyd yn eu helpu i ddysgu gwersi pwysig am arian. Darllenwch am gynhyrchion a all eich helpu i ddechrau cynilo ar gyfer plant.

Opsiynau cynilo i blant

Dyma rai o’r cynhyrchion cynilo mwyaf poblogaidd i blant.

Cyfrifon cynilo i blant

Wyddech chi?

Bydd cynilo ychydig bob mis, dyweder £5 am 18 mlynedd, yn cronni dros amser, ac yn ennill llog hefyd! Gallai eich cynilion dyfu i fod yn ddigon i’ch plentyn dalu am wersi gyrru, neu am flaendal ar ei gartref cyntaf ar rent.

 • Gall eich plentyn gael ISA Iau os yw dan 18 ac yn byw yn y DU. Fodd bynnag, ni all gael ISA Iau a Chronfa Ymddiriedolaeth Plant. Os dymunwch agor ISA Iau gofynnwch i’r darparwr drosglwyddo cronfa’r ymddiriedolaeth i mewn iddi.
 • Gall ISAs fod yn ddewis da i gynilo oherwydd ni fyddwch yn talu treth ar y llog a enillwch tra mae ISAs Stociau a Chyfranddaliadau yn effeithlon o ran treth oherwydd mae eich buddsoddiad yn rhydd o unrhyw ofynion Treth ar Enillion Cyfalaf neu Dreth Incwm.
 • Agorwch gyfrif gyda chyn lleied â £1.
 • Mewn rhai achosion, gall eich plentyn godi ei arian pryd bynnag y bydd yn dymuno gwneud hynny.
 • Fel arfer, telir llog ar ôl didynnu treth, ond gallwch ei adennill yn ddiweddarach. Neu gallwch gael y llog yn llawn heb ddidynnu treth drwy ofyn i’ch banc neu gymdeithas adeiladu am Ffurflen R85 CThEM.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

ISAs (a elwir yn NISA weithiau) Stociau a chyfranddaliadau i Bobl Iau

Wyddech chi?

Dengys ymchwil ddiweddar fod rhieni yn y DU ar gyfartaledd yn cynilo £42.45 y mis ar gyfer pob plentyn.

 • Gall plant a anwyd ar ôl 3 Ionawr 2011 – neu’r rheini o dan 18 oed a anwyd cyn 1 Medi 2002 – gael ISA i Bobl Iau. Dim ond plant a gaiff eu geni rhwng 1 Medi 2002 a 3 Rhagfyr 2011 sy’n gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant).
 • Mae’r elw – y llog a’r enillion buddsoddiad – yn y cyfrifon hyn yn ddi-dreth.
 • Er bod yn rhaid i riant neu warcheidwad agor y cyfrif, mae’r arian yn eiddo i’r plentyn. Ond dim ond pan fydd yn 18 oed y gallant godi’r arian.
 • Gall pob plentyn gael un ISA Arian Parod i Bobl Iau ac un ISA stociau a chyfranddaliadau i bobl iau yn ystod ei blentyndod, ond mae’n bosibl trosglwyddo pob un i ddarparwyr gwahanol. Nid yw ISAs i Bobol Iau yn gweithio fel contract blynyddol, yn wahanol i’r rhai i oedolion.
 • Mae ISAs Arian Parod i Bobl Iau yn gweithio yn yr un ffordd â chyfrif cynilo, ar wahân i’r ffaith na thelir treth ar y llog ac y caiff yr arian ei gloi nes i’r plentyn droi’n 18 oed.
 • Mae ISAs Stociau a chyfranddaliadau i bobl iau yn caniatáu i chi brynu cyfranddaliadau, bondiau a buddsoddiadau cymwys eraill ar ran y plentyn. Gall gwerth y buddsoddiadau a’r incwm hyn ostwng yn ogystal â chynyddu.
 • Y trothwy ISA Iau ar gyfer y flwyddyn dreth 2016-17 yw £4,128.
 • Os yw’r plentyn yn 16 neu 17 oed, gall gymryd ISA arian parod (oedolyn) a chynilo hyd at £20,000 y flwyddyn, yn ogystal â ISA Iau hyd at £4,128 y flwyddyn.

Gweler ein fideo ar gynilion i blant ac ISAs i Bobl Iau.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Bondiau Plant Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol

 • Mae’r plentyn yn berchen ar y bondiau, ond dim ond rhiant, gwarcheidwad neu (hen) daid/nain all eu prynu. Mae’r rhiant neu warcheidwad yn eu dal nes bod y plentyn yn troi’n 16 oed.
 • Gwerthir bondiau mewn sypiau o’r enw cyhoeddiadau sy’n rhedeg am bum mlynedd yr un. Mae gan bob dyroddiad gyfradd llog penodol. Ychwanegir llog ar ddiwedd pob blwyddyn.
 • Ar ddiwedd pob cyfnod o bum mlynedd, gallwch drosglwyddo’r dyroddiad mewn dyroddiad pum mlynedd newydd tan ben-blwydd y plentyn yn 16.
 • Gallwch ddechrau buddsoddi gyda £25 yn unig hyd at derfyn uchaf o £3,000 ar gyfer pob dyroddiad.
 • Mae’r holl log yn ddi-dreth – nid oes unrhyw reolau ynghylch setliad treth rhieni.

Cynllun wedi’i eithrio rhag treth Cymdeithas Lesiant

 • Dim ond drwy Gymdeithasau Llesiant y mae’r cynlluniau cynilo i blant hyn ar gael, sy’n eiddo i’w haelodau i weithio er budd yr aelodau hynny – sefydliadau er budd pawb.
 • Dewiswch dalu i mewn i’r cynllun am gyfnod o rhwng 10 a 25 mlynedd.
 • Caiff arian ei fuddsoddi mewn cronfa fuddsoddi sy’n seiliedig ar gyfranddaliadau dros y tymor a ddewiswch. Yr uchafswm y gellir ei dalu i mewn yw £270 y flwyddyn, neu £300 y flwyddyn os byddwch yn talu £25 i mewn bob mis.
 • Pan fydd y cynllun yn aeddfedu, rhaid i’r plentyn fod yn 16 oed o leiaf, a rhaid i chi fod wedi talu i mewn i’r cynllun am o leiaf 10 mlynedd.
 • Gall gwerth y mathau hyn o fuddsoddiad ostwng yn ogystal â chynyddu. Mae taliadau polisi Cymdeithas Lesiant hefyd yn gymwys.
 • Ar yr amod eich bod yn parhau i dalu am saith mlynedd a hanner , neu dri chwarter y tymor, pa un bynnag sydd fwyaf, ni fyddwch yn talu Treth Enillion Cyfalaf na Threth Incwm ar unrhyw enillion neu incwm.

Cyfrifon y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

Roedd plant a anwyd rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011 yn gymwys ar gyfer cynllun Cronfa Ymddiriedolaeth Plant y Llywodraeth.

O Ebrill 2015 ymlaen, gall rhieni drosglwyddo cynilion o gyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISA Iau.

Chwilio am rywbeth gwahanol?

Ewch yn ôl i’r adran ar blant a chynilo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?