Opsiynau cynilo i blant

Mae cynilo ar gyfer plentyn heddiw yn rhodd wych i’r dyfodol. Nid yn unig y gall ddechrau ei fywyd fel oedolyn gyda rhywfaint o gynilion, ond mae annog plant i gynilo yn gynnar hefyd yn eu helpu i ddysgu gwersi pwysig am arian. Darllenwch am gynhyrchion a all eich helpu i ddechrau cynilo ar gyfer plant. Dyma rai o’r opsiynau cynilo i blant all eich helpu i ddechrau cynilo.

Cyfrifon cynilo i blant

Wyddech chi?

Bydd cynilo ychydig bob mis, dyweder £5 am 18 mlynedd, yn cronni dros amser, ac yn ennill llog hefyd! Gallai eich cynilion dyfu i fod yn ddigon i’ch plentyn dalu am wersi gyrru, neu am flaendal ar ei gartref cyntaf ar rent.

 • Gallwch drefnu cyfrif gyda banc neu gymdeithas adeiladu ar ran plentyn. Gall ddechrau rheoli ei gyfrif ei hun unwaith y bydd yn saith oed.
 • Mae’r cynilion hyn yn cynnig ffordd wych o ddysgu sut i reoli arian ac yn helpu plant i ddod i’r arfer â chynilo. A bydd rhai darparwyr yn cynnwys rhodd gyda’r cyfrif, fel cadw mi gei.
 • Agorwch gyfrif gyda chyn lleied â £1 ar gyfer unrhyw blentyn hyd at 18 oed.
 • Mewn rhai achosion, gall eich plentyn godi ei arian pryd bynnag y bydd yn dymuno gwneud hynny.
 • Mae dau brif fath o gyfrif cynilo i blant: mynediad ar unwaith (a elwir hefyd yn fynediad hwylus), a chynilo rheolaidd.
 • Gyda chyfrif mynediad ar unwaith, gallwch chi neu’ch plentyn godi neu dalu arian i mewn ar unrhyw bryd. Fel arfer, cewch gyfradd llog is na mathau eraill o gyfrifon.
 • Mae cyfrifon cynilo rheolaidd wedi eu cynllunio i annog plant i gynilo swm bob mis, yn aml wedi eu cynnal am gyfnod penodol o amser, er enghraifft 12 mis. Os byddwch chi’n tynnu arian allan o fewn y cyfnod hwnnw, gall y cyfrif leihau’r llog a derbyniwch. Fel arfer ac o ganlyniad mae’r cyfrifon hyn yn talu cyfradd llog uwch na chyfrifon mynediad ar unwaith a mynediad hwylus.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo.

Gallwch ddefnyddio y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cadw-mi-gei

 • Syniad da i blant ifanc iawn ble mae’r pethau allweddol sydd angen iddynt ddysgu yw nad tegan yw arian a bod angen i chi ei gadw mewn lle diogel.
 • Mae’n helpu i ddeall gwerth gwahanol ddarnau a phapurau arian, ac nad yw darnau arian mwy o reidrwydd yn fwy gwerthfawr.
 • Mae hefyd yn gyfle da i ddechrau rhoi arian poced rheolaidd i’ch plentyn, gyda chyfrifoldeb bychan yn atodedig fel cael rhywbeth arbennig ar y penwythnos. Bydd hyn yn ei helpu i ddysgu fod yn rhaid cynilo ar gyfer beth ydych chi ei eisiau, bod rhaid gwneud dewisiadau, a phan fydd wedi mynd mae wedi mynd.
 • Cofiwch nad yw swm yr arian poced yn bwysig, gall fod cyn lleied â 5c, oherwydd yr arfer sy’n wir bwysig. Peidiwch â cholli cyfle o ran yr agwedd cyfrifoldeb oherwydd fel arall mae perygl y bydd eich plentyn yn gwneud dim mwy na chasglu arian, yn hytrach na datblygu dealltwriaeth o sut mae arian yn gweithio.

ISAs (a elwir yn NISA weithiau) Stociau a chyfranddaliadau i Bobl Iau

Wyddech chi?

Dengys ymchwil ddiweddar fod rhieni yn y DU ar gyfartaledd yn cynilo £42.45 y mis ar gyfer pob plentyn.

 • Gall plant a anwyd ar ôl 3 Ionawr 2011 – neu’r rheini o dan 18 oed a anwyd cyn 1 Medi 2002 – gael ISA i Bobl Iau. Dim ond plant a gaiff eu geni rhwng 1 Medi 2002 a 3 Rhagfyr 2011 sy’n gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant).
 • Mae’r elw – y llog a’r enillion buddsoddiad – yn y cyfrifon hyn yn ddi-dreth.
 • Er bod yn rhaid i riant neu warcheidwad agor y cyfrif, mae’r arian yn eiddo i’r plentyn. Ond dim ond pan fydd yn 18 oed y gallant godi’r arian.
 • Gall pob plentyn gael un ISA Arian Parod i Bobl Iau ac un ISA stociau a chyfranddaliadau i bobl iau yn ystod ei blentyndod, ond mae’n bosibl trosglwyddo pob un i ddarparwyr gwahanol. Nid yw ISAs i Bobol Iau yn gweithio fel contract blynyddol, yn wahanol i’r rhai i oedolion.
 • Mae ISAs Arian Parod i Bobl Iau yn gweithio yn yr un ffordd â chyfrif cynilo, ar wahân i’r ffaith na thelir treth ar y llog ac y caiff yr arian ei gloi nes i’r plentyn droi’n 18 oed.
 • Mae ISAs Stociau a chyfranddaliadau i bobl iau yn caniatáu i chi brynu cyfranddaliadau, bondiau a buddsoddiadau cymwys eraill ar ran y plentyn. Gall gwerth y buddsoddiadau a’r incwm hyn ostwng yn ogystal â chynyddu.
 • Y trothwy ISA Iau ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22 yw £9,000.
 • Os yw’r plentyn yn 16 neu 17 oed, gall gymryd ISA arian parod (oedolyn) a chynilo hyd at £20,000 y flwyddyn, yn ogystal ag ISA Iau hyd at £9,000 y flwyddyn (2021/22).

Gweler ein fideo ar gynilion i blant ac ISAs i Bobl Iau.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Cynllun wedi’i eithrio rhag treth Cymdeithas Lesiant

 • Dim ond drwy Gymdeithasau Llesiant y mae’r cynlluniau cynilo i blant hyn ar gael, sy’n eiddo i’w haelodau i weithio er budd yr aelodau hynny – sefydliadau er budd pawb.
 • Dewiswch dalu i mewn i’r cynllun am gyfnod o rhwng 10 a 25 mlynedd.
 • Caiff arian ei fuddsoddi mewn cronfa fuddsoddi sy’n seiliedig ar gyfranddaliadau dros y tymor a ddewiswch. Yr uchafswm y gellir ei dalu i mewn yw £270 y flwyddyn, neu £300 y flwyddyn os byddwch yn talu £25 i mewn bob mis.
 • Pan fydd y cynllun yn aeddfedu, rhaid i’r plentyn fod yn 16 oed o leiaf, a rhaid i chi fod wedi talu i mewn i’r cynllun am o leiaf 10 mlynedd.
 • Gall gwerth y mathau hyn o fuddsoddiad ostwng yn ogystal â chynyddu. Mae taliadau polisi Cymdeithas Lesiant hefyd yn gymwys.
 • Ar yr amod eich bod yn parhau i dalu am saith mlynedd a hanner , neu dri chwarter y tymor, pa un bynnag sydd fwyaf, ni fyddwch yn talu Treth Enillion Cyfalaf na Threth Incwm ar unrhyw enillion neu incwm.
 • Mae’r terfyn di-dreth o £270 y flwyddyn yn ychwanegol i’ch lwfans ISA blynyddol.

Cyfrifon y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

Cyfrifon y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant bellach ar gau i gyfrifon newydd. Ers Ebrill 2015, mae rhieni wedi gallu trosglwyddo cynilion o gyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISAs Iau.

Os ganed plentyn rhwng 2002 a 2011, mae’n bosib bod ganddo ef neu hi Gronfa Ymddiriedolaeth Plant (CTF). Gellir trosglwyddo’r rhain i ISA Iau.

Os na fydd y CTF yn cael ei drosglwyddo, gall y plentyn hawlio’r arian serch hynny ar ôl cyrraedd 18 oed.

Bondiau Premiwm NS&I

 • Yn wahanol i gynilion neu fuddsoddiadau eraill, ble byddwch yn ennill llog ar incwm buddran rheolaidd, gyda Bondiau Premiwm byddwch yn cael eich rhoi mewn cystadleuaeth fisol ble gallwch ennill rhwng £25 a £1 miliwn yn ddi-dreth.
 • Ar gyfartaledd, mae 1 o bob 3 o bobl yn ennill gwobr ariannol bob blwyddyn gyda buddsoddiad o £1,000.
 • Gallwch eu prynu i chi eich hun neu ar ran eich plentyn, ŵyr neu wyres neu or-ŵyr neu or-wyres.
 • Rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf i brynu Bondiau Premiwm.
 • Rhaid i bob buddsoddiad a wnewch fod yn £25 neu fwy.
 • Gallwch barhau i brynu bondiau ar gyfer eich plentyn hyd nes y byddwch yn cyrraedd yr uchafswm lefel dal o £50,000.
 • Gallwch roi’r cyfrifoldeb i’ch plentyn o gadw manylion ei fuddsoddiad yn ddiogel a chymryd rhan mewn penderfyniadau am beth i’w wneud gyda’r arian os bydd yn ennill.
 • Addas os ydych yn dymuno eu prynu fel rhodd i’ch plentyn neu’ch ŵyr neu wyres dan 16 oed os mai chi yw ei riant, gwarcheidwad cyfreithlon neu daid neu nain.
 • Gyda chefnogaeth Trysorlys Ei Mawrhydi, er mwyn i’r holl arian a fuddsoddir gennych fod yn 100% ddiogel.
 • Gallwch nawr brynu Bondiau Premiwm fel anrhegion i’ch plentyn, ŵyr neu wyres neu or-ŵyr neu or-wyres. Gall neiniau a theidiau a hen neiniau a theidiau ymgeisio ar-lein neu trwy’r post.

Bondiau Plant Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol

 • Mae’r plentyn yn berchen ar y bondiau, ond dim ond rhiant, gwarcheidwad neu (hen) daid/nain all eu prynu. Mae’r rhiant neu warcheidwad yn eu dal nes bod y plentyn yn troi’n 16 oed.
 • Gwerthir bondiau mewn sypiau o’r enw cyhoeddiadau sy’n rhedeg am bum mlynedd yr un. Mae gan bob dyroddiad gyfradd llog penodol. Ychwanegir llog ar ddiwedd pob blwyddyn.
 • Ar ddiwedd pob cyfnod o bum mlynedd, gallwch drosglwyddo’r dyroddiad mewn dyroddiad pum mlynedd newydd tan ben-blwydd y plentyn yn 16.
 • Gallwch ddechrau buddsoddi gyda £25 yn unig hyd at derfyn uchaf o £3,000 ar gyfer pob dyroddiad.
 • Mae’r holl log yn ddi-dreth – nid oes unrhyw reolau ynghylch setliad treth rhieni.

Pensiynau plant

Efallai nad yw cynilo ar gyfer ymddeoliad eich plentyn yn y dyfodol y peth cyntaf y byddwch yn ei ystyried wrth feddwl am yr amrywiol opsiynau cynilo ar gyfer eich plentyn. Ond, mae’n golygu mai dim ond pan fyddant wedi cyrraedd oed llawer mwy synhwyrol o 55 o flynyddoedd y bydd yn gallu cael mynediad at yr arian. Bydd hyn yn codi i 57 oed o 2028 ac ar ôl hynny bydd yn aros 10 mlynedd yn is nag Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

 • Gall unrhyw riant neu warchodwr cyfreithiol sefydlu pensiwn, a bydd yn trosglwyddo’n awtomatig i’ch plentyn pan fydd yn cyrraedd 18 oed. Gall wedyn ddechrau cyfrannu iddo ei hun.
 • Gallech gynilo hyd at £2,880 yn effeithiol o ran trethi bob blwyddyn gyda’r llywodraeth yn ychwanegu 25% at unrhyw gyfraniad yn awtomatig. Mae hyn yn golygu y bydd eich cyfraniad yn dod yn £3,600 yn awtomatig.
 • Mae’n dal yn bosibl cyfrannu dros £2,880 yn y flwyddyn honno, ond ni fyddwch yn derbyn unrhyw gyfraniad gan y llywodraeth.
 • Mae unrhyw dwf ym mhensiwn eich plentyn yn rhydd o dreth, sy’n golygu y gall ddechrau cynyddu yn gyflym. Ond fel unrhyw fuddsoddiad, gall fynd i lawr yn ogystal ag i fyny.
 • Er enghraifft, gan dybio eich bod yn buddsoddi’r uchafswm dros ddim ond 3 blynedd o £8,640 (£10,800 yn cynnwys ychwanegiad y llywodraeth), yn tybio twf cyfartalog o 2.5% dros 50 mlynedd, gallai eich pensiwn plentyn fod yn werth £350,943 ymhen 50 mlynedd, gyda 25% ar gael fel cyfandaliad di-dreth o dan y ddeddfwriaeth gyfredol.
  .

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?