Opsiynau eraill heblaw benthyciadau diwrnod cyflog

Os oes arnoch angen benthyca arian ac rydych yn meddwl am gymryd benthyciad diwrnod cyflog, stopiwch i ystyried eich opsiynau. Er ei fod yn hawdd ei sefydlu, gall benthyciad diwrnod cyflog droi’n ddyled drafferthus yn gyflym i lawer o bobl. Gall hefyd effeithio ar eich statws credyd os na fyddwch yn ei dalu yn ôl ar amser.

Benthyca i dalu am hanfodion o ddydd i ddydd

Ceisiwch gyngor annibynnol yn rhad ac am ddim

Hoffech chi siarad â chynghorwr? Ffoniwch ein Llinell Cyngor Ariannol ar 0300 500 5000.

Mae bron yn sicr nad benthyciad diwrnod cyflog fydd yr ateb os bydd arnoch angen yr arian i dalu biliau’r cartref, rhent neu forgais, neu i dalu arian yn ôl i bobl mae arnoch arian iddyn nhw. Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu am yr hanfodion, siaradwch â chynghorydd dyled. Gall eich helpu i lunio cyllideb, gosod eich biliau yn nhrefn blaenoriaeth, siarad â phawb y mae arnoch arian iddyn nhw a gweld os gallwch gytuno ar gynllun ad-dalu.

Os hoffech i rywun wneud hyn ar eich rhan neu os hoffech gael cyngor arbenigol ar ddyledion, mae llawer o sefydliadau a all helpu gyda chyngor cyfrinachol am ddim. Nid oes angen talu arian i gael cwmni rheoli dyled i roi trefn ar eich pryderon ariannol.

Ble i fynd i gael cyngor am ddim, cyfrinachol am ddyledion

Arian ar gyfer gwariant nad yw’n hanfodol

Yn aml mae cwmnïau benthyciadau diwrnod cyflog yn hysbysebu defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog ar gyfer pethau fel nosweithiau allan, dillad newydd neu drîts eraill. Ond os byddwch yn gwneud hyn, byddwch yn talu llawer mwy yn y pen draw na phe byddech yn aros a chynilo’r arian i dalu amdanyn nhw. Ac os na allwch aros, fel arfer mae ffyrdd llawer rhatach o fenthyca.

Er mwyn cael gwybod i ble mae eich arian yn mynd bob mis:

Dysgwch fwy yn ein canllaw, Beth os na allwch chi fforddio cynilo?

Ffyrdd gwell o fenthyca

Gofynnwch am flaenswm o’ch cyflog

Os oes arnoch angen arian cyn diwrnod cyflog, bob tro mae’n werth gofyn i’ch cyflogwr a fyddant yn rhoi blaenswm ichi ar eich cyflog.

Os ydych yn hawlio budd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf, neu os yw’ch arian yn hwyr gallwch ofyn i’ch cynghorwr Canolfan Byd Gwaith am flaenswm tymor byr. Fel arfer bydd angen ichi dalu hwn yn ôl o’ch taliadau yn y dyfodol.

Benthyca gan deulu a ffrindiau

Gall benthyca arian argyfwng gan aelod o’ch teulu neu ffrind eich helpu i osgoi’r risgiau sy’n dod gyda benthyciadau diwrnod cyflog. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi a’r unigolyn rydych yn benthyca ganddo’n cymryd yr amser i:

  • gyfrifo cyllideb a chynllun ad-dalu
  • trafod beth fydd yn digwydd os ydych yn hwyr yn talu’r arian yn ôl neu os nad ydych yn ei ad-dalu o gwbl
  • gofnodi eich cytundeb yn ysgrifenedig.

Darllenwch ein canllaw A ddylech gael benthyg arian gan eich teulu neu’ch ffrindiau?

Defnyddio cerdyn credyd

Os oes gennych gerdyn credyd eisoes

Efallai y gallwch ofyn am ymestyn eich terfyn credyd ar eich cerdyn credyd dros dro. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn talu’r swm ychwanegol yn ôl yn llawn ar ddiwedd y mis. Ceisiwch ad-dalu cymaint ag y gallwch bob mis gan y gall cardiau credyd fod yn ddrud os byddwch yn gadael dyled yn ddyledus neu’n mynd dros y terfyn credyd.

Darllenwch ein canllaw Ffyrdd o ymestyn eich terfyn credyd

Os yw’ch cais am gerdyn credyd wedi’i wrthod

Mae cardiau credyd yn arbennig i bobl sydd â sgôr credyd isel ac mae rhai o’r cwmnïau yma yn derbyn pobl sydd â Dyfarniadau Llys Sirol (CCJs). Maent yn codi cyfradd llog lawer uwch na chardiau eraill ond cyn belled â’ch bod yn ad-dalu’r cyfan neu’r rhan fwyaf o’r gweddill bob mis maent yn dal yn rhatach na benthyciad diwrnod cyflog.

Cewch wybod mwy am gardiau credyd ar gyfer credyd gwael ar wefan Money Saving Expert

Ddim yn siŵr y gallwch dalu’r balans bob mis?

Os nad ydych yn gallu ad-dalu’r balans ar eich cerdyn bob mis, mae’n debygol y bydd hyn yn llawer rhatach o hyd na benthyciad diwrnod cyflog. Fodd bynnag, bydd ffyrdd rhatach o fenthyca. Felly peidiwch â gwneud cerdyn credyd yn opsiwn cyntaf i chi oni bai eich bod yn gwybod y byddwch yn gallu talu’r balans.

Defnyddio gorddrafft awdurdodedig

Os oes gennych gyfrif cyfredol efallai y byddwch yn gallu cael gorddrafft awdurdodedig - neu estyniad ar eich gorddrafft - gan eich banc. Gall y llog a godir ar orddrafftiau fod mor uchel ag 19.5%. (Ffynhonnell: Tablau cymharu’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol Ionawr 2014.) Eto cyhyd â’ch bod yn defnyddio gorddrafft awdurdodedig ac yn aros o fewn y terfyn, bydd yn rhatach na defnyddio benthyciad diwrnod cyflog. Peidiwch â chael eich temtio i lithro i orddrafft heb ganiatâd gan y gall hyn fod yn ddrud iawn ac arwain at broblemau ariannol difrifol.

I gael gwybod rhagor, darllenwch Egluro gorddrafftiau

Benthyg oddi wrth undeb credyd

Opsiwn llawer mwy fforddiadwy na benthyciad diwrnod cyflog yw benthyciad gan undeb credyd. Mae cap ar faint o log y gallant ei godi – 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR yn Lloegr, yr Alban a Chymru, 2% y mis neu 26.8% APR yng Ngogledd Iwerddon – ac nid oes unrhyw gostau na chosbau cudd os ydych yn ad-dalu’r benthyciad yn gynnar.

Benthyg oddi wrth undeb credyd

Benthyciad di-log gan y Gronfa Gymdeithasol

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian ar rydych yn hawlio budd-daliadau, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol.

Benthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Help gan eich cynllun cymorth lles lleol

Os ydych yn cael anhawster talu am bethau hanfodol fel bwyd, gwres a dillad mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael help gan gynllun cymorth lles lleol. Maent yn amrywio o ardal i ardal a gallant ddarparu, er enghraifft, dalebau, cardiau rhagdalu, dodrefn neu nwyddau gwyn a banciau bwyd. Efallai y bydd rhai awdurdodau lleol yn rhoi benthyciadau hefyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?