Dewisiadau eraill amgenach na benthyciadau diwrnod cyflog

Os oes arnoch angen benthyca arian ac rydych yn ystyried cymryd benthyciad diwrnod cyflog, stopiwch i ystyried eich opsiynau. Er ei fod yn hawdd ei sefydlu, gall benthyciad diwrnod cyflog droi’n ddyled drafferthus yn gyflym i lawer o bobl. Gall hefyd effeithio ar eich statws credyd os na fyddwch yn ei dalu yn ôl yn brydlon.

Benthyca i dalu am hanfodion o ddydd i ddydd

Ceisiwch gyngor annibynnol

Hoffech chi siarad â chynghorwr? Ffoniwch ein Llinell Cyngor Ariannol ar 0800 138 7777.

Mae bron yn sicr nad benthyciad diwrnod cyflog fydd yr ateb os bydd arnoch angen yr arian i:

  • talu biliau’r cartref
  • talu rhent neu forgais
  • ad-dalu’r bobl y mae arnoch arian iddynt.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu am yr hanfodion, siaradwch â chynghorydd dyled. Gall eich helpu i lunio cyllideb, blaenoriaethu’ch biliau, siarad â phawb y mae arnoch arian iddyn nhw a helpu i sefydlu cynllun ad-dalu.

Mae llawer o sefydliadau a all helpu gyda chyngor cyfrinachol am ddim ar ddyledion. Nid oes angen talu arian i gael cwmni rheoli dyled i roi trefn ar eich pryderon ariannol.

Arian ar gyfer gwariant nad yw’n hanfodol

Gall cwmnïau benthyciadau diwrnod cyflog hysbysebu defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog ar gyfer pethau fel nosweithiau allan, dillad newydd neu bethau eraill moethus. Ond os byddwch yn gwneud hyn, byddwch yn talu llawer mwy yn y pen draw na phe byddech yn aros a chynilo’r arian i dalu amdanyn nhw. Ac os na allwch aros, fel arfer mae ffyrdd llawer rhatach o fenthyca.

I gael gwybod i ble mae eich arian yn mynd bob mis:

Dysgwch fwy yn ein canllaw, Beth os na allwch chi fforddio cynilo?

Rhowch gynnig ar Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol (SCDCau) fel dewis arall

Sefydliadau bach annibynnol yw Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol (SCDCau) sy’n cynnig benthyciadau i bobl a wrthodwyd gan eu banc neu gwmni cerdyn credyd. Maent yn dueddol o fod yn sefydliadau lleol sy’n cynnig gwasanaeth personol sydd wedyn yn ailfuddsoddi unrhyw elw a wnânt yn ôl i’r gymuned.

Mae’n rhaid i Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol a phob sefydliad arall sy’n cynnig credyd i ddefnyddwyr, gofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a glynu at eu rheolau a’u safonau.

Gallwch ddod o hyd i ddarparwr benthyciadau arall, gan gynnwys SCDCau, yn lleol i chi drwy ddefnyddio gwefan Finding Finance. Mae Finding Finance yn cael ei redeg gan Responsible Finance, sef y corff aelodaeth ar gyfer darparwyr benthyciadau cyfrifol.

Ffyrdd eraill o fenthyc

Gofynnwch am flaenswm o’ch cyflog

Os oes arnoch angen arian cyn diwrnod cyflog, bob tro mae’n werth gofyn i’ch cyflogwr a fyddant yn rhoi blaenswm ichi ar eich cyflog.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Os ydych yn hawlio budd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf, neu os yw’ch arian yn hwyr gallwch ofyn i’ch cynghorwr Canolfan Byd Gwaith am flaenswm tymor byr. Fel arfer bydd angen ichi dalu hwn yn ôl o’ch taliadau budd-dal.

Benthyca gan deulu a ffrindiau

Gall benthyca arian argyfwng gan aelod o’ch teulu neu ffrind eich helpu i osgoi’r risgiau sy’n dod gyda benthyciadau diwrnod cyflog. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi a’r unigolyn rydych yn benthyca ganddo’n cymryd yr amser:

  • I gyfrifo cyllideb a chynllun ad-dal
  • I drafod beth fydd yn digwydd os ydych yn hwyr yn talu’r arian yn ôl neu os nad ydych yn ei ad-dalu o gwb
  • I gofnodi eich cytundeb yn ysgrifenedig.

Defnyddio cerdyn credyd

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ad-dalu cymaint ag y gallwch bob mis, i gadw’r costau i lawr, a pheidiwch â chael eich temtio i wario mwy nag y gallwch chi fforddio ei ad-dalu’n gyfforddus.

Darllenwch ein canllaw Ffyrdd o ymestyn eich terfyn credyd.

Os yw’ch cais am gerdyn credyd wedi’i wrthod

Mae yna gardiau credyd yn arbennig i bobl sydd â sgôr credyd isel, er enghraifft oherwydd problemau blaenorol neu Ddyfarniadau Llys Sirol (CCJs). Maent yn codi cyfradd llawer uwch o log na chardiau eraill ond cyn belled â’ch bod yn ad-dalu’r cyfan o’r balans neu ran ohono bob mis, byddant yn dal i fod yn rhatach na benthyciad diwrnod cyflog.

Dysgwch ragor am gardiau credyd ar gyfer credyd gwael ar wefan Money Saving Expert.

Ddim yn siŵr y gallwch dalu’r balans bob mis?

Os nad ydych yn gallu ad-dalu’r balans ar eich cerdyn bob mis, mae’n debygol y bydd hyn yn llawer rhatach o hyd na benthyciad diwrnod cyflog – ond ceisiwch ad-dalu cymaint ag y gallwch.

Defnyddio gorddrafft awdurdodedig

Os oes gennych gyfrif cyfredol efallai y byddwch yn gallu cael gorddrafft awdurdodedig – gan eich banc.

Gall y rhain fod braidd yn ddrud (er, mae rhai gorddrafftiau heb log ar gael) ond cyn belled â’ch bod yn aros o fewn terfyn y gorddrafft, bydd yn rhatach fel arfer na defnyddio benthyciad diwrnod cyflog. Peidiwch â chael eich temtio i lithro i orddrafft heb ganiatâd gan y gall hyn fod yn ddrud iawn ac arwain at broblemau ariannol difrifol.

I gael gwybod rhagor darllenwch Esbonio gorddrafftiau.

Benthyca o undeb credyd

Opsiwn llawer mwy fforddiadwy na benthyciad diwrnod cyflog yw benthyciad gan undeb credyd. Mae cap ar faint o log y gallant ei godi – 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR yn Lloegr, yr Alban a Chymru, 1% y mis neu 26.8% APR yng Ngogledd Iwerddon.

Benthyciad di-log gan y Gronfa Gymdeithasol

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian ar rydych yn hawlio budd-daliadau, mae’n bosibl y gallech wneud cais am di-log Benthyciadau Cyllidebu a Blaendaliadau Cyllidebu.

Help gan eich cynllun cymorth lles lleol

Os ydych yn cael anhawster talu am bethau hanfodol fel bwyd, gwres a dillad mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael help gan gynllun cymorth lles lleol.

Maent yn amrywio o ardal i ardal a gallant ddarparu, er enghraifft, dalebau, cardiau rhagdalu, dodrefn neu nwyddau gwyn a banciau bwyd. Efallai y bydd rhai awdurdodau lleol yn rhoi benthyciadau hefyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?