Os yw’ch babi wedi marw yn fuan wedi’r enedigaeth

Os bu farw eich babi yn fuan wedi’r enedigaeth, gall llawer o deuluoedd mewn galar wynebu straen ariannol ar ben eu colled. Mae’n bwysig gwybod beth sydd gennych hawl iddo a gyda phwy i siarad.

Pa fudd-daliadau a hawliau allwch chi eu hawlio?

Os yw’ch babi yn marw o fewn pedair wythnos ers cael ei eni, mae gennych hawl i gael cymorth ariannol.

Byddwch yn dal i fod angen dweud wrth rai pobl allweddol beth sydd wedi digwydd.

Y ffordd orau i wneud hyn fel arfer yw ffonio neu, pan fydd yn bosibl, anfon e-bost.

Os na fyddwch yn teimlo y byddech yn gallu ffonio, efallai y byddwch yn gallu cael perthynas neu ffrind agos i wneud rhai o’r galwadau ar eich rhan.

Tâl ac absenoldeb mamolaeth

Mae gennych hawl i gyfanswm o 52 wythnos o absenoldeb.

Ni allwch gael hyn os byddwch yn cael plentyn trwy fenthyg croth, ond efallai y gallwch gael absenoldeb rhiant di-dâl.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Tâl Mamolaeth Statudol tra byddwch yn absennol o’r gwaith am uchafswm o 39 wythnos (ar yr amod eich bod wedi bod yn gweithio’n ddigon hir).

Rhaid i chi hawlio cyn pen 28 diwrnod o farwolaeth eich babi.

Siaradwch â’ch cyflogwr am beth all ei gynnig i chi neu wirio eich contract cyflogaeth.

Mae llawer o gyflogwyr yn cynnig absenoldeb tosturiol i rieni mewn galar yn rhan o’u contract cyflogaeth sylfaenol neu fuddion cyflogeion.

Lwfans Mamolaeth

Os ydych yn hunangyflogedig neu os nad ydych wedi bod gyda’ch cyflogwr yn ddigon hir i fod yn gymwys am Dâl Mamolaeth Statudol, efallai y byddwch yn gymwys am Lwfans Mamolaeth.

Mae hwn yn cael ei dalu gan y llywodraeth yn hytrach na’ch cyflogwr.

Os na allwch chi gael Lwfans Mamolaeth, efallai y gallwch gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA).

I hawlio Lwfans Mamolaeth, Credyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith neu, os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, eich Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Tâl ac Absenoldeb Profedigaeth Rhiant Statudol

Os ydych chi’n gyflogedig yn Lloegr, yr Alban neu Gymru mae gennych chi 56 wythnos i gymryd Absenoldeb i Rieni mewn Profedigaeth neu i hawlio Tâl Statudol i Rieni mewn Profedigaeth trwy eich cyflogwr. Mae hyn yn dechrau o ddyddiad marwolaeth y plentyn.

Rydych chi’n gallu cymryd dwy wythnos o absenoldeb mewn un bloc neu fel dau floc ar wahân o un wythnos.

Mae’r 56 wythnos wedi’u rhannu’n ddau gyfnod:

  • o ddyddiad marwolaeth neu farw-enedigaeth y plentyn hyd at wyth wythnos wedi hynny
  • naw i 56 wythnos ar ôl dyddiad marwolaeth neu farw-enedigaeth y plentyn.

Mae’n rhaid i chi roi rhybudd i’ch cyflogwr cyn i chi gymryd Absenoldeb i Rieni mewn Profedigaeth.

I weld rhagor o wybodaeth am gymhwysedd, ewch i wefan GOV.UK.

Budd-dal Plant

Byddwch yn cael Budd-dal Plant llawn am y cyfnod o’r enedigaeth hyd at wyth wythnos wedi i’ch babi farw.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno hawliad am Fudd-dal Plant, bydd angen i chi roi gwybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant (0300 200 3100) bod eich babi wedi marw.

Os nad ydych wedi cyflwyno hawliad eto, rhaid i chi wneud hynny o fewn tri mis i’r enedigaeth i gael y swm yn llawn.

Dysgwch ragor am Fudd-dal Plant os bydd plentyn yn marw, ar wefan GOV.UK.

Credyd Treth Plant

Efallai y byddwch hefyd yn gallu hawlio credydau treth hyd at wyth wythnos wedi marwolaeth eich babi.

Os nad ydych wedi hawlio, dylech wneud hynny o fewn un mis.

Os ydych eisoes yn derbyn credydau treth ar gyfer eich babi, rhaid i chi roi gwybod i’r Swyddfa Gredydau Treth (0345 300 3900) cyn pen mis o’ch colled.

Dysgwch fwy am Gredyd Treth Plant.

Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn

Os ydych ar incwm isel ac yn derbyn budd-dal cymwys (fel Cymorth Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, neu Gredyd Cynhwysol), nid yw’n effeithio ar eich hawl i hawlio Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn.

Rhaid i chi hawlio’r grant cyn pen 11 wythnos o’r dyddiad pan ddisgwylir i’r babi gael ei eni neu cyn pen tri mis ar ôl genedigaeth y babi.

I hawlio Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn:

Budd-daliadau a hawliau eraill

Mae gennych hawl i gael presgripsiynau am ddim am o leiaf 12 mis yn Lloegr (yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon mae presgripsiynau am ddim i bawb.) Mae gennych hawl hefyd i gael triniaeth ddeintyddol am ddim gan y GIG hyd nes y bydd y dystysgrif yn dod i ben. Gofynnwch i’ch meddyg neu fydwraig am ffurflen FW8, y gallwch ei chwblhau ac yna maent yn ei harwyddo a’i hanfon i chi.

Byddwch yn derbyn eich tystysgrif eithriad yn y post.

Gallant hefyd eich helpu â’r rhaglen Cychwyn Iach os ydych wedi bod yn hawlio talebau.

Ni fyddwch yn derbyn rhagor o dalebau ond gallwch ddefnyddio unrhyw dalebau rydych wedi’u derbyn eisoes.

Cofrestru’ch babi

Mae angen i chi gofrestru marwolaeth eich babi o fewn pum diwrnod yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon (wyth diwrnod yn yr Alban), drwy fynd â’r dystysgrif farwolaeth at y Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau.

Gallwch gofrestru’r enedigaeth ar yr un pryd os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny. Bydd y cofrestrydd yn rhoi ffurflen i chi ar gyfer y trefnwr angladdau. Yn y rhan fwyaf o leoedd, bydd angen i chi fynd i’ch swyddfa gofrestru leol, yng Nghymru a Lloegr, neu eich swyddfa gofrestru leol yn yr Alban, ond efallai y gallwch wneud hyn yn yr ysbyty. Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch wneud hyn mewn unrhyw Swyddfa’r Cofrestrydd Rhanbarthol yng Ngogledd Iwerddon {:target=”_blank”}.

Bydd staff yr ysbyty yn rhoi gwybod i chi beth sydd angen i chi ei wneud a ble i fynd.

Gwneud trefniadau’r angladd

Yn ôl y gyfraith rhaid i fabi sy’n marw yn fuan ar ôl ei eni gael ei gladdu neu ei amlosgi yn ffurfiol er nad yw angladd yn ofyniad cyfreithiol.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, yr Alban neu Loegr, ni fydd eich awdurdod lleol yn codi ffioedd arnoch chi am angladd neu amlosgiad arferol ar gyfer plentyn.

Bydd yn rhaid, serch hynny, i chi dalu am ffioedd eraill megis trefnydd angladdau, blodau a chofeb.

YOs nad ydych chi’n defnyddio trefnwr angladdau, rydych chi’n gallu hawlio am rai costau angladd ar GOV.UK.

Yng Nghymru, mae cyfraniad £500 hefyd tuag at yr angladd a chostau cysylltiedig eraill fel teyrngedau mewn blodau, placiau.

Os ydych chi ar incwm isel isel a bod angen cymorth ychwanegol arnoch chi i helpu i dalu am angladd, gallech chi gael Taliad Costau Angladd os ydych chi’n byw yn Lloegr, Cymru neu Ogledd Iwerddon.

I weld rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK neu cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith lleol. Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â’ch Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Os ydych chi’n byw yn yr Alban, mae’n cael ei alw’n Daliad Cymorth Angladd. Dysgwch fwy ar y wefan mygov.scot.

Mae’r achosion o goronafeirws wedi gosod cyfyngiadau difrifol ar angladdau,sy’n gwneud i drefnu seremoni ystyrlon ymddangos yn anodd. Gallwch chi ddysgu rhagor am beth allwch chi wneud ar y wefan Quaker Social Action.

Mae Sands, elusen genedigaeth farw a marwolaeth newyddenedigol, yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol. Darganfyddwch fwy ar wefan Sandsopens in new window.

Canllawiau am ddim wedi’u hargraffu

Mae ein canllawiau printiedig am ddim yn rhoi gwybodaeth a chyngor clir a diduedd ichi. Maent yn fan cychwyn da a gallant eich helpu wrth wneud dewisiadau gwybodus.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?