Os yw'r person rydych chi am ei helpu wedi colli galluedd meddyliol

Os bydd rhywun wir yn methu â rheoli ei faterion ei hunan, gallwch chi drefnu i wneud hynny ar ei ran. Fel arfer, cewch eich monitro’n ofalus i sicrhau eich bod bob amser yn gweithredu er lles gorau’r person, a byddwch yn cael eich cyfyngu o ran y mathau o benderfyniadau ariannol y gallwch eu gwneud – mae pob achos yn wahanol.

Cyn i chi allu dechrau, rhaid i chi wirio a yw’r person wir wedi colli’r gallu i wneud ei benderfyniadau ei hun.

Gwirio os yw rhywun wedi colli galluedd meddyliol

Yn gyffredinol, os oes gan berson y galluedd meddyliol i reoli ei arian ei hun, rhaid i chi gael caniatâd y person hwnnw drwy atwrneiaeth arferol. Dim ond os yw person wedi colli galluedd meddyliol y gallwch ddechrau rheoli arian rhywun ar eu rhan. Y peth cyntaf i’w wneud yw gwirio a yw hyn yn wir.

Dylech wirio a ydynt yn gallu:

  • deall y math o benderfyniadau y gall fod rhaid iddynt eu gwneud am eu harian
  • pwyso a mesur manteision ac anfanteision penderfyniad am eu harian
  • cyfathrebu gyda chi i wneud eu penderfyniad yn glir (hyd yn oed drwy amrantu llygad neu wasgu llaw)

Os gallant wneud y pethau hyn, dywed y gyfraith bod ganddynt y gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain. Mae Cod Ymarfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn rhoi canllaw manylach ar sut i asesu gallu rhywun i wneud penderfyniadau.

Darganfyddwch ragor ynglŷn â’r Ddeddf Galluedd Meddyliol a lawrlwytho’r Cod Ymarfer ar wefan GOV.UK.

Os oes gan rywun allu meddyliol, mae sawl ffordd y gallwch eu helpu i reoli eu harian neu i baratoi ar gyfer y dyfodol. Darllenwch fwy am hyn yn ein canllaw.

Os ydych yn siŵr nad oes gan y person alluedd meddyliol

Gair i gall

Dylech bob amser wirio a yw’r person wedi sefydlu atwrneiaeth barhaus (lasting power of attorney). Os oes ganddynt un, gallai arbed llawer o amser ac ymdrech.

Os ydych yn siŵr nad oes gan rywun alluedd meddyliol, gallwch gael yr hawl i reoli eu harian ar eu rhan o hyd, ond bod rhaid i chi wneud cais i’r llys i gael yr hawl hwn. Mae rhai camau i’w dilyn i wneud hyn.

Cam 1 – Gwirio am atwrneiaeth sy’n bodoli eisoes

Efallai y bydd y person eisoes wedi sefydlu atwrneiaeth barhaus. Gofynnwch iddyn nhw, i’w teulu neu i’w cyfreithiwr, ac os na allant ddweud wrthych, gallwch wirio gyda chorff swyddogol lle maent yn byw.

Os canfyddwch bod atwrneiaeth o’r fath eisoes yn ei lle, ac os ydych wedi’ch enwi’n atwrnai dylech chi ei chofrestru (os oes rhaid), neu fel arall gysylltu â’r atwrnai. Gall y swyddfa neu’r atwrnai ddweud wrthych sut i wneud hyn.

Cam 2 – Gwneud cais am y grym i reoli materion ariannol person os nad oes atwrneiaeth yn bodoli

Os nad oes atwrneiaeth gan y person rydych eisiau ei helpu eisoes, rhaid i chi wneud trefniadau gwahanol. Bydd rhaid i chi wneud cais ffurfiol i’r asiantaeth gywir, a byddant yn awyddus i weld tystiolaeth bod y person rydych yn gwneud cais ar eu rhan wedi colli galluedd meddyliol.

Mae cyfarwyddiadau a gwaith papur ar gael ar gyfer eich cais ar y gwefannau hyn:

Bydd rhaid i chi dalu ffi ymgeisio. Gall gymryd sawl mis i drefnu’r gwaith papur yn briodol.

Er mwyn osgoi drysu gan yr iaith, mae’n bwysig gwybod na chewch eich galw’n ‘atwrnai’ os byddwch yn gwneud cais fel hwn, er y bydd gennych yr un grym ag atwrnai fel arfer i reoli materion ariannol y person sydd wedi colli gallu meddyliol.

  • Yng Nghymru a Lloegr, cewch eich galw’n ddirprwy.
  • Yn yr Alban, cewch eich galw’n warcheidwad.
  • Yng Ngogledd Iwerddon, cewch eich galw’n rheolwr.

Cam 3 – Dangoswch y ddogfen i fanc y person

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r broses gais, byddwch yn cael dogfen swyddogol yn cadarnhau eich bod wedi cael y grym i weithredu.

Bydd rhaid i chi ddangos copïau ardystiedig o’r ddogfen (wedi’u copïo gan rywun mewn banc neu swyddfa gyfreithiwr) i unrhyw sefydliadau ariannol rydych am roi cyfarwyddiadau iddynt – er enghraifft, banc neu gwmni yswiriant y person.

Gallwch wneud hyn yn ôl yr angen, ond mae’n syniad da dangos y ddogfen i bob sefydliad rydych am ddelio â nhw cyn gynted ag y byddwch yn ei chael. Byddant yn cadw’r manylion ar ffeil, a fydd yn arbed amser i chi yn nes ymlaen.

Cam 4 – Rheoli’r arian yn unol â’r rheolau

Pan fyddwch yn rheoli arian ar ran person arall fel hyn, rhaid i chi bob amser:

  • gwneud penderfyniadau er lles gorau’r person
  • dim ond gwneud y penderfyniadau y gallwch eu gwneud yn ôl y llys
  • cymryd gofal wrth wneud eich penderfyniadau

Weithiau, gellir camddefnyddio’r math hwn o rym dros faterion ariannol rhywun, felly bydd ar y swyddfa sy’n ei sefydlu eisiau gwirio bod popeth yn gyfreithiol ac yn dderbyniol bob hyn a hyn. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi gadw cyfrifon clir a nodi’r rhesymau eich bod wedi gwneud penderfyniad penodol.

Dysgwch fwy am fod yn ddirprwy a’ch cyfrifoldebau ar wefan GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?