Osgoi ffioedd uchel a chostau benthyca cudd

Mae gan rai gardiau credyd a benthyciadau ffioedd uwch o’u cymharu â mathau eraill o fenthyca. Dyma’r hyn i gadw llygad amdano a beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl eich bod wedi gorfod talu symiau annheg.

Taliadau talu’n hwyr

Os byddwch yn gwneud taliad ar fenthyciad neu gerdyn credyd ar ôl y dyddiad yr oedd y taliad hwnnw’n daladwy neu’n methu taliad yn gyfan gwbl, fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu taliad talu’n hwyr. Gall hyn effeithio ar eich sgôr credyd hefyd, sy’n golygu y gallai fod yn anoddach cael benthyg arian yn y dyfodol.

Cost: Tua £12 fel arfer

  • Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n methu taliad drwy drefnu Debyd Uniongyrchol i’ch cwmni cerdyn credyd neu’ch darparwr benthyciadau.

Taliadau am fynd dros eich terfyn credyd

Os byddwch yn mynd dros y terfyn credyd yr ydych wedi cytuno iddo ar eich cerdyn credyd, bydd yn rhaid ichi dalu ffi hefyd.

Cost: hyd at £12

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint o arian sy’n weddill ar eich cerdyn credyd bob mis – gwiriwch eich balans ar-lein neu dros y ffôn.

Ffi dychwelyd taliad

Os bydd eich cwmni cerdyn credyd yn ceisio cymryd taliad drwy Ddebyd Uniongyrchol neu siec a chithau heb ddigon o arian ar ei gyfer, byddwch yn gorfod talu ffi dychwelyd taliad.

Cost: £5–£12

  • Gwnewch yn siŵr fod gennych chi ddigon o arian i wneud eich ad-daliadau.

Ffioedd codi arian

Byddwch yn ofalus

Nid oedd dwy ran o dair o’r bobl a defnyddiodd eu cerdyn credyd i dynnu arian yn gwybod faint oedd hynny wedi’i gostio iddynt. Peidiwch â bod yn un ohonynt.

Ffynhonnell: uSwitch.com

Mae defnyddio’ch cerdyn credyd i godi arian o beiriant twll yn y wal yn syniad gwael. Yn aml, fe godir ffi ganrannol arnoch gyda lefel sylfaenol (fel arfer £2–£3) ynghyd â llog o’r diwrnod y byddwch yn codi’r arian, tra mae gwario ar gerdyn credyd fel arfer yn cynnwys cyfnod di-log os talwch y cyfan ar ddiwedd pob mis.

Hefyd, bydd y gyfradd llog y byddwch yn ei thalu yn uwch na’r gyfradd ar gyfer gwario.

Cost: £2–£3 ynghyd ag unrhyw daliadau llog

  • Ceisiwch osgoi codi arian gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd. Os ydych chi’n cael trafferth talu’ch biliau, siaradwch â’r cwmnïau a dweud wrthyn nhw beth ydy’ch sefyllfa.

Ffioedd cerdyn segur

Mae rhai cwmnïau cardiau credyd yn codi ffi arnoch chi am beidio â defnyddio’ch cerdyn. Gelwir hwn yn ffi cerdyn segur ac mae’n amrywio yn dibynnu ar y cwmni cerdyn credyd.

Cost: £2–£20, yn dibynnu ar y cwmni cerdyn credyd

  • Darllenwch delerau ac amodau’ch cytundeb cerdyn credyd i weld a yw hyn yn berthnasol ichi a chofiwch ganslo unrhyw gardiau nad ydych yn eu defnyddio neu newid i gwmni nad yw’n codi ffi cerdyn segur.

Ffioedd am dalu gyda’ch cerdyn credyd

Byddwch yn wyliadwrus o ffioedd cardiau credyd pan fyddwch yn talu am bethau. Gallant gynyddu cost yr hyn yr ydych ei brynu’n sylweddol.

Mewn sawl achos, dim ond ar gam terfynu’r broses dalu y mae’r taliad yn cael ei ddangos, er enghraifft wrth dalu am daith awyren neu docynnau ar gyfer digwyddiad ar-lein, sy’n ei gwneud hi’n anodd cymharu prisiau.

Cost: £2–£3, ond gall fod yn fwy neu’n ganran o gost y pryniant

  • Os yw’r gost o dan £100, ystyriwch ddefnyddio cerdyn debyd. Os yw’r gost dros £100, cofiwch fod cardiau credyd yn eich diogelu os oes problem gyda’ch pryniant.

Defnyddio cerdyn credyd dramor

Gall defnyddio’ch cerdyn credyd dramor fod yn ddrud iawn hefyd. Pan fyddwch yn talu am rywbeth, mae taliad a elwir yn ffi llwytho’n cael ei ychwanegu at y gyfradd gyfnewid gan eich banc. Unwaith y bydd y banc yn ychwanegu’r taliad hwn, fydd eich cyfradd gyfnewid ddim mor ffafriol ac efallai y bydd y ffioedd ar gyfer codi arian rywfaint yn uwch.

Efallai na fydd y ffi llwytho yn cael ei dangos ar eich datganiad chwaith ac felly fyddwch chi ddim hyd yn oed yn gwybod eich bod yn ei thalu oni bai y byddwch yn darllen eich telerau ac amodau.

Taliadau cerdyn credyd annheg

Efallai fod modd cael eich darparwr cerdyn credyd presennol neu ddarparwr eich hen gerdyn credyd i ad-dalu’r ffioedd talu’n hwyr neu’r taliadau am wario tu hwnt i’ch terfyn am y chwe blynedd diwethaf.

Yn 2006 dyfarnodd y Swyddfa Masnachu Teg fod y taliadau hyn o hyd at £35 yn annheg. Er nad oedd gan ddyfarniad y Swyddfa Masnachu Teg bŵer technegol, ar draws y bwrdd, gostyngodd y rhan fwyaf o’r cwmnïau cardiau eu taliadau i’r lefel hon o £12.

Mae modd ichi hawlio’r gwahaniaeth rhwng yr hyn a godwyd arnoch chi a’r £12, yn ôl.

Lleihau cost eich benthyciadau

Ar wahân i osgoi taliadau a ffioedd uchel, mae ffyrdd eraill hefyd o leihau eich costau ar gardiau a benthyciadau. Darllenwch ein canllawiau i gael mwy o awgrymiadau ar sut i dalu llai.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?