Pa ddiogelwch ariannol sydd gennych yn barod?

Gall yswiriant diogelu fod yn rhwyd ddiogelwch werthfawr i chi a’ch teulu, petaech yn mynd yn wael neu yn marw. Ond, mewn rhai achosion, efallai eich bod yn cael eich diogelu yn barod mewn rhyw ffordd naill ai fel rhan o’ch buddion gwaith neu trwy’r wladwriaeth.

Buddion y gweithle

Mae bob amser yn syniad da gwirio a yw eich cyflogwr yn rhoi rhywfaint o yswiriant i chi. Edrychwch pa fuddion gweithle sydd gennych trwy edrych ar eich contract neu ddogfennau pensiwn. Os byddwch yn dal yn ansicr, siaradwch ag adrannau Adnoddau Dynol eich sefydliad.

Gallwch weld bod eich buddion yn y gweithle eisoes yn cynnwys yswiriant diogelu incwm, neu yn rhoi hawl i chi gael cyfraddau rhatach gan gyflenwyr. Mae nifer o fathau o yswiriant diogelu a buddion y gall eich cyflogwr fod yn eu cynnig ac rydym wedi llunio rhestr o’r rhai mwyaf cyffredin.

Yswiriant meddygol preifat

Mae rhai sefydliadau yn cynnig yswiriant meddygol preifat i’w gweithwyr. Mae hyn yn golygu, os byddwch yn mynd yn sâl, y byddwch yn gallu cael mynediad at ofal meddygol preifat.

Bydd raid i chi dalu treth ar eich premiymau yswiriant meddygol preifat, ond, mae cynlluniau cwmnïau yn aml iawn yn sylweddol ratach na’r hyn sydd ar gael ar y farchnad ac yn fwy tebygol o gynnwys yswiriant ar gyfer cyflyrau sy’n bodoli yn barod.

Yswiriant Bywyd

Yn nodweddiadol bydd y math hwn o yswiriant yn rhoi taliad cyfandaliad i’ch buddiolwyr, petaech yn marw.

Yn ogystal â’r math o bolisi sydd gennych, bydd y premiwm misol a dalwch yn ddibynnol ar eich oed, iechyd, ffordd o fyw a faint o yswiriant fydd ei angen arnoch.

Darllenwch ragor am Yswiriant Bywyd.

Efallai bod gan eich cyflogwr bolisi yswiriant bywyd marwolaeth mewn gwasanaeth i’w weithwyr.Gall hwn dalu cyfandaliad i unrhyw ddibynyddion wedi i chi farw tra byddwch yn gyflogedig.

Diogelu incwm grŵp

Canfu arolwg a gynhaliwyd yn 2013 gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu bod yn agos i un o bob deg o gyflogwyr yn cynnig diogelu incwm grŵp i staff.

Bydd y math hwn o bolisi yn talu canran o’ch cyflog petaech yn methu gweithio oherwydd damwain neu salwch. Gallwch gael y math hwn o yswiriant yn annibynnol, ond, yn aml iawn mae’n rhatach ei gael trwy eich cyflogwr.

Petai rhywbeth yn digwydd i chi, bydd yswiriwr diogelu incwm y grŵp yn talu swm a drefnwyd i’ch cyflogwr a fydd yn ei dro yn ei dalu i chi. Mae’n werth nodi bod treth ac Yswiriant Gwladol yn cael eu didynnu o ddiogeliad incwm grŵp, yn wahanol i ddiogeliad incwm unigol.

Sicrwydd salwch difrifol

Mae sicrwydd salwch difrifol yn talu cyfandaliad i weithwyr y mae rhai cyflyrau meddygol yn effeithio arnyn nhw. Mae’r cyflyrau a fyddai yn arwain at daliad cyfandaliad yn cael eu pennu ymlaen llaw gan y darparwr yswiriant. Er enghraifft, efallai y byddwch yn gweld bod y polisi yn talu os cewch strôc, ond nid canser y croen.

Tâl salwch

Er nad oes gennych hawl cyfreithiol i dâl salwch gan eich cyflogwr, efallai y byddwch yn gweld bod eich contract gwaith yn cynnwys rhywfaint o yswiriant ar gyfer pan na fyddwch yn teimlo’n iach. Bydd graddfa unrhyw ddiogeliad yn dibynnu ar eich cyflogwr, felly mae’n werth cael golwg i gael gwybod beth sydd gennych hawl i’w gael. Nid yw hyn yr un fath â Thâl Salwch Statudol (gweler isod).

Cefnogaeth y wladwriaeth

Er y gallai’r wladwriaeth roi ychydig o gymorth ariannol i chi a’ch teulu, gall y swm hwnnw fod yn llai nag y byddech yn ei ddisgwyl.

Mewn rhai amgylchiadau bydd y wladwriaeth yn cynnig cefnogaeth ariannol i chi a’ch teulu pan fydd rhywbeth yn mynd o chwith. Mae’r budd-daliadau cyffredin y gallech eu derbyn yn cynnwys Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Ceisio Gwaith a Thaliad Annibyniaeth Bersonol.

Tâl Salwch Statudol

Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn methu gweithio, bydd eich cyflogwr yn rhoi tâl salwch i chi. Y gyfradd safonol ar gyfer Tâl Salwch Statudol yw £94.25 yr wythnos a bydd yn cael ei dalu gan eich cyflogwr am hyd at 28 wythnos.

Mae nifer o feini prawf y bydd yn rhaid i chi eu bodloni i fod yn gymwys am Dâl Salwch Statudol, y gallwch eu gweld yng Nghanllaw penodol y Llywodraeth.

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Mae’r budd hwn yn rhoi cefnogaeth ariannol i dalu am gostau salwch neu anabledd tymor hir. Mae PIP yn cynnwys 2 elfen (rhan) a elwir yn fywyd beunyddiol a symudedd, a gellir talu am y naill elfen un ai ar y gyfradd safonol neu yr un uwch.

Mae’r gyfradd bywyd beunyddiol ar gyfer y cymorth ychwanegol sydd ei angen arnoch gyda thasgau bob dydd. Gall hyn gynnwys paratoi bwyd, golchi, gwisgo neu gysylltu a siarad â phobl eraill.

Mae’r gyfradd symudedd ar gyfer y cymorth ychwanegol sydd ei angen arnoch wrth symud o gwmpas. Gall hyn gynnwys symud, cynllunio taith neu ddilyn llwybr.

Mae’r taliadau yn amrywio o £23.20 i £148.85 yr wythnos ac maen nhw’n ddibynnol ar sut y mae eich cyflwr yn effeithio arnoch, nid y cyflwr ei hun.

Rhagor o wybodaeth am:Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn rhoi cymorth ariannol i’r rhai sy’n methu gweithio oherwydd salwch neu anabledd.

Er mwyn cael gwybod beth sydd gennych hawl i’w gael, bydd raid i chi fynd i Asesiad Gallu i Weithio i bennu i ba raddau y mae eich salwch neu anabledd yn effeithio ar eich gallu i weithio.

Fel arfer cewch gyfradd asesu gychwynnol o ran taliad tra byddwch yn disgwyl am eich Asesiad Gallu i Weithio.

Os byddwch yn gymwys i gael ESA, bydd y taliadau’n ddibynnol ar faint o gymorth fydd ei angen arnoch gan amrywio rhwng £73.10 a £110.75. Os oes gennych chi anghenion difrifol, gallech fod yn gymwys i gael taliadau ychwanegol.

Rhagor o wybodaeth am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Lwfans Ceisio Gwaith

Os byddwch yn colli eich swydd, gallwch gysylltu â’ch Canolfan Byd Gwaith neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau i gael gwybod pa fudd-daliadau y gallwch eu cael.

Rhagor o wybodaeth yn Lwfans Ceisio Gwaithopens in new window.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl ar gyfer pobl sy’n gweithio neu sydd yn ddi-waith.

Mae’n disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth yn ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?