Pa mor ddiogel yw eich pensiwn gwaith?

Os aiff eich cyflogwr allan o fusnes, beth fydd yn digwydd i’ch cynilion pensiwn? Yma fe eglurwn y sefyllfa yn ddibynnol ar y math o bensiwn sydd gennych a rhoi rhif i chi ei ffonio am ragor o help.

A ddylwn fod yn bryderus am fy mhensiwn gwaith?

Mae llawer iawn o straeon newyddion drwg ar y funud ynglŷn â chyflogwyr yn mynd allan o fusnes, gan adael cyflogeion presennol a’r rhai sydd wedi ymddeol yn teimlo’n ansicr am eu sefyllfa ynghylch eu pensiwn.

Fodd bynnag, mae’n beth doeth cael yr holl ffeithiau yn gyntaf cyn dechrau pryderu a chyn gwneud unrhyw beth.

Mae’r sefyllfa’n dibynnu ar ba fath o bensiwn sydd gennych, cynllun buddion diffiniedig neu gynllun diffiniedig wedi’i ddiogelu.

A yw fy nghynllun buddion diffiniedig yn ddiogel?

Gelwir y cynlluniau hyn hefyd yn gynlluniau cyflog terfynol neu gynlluniau gyfartaledd gyrfa. Cyfrifir y swm a gewch pan ymddeolwch yn unol â hyd eich aelodaeth yn y cynllun a’ch cyflog.

Diogelir y math hwn o gynllun gan y Gronfa Diogelu Pensiynau. Mae’n talu iawndal i aelodau’r cynllun os aiff cyflogwyr yn fethdalwyr a phan nad oes gan y cynllun ddigon o arian i dalu buddion yr aelodau.

Efallai na fydd yr iawndal yn gyfwerth â’r swm llawn ac mae lefel y diogelwch yn ddibynnol ar a ydych:

  • yn derbyn budd-daliadau eisoes
  • yn parhau i gyfrannu i’r cynllun
  • yn aelod sydd wedi gohirio ei daliadau ac wedi gadael y cynllun ond wedi cynilo cronfa.

A yw fy nghynllun cyfraniadau diffiniedig wedi’i ddiogelu?

Gelwir y cynlluniau hyn hefyd yn gynlluniau prynu arian. Bydd y symiau y byddwch chi a’ch cyflogwr yn eu talu i mewn i’r cynllun yn cael eu buddsoddi i greu cronfa bensiwn a ddefnyddiwch i dynnu incwm ymddeoliad. Bydd faint gewch chi’n dibynnu ar faint a fuddsoddir, perfformiad eich buddsoddiadau a’r ffioedd a dalwch.

Nid yw’r math hwn o gynllun wedi ei ddiogelu gan y Gronfa Diogelu Pensiwn, ond buddsoddir eich cynilion a’u cadw gan ddarparwr pensiwn (fel cwmni yswiriant). Cyn belled ag yr awdurdodir y darparwr gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (rheolydd y DU), diogelir eich cynilion gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS)opens in new window.

Mae gan yr yswirwyr hyn warged sylweddol o gyfalaf a ddylai eu hatal rhag mynd allan o fusnes. Fodd bynnag, pe byddai’r gwaethaf yn digwydd, byddai’r FSCS yn talu 100% o’r hawliad heb derfyn uchafswm.

Ble i fynd i gael rhagor o help

Dylech bob amser gysylltu â’ch cyflogwr os oes gennych bryderon am eich cynllun pensiwn.

Fodd bynnag, os hoffech siarad â thrydydd parti annibynnol hefyd, neu ond yn dymuno cael rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio ein Llinell Gynghori Ariannol am ddim:

  • 0800 138 7777 i siarad â chynghorydd Saesneg
  • 0800 138 0555 i siarad â chynghorydd Cymraeg
  • 0800 7311 888 ar gyfer Next Generation Text (NGT).

Bydd ein Cynghorwyr Ariannol yn eich trosglwyddo i’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a gallant ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych.

Neu gallwch ffonio’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn uniongyrchol ar 0800 011 3797 (codir tâl am ffonio).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?