Pam bod cynilo'n rheolaidd yn talu ffordd

Os ydych yn cynilo’n rheolaidd, byddwch yn sylweddoli’n gyflym bod eich cynilion yn ffynnu ac yn dal i gynyddu. Ewch i’r arfer a gwyliwch wrth i’ch arian droi’n fwy o arian.

Gwnewch gynilo’n arferiad

Defnyddiwch ein hofferyn Canfod Arian Parod yn Gyflym er mwyn dod o hyd i ffyrdd hawdd i gwtogi’ch gwariant.

Y ffordd hawsaf o gynilo’n llwyddiannus yw trefnu eich bod yn ychwanegu ychydig yn awtomatig at eich cynilion bob mis. Drwy wneud hynny, ni fydd yn rhaid i chi gofio gwneud y taliad ac ni chewch eich temtio i fethu mis.

Cyn pen dim, byddwch wedi tyfu swm sylweddol o gynilion; er enghraifft, un ffordd i arbed treth yn effeithlon yw trwy ISA arian parod.

Un o’r ffyrdd cyflymaf i wneud hyn yw trefnu archeb sefydlog (taliad rheolaidd) o gyfrif cyfredol banc i mewn i’ch dewis gyfrif cynilo.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Gwnewch ef ar ddiwrnod cyflog

Yr amser gorau i roi arian o’r neilltu yw yn syth ar ôl i chi gael eich talu, felly trefnwch eich archeb sefydlog i fynd allan ar, neu’n syth wedi, diwrnod cyflog.

Neu gofynnwch i’ch gweithle a oes ganddynt gynllun cynilo - ac ystyriwch ymuno ag ef os felly. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws byth cynilo, oherwydd bydd yr arian yn dod yn syth allan o’ch cyflog, yn union fel eich treth a’ch cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ennill llog ar log

Wrth i’ch cynilion gronni, byddant yn tyfu’n gynt – hyd yn oed os mai dim ond yr un swm rheolaidd yr ydych yn ei dalu i mewn bob tro. Y rheswm am hyn yw bob tro y caiff y llog y byddwch yn ei ennill ar eich arian ei dalu i mewn i’ch cyfrif, bydd yn dechrau ennill llog hefyd.

Gelwir y llog-ar-log hwn yn adlog, a thros y tymor hwy, mae’n gwneud gwahaniaeth mawr i werth eich cynilion.

Faint allwch fforddio ei gynilo?

Awgrym da

Mae mynd i’r arfer o gynilo’n rheolaidd yn bwysicach na faint y byddwch yn ei gynilo - cewch eich synnu o weld pa mor gyflym y gall ychydig bunnoedd y mis dyfu!

Os oes gennych arian yn weddill ar ddiwedd pob wythnos neu fis, da iawn chi - mae gennych fan cychwyn yn barod. Byddwch yn gallu cynilo’r swm hwn - ac hyd yn oed yn fwy o bosibl.

Ond hyd yn oed os nad oes unrhyw beth yn weddill fel arfer, nid yw’n golygu na allwch gynilo - nid yw’n hawdd newid faint o arian sy’n dod i mewn gennych ond gall y rhan fwyaf o bobl newid faint sy’n mynd allan. Er mwyn cael awgrymiadau ar sut i dorri’n ôl a datgloi eich potensial cynilo ewch i’n hadran Awgrymiadau ar gynilo arian.

Beth am fuddsoddi’n rheolaidd?

Mae llywodraeth y DU yn diffinio cynilo fel rhoi arian o’r neilltu heb risg, ac fel arfer gyda’r bosibilrwydd o ennill llog. Mae buddsoddi’n golygu ymrwymo arian i gerbyd buddsoddi yn y gobaith o ennill yn ariannol. Mae buddsoddi’n wahanol i gynilo gan ei fod yn golygu lefel uwch o risg ac nid oes gwarant y byddwch yn cael eich arian yn ôl.

Gallwch wneud taliadau rheolaidd o gyn lleied â £25 y mis i gynnyrch buddsoddi, fel ISA Stociau a Chyfranddaliadau neu Gronfeydd Buddsoddi Ymddiriedolaethau Uned. Mae cynnyrch buddsoddi yn gynnyrch tymor hwy a dim ond os oes gennych ddigon o gynilion arian parod i’ch cadw i fynd am gyfnod o 3-6 mis pe byddai angen y byddant yn addas fel arfer.

Yn gyffredinol, mae buddsoddiadau yn perfformio’n well na chynilion arian parod dros y tymor hwy, ond gall eu gwerth godi a gostwng, felly rhaid i chi fod yn barod i fentro rhywfaint. Gallent fod yn an addas ar gyfer pobl nad ydynt angen mynediad hwylus i’w harian a sydd yn barod i dderbyn rhywfaint o risg.

Y camau nesaf

Gair o gyngor o ran dewis cyfrif cynilo

Gair o gyngor o ran dewis buddsoddiadau

Dewis cyfrif cynilo neu fuddsoddi

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?