Pam cynilo mewn pensiwn?

Efallai fod pensiynau’n ymddangos yn gymhleth, ond mae’r syniad sylfaenol yn un syml. Mae’n werth deall eu buddion, oherwydd efallai na fydd eich Pensiwn y Wladwriaeth - er ei fod yn darparu sylfaen - yn ddigon i fyw arno. Mae angen i chi gynilo mwy.

Pwysigrwydd cynilion ymddeol

Wyddech chi?

Mae uchafswm Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth yn llawer llai na’r hyn mae’r rhan fwyaf o bobl yn dweud yr hoffent ymddeol arno – ar gyfer 2018-19 mae’n £164.35 yr wythnos, neu £8,546.20 y flwyddyn.

Mae oddeutu un traean o oedolion yn y Deyrnas Unedig heb fod yn cynilo o gwbl ar gyfer eu hymddeoliad. O’r rhai sy’n cynilo i bensiwn, mae llawer heb fod yn cynilo digon i gael y safon byw y maent y gobeithio ei gael ar ôl ymddeol.

Os ydych chi yn y categori hwn, mae gennych chi dri dewis. Gallwch:

  • ostwng eich disgwyliadau o’r hyn y gallwch ei fforddio ar ôl ymddeol
  • gallwch ddechrau cynilo mwy
  • gallwch ymddeol yn hwyrach

Peidiwch â dibynnu ar Bensiwn y Wladwriaeth i’ch cynnal ar ôl ymddeol.

Hyd yn oed os ydych chi’n gymwys i gael y Pensiwn y Wladwriaeth llawn o £164.35 yr wythnos ar gyfer blwyddyn dreth 2018-19, mae hyn yn llawer is na’r hyn y mae’r rhan fwyaf o bobl yn gobeithio ymddeol arno.

Manteision cynilo mewn pensiwn

Ar ôl i chi benderfynu dechrau cynilo at eich ymddeoliad, mae angen i chi ddewis sut fyddwch chi’n gwneud hyn.

Yn y bôn, cynllun cynilion hirdymor yw pensiwn sy’n cynnwys rhai manteision o ran treth. Caiff eich cyfraniadau rheolaidd eu buddsoddi fel eu bod yn tyfu drwy gydol eich gyrfa ac yna’n rhoi incwm i chi ar ôl ymddeol. Yn gyffredinol, gallwch ddechrau cymryd arian o gronfa eich pensiwn o 55 oed ymlaen.

Sut mae gostyngiad treth yn ychwanegu at eich cynilion pensiwn

Unwaith bod eich incwm yn uwch na lefel benodol, mae’r llywodraeth yn tynnu treth o’ch enillion. Gallwch weld hyn ar eich slip cyflog. Os rhowch arian mewn cynllun pensiwn personol, mae’n gymwys am ostyngiad treth. Mae hyn yn golygu, yn ogystal â’r arian rydych yn ei roi i mewn, bod peth o’r arian a fyddai wedi mynd i’r llywodraeth fel treth yn cael ei roi yn eich cronfa bensiwn yn lle hynny erbyn hyn. Bydd y llywodraeth yn dal i roi gostyngiad treth i mewn i’ch cronfa bensiwn, hyd yn oed os yw’ch incwm yn rhy isel i dalu treth.

Ychwanegiadau gan gyflogwyr

I roi cymorth i bobl gynilo rhagor ar gyfer eu hymddeoliad, mae nawr yn ofynnol i gyflogwyr ddechrau cofrestru eu gweithwyr ar gynllun pensiwn gweithle.

Gelwir hyn yn ‘gofrestru awtomatig’.

Os yw eich gwaith yn caniatáu i chi ddefnyddio pensiwn y bydd eich cyflogwr yn talu iddo, oni bai na allwch fforddio cyfrannu neu eich bod yn rhoi blaenoriaeth i ymdrin â dyled na allwch ei rheoli, mae gwrthod y pensiwn yr un fath â gwrthod codiad cyflog.

Wrth gwrs, os gwnaiff eich cyflogwr gyfrannu at eich pensiwn hyd yn oed heb i chi dalu iddo eich hun, dylech ymuno â’r cynllun dan unrhyw amgylchiadau ariannol.

Dowch o hyd i ragor o wybodaeth yn ein canllaw Cofrestru awtomatig – cyflwyniad

Cyfandaliad di-dreth pan fyddwch yn ymddeol

Yn gyffredinol, gallwch gymryd hyd at chwarter eich cynilion pensiwn fel cyfandaliad di-dreth.

Os ydych wedi cynilo’ch cronfa bensiwn mewn cynllun â chyfraniad wedi’i ddiffinio (o gymharu â chynllun pensiwn yn gysylltiedig â chyflog) yna gallwch ddefnyddio gweddill eich cronfa fel y mynnwch.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?