Pam ei bod yn werth ichi adolygu eich morgais yn rheolaidd

Ydy’ch morgais presennol yr un mor gystadleuol â’r cynigion newydd gorau sydd ar y farchnad heddiw? Gallwch arbed cannoedd – efallai miloedd – o bunnoedd drwy chwilio i weld beth sydd ar gael, felly mae’n syniad da adolygu eich morgais o leiaf unwaith y flwyddyn i weld a ddylech chi newid i gynnig gwell.

Pa mor aml ddylech chi adolygu eich morgais?

Yn ddelfrydol dylech chwilio am well bargeinion morgais yn gyson – mae rhai newydd yn dod ar y farchnad o hyd ac os nad ydych wedi eich cloi mewn bargen gyfradd sefydlog neu ddisgownt gyda thâl ad-dalu’n gynnar gall fod yn werth i chi newid eich benthycwyr (ail-forgeisio) ar unrhyw adeg.

Dylech o leiaf adolygu eich morgais:

 • pan fydd cyfraddau llog yn newid – oherwydd bydd hyn yn effeithio ar ba mor gystadleuol yw’ch cynnig presennol
 • pan fydd eich cynnig morgais presennol yn dod i ben – oherwydd gallai eich cyfradd godi, ac
 • unwaith y flwyddyn os nad ydych wedi’ch clymu i ddelio â chosbau am ad-dalu’n gynnar – i weld sut mae eich cynnig presennol yn cymharu â chynigion newydd sydd wedi dod ar y farchnad
 • Os na fyddwch chi’n gwneud dim byd pan fydd cyfraddau’n newid neu eich cynnig morgais yn dod i ben, gallech golli’r cyfle i gael nifer o gynigion gwell sydd ar gael ar y farchnad.

  Cael eich atgoffa i adolygu’ch morgais

  Trefnwch nawr i gael eich atgoffa i adolygu’ch morgais unwaith y flwyddyn – neu cyn i’ch cynnig sefydlog presennol ddod i ben. Gallech arbed cannoedd o bunnoedd i’ch hun!

  Trefnwch nodyn yn eich dyddiadur i ddechrau chwilio o leiaf dri mis cyn y bydd eich cynnig sefydlog neu ddisgownt presennol yn dychwelyd i gyfradd amrywiol safonol y benthyciwr.

  Faint allwch chi ei arbed drwy ail-forgeisio?

  Awgrym wrth newid

  Pan fyddwch yn newid, os bydd y taliadau misol yn is gallwch ddewis naill ai talu taliadau llai neu – yn well fyth – gadw at eich taliadau gwreiddiol a lleihau cyfnod y morgais.

  Dywedwch fod gennych £175,000 yn dal ar ôl i’w ad-dalu ar eich morgais, gyda chyfnod o 20 mlynedd ar ôl. Rydych ar gynnig o 5% ac yn ad-dalu £1,115 y mis.

  Ond mae prisiau eiddo wedi codi, felly mae gwerth eich cartref wedi codi. Mae hyn yn golygu bod mwy o gynigion cystadleuol ar gael ichi’n awr, a phetaech yn adolygu eich morgais heddiw, byddech yn gweld y gallwch newid i ddim ond 3%, sy’n gynnig rhatach o lawer.

  Enghraifft o faint yn llai fyddech chi’n ei ad-dalu bob mis wrth symud o gynnig 5% i 3%

  Taliadau misol ar £175,000 ar y gyfradd 5% Taliadau misol ar £175,000 ar y gyfradd 3% Arbedion
  (ar ôl unrhyw ffioedd ail-forgeisio)*
  £1,115 £971 £144 y mis neu £1,728 y flwyddyn

  Defnyddiwch y dolenni isod i weld beth yw gwerth eich eiddo ac i weld faint allech chi ei arbed wrth ail-forgeisio i gyfradd is. Fodd bynnag, cyn unrhyw newid dylech bob amser ymchwilio i weld pa ffioedd fydd yn rhaid ichi eu talu – gweler ‘Cadw llygad ar gostau ail-forgeisio’ isod.

  Edrychwch ar Zoopla i weld a yw gwerth eich eiddo wedi codi.
  Chwiliwch am fathau tebyg o eiddo sydd ar werth yn ardal eich cod post ar Rightmove.
  Defnyddiwch ein Cyfrifiannell morgeisi i weld faint fyddech chi’n ei arbed ar gynnig rhatach.

  Cadw llygad ar gostau ail-forgeisio

  Er eich bod yn aml yn gallu lleihau eich taliadau wrth newid, cofiwch fod llawer o gostau’n gysylltiedig ag ail-forgeisio.

  • Efallai y bydd rhaid talu costau uchel am ad-dalu’n gynnar os byddwch chi’n gadael cyn i gyfnod cloi gwreiddiol eich morgais ddod i ben. Mae’n annhebygol y bydd costau os ydych chi ar gyfradd amrywiol safonol eich benthyciwr.
  • Mae’n bosibl y bydd eich benthyciwr newydd yn codi ffioedd prisio a chyfreithiol arnoch chi, ond bydd y rhain yn cael eu hanwybyddu’n aml os byddwch yn cwblhau’r ail-forgeisio’n llwyddiannus. Dylech bob amser holi am y ffioedd hyn wrth gymharu cynhyrchion.
  • Mae’n debygol y bydd yn rhaid talu ffi gadael pan fyddwch chi’n gadael eich benthyciwr presennol. Dylech gynnwys hyn yn eich costau.
  • Fel arfer, mae’n rhaid talu ffi archebu neu drefnu hefyd ar y cynnig newydd – gallwch ddewis cynnig heb ffi er mwyn osgoi ffioedd archebu neu drefnu ond mae’n bosibl y byddwch yn talu cyfradd llog uwch o ganlyniad i hynny.

  Felly cofiwch ystyried cyfanswm cost unrhyw ail-forgeisio o’i gymharu â’r arbedion y byddwch yn eu gwneud, cyn mentro ac ail-forgeisio.

  Os nad oes gennych chi awydd gwneud y symiau eich hun, darllenwch ein canllaw ynghylch Dewis morgais – sut mae cael y cynnig iawn i gael gwybod a fyddai’n werth ichi ofyn i frocer morgeisi eich helpu.

  Cyn ichi newid

  Ers mis Ebrill 2014, mae darparwyr benthyciadau wedi edrych yn fwy gofalus i weld a allwch chi fforddio morgais. Mae hyn yn golygu y gall gymryd rhagor o amser nag arfer a bydd raid i chi roi prawf o’ch incwm a’ch alldaliadau.

  Efallai y bydd gofyn i chi ddangos eich slipiau cyflog a chyfriflenni banc i brofi eich incwm, neu eich ffurflenni treth a chyfrifon busnes wedi eu llunio gan gyfrifydd os ydych yn hunangyflogedig.

  Bydd eich alldaliadau yn cael eu rhoi yn erbyn eich incwm i weld pa mor fforddiadwy yw eich morgais. Byddant yn edrych ar eich ad-daliadau dyled eraill, biliau’r cartref a chostau byw fel teithio, gofal plant ac adloniant.

  Byddant hefyd yn gwirio sut y byddech yn ymdopi â chynnydd yn y gyfradd llog neu newidiadau yn eich ffordd o fyw fel colli incwm un unigolyn i gyplau.

  Mae hyn yn golygu y gallwch ei chael hi’n anodd ail-forgeisio gyda benthyciwr newydd. Felly, cyn ichi newid, gwiriwch eich costau ail-forgeisio a chysylltwch â’ch benthyciwr presennol i weld beth y gall ei gynnig ichi.

  Os ydych ar forgais llogau yn unig fe welwch fod benthycwyr yn edrych yn fanwl ar eich cynllun ad-dalu i sicrhau ei fod ar y llwybr iawn i dalu’r benthyciad gwreiddiol ar ddiwedd y morgais. Os nad ydyw, fe allwch ei chael hi’n anodd newid i forgais llogau yn unig newydd.

  Bydd benthycwyr yn derbyn cynlluniau ad-dalu gwahanol fel cynilion cyson a buddsoddiadau; defnyddio taliadau bonws yn y dyfodol gyda thystiolaeth i brofi hynny a gwerthiant ased gwerthfawr yn y dyfodol gyda thystysgrif gyfredol yn nodi ei werth.

  Os byddwch yn penderfynu newid i forgais newydd eich hun bydd raid i chi ymchwilio i’r farchnad a dewis cynnyrch heb unrhyw help na chyngor.

  Ar ôl i chi ddewis, bydd raid i chi roi cyfarwyddiadau manwl i’r benthyciwr am y morgais yr ydych am ei gael, faint yr ydych yn ei fenthyca, gwerth eich cartref ac am ba mor hir y bydd y morgais yn parhau.

  Gelwir hyn yn weithredu yn unig felly bydd y benthyciwr yn ysgrifennu atoch i gadarnhau nad ydych wedi cael cyngor nac asesiad a yw’r morgais newydd yn addas i chi, a bydd raid i chi gadarnhau hynny.

  Ble gallwch gymharu cynigion morgeisi

  Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i morgais addas.

  Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

  Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.
  Edrychwch beth yw’r cynigion morgais diweddaraf ar lovemoney.com.
  Chwiliwch am gynigion morgais ar Money Saving Expertyn agor mewn ffenestr newydd.
  Darllenwch ein canllaw Ail-forgeisio er mwyn lleihau costau i gael mwy o awgrymiadau ar chwilio am y gyfradd orau.

  A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?