Pam fod ceisiadau am forgais yn cael eu gwrthod a beth i’w wneud nesaf

Os yw’ch cais am forgais wedi ei wrthod, mae’n bwysig bwrw golwg dros beth allwch chi ei wneud i wella’ch gobeithion y tro nesaf. Ond peidiwch â brysio at ddarparwr benthyciadau arall yn syth oherwydd gallai pob cais ymddangos ar eich ffeil gredyd. Defnyddiwch ein rhestr wirio isod i ganfod pam y cafodd eich cais ei wrthod efallai a beth allwch chi ei wneud i wella’ch gobeithion y tro nesaf.

Rhesymau cyffredin dros wrthod cais a beth i’w wneud

Hanes credyd gwael

Gwiriwch eich ffeil gredyd gyda’r asiantaethau geirda credyd (Experian, Equifax and CallCredit) i weld pa wybodaeth sydd ganddynt amdanoch chi. Os yw unrhyw ran o’r wybodaeth ar eich adroddiad credyd yn anghywir, gallwch ei gywiro. Dysgwch Sut i wella’ch statws credyd.

Heb eich cofrestru i bleidleisio

Bydd angen i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn eich cyfeiriad presennol er mwyn i ddarparwyr benthyciadau fedru cadarnhau pwy ydych chi a’ch cyfeiriad. Mae’n hawdd gwneud hyn ar-lein yn fymhleidlaisi.co.uk neu drwy eich cyngor lleol.

Gormod o geisiadau am gredyd

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am gredyd, bydd y darparwr benthyciadau yn chwilio drwy eich adroddiad credyd er mwyn gwirio’ch addasrwydd. Cofnodir y rhan fwyaf o chwiliadau, gan adael nodyn ar eich hanes credyd. Wrth ymgeisio’n ddi-baid am gredyd bydd yn ymddangos fod gennych anawsterau, felly ceisiwch osgoi cymryd cytundebau credyd newydd rhyw dri i chwe mis cyn i chi ymgeisio am forgais.

Gormod o ddyled

Edrychwch ar ein Cynllunydd cyllideb i geisio lleihau eich dyled ar hyn o bryd.

Benthyciadau diwrnod cyflog

Bydd unrhyw fenthyciad diwrnod cyflog a gawsoch ers 2011 wedi ei restru ar eich ffeil, hyd yn oed os llwyddoch i’w ad-dalu’n brydlon. Mae’n cael ei gyfrif yn eich erbyn o hyd gan y bydd darparwyr benthyciadau o’r farn na fyddwch yn medru ymdopi gyda’r cyfrifoldeb ariannol o ysgwyddo morgais.

Gwallau gweinyddol

Nid yw darparwyr benthyciadau yn berffaith. Mae amryw ohonynt yn rhoi manylion o’ch cais i mewn i gyfrifiadur felly mae’n bosib y methodd eich cais o ganlyniad i gamgymeriad. Gofynnwch am gyfweliad er mwyn trafod eich cais.

Ddim yn ennill digon o gyflog

Gallwch ofyn am forgais llai, neu ganfod a ydych chi’n gymwys am gyd-berchnogaeth neu un o’r cynlluniau prynu cartref ar gyfer pobl ar gyflogau llai.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Ddim yn cyfateb â phroffil y darparwr benthyciadau

Mae rhai darparwyr benthyciadau’n dymuno benthyca i fath neilltuol o ddemograffig. Mae gan gynghorydd morgais annibynnol brofiad o’r farchnad a gwell syniad o’r math o fenthyciwr y mae’r darparwr benthyciadau yn ei ddymuno.

Darllenwch ragor ar Ddewis y morgais cywir.

Blaendal bychan

Gweler ein syniadau ar gynilo ar gyfer blaendal. Mae nifer o gynlluniau ar gael hefyd i brynwyr gyda blaendal o 5% yn unig.

Rhesymau eraill y gallwch brofi anawsterau

Wyddoch chi?

Mae tri o bob pedwar benthyciwr yn llwyddo wrth ymgeisio am forgais (Ffynhonnell: Cymdeithas Darparwyr Benthyciadau Cyfryngol)

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n weithiwr ar gytundeb

Rhaid i chi brofi eich bod yn cael incwm rheolaidd drwy ddangos cyfriflenni treth a chyfrifon busnes am y ddwy i dair blynedd diwethaf o leiaf. Efallai y bydd yn ofynnol i chi brofi bod gennych waith wedi ei sicrhau ar gyfer y dyfodol hefyd – ond bydd y penderfyniad hwnnw’n amrywio o un darparwr benthyciadau i’r llall.

Os ydych chi’n byw yn y DU ers llai na thair blynedd

Mae’r rhan fwyaf, ond nid pob un darparwr benthyciadau yn gwrthod benthyca i’r rhai sy’n ymgeisio am y tro cyntaf. Bydd angen i chi ddangos eich cytundeb cyflogaeth a fisa, sy’n profi bod gennych hawl i fyw a gweithio yn y DU.

Ble i fynd i gael cymorth

Bydd brocer morgais proffesiynol a chynghorydd ariannol annibynnol sy’n arbenigo mewn morgais yn delio’n aml ag ystod eang o ddarparwyr benthyciadau. Byddant yn ymwybodol o’r hyn sy’n ofynnol gan wahanol ddarparwyr benthyciadau cyn cynnig morgais, gan siarad â’r darparwr ar eich rhan.

Darllenwch ein canllaw ar Ddewis y morgais cywir.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?