Sut i dalu am welliannau i’r cartref

Dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn rhoi trefn ar bethau wrth dalu am welliannau i’r cartref.

Cymharwch fasnachwyr a gosodwch gyllideb

Pam?

Bydd hyn yn atal cost eich atgyweiriadau rhag mynd allan o reolaeth drwy osgoi’r ‘pethau ychwanegol’ nad oeddech wedi cynllunio ar eu cyfer.

Sut?

Rhestrwch yr holl bethau yr ydych angen eu cwblhau a gofynnwch am brisiau yn hytrach nag amcangyfrifon.

Sicrhewch eich bod yn cael tri phris o leiaf, eu cymharu’n fanwl, a cheisio cael barn gan gwsmeriaid blaenorol.

Penderfynwch ar y ffordd orau i dalu am eich gwelliannau

Pam?

Mae cymryd yr amser i gyfrifo cost llawn unrhyw fenthyciadau yn ffordd dda o sicrhau y gallwch wir fforddio’r gwaith.

Sut?

Fel rheol, defnyddiwch gynilion yn hytrach na benthyca os y medrwch.

Dewis y math gorau o gyllid

Pam?

Gall dewis y dull anghywir o dalu am welliannau i’r cartref fod yn gostus, ond os dewiswch yr un cywir gallech gael benthyciad neu gerdyn credyd di-log.

Sut?

Cynllun Grant Cartrefi Gwyrdd

Hyd at 31 Mawrth 2021, gallai perchnogion tai a landlordiaid yn Lloegr wneud cais am daleb ariannol i wneud gwelliannau cartref effeithlon o ran ynni o dan y cynllun Grant Cartrefi Gwyrdd.

Os gwnaethoch chi golli’r dyddiad cau, ni allwch wneud cais am daleb. Os oes gennych daleb yna mae’n rhaid i chi ei hadbrynu erbyn y dyddiad dod i ben a ddangosir. Bydd hyn dri mis ar ôl i’r daleb cael ei roi.

Bydd y daleb:

  • Wedi gorchuddio dwy ran o dair o gost gwaith arbed effeithlonrwydd ynni cartref: hyd at uchafswm o £5,000. Roedd y daleb hon ar gael i berchnogion tai a landlordiaid.
  • Ar gyfer perchnogion tai incwm isel cymwys (nid yw hyn yn cynnwys landlordiaid) lle mae un aelod o’r cartref yn hawlio budd-dal cymwys, gellir talu cost lawn gwelliannau cartref hyd at uchafswm o £10,000
  • Bydd eich awdurdod lleol hefyd yn gallu darparu cymorth ychwanegol os yw incwm eich cartref yn isel. Cysylltwch â hwy i gael mwy o wybodaeth.

Sut wyf yn adbrynu taleb Grant Cartrefi Gwyrdd?

I ddarganfod pa welliannau i’r cartref y gallech eu gwneud, cwblhewch yr holiadur Simple Energy Advice gan y llywodraeth.

Mae gan wefan Cyngor Ynni Syml hefyd gyda search function to find tradespeople in your local area. Cofiwch y bydd llawer o bobl yn defnyddio eu Grant Cartrefi Gwyrdd felly gallai gymryd mwy o amser na’r arfer i gael dyfynbris gan grefftwr achrededig.

Mae’n werth nodi os ydych yn gwirio’ch Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) dylai roi ffyrdd i chi wella effeithlonrwydd eich cartref a faint o wahaniaeth y dylai ei wneud.

Os nad ydych yn gwybod os oes gennych EPC neu ni allwch ddod o hyd iddo, gallwch gofrestru ar wefan EPC ac edrych i fyny EPC eich eiddo.

Pa help sydd ar gael yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon?

Yn anffodus dim ond os ydych yn byw yn Lloegr mae’r Grant Cartrefi Gwyrdd ar gael. Fodd bynnag, mae help ar gael mewn rhannau eraill o’r DU.

Yr Alban

Gall y cynllun ‘Warmer Homes Scheme’ dalu costau gwelliannau arbed ynni fel atal drafft neu inswleiddio llofft. I fod yn gymwys mae’n rhaid eich bod wedi bod yn berchen ar eich cartref neu’n rhentu’n breifat am o leiaf blwyddyn a rhaid eich bod yn cael rhai budd-daliadau. I ddarganfod mwy a gwneud cais gweler y wefan Warmer Homes Scotland.

Os nad ydych yn gymwys am y cynllun ‘Warmer Homes Scheme’, efallai y gallwch wneud cais am fenthyciad di-log yn lle hynny i dalu am y gwelliannau. I ddarganfod mwy a gwneud cais, gweler y wefan Home Energy Loan Scotland scheme.

Mae rhai awdurdodau lleol yn yr Alban hefyd yn rhedeg eu cynlluniau eu hunain. I ddarganfod mwy ewch i wefan yr Energy Saving Trust.

Cymru

Mae’r cynllun Nyth yn cynnig cyngor am ddim ar sut y gallwch wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon. Os ydych yn gymwys, gallwch hefyd wneud cais am foeleri ac insiwleiddio am ddim. I ddarganfod mwy ac i wneud cais ewch i wefan Nyth.

Gogledd Iwerddon

Os yw’ch boeler yn aneffeithlon ac yn fwy na 15 oed efallai y gallwch gael grant o hyd at £1,000 i’w ddisodli, os yw incwm eich cartref yn llai na £40,000 y flwyddyn. Darganfyddwch fwy a gwnewch gais o wefan y Boiler Replacement Scheme.

Os ydych yn berchen ar eich cartref neu’n ei rentu gan landlord preifat a bod gennych gyfanswm incwm cartref o lai na £20,000, efallai y gallwch gael grantiau o hyd at £7,500 i wneud gwelliannau fel inswleiddio, gwresogi a gwydro ffenestri. Darganfyddwch fwy a gwnewch gais ar wefan yr Affordable Warmth Scheme.

Gwyliwch am sgamiau Grant Cartrefi Gwyrdd

Os ydych yn cael galwad ffôn, e-bost neu neges destun allan o nunlle sy’n honni eich bod yn gymwys i gael y Grant Cartrefi Gwyrdd, gallai fod yn sgam.

Peidiwch ag ateb (os yw’n alwad ffôn rhowch y ffôn i lawr yn syth) a cymerwch amser i wirio bod yr unigolyn neu’r cwmni yn ddilys.

Os ydych yn poeni gallwch gysylltu â Action Fraudopens in new window dros y ffôn (0300 123 2040) neu ar-lein i gael cyngor. Gyda’ch caniatâd, bydd yn rhannu manylion anhysbys am y sgam gyda’r heddlu.

Am fwy o help i sylwi ar sgamiau, gweler ein canllaw am y mathau o sgam i edrych allan amdanynt.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?