Talu dirwy parcio ceir y cyngor

Yn ystod clo COVID-19, mae llawer o gynghorau lleol wedi llacio rheolau parcio. Ond efallai yn dal i roi dirwyon os ydych chi, er enghraifft, wedi parcio’n beryglus. Bydd y canllaw hwn yn egluro beth i’w wneud os cewch ddirwy gan eich cyngor lleol.

Os ydych chi wedi derbyn Rhybudd Tâl Cosb

Mae rhybudd tâl cosb (PCN) yn cael ei roi gan y cyngor ar dir cyhoeddus - fel maes parcio’r cyngor neu stryd fawr.

Mae’r dirwyon yn amrywio o £50 i £130. Mae’n dibynnu ar ble rydych chi yn y wlad a pha mor ddifrifol oedd eich trosedd parcio.

Mae’n bwysig peidio ag anwybyddu PCN. Os nad ydych wedi talu o fewn 28 diwrnod, fe gewch ‘dystysgrif arwystl’ a bydd gennych 14 diwrnod i dalu’r ddirwy wreiddiol ynghyd â 50% yn fwy.

Fe gewch chi orchymyn llys yn mynnu taliad os na fyddwch yn talu tystysgrif arwystl o fewn 14 diwrnod.

I ddeall mwy am ba gamau y gall asiant gorfodi eu cymryd, mae gan Cyngor ar Bopeth ganllawiau i beiliaid (a elwir yn siryfion yn yr Alban).

Os ydych chi o fewn y terfyn 28 diwrnod ac yn credu bod y Rhybudd Talu Cosb yn annheg, gallwch apelio. Os gwnewch hynny cyn pen 14 diwrnod a gwrthodir eich her, efallai mai dim ond 50% o’r ddirwy y bydd yn rhaid i chi ei thalu.

Dilynwch y camau ar eich tocyn oherwydd gall rheolau apelio amrywio. Mae gan Cyngor ar Bopeth ganllaw i’ch helpu chi gyda’r hyn i’w ddweud.

Dirwyon parcio preifat neu’r heddlu

Mae’n bwysig gwirio pa fath o ddirwy parcio sydd gennych oherwydd bod y rheolau ar gyfer delio â thaliadau a fethwyd yn wahanol.

Cyhoeddir tâl parcio preifat gan gwmni preifat. Yn aml bydd cwmnïau preifat yn rhedeg canolfannau parcio a meysydd parcio archfarchnadoedd.

Nid yw tocynnau parcio preifat yn ddirwyon swyddogol. Os ydych chi’n derbyn un a’ch bod chi’n meddwl ei fod yn annheg, gallwch ei apelio gyda’r dyfarnwr annibynnol Parcio ar Apeliadau Tir Preifat (POPLA).

Darganfyddwch mwy ar y safle POPLA.

Oherwydd y pandemig COVID-19, os gwnaethoch gyflwyno apêl gyda POPLA rhwng 6 Ebrill a 31 Gorffennaf efallai y bydd eich apêl wedi’i gohirio. Hyd nes y bydd POPLA yn cysylltu â chi ynglŷn â’ch achos mae’n golygu na all gweithredwr y maes parcio fynd ar eich ôl am daliad.

Os oes angen help arnoch i wneud eich apêl, mae gan MoneySavingExpert canllaw am ddim gyda llythyrau templed.

Os ydych chi’n derbyn cosb parcio’r heddlu (a elwir weithiau’n Hysbysiad Cosb Sefydlog (FPN)) mae Cyngor ar Bopeth{:target=”_blank”} gyda rhywfaint o ganllaw defnyddiol ar beth i’w wneud.

Ni allaf fforddio talu fy nirwy - beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi penderfynu peidio ag apelio ac na allwch ddod o hyd i ffordd i dalu’ch dirwy parcio, mae’n well cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Gweler ein canllaw ar sut i flaenoriaethu’ch dyledion i’ch helpu chi i weithio allan pa rai i’w talu yn gyntaf.

Os oes angen cymorth arnoch chi, dewch o hyd i gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych chi’n byw gan ddefnyddio ein [teclyn lleoli cyngor ar ddyled.

](https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/tools/debt-advice-locator/organisations)

Beth i’w wneud os ydych wedi methu taliadau am Rybudd Tâl Cosb

Mae’r llywodraeth yn annog pob cyngor i gymryd agwedd hyblyg tuag at gosbau parcio.

Os ydych chi o fewn y terfyn 28 diwrnod, darganfyddwch a ydyn nhw wedi ymestyn eu cyfnodau talu disgownt neu a allant ymestyn y dyddiad y mae angen i chi dalu’r Rhybudd Talu Cosb.

Os ydych chi wedi cael sawl dirwy parcio, efallai y bydd eich cyngor yn sefydlu cynllun talu neu talu fesyl dipyn pan fyddwch chi’n gwneud taliadau unigol.

Bydd yn helpu’ch achos os gallwch chi egluro faint y gallwch chi fforddio ei dalu trwy osod eich cyllideb bersonol.

Gwneud cyllideb argyfwng

Mae’n syniad da gweithio faint y gallwch chi fforddio ei dalu cyn i chi gysylltu â’ch cyngor.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Yn gyntaf, gwiriwch ein hyb cymorth Coronafeirws, i sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo.

Os yw coronafeirws wedi effeithio ar eich incwm, darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallai fod gennych hawl i’w defnyddio Turn2Us benefits calculator.

Os ydych chi’n poeni am eich cyllid, edrychwch ar yr hyn rydych chi’n ei wario a pha incwm sydd gennych chi i ddod i mewn.

Defnyddiwch ein teclyn Cynlluniwr Cyllideb i’ch helpu i wneud hyn.

Darganfyddwch sut i arbed arian a chynyddu incwmopens in new window i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Rwy’n weithiwr allweddol neu wedi derbyn y ddirwy wrth gyflawni gwasanaeth cyhoeddus hanfodol

Mae gan y llywodraeth gynllun parcio am ddim ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol y GIG a gwirfoddolwyr GIG COVID-19 (gweithwyr gofal critigol).

Os ydych chi’n perthyn i’r cynllun hwn, dylai fod gennych chi drwydded barcio arbennig.

Cynghorwyd cynghorau i beidio â rhoi Rhybuddion Talu Cosb i weithwyr allweddol oni bai eu bod wedi parcio’n beryglus.

Os ydych chi’n perthyn i’r cynllun ac wedi derbyn Rhybudd Talu Cosb, ysgrifennwch at y cyngor a gyhoeddodd y ddirwy gyda thystiolaeth o’ch statws gweithiwr allweddol i egluro pam ei bod yn annheg.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?