Talu dirwyon llys

Mae llysoedd Ynadon (Siryf yn yr Alban) yn delio ag achosion troseddol fel troseddau traffig, dirwyon am Drwyddedau Teledu di-dâl, troseddau trefn gyhoeddus ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyma beth ddylech ei wneud os cewch ddirwy.

Beth yw dirwy llysoedd Ynadon neu Siryf?

Mae llysoedd Ynadon (Siryf yn yr Alban) yn delio ag achosion troseddol fel troseddau traffig, dirwyon am Drwyddedau Teledu di-dâl, troseddau trefn gyhoeddus ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Y dedfrydau mwyaf cyffredin a roddir gan ynadon (siryfion) yw cosbau ariannol neu ddirwyon.

Ni ddylid drysu dirwyon llysoedd ynadon (siryf) gyda gorchmynion atebolrwydd am Dreth Gyngor neu ôl-ddyledion cynhaliaeth plant, gan fod y rheolau’n wahanol.

Os cawsoch eich dyfarnu’n euog o drosedd, defnyddir dirwy llys yn aml fel cosb. Mae swm y ddirwy yn dibynnu ar ba mor ddifrifol oedd y drosedd a gyflawnwyd.

Mae dirwyon llys yn cael eu casglu fel rhandaliadau wythnosol neu fisol a gellir eu tynnu o’ch enillion neu’ch budd-daliadau. Yn ogystal â’r ddirwy gall y llys ofyn i chi dalu iawndal a chostau llys.

Bydd y llys hefyd yn ystyried eich sefyllfa ariannol, wrth ystyried dedfryd briodol. Bydd yn cael ei fesur yn erbyn costau byw rhesymol.

Darganfyddwch beth i’w wneud os cawsoch Ddyfarniad Llys Sirol (CCJ) yn ein canllaw.

Beth ddylwn ei wneud os na chredaf y gallaf fforddio fy nirwy llys?

Bydd llawer o bobl yn gweld bod eu cyllid wedi cael ei effeithio’n negyddol gan argyfwng coronafeirws ac yn ei chael hi’n anodd talu am eu biliau a’u taliadau dyled.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae dirwyon llysoedd ynadon neu siryf yn ddyled â blaenoriaeth a gall canlyniadau peidio â thalu fod yn ddifrifol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi eu talu cyn dyledion heb eu gwarantu fel benthyciadau a chardiau credyd.

Mae gan lysoedd llawer o bwerau i gasglu arian sy’n ddyledus, ac yn yr achosion mwyaf eithafol, gallech fynd i’r carchar am beidio â thalu.

Os na allwch fforddio’ch taliadau oherwydd coronafeirws, dylech ffonio neu ysgrifennu at y swyddog dirwyon yn y llys a gofyn iddynt a oes unrhyw help ar gael. Gallant eich cynorthwyo o fan hyn.

Gall yr help a gewch gynnwys:

  • Addasiad i faint y mae’n rhaid i chi ei dalu
  • Addasiad i’ch dyddiadau talu

Mae manylion cyswllt y llys ar y llythyr

Fodd bynnag, peidiwch ag anwybyddu dirwy llys, hyd yn oed os yw coronafeirws yn effeithio arnoch yn ariannol.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid, mae’n well bob amser ceisio newid y gorchymyn llys yn hytrach na syrthio ar ei hôl hi gyda’r taliadau. Os gwnewch ddim byd, gall eich credydwr gymryd camau mwy difrifol.

Pryd y gallaf ofyn am newid y gorchymyn llys?

Os na allwch fforddio cadw i fyny gyda’r taliadau a orchmynnwyd gan y llys, gallwch ofyn am newid telerau’r gorchymyn i gyd-fynd â’r hyn y gallwch fforddio ei dalu. Gelwir hyn yn gais i amrywio’r gorchymyn.

Yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol, gallech:

  • Talu’r ddyled fesul rhandaliadau llai
  • Neu os na allech dalu unrhyw beth o gwbl mwyach, os gallwch ddangos eich bod wedi colli’ch swydd.

Wrth gwrs, bydd yn rhaid i chi roi manylion eich sefyllfa ariannol wrth wneud y cais.

Beth fydd yn digwydd os credaf y byddaf yn methu taliad?

Os ydych wedi methu eich ad-daliadau, peidiwch ag anwybyddu’r sefyllfa. Cysylltwch â’r llys cyn gynted ag y gallwch. Byddant fel arfer yn trefnu i chi awgrymu swm i’w dalu y gallwch ei fforddio, fel y gallwch ei ad-dalu fesul rhandaliadau.

Os oes gennych ddyledion eraill, mae’n bwysig eich bod yn eu talu yn y drefn gywir gan fod rhai yn fwy ar frys ac mae gan rai benthycwyr fwy o rym nag eraill.

Gweler ein cyngor ar sut i flaenoriaethu’ch dyledion i’ch helpu gweithio allan pa rai i’w talu’n gyntaf .

Os oes angen cymorth arnoch, dewch o hyd i gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych yn byw drwy ddefnyddio ein canfyddwr cyngor ar ddyledion .

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?