Talu’ch trwydded teledu

Mae cynnal eich taliadau trwydded teledu’n bwysig oherwydd mae’n cael ei ystyried yn ddyled â blaenoriaeth. Gall Trwyddedu Teledu roi dirwy neu fynd â chi i’r llys am fethu â thalu.

Os ydych yn cael traffeth i dalu, bydd y canllaw hwn yn dweud wrthych am yr opsiynau sydd ar gael.

Beth i’w wneud os ydych yn cael traffeth i dalu’ch trwydded teledu

Os ydych yn poeni am gynnal eich taliadau trwydded teledu, cysylltwch â Thrwyddedu Teledu cyn gynted â phosibl.

Os yw’r gostyngiad yn eich incwm dros dro ac rydych yn disgwyl iddo fynd yn ôl i’r arfer cyn bo hir, bydd Trwyddedu Teledu yn gweithio â chi i greu cynllun ad-daliadau fforddiadwy.

Gallwch gysylltu â Thrwyddedu Teledu trwy fynd i’w gwefan neu ffonio 0300 555 0300. Nid yw galwadau’n costio dim mwy na’r cyfradd galwadau cenedlaethol i rifau 01 neu 02 number, boed hynny o rhif ffôn symudol neu linell daear. Os ydych yn cael munudau cynhwysol ar eich ffôn symudol, caiff galwadau i rifau 0300 eu cynnwys.

Gallech hefyd ystyried canslo’ch trwydded teledu. Byddwch yn arbed arian ac efallai byddai’n ddewis gwell os nad ydych yn sicr pryd bydd eich incwm yn cynyddu eto.

Sut gallwch ganslo’ch trwydded teledu a chael arian yn ôl

Os nad ydych yn meddwl y gallwch fforddio trwydded teledu yn y dyfodol agos, mae’n well ei ganslo ac o bosibl gael rhywfaint o arian yn ôl.

Gallwch ganslo’ch trwydded teledu os nad ydych bellach yn:

  • gwylio nac yn recordio rhaglenni wrth iddynt gael eu dangos ar unrhyw sianel
  • gwylio nac yn ffrydio rhaglenni’n fyw ar wasanaeth ar-lein (fel ITV Hub, All 4, YouTube, Amazon Prime Video, NOW TV, Sky Go)
  • lawrlwytho nac yn gwylio unrhyw raglenni BBC ar iPlayer.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os ydych angen canslo’ch trwydded teledu (a chael ad-daliad os yw hynny’n berthnasol), ffoniwch Trwyddedu Teledu ar:

  • 0300 790 6068 – os ydych yn talu trwy ddebyd uniongyrchol neu ar un pryd
  • 0300 555 0300 – os ydych yn talu trwy gerdyn talu Trwyddedu Teledu
  • neu gallwch ddefnyddio ffurflen gysylltu Trwyddedu Teledu er mwyn canslo ar-lein.

Sicrhewch fod gennych eich rhif cwsmer wrth law a dewiswch yr opsiwn i ganslo’ch trwydded.

Gallwch wneud cais ar-lein am ad-daliad hyd at ddwy flynedd ar ôl dyddiad terfyn eich trwydded. Efallai bydd rhaid i chi argraffu’r ffurflen a darparu tystiolaeth.

Dysgwch ragor am wneud cais am ad-daliad ar wefan Trwyddedu Teleduopens in new window.

Beth os wyf wedi colli taliad yn barod?

Mae Trwyddedu Teledu’n ymwybodol bod llawer o bobl yn cael trafferth i dalu eu biliau ar hyn o bryd, gan gynnwys eu trwydded teledu.

Maent y rhoi seibiant i bobl ac efallai na fyddant yn ysgrifennu atoch os ydych yn cwympo ar ei hôl â’ch taliadau.

Fodd bynnag, dylech geisio cynnal eich cynllun taliadau gan bydd hyn yn cadw’ch taliadau yn y dyfodol cyn ised â phosibl.

Os na allwch gynnal eich cynllun taliadau, cysylltwch â Thrwyddedu Teledu cyn gynted ag y gallwch ar 0300 555 0300. Byddant yn gwneud beth gallant i’ch helpu.

Ar hyn o bryd mae gan Dryddedu Teledu lai o staff yn ateb galwadau. Mae hyn yn golygu nad ydynt ond yn gallu darparu gwasanaeth hanfodol a felly mae’n cymryd rhagor o amser iddynt ateb ebyst a llythyrau.

Ni allaf fforddio gwneud fy nhaliad debyd uniongyrchol nesaf – beth dylwn ei wneud?

Dylech ddim ond canslo Debyd Uniongyrchol am ddyled â blaenoriaeth yn niffyg dim arall.

Os na allwch ddod o hyd i ffordd i dalu’ch trwydded teledu, mae’n well cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Gwelwch ein canllaw ar sut i flaenoriaethu’ch dyledion i’ch helpu i weithio allan pa rai i’w talu gyntaf.

Os oes angen cymorth arnoch, cewch gyngor cyfrinachol ar ddyledion am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos i le rydych yn byw trwy ddefnyddio’n teclyn canfyddwr cyngor ar ddyledion.

Rwy dros 75 oed a ni allaf fforddio talu fy nhrwydded teledu

Os ydych dros 75 oed, roedd eich trwydded teledu arfer fod am ddim. Fodd bynnag, ers 1 Awst mae’n debyg eich bod wedi gorfod dechrau talu am eich trwydded teledu.

Mae rhai pobl dros 75 oed sy’n gallu cael y drwydded teledu am ddim o hyd neu ar gyfradd is:

Os ydych yn gymwys am Gredyd Pensiwn

Mae Credyd Pensiwn yn darparu incwm ymddeol ychwanegol os ydych ar incwm isel. Nid yw traean y bobl sy’n gymwys i’w gael yn ei hawlio.

Os ydych chi neu rywun yn eich aelwyd dros 75 oed ac yn hawlio Credyd Pensiwn yna gallwch hefyd hawlio trwydded teledu am ddim.

Gwelwch ein canllaw ar Gredyd Pensiwn am ragor o fanylion.

I wneud cais am eich trwydded teledu am ddim ffoniwch Drwyddedu Teledu ar 0300 790 6117 i ofyn am ffurflen gais. Bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch oedran a’ch bod yn cael credyd pensiwn.

Os ydych yn byw mewn cartref gofal

Os ydych dros 75 oed ac yn byw mewn cartref gofal preswyl, efallai bydd trwydded eich cartref gofal yn berthnasol i chi a ni fydd rhaid i chi dalu, hyd yn oed os nad ydych yn hawlio credyd pensiwn.

Gofynnwch i reolwr eich cartref gofal os oes ganddo drwydded teledu ‘Llety Gofal Preswyl’ (ARC).

Os ydych wedi’ch cofrestru’n ddall

Os ydych wedi’ch cofrestu’n ddall (â nam difrifol ar eich golwg) gallwch gael gostyngiad o 50% ar gost eich trwydded teledu. Nid oes terfyn oedran i wneud cais am hyn.

Os nad ydych ond yn gwrando ar y radio

Os nad ydych yn gwylio’r teledu (nac yn gwylio unrhyw beth ar BBC iPlayer) ac rydych dim ond yn gwrando ar y radio (hyd yn oed os ydych yn gwrando ar radio’r BBC) yna nid oes rhaid i chi dalu am drwydded teledu.

Os oes gennych deledu du a gwyn

Os yw eich teledu’n ddu a gwyn gallwch wneud cais am drwydded teledu â chost gostyngedig o £53.50. Mae trwydded teledu lliw llawn yn costio £159.

Os nad ydych yn gymwys am unrhyw un o’r gostyngiadau uchod ac yn poeni a fyddwch yn gallu talu am eich trwydded teledu, cysylltwch cyn gynted â phosibl ar 0300 555 0300.

Os ydych wedi ymddeol mae rhai budd-daliadau gallai fod gennych hawl iddynt. Gwelwch ein canllaw budd-daliadau ymddeoliad am ragor.

Sgamiau trwydded teledu

Byddwch ofalus o ebyst ffug neu negeseuon testun gan “TV Licensing”, gan ei fod yn sgam gwe-rwydo cyffredin.

Darllenwch ein blog am yr arwyddion i edrych amdanynt.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?