Peidiwch â chadw arian parod o dan y fatras

Mae’r gwely yn lle da ar gyfer llawer o bethau – ond yn sicr nid yw storio eich cynilion ymhlith y pethau hynny.

Mae cadw symiau mawr o arian yn eich tŷ yn hytrach na mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn syniad gwael am y rhesymau canlynol:

  • bydd eich cynilion yn colli gwerth dros amser – ni fyddwch yn ennill unrhyw log
  • gallech golli eich cynilion yn llwyr o ganlyniad i ladrad neu dân – ni fydd llawer o bolisïau yswiriant yn cynnwys arian a gaiff ei adael yn y tŷ ac os byddant, dim ond swm bach a ddiogelir fel arfer. Os nad oes gennych yswiriant cynnwys, ni fydd unrhyw ran ohono wedi’i diogelu

Yn pryderu na fydd eich arian yn ddiogel yn y banc?

Mewn gwirionedd, banc yw un o’r lleoedd mwyaf diogel i gadw eich arian – caiff arian parod a roddwch mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Sut i ddod o hyd i gartref diogel i’ch arian parod

Cam 1 – Agorwch gyfrif banc

Mae cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn fuddiol i ddiwallu eich anghenion beunyddiol. Wedyn gallwch ystyried cyfrifon cynilo ar wahân lle gall eich arian sbâr ennill mwy o log.

Gallwch agor cyfrif am ddim yn y rhan fwyaf o fanciau a chymdeithasau adeiladu, a dylent roi pob cymorth i chi wneud hynny.

Cam 2 – Dewch o hyd i’r lle gorau ar gyfer eich arian sbâr

Mae digon o gyfrifon cynilo lle y gallwch roi eich arian yn ddiogel ac y bydd yn ennill llog.

Fel rheol gyffredinol, byddwch yn cael cyfraddau llog gwell os byddwch yn ymrwymo eich arian am gyfnod hwy. Ond, os byddwch yn gwybod beth i chwilio amdano, gallech wneud elw gweddol a gallu cael gafael ar eich arian yn gyflym.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyniloi:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?