Penderfynu ar y math gorau o gredyd i chi

Pan rydych chi’n cael benthyg arian, mae’n bwysig deall faint y mae’r gwahanol opsiynau yn ei gostio a sut maent yn gweithio. Mae angen ichi wybod hefyd sut mae’r costau hynny’n amrywio yn ôl hyd y benthyciad.

##
Beth yw’r opsiwn credyd gorau i chi?

Rheswm dros gael benthyg arian Ystyriwch Awgrymiadau da
Dim ond benthyciad dros gyfnod byr y mae arnaf ei angen. Cerdyn credyd –
mae gan nifer gynigion di-log am hyd at dri mis, ac nid yw rhai cardiau credyd yn codi llog o gwbl am dros flwyddyn ar bethau y byddwch yn eu prynu.
 • Dim ond os ydych chi’n siŵr y gallwch chi ad-dalu’r ddyled o fewn y cyfnod di-log.
 • Mae cardiau credyd yn codi tua 17% o log neu fwy ar ôl i’r cynnig cychwynnol ddod i ben.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut byddwch yn talu’r swm yn ôl cyn i’r cyfnod 0% ddod i ben (trefnwch Ddebyd Uniongyrchol i dalu symiau rheolaidd).
 • Peidiwch â chael benthyg mwy o arian nag sydd angen arnoch.
 • Os oes gennych gofnod credyd gwael, mae’n bosibl y codir cyfradd llog uwch o lawer arnoch – mae rhai cardiau yn codi ffi hefyd.

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Cardiau credyd
Hoffwn gael benthyg rhywfaint o arian ond fy mod yn talu swm penodol yn ôl bob mis. Benthyciad personol –
gallai hyn fod yn rhatach na cherdyn credyd dros gyfnod hwy. Mae’n bosibl y bydd y llog a godir arnoch yn dibynnu ar eich statws credyd.
 • Yn aml, mae’n rhaid ichi gael benthyg isafswm.
 • Mae’n rhaid ichi wneud y taliadau misol.
 • Nid yw pob benthyciad personol yn codi cyfradd sefydlog, felly cofiwch holi am hyn.

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Benthyciadau personol
Dim ond ychydig o arian dros gyfnod byr yr wyf am gael ei fenthyg. Gorddrafft –
mae rhai cyfrifon cyfredol yn cynnig gorddrafftiau di-log hyd at derfyn penodol. Mae cyfrifon eraill yn codi ffioedd yn ogystal â llog.
 • Dim ond os yw wedi’i awdurdodi gan y banc (fel arall, codir cyfradd llog uchel iawn arnoch a/neu ffioedd).
 • Os byddwch chi’n benthyg mwy o arian na’ch terfyn, gallai hynny niweidio eich statws credyd.
 • Ddim ar gyfer benthyciad tymor hir gan fod hynny’n ddrud iawn – gall y banc ofyn ichi dalu’r arian yn ôl neu leihau terfyn y gorddrafft ar unrhyw adeg.

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Egluro gorddrafftiau
Rwyf am ad-dalu’r ddyled sydd gennyf yn y ffordd rataf bosibl. Cerdyn credyd trosglwyddo balans –
mae rhai cardiau yn gadael ichi drosglwyddo eich dyledion a pheidio â thalu llog am hyd at ddwy flynedd. Felly maent yn gallu bod yn opsiwn rhatach ar gyfer talu dyledion eraill yn ôl.
 • Bydd y rhan fwyaf o gardiau yn codi ffi o tua 3% os byddwch yn trosglwyddo eich balans.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut byddwch yn talu’r swm yn ôl cyn i’r cyfnod 0% ddod i ben (trefnwch Ddebyd Uniongyrchol i dalu symiau rheolaidd).
 • Mae’n rhaid bod gennych statws credyd gwych i fod yn gymwys i gael cerdyn trosglwyddo balans.

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Dewis cerdyn credyd a gwneud cais amdano
Hoffwn ddelio â’m dyledion yn y ffordd rataf a hawsaf bosibl. Benthyciad cyfuno dyledion –
wrth gyfuno’ch dyledion presennol i greu un benthyciad, mae’n bosibl y byddwch yn talu llai bob mis – a gall eich helpu i gadw trefn ar eich dyledion.
 • Siaradwch ag un o’r asiantaethau sy’n rhoi cyngor cyfrinachol ac annibynnol ar ddyledion yn rhad ac am ddim i gael help i ddewis yr opsiwn gorau wrth reoli’ch dyled.
 • Efallai y byddwch chi’n talu llai bob mis ond mae benthyciadau’n gallu para’n llawer hirach, felly byddech yn talu mwy yn ôl rhwng popeth.
 • Peidiwch â defnyddio eich cartref fel gwarant yn erbyn benthyciad cyfuno dyledion cyn cael cyngor ariannol annibynnol.

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Benthyciadau cyfuno dyledion
Hoffwn gael benthyg arian, ond mae fy manc i’n gwrthod helpu. Undebau credyd –
os na fydd banciau’n gallu eich helpu, gallai undeb credyd fod yn opsiwn. Mae’r mudiadau dielw hyn yn gwasanaethu cymuned benodol fel arfer.
 • Maent yn cael eu rhedeg gan eu haelodau ar gyfer eu haelodau, ac yn cynnwys benthyciadau cost isel (dim mwy na 42.6% APR).
 • Peidiwch â chael benthyg arian os na allwch chi fforddio’r ad-daliadau.

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Cael benthyg arian gan undeb credyd
Rwyf yn cael trafferth talu fy nyledion a’m costau byw, ond alla’ i ddim cael mwy o gredyd. Benthyciad di-log gan y Gronfa Gymdeithasol, neu gymorth gan eich awdurdodau lleol, neu Lywodraethau Cymru a’r Alban –
os ydych chi ar incwm isel ac mewn trafferthion mawr, fe allech chi fod yn gymwys. Mae angen ichi dalu cymaint â phosibl o’ch dyled yn ôl mor gyflym â phosibl, a cheisio cael rheolaeth dros y ddyled.
 • Gofynnwch am help gan gynghorydd dyledion di-dâl a gall yntau eich helpu i wneud cyllideb, i ddelio â’ch credydwyr ac i weld a oes gennych hawl i gael unrhyw fudd-daliadau ychwanegol.
 • Gofynnwch am help gan elusen sy’n rhoi cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion – peidiwch â thalu am gyngor!
 • Peidiwch â defnyddio benthyciwr carreg drws na chwmni benthyciad diwrnod cyflog – maent yn gallu bod yn ddrud iawn.

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Benthyciadau’r Gronfa Gymdeithasol

  Cewch fwy o wybodaeth yn: Help os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion

Meddyliwch a oes wir angen ichi gael benthyg arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?