Penderfynu sut i dalu am gar

Bron bob tro, defnyddio arian parod neu gynilion fydd y ffordd rataf i brynu car newydd neu ail-law, ond nid yw’n bosibl i bawb. Cyn penderfynu a ddylech dalu arian parod neu fenthyca, gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried y pwyntiau dilynol i’ch helpu i osgoi pen tost ariannol yn y dyfodol.

Talu arian parod

Cyhyd â bod gennych ddigon o gynilion yn weddill i dalu am unrhyw bryniadau mawr neu gostau annisgwyl eraill yn y dyfodol, talu arian parod yw’r ffordd orau i brynu’ch car. Dyma’r prif resymau am hynny:

  • Mae prynu’ch car gydag arian parod yn golygu eich bod yn berchen ar y car yn syth, felly pe byddech yn mynd i anawsterau ariannol gallech ei werthu. Ni allwch wneud hyn os oes gennych gytundeb cyllido car fel prydlesu neu hur bwrcas.
  • Tra bod cyfraddau llog yn isel, yn aml mae’n gwneud synnwyr i ddefnyddio cynilion yn hytrach na benthyca ar gyfradd llog uwch. Er enghraifft, os oes gennych £1,000 mewn cyfrif cynilo bydd yn ennill oddeutu £20 yn unig o ran llog ichi mewn blwyddyn. Os benthycwch £1,000 i brynu’ch car, byddai’n rhaid ichi dalu oddeutu llog o £90 ar y benthyciad mewn blwyddyn. Felly yn y pen draw byddech yn waeth eich byd o £70 na pe byddech wedi defnyddio’ch cynilion i brynu’r car.
  • Os nad oes gennych chi ddigon o gynilion i brynu’r car yn llwyr, gallech eu defnyddio i roi’r blaendal mwyaf posibl ichi fel eich bod yn gwario llai o arian ar log ar y benthyciad.
  • Os defnyddiwch gerdyn credyd bydd angen ichi dalu’r bil cerdyn yn llawn y mis nesaf er mwyn osgoi talu llog. Hefyd, nid yw pob deliwr yn derbyn cardiau credyd.
  • Fodd bynnag, os talwch ran (isafswm o £100) o gost eich car newydd gyda cherdyn credyd byddwch yn elwa o ddiogelwch prynu ar y swm llawn.
  • Edrychwch ymlaen cyn penderfynu talu gydag arian parod - a ydych yn bwriadu gwneud unrhyw bryniadau mawr eraill dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, fel prynu tŷ?

Benthyca

Cofiwch

Os cymerwch fenthyciad, sicrhewch nad yw wedi’i ddiogelu yn erbyn eich cartref - fel arall bydd y to uwch eich pen mewn perygl os nad ydych yn cadw i fyny â thaliadau’ch benthyciad.

Cyn gwneud cais am fenthyciad neu gynllun cyllido’r deliwr fel hurbwrcasu neu gynllun contract personol, cofiwch:

  • Byddwch yn cael y bargeinion gorau, fel cynigion arbennig 0%, dim ond os oes gennych statws credyd da - dysgwch sut i wirio a gwella’ch statws credyd.
  • Os ydych yn dewis cynllun cyllido car, mae’r cwmni cyllid yn berchen ar eich car yn ystod y contract. Os byddwch yn methu’ch ad-daliadau, gallech ei golli.
  • Bydd angen ichi gasglu cronfa argyfwng er mwyn talu am unrhyw gostau annisgwyl neu ostyngiad o ran incwm. Trwy wneud hynny, byddwch yn gallu talu’ch taliadau ta waeth beth sy’n digwydd rywle arall.

Enghreifftiau o fenthyca da a pheryglus

Benthyca da

Mae Sarah yn athrawes sy’n teithio i’r gwaith ar y bws bob dydd. Mae hi’n cael swydd well mewn ysgol newydd sy’n talu mwy o gyflog, ond dydy hi ddim yn gallu teithio yno ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae arni eisiau prynu car ond does ganddi ddim digon o gynilion i dalu’r gost, felly mae angen iddi gael benthyg rhywfaint o arian. Mae hyn yn enghraifft o fenthyca da gan fod swydd newydd Sarah yn talu mwy na’i swydd flaenorol, felly bydd yn cael iawn am gost y car, gan gynnwys yr arian mae wedi’i fenthyca i’w brynu.

Benthyca peryglus

Mae Andrew’n awyddus i newid ei hen gar am gar newydd. Mae’n meddwl y bydd angen iddo wario £5,000 i gael car rhesymol. Nid yw’n defnyddio ei gar ar gyfer ei waith ond mae’n hoffi’r rhyddid y mae cael car yn ei roi iddo. Mae’n gallu cael £500 am ei hen gar ac os yw’n benthyca’r gweddill mae’n gallu fforddio talu £100 y mis yn ôl. Bydd yn cymryd pum mlynedd iddo dalu’r benthyciad yn ôl, ac erbyn hynny bydd wedi talu £5,923 am y car, neu £6,423 gan gynnwys y car y mae wedi’i gyfnewid.

Dylai Andrew feddwl yn ofalus iawn am gymryd y benthyciad hwn gan y bydd yn talu £1,423 yn ychwanegol am ei gar yn y pen draw, a bydd yn rhaid iddo wneud ad-daliadau ar fenthyciad am y pum mlynedd nesaf. Petai ei sefyllfa’n newid (ei oriau’n cael eu lleihau er enghraifft, neu petai’n colli ei swydd), mae’n bosibl na fyddai’n gallu parhau i wneud yr ad-daliadau.

Eich cam nesaf

Sicrhau y gallwch gwrdd â’ch taliadau car

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?