Deall beth yw Pension Wise a sut i’w ddefnyddio

Os ydych yn 50 oed neu’n hŷn a bod gennych bensiwn yn seiliedig ar faint a dalwyd i mewn i’ch cronfa (cynllun cyfraniadau diffiniedig), gallwch gael cyngor am ddim gan Pension Wise - gwasanaeth a gefnogir gan y llywodraeth. Mae’r canllaw hwn yn esbonio sut y mae Pension Wise yn gweithio a sut i baratoi at eich apwyntiad.

Cyngor diduedd a rhad ac am ddim – gyda chefnogaeth y llywodraeth.

Mae Pension Wise yn wasanaeth diduedd a rhad ac am ddim a gefnogir gan y llywodraeth, sy’n rhoi cymorth i chi ddeall y dewisiadau ar gyfer defnyddio’ch cronfa.

Mae’n cynnig arweiniad ar wefan Pension Wise am y dewisiadau ar gyfer cymryd eich cronfa bensiwn, a gall eich helpu i ddeall y goblygiadau treth.

Mae’n cynnig apwyntiadau i roi cyfarwyddyd am ddim dros y ffôn neu wyneb yn wyneb lle gallwch drafod y dewisiadau yma, gan sicrhau bod gennych y wybodaeth sydd arnoch ei hangen i wneud y penderfyniad cywir.

Gall Pension Wise eich helpu chi:

  • Deall goblygiadau treth pob dewis
  • Deall y gwahanol opsiynau ar gyfer cael mynediad at eich cronfa neu gronfeydd pensiwn, a’r manteision a’r anfanteision posib ynghlwm â phob un
  • Deall y pethau cywir i’w hystyried wrth feddwl am eich dewisiadau, fel eich cynlluniau i barhau i weithio, eich amgylchiadau personol ac ariannol, a gadael arian wedi i chi farw

Mae’r gwasanaeth yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio.

Fodd bynnag, ni fydd yn argymell cwmnïau nac yn dweud wrthych chi sut i ddefnyddio’ch cronfa bensiwn na sut i fuddsoddi’ch arian.

Sut i gael eich arweiniad Pension Wise am ddim

Gallwch gael arweiniad Pension Wise ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Gallwch ymweld â gwefan Pension Wise yn pensionwise.gov.uk i weld beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig ac i gychwyn deall yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Os ydych am drefnu apwyntiad ar y ffôn neu wyneb yn wyneb ffoniwch Ffôn 0300 330 1001.

Gallwch gael rhagor o fanylion am drefnu ar pensionwise.gov.uk.

Paratoi ar gyfer eich cyfweliad

I wneud y mwyaf o apwyntiad Pension Wise byddai’n ddefnyddiol cael:

  • Gwerth eich cronfa neu gronfeydd pensiwn ac a oes yna warantau neu nodweddion arbennig sy’n berthnasol i’ch cronfa. Gwiriwch gyfriflen eich cronfa neu gofynnwch i’ch cynllun neu ddarparwr am brisiad cyfredol. Os oes gennych chi fwy nag un gronfa bensiwn cofiwch gasglu gwybodaeth ar y cyfan ohonynt gyda’i gilydd.
  • Os ydych wedi colli cyswllt ag unrhyw bensiynau, cysylltwch â Y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau sy’n wasanaeth am ddim a gefnogir gan y llywodraeth.
  • Amcangyfrif o faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael – gofynnwch am Gyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth o GOV.UK neu ffoniwch: 0845 731 0469.

Cyn eich apwyntiad, dylech ystyried eich amgylchiadau ariannol yn eu cyfanrwydd.

Fel eich cyflog ac incwm presennol, eich costau byw tybiedig ar ôl ymddeol, ac unrhyw gynilion perthnasol neu ddyledion.

Dylech ddechrau meddwl hefyd am sut y byddwch yn dymuno defnyddio’ch arian yn eich ymddeoliad, ai symiau bach o arian fydd eu hangen arnoch ynteu a fyddai’n well gennych incwm rheolaidd.

Bydd yr apwyntiad Pension Wise yn trafod pwyntiau perthnasol hefyd fel unrhyw gyflyrau meddygol neu iechyd a allai effeithio ar eich disgwyliad bywyd a allai olygu incwm uwch i chi yn eich ymddeoliad os byddwch yn prynu blwydd-dal.

Dylech hefyd ystyried sut y gallai’r ffordd y byddwch yn cymryd eich pensiwn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu cael ar hyn o bryd.

Camau nesaf

Bydd Pension Wise yn egluro’r camau nesaf i chi ar gyfer pob un o’r opsiynau sydd ar gael.

Unwaith y byddwch wedi deall eich dewisiadau, argymhellwn i chi chwilio am y fargen orau cyn gwneud penderfyniad.

Gallwch siarad â chynghorydd ariannol hefyd a fydd yn rhoi cymorth i chi benderfynu’n derfynol ar eich dewisiadau a dod o hyd i’r cynnyrch incwm ymddeol cywir ar eich cyfer chi.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliadopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?