Pensiynau – adolygwch eich buddsoddiadau

Pan fyddwch yn cynilo i bensiwn mae’n bwysig meddwl ble mae’ch arian wedi ei fuddsoddi ac adolygu eich buddsoddiadau yn gyson. Wrth i chi fynd yn hŷn ac i’ch ymddeoliad ddynesu, mae’n debyg y dylech newid eich strategaeth fuddsoddi i leihau risg.

Ble mae eich pensiwn wedi ei fuddsoddi?

Cynlluniau personol, cyfranddeiliaid a chyfraniadau diffiniedig yn y gweithle

Os oes gennych bensiwn personol neu bensiwn cyfranddeiliaid, neu arian mewn cynllun cyfraniadau diffiniedig yn y gweithle (gan gynnwys cynllun NEST) fel arfer bydd raid i chi benderfynu ble bydd eich arian pensiwn yn cael ei fuddsoddi.

Os nad ydych yn dewis eich hun ble dylid buddsoddi eich pensiwn, bydd eich darparwr pensiwn yn buddsoddi eich arian mewn cronfa ‘ddiofyn’ – un sydd wedi ei dylunio i fod yn addas i gymaint o bobl ag sy’n bosibl.

Cynlluniau gweithle buddion diffiniedig

Os ydych yn aelod o gynllun buddion wedi’u diffinio yn y gweithle, pan fydd eich pensiwn yn seiliedig ar eich cyflog, mae eich sefyllfa yn wahanol. Mae eich cynllun yn addo’r incwm ymddeol y byddwch yn ei dderbyn, felly eich cyflogwr ac nid chi sy’n gwneud y penderfyniadau (ac yn cymryd y risgiau) buddsoddi angenrheidiol i gyrraedd y targed hwnnw.

Yn ogystal â bod yn aelod o gynllun buddion diffiniedig eich cyflogwr gallwch hefyd wneud cyfraniadau gwirfoddol i gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig ar wahân. Os felly, efallai y bydd angen i chi wneud rhai penderfyniadau buddsoddi ar ryw bwynt am y cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig y byddwch yn buddsoddi ynddo.

Lleihau eich risg wrth ddynesu at eich ymddeoliad

Os oes gennych bensiwn personol, cyfranddeiliaid neu gyfraniadau diffiniedig yn y gweithle, mae’n syniad da adolygu eich dewisiadau buddsoddi, yn arbennig wrth i chi ddynesu at eich ymddeoliad. Pam? Am y gallech fod yn cymryd gormod o risg. Mae hyn yn rhywbeth y dylech ei wneud os yw eich pensiwn wedi ei fuddsoddi mewn cronfa bensiwn ddiofyn neu eich bod wedi dewis y gronfa/cronfeydd y mae eich pensiwn wedi eu buddsoddi ynddynt.

Mae llawer o gronfeydd pensiwn yn gorfod buddsoddi mewn ystod o asedau fel cyfranddaliadau’r farchnad stoc, bondiau ac arian parod. Gall gwerth cyfranddaliadau fynd i fyny ac i lawr. Trymaf yn y byd y bydd eich pensiwn yn buddsoddi mewn cyfranddaliadau, y mwyaf tebygol yw hi y bydd gwerth eich cronfa bensiwn yn mynd i fyny ac i lawr yn ei gwerth hefyd.

Os gallwch adael eich arian wedi ei fuddsoddi mewn cyfranddaliadau am gyfnod hir, dyweder am ddeng mlynedd neu fwy, yna dylech gael digon o amser i ymdopi â’r amrywiadau yn y farchnad stoc. Ond os bydd arnoch angen eich arian pensiwn mewn ychydig flynyddoedd, mae perygl y gall y cyfranddaliadau golli eu gwerth yn union pan fyddwch yn bwriadu ymddeol.

Yn dilyn newidiadau a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 yn awr mae gennych fwy o ddewis a hyblygrwydd nag erioed o’r blaen ynglŷn â sut a pha bryd y gallwch gymryd arian o’ch cronfa bensiwn. Cymrwch eich amser i ddeall eich dewisiadau a chael help a chyngor – bydd yr hyn y byddwch chi’n ei benderfynu yn awr yn effeithio ar eich incwm pensiwn am weddill eich oes.

Os bwriadwch adael eich cronfa bensiwn wedi ei buddsoddi ar ôl i chi ymddeol, rhaid i chi fedru cymryd mwy o risg na rhywun sydd am ddefnyddio ei gronfa ar unwaith i brynu blwydd-dal neu gymryd arian o’i gronfa bensiwn.

Fel canllaw, os ydych lai na 15 mlynedd o oedran ymddeol gall fod yn syniad da dechrau symud rhai o’ch buddsoddiadau pensiwn o gronfeydd sy’n buddsoddi yn bennaf mewn cyfranddaliadau i rai sy’n buddsoddi mewn buddsoddiadau â llai o risg fel bondiau ac arian parod.

SIPPau

Os oes gennych gronfa bensiwn gymharol fawr ac yn fuddsoddwr profiadol, efallai eich bod wedi dewis cymryd mwy o reolaeth ar eich pensiwn a chael mynediad at amrywiaeth ehangach o asedau trwy ddefnyddio SIPP (pensiwn buddsoddi personol). Yn yr un modd â phensiynau personol, cyfranddaliad a chyfraniadau diffiniedig yn y gweithle, dylech wirio ble mae eich arian pensiwn wedi ei fuddsoddi a sicrhau nad ydych yn cymryd gormod o risg.

Cronfeydd ffordd o fyw

Nid yw’r newid hwn yn rhywbeth y mae angen i chi ei reoli eich hun. Mae llawer o gynlluniau pensiwn personol, cyfranddeiliaid a chyfraniad diffiniedig gweithle yn cynnig cronfa ‘ffordd o fyw’ sy’n newid cydbwysedd eich buddsoddiadau yn awtomatig at fuddsoddiadau â llai o risg (fel bondiau ac arian parod) wrth i chi ddynesu at eich ymddeoliad. Mae cronfeydd ‘dyddiad targed’ yn gweithio mewn ffordd debyg.

Symud eich pensiwn i fuddsoddiadau â llai o risg

Os nad yw eich pensiwn mewn cronfa ffordd o fyw neu ddyddiad targed, gallwch leihau’r risg eich hun. Gallwch wneud hyn trwy symud eich pensiwn o gronfeydd â mwy o risg i rai sydd â llai o risg. Mae hyn yn rhywbeth y gallwch fedru ei wneud yn rhwydd ar-lein ar wefan eich darparwr pensiwn.

Ond, mae’n debyg ei fod yn syniad da cael cyngor gan gynghorydd ariannol oni bai eich bod yn hyderus am ddewis y cronfeydd cywir.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad.

Os byddwch yn penderfynu symud o un gronfa i un arall, gwiriwch yn gyntaf a oes ffi am newid a beth fydd y taliadau am y cronfeydd newydd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?