Pensiynau buddsoddi personol (SIPPau)

’Cyfunwr’ pensiwn yw pensiwn buddsoddi personol (SIPP) sy’n dal buddsoddiadau tan y byddwch yn ymddeol ac yn dechrau derbyn incwm ymddeol. Math o bensiwn personol yw hwn ac mae’n gweithio mewn ffordd debyg i bensiwn personol safonol. Y prif wahaniaeth yw bod SIPP yn rhoi mwy o hyblygrwydd i chi o ran y buddsoddiadau y gallwch eu dewis.

Sut y mae’n gweithio

Nid yw SIPPau i bawb. Gofynnwch am gyngor os byddwch yn ystyried y math hwn o bensiwn personol.

Dan gynlluniau pensiwn personol safonol, caiff eich buddsoddiadau eu rheoli ar eich rhan o fewn y gronfa gyfunol rydych wedi ei dewis. Math o bensiwn personol yw SIPP sy’n rhoi’r rhyddid i chi ddewis a rheoli eich buddsoddiadau eich hunain. Dewis arall fyddai talu rheolwr buddsoddi awdurdodedig i wneud y penderfyniadau ar eich rhan.

Bwriedir SIPPau ar gyfer pobl sydd am reoli eu cronfeydd eu hunain trwy ymdrin â’u buddsoddiadau, a’u symud, pan fyddant yn dymuno. Gall SIPPau hefyd gynnwys costau uwch na phensiynau personol eraill neu bensiynau cyfranddeiliaid. Am y rhesymau hyn, mae SIPPau yn dueddol o fod yn fwy addas ar gyfer cronfeydd mawr a phobl sydd â phrofiad o fuddsoddi.

Yr hyn y gallwch ac na allwch fuddsoddi ynddo

Mae’r rhan fwyaf o SIPPau yn caniatáu i chi ddewis o amrywiaeth o asedau, fel:

  • Stociau a chyfranddaliadau sydd wedi’u dyfynnu ar gyfnewidfa stoc gydnabyddedig yn y DU neu dramor
  • Gwarannau llywodraeth
  • Ymddiriedolaethau uned
  • Ymddiriedolaethau buddsoddi
  • Cronfeydd cwmnïau yswiriant
  • Polisïau gwaddol a fasnachir
  • Cyfrifon cadw gyda banciau a chymdeithasau adeiladu
  • Some National Savings and Investment products
  • Eiddo masnachol (fel swyddfeydd, siopau neu safleoedd ffatri)

Nid dyma’r holl ddewisiadau buddsoddi sydd ar gael – mae gwahanol ddarparwyr SIPP yn cynnig gwahanol ddewisiadau buddsoddi.

Ni ellir dal eiddo preswyl yn uniongyrchol mewn SIPP â’r manteision treth sy’n cyd-fynd â buddsoddiadau pensiwn fel rheol. Ond, yn amodol ar rai cyfyngiadau, gan gynnwys ar ddefnydd personol, gellir dal eiddo preswyl mewn SIPP trwy rai mathau o fuddsoddiadau ar y cyd, fel ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo tiriog, heb golli’r manteision treth. Nid yw pob darparwr SIPP yn derbyn y math hwn o fuddsoddiad fodd bynnag.

Sut yr ydych yn cael mynediad at arian yn eich SIPP

Mae’n golygu rheolau newydd a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015, gallwch gael mynediad at eich cronfa bensiwn a’i ddefnyddio’n fwy hyblyg ar ôl i chi droi 55 mlwydd oed.

Mae yna lawer i’w bwyso a’i fesur wrth benderfynu pa ddewis neu gyfuniad fydd yn cynnig incwm dibynadwy ac effeithlon o ran treth i chi a’ch dibynyddion trwy gydol eich ymddeoliad. Gofalwch ddefnyddio’r gwasanaeth Pension Wise am ddim a gefnogir gan y llywodraeth i’ch helpu i ddeall eich dewisiadau neu i gael cyngor ariannol.

Deallwch eich dewisiadau wrth ymddeol

Blwydd-daliadau a mathau eraill o incwm ymddeolopens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?