Pensiynau cyfranddeiliaid

Math o bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio personol yw pensiwn cyfranddeiliaid. Mae ganddynt gyfraniadau gofynnol isel a hyblyg, uchafswm costau a strategaeth fuddsoddi wedi’i phennu os nad ydych am gael gormod o ddewis. Mae rhai cyflogwyr yn eu cynnig, ond gallwch gychwyn un eich hun.

Sut y mae pensiynau cyfranddeiliaid yn gweithio

Safonau gofynnol

Mae’n rhaid i bensiynau cyfranddeiliaid fodloni safonau gofynnol a bennir gan y llywodraeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • costau wedi’u cyfyngu
  • isafswm cyfraniadau isel
  • cyfraniadau hyblyg
  • trosglwyddiadau di-dâl
  • cronfa fuddsoddi wedi’i phennu – caiff eich arian ei fuddsoddi yn y gronfa hon os nad ydych am ddewis

Mae’n helpu i ystyried pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio mewn dau gam.

Cam 1 – Tra byddwch yn gweithio

Fel arfer caiff eich cyfraniadau eu buddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau, ynghyd â buddsoddiadau eraill, gyda’r nod o gynyddu’r gronfa yn ystod y blynyddoedd cyn i chi ymddeol. Gallwch ddewis o amrywiaeth o gronfeydd i fuddsoddi ynddynt fel rheol. Ond cofiwch y gall gwerth buddsoddiadau godi neu ostwng.

Os bydd angen cymorth arnoch i benderfynu sut i fuddsoddi eich cyfraniadau, dilynwch y dolenni isod:

Cam 2 – Pan fyddwch yn ymddeol

Ar ôl i chi stopio gweithio ac ymddeol gallwch gael mynediad at eich arian yn eich pensiwn cyfranddeiliaid. Mewn gwirionedd, nid oes raid i chi ymddeol i gymryd arian allan o’ch pensiwn a gallwch wneud hyn o pan fyddwch yn 55 oed ymlaen.

Mae yna lawer i’w bwyso a’i fesur wrth benderfynu pa ddewis neu gyfuniad fydd yn cynnig incwm dibynadwy ac effeithlon o ran treth i chi a’ch dibynyddion trwy gydol eich ymddeoliad. Gofalwch ddefnyddio’r gwasanaeth Pension Wise am ddim a gefnogir gan y llywodraeth i’ch helpu i ddeall eich dewisiadau neu i gael cyngor ariannol.

Cewch ragor o wybodaeth am droi eich cronfa bensiwn yn incwm ar ôl ymddeol trwy ddarllen ein canllawiau isod:

Sefydlu pensiwn cyfranddeiliaid

Os cynigir pensiwn cyfranddeiliaid trwy eich cyflogwr, bydd wedi dewis darparwr y pensiwn ac efallai y bydd yn trefnu i gyfraniadau gael eu talu o’ch cyflog hefyd. Efallai y bydd y cyflogwyr yn cyfrannu at y cynllun. Bydd darparwr y pensiwn yn hawlio gostyngiad yn y dreth ar y gyfradd sylfaenol ac yn ei ychwanegu at eich cronfa. Os byddwch yn drethdalwr cyfradd uwch neu ychwanegol, bydd angen i chi hawlio’r ad-daliad ychwanegol trwy eich ffurflen dreth.

Gallwch sefydlu pensiwn cyfranddeiliaid dros eich hun hefyd. Gall eu hyblygrwydd, eu cyfraniadau gofynnol isel a’u huchafswm costau fod o fudd arbennig os byddwch yn hunangyflogedig neu’n derbyn incwm isel.

Newid swydd

Os byddwch yn newid swydd, dylech wirio a yw eich cyflogwr newydd yn cynnig cynllun pensiwn. Gallwch barhau i gyfrannu at bensiwn cyfranddeiliaid sy’n bodoli eisoes, ond efallai y bydd yn well i chi ymuno â chynllun eich cyflogwr newydd, yn enwedig os bydd y cyflogwr yn cyfrannu. Cymharwch y buddion sydd ar gael trwy gynllun eich cyflogwr gyda’ch pensiwn cyfranddeiliaid.

Os byddwch yn penderfynu rhoi’r gorau i gyfrannu at bensiwn cyfranddeiliaid, gallwch adael y gronfa pensiwn i barhau i gynyddu, trwy dwf buddsoddi yn bennaf, ond gwiriwch a oes costau ychwanegol am wneud hyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?