Pensiynau personol

Math o bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio yw pensiwn personol. Chi sy’n dewis y darparwr ac yn gwneud trefniadau i dalu eich cyfraniadau. Os nad oes gennych bensiwn gweithle, gallai agor pensiwn personol fod yn ffordd dda o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad.

Gostyngiad treth

Bydd eich darparwr pensiwn yn hawlio gostyngiad yn y dreth ar y gyfradd sylfaenol ac yn ei ychwanegu at eich cronfa bensiwn.

Os byddwch yn drethdalwr cyfradd uwch, bydd angen i chi hawlio’r ad-daliad ychwanegol trwy eich ffurflen dreth.

Byddwch hefyd yn dewis ble rydych am i’ch cyfraniadau gael eu buddsoddi o amrywiaeth o gronfeydd a gynigir gan eich darparwr.

Sut maent yn gweithio

Bydd eich cronfa bensiwn yn cynyddu yn unol â’r cyfraniadau rydych yn eu gwneud, dychweliadau buddsoddiad a gostyngiad yn y dreth.

Mae’n helpu i ystyried pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio mewn dau gam.

Cam 1 – Tra byddwch yn gweithio

Caiff y gronfa ei buddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau fel rheol, ynghyd â buddsoddiadau eraill, gyda’r nod o’i chynyddu yn ystod y blynyddoedd cyn i chi ymddeol. Gallwch ddewis o amrywiaeth o gronfeydd i fuddsoddi ynddynt fel rheol. Cofiwch y gall gwerth buddsoddiadau godi neu ostwng.

Os bydd angen cymorth arnoch i benderfynu sut i fuddsoddi eich cyfraniadau, dilynwch y dolenni isod:

Cam 2 – Pan fyddwch yn ymddeol

Bydd maint eich cronfa bensiwn wrth i chi ymddeol yn dibynnu ar:

  • faint rydych yn ei dalu i mewn i’r gronfa bensiwn
  • am ba hyd rydych yn cynilo
  • faint y mae eich cyflogwr yn ei dalu i mewn, os yw’n talu unrhyw beth o gwbl
  • pa mor dda mae eich buddsoddiadau wedi perfformio
  • pa gostau a gymerwyd allan o’ch cronfa gan ddarparwr eich pensiwn

Yn dilyn newidiadau a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 yn awr mae gennych fwy o ddewis a hyblygrwydd nag erioed o’r blaen ynglŷn â sut a pha bryd y gallwch gymryd arian o’ch cronfa bensiwn.

I ddysgu rhagor darllenwch ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn.

Pensiynau personol yn y gwaith

Efallai y cewch gynnig pensiwn personol drwy eich cyflogwr. Pensiynau personol grŵp yw’r enw ar y rhain.

Dilynwch y ddolen isod i ddarganfod mwy am y math hwn o bensiwn:

Ein Cyfrifiannell pensiwn

Gyda’n Cyfrifiannell pensiwn, gallwch amcangyfrif faint o incwm pensiwn y gallech ei gael ar ôl ymddeol. Darganfyddir hyn o lefel y cyfraniadau rheolaidd rydych yn dewis eu talu i mewn i’ch cronfa bensiwn.

Nodwch swm y cyfraniadau a bydd yn cyfrifo faint allai gwerth eich cronfa bensiwn fod pe bai’n tyfu ar gyfraddau penodol bob blwyddyn.

Amcangyfrifon yw’r ffigurau y byddwch yn eu gweld yn y Cyfrifydd pensiwn – nid ydynt wedi’u sicrhau. Caiff yr incwm ymddeoliad gwirioneddol a dderbyniwch ei effeithio gan newidiadau o ran pethau fel cyfraddau llog, chwyddiant a thwf buddsoddiadau yn y dyfodol.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell pensiwn.

Newid swydd

Os newidiwch swyddi, gwiriwch pryd fydd eich cyflogwr newydd yn eich cofrestru mewn pensiwn gweithle.

Gallwch barhau i gyfrannu at bensiwn personol sy’n bodoli eisoes, ond efallai y bydd yn well i chi ymuno â chynllun pensiwn gweithle’ch cyflogwr, yn enwedig os bydd y cyflogwr yn cyfrannu.

Cymharwch y buddion sydd ar gael trwy gynllun eich cyflogwr gyda’ch pensiwn personol.

Os byddwch yn penderfynu rhoi’r gorau i dalu i bensiwn personol, gallwch adael y gronfa bensiwn i barhau i gynyddu, ond gwiriwch a oes costau ychwanegol am wneud hyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?