Pensiynau personol grŵp

Math o gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio y mae rhai cyflogwyr yn ei gynnig i’w gweithwyr yw pensiwn personol grŵp. Yn yr un modd â mathau eraill o gynlluniau cyfraniadau wedi’u diffinio, mae aelodau o bensiwn personol grŵp yn casglu cronfa bensiwn bersonol, y maent yn ei throi’n incwm ar ôl ymddeol wedyn.

Pensiwn personol grŵp – Sut mae’n gweithio?

Mewn pensiwn personol grŵp, caiff y cynllun ei redeg gan ddarparwr pensiwn a ddewisir gan eich cyflogwr, ond contract unigol rhyngoch chi a’r darparwr yw eich pensiwn.

Mae’r darparwr yn hawlio gostyngiad yn y dreth ar y gyfradd sylfaenol ar eich cyfraniadau ac yn ei ychwanegu at eich cronfa. Os byddwch yn drethdalwr cyfradd uwch neu ychwanegol, bydd angen i chi hawlio’r ad-daliad ychwanegol trwy eich ffurflen dreth.

Bydd eich cronfa pensiwn yn casglu gan ddefnyddio eich cyfraniadau chi, unrhyw gyfraniadau a wneir gan eich cyflogwr, dychweliadau buddsoddi a gostyngiad yn y dreth.

Sut mae’ch pensiwn yn tyfu tra byddwch yn gweithio

Caiff y gronfa ei buddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau fel rheol, ynghyd â buddsoddiadau eraill, gyda’r nod o’i chynyddu yn ystod y blynyddoedd cyn i chi ymddeol. Gallwch ddewis o amrywiaeth o gronfeydd i fuddsoddi ynddynt fel rheol. Ond cofiwch y gall gwerth buddsoddiadau godi neu ostwng.

Os bydd angen cymorth arnoch i benderfynu sut i fuddsoddi eich cyfraniadau, darllenwch ein canllaw Dewisiadau buddsoddi pensiwn – trosolwg.

Eich opsiynau pan fyddwch yn ymddeol

Gallwch gael mynediad at eich cronfa bensiwn a’i defnyddio mewn unrhyw ffordd a ddymunwch ar ôl eich pen-blwydd yn 55 oed. Gallwch:

  • Cymryd eich cronfa bensiwn gyfan fel un cyfandaliad. Bydd chwarter (25%) yn ddi-dreth a bydd y gweddill yn drethadwy ar eich cyfradd dreth arferol. Cofiwch y gall cyfandaliad mawr eich rhoi mewn band treth uwch am y flwyddyn.
  • Cymryd cyfandaliadau yn ôl yr angen. Bydd chwarter pob cyfandaliad yn ddi-dreth a bydd y gweddill yn drethadwy ar eich cyfradd dreth arferol. Cofiwch y gall cyfandaliad mawr eich rhoi mewn band treth uwch am y flwyddyn.
  • Cymryd chwarter o’ch cronfa bensiwn (neu’r swm a ddynodir gennych i’w dynnu) fel cyfandaliad di-dreth, ac yna defnyddio’r gweddill fel incwm rheolaidd trethadwy.
  • Cymryd chwarter o’ch cronfa fel cyfandaliad di-dreth ac yna trosi rhywfaint neu’r cyfan o’r gweddill yn incwm ymddeol trethadwy (a elwir yn flwydd-dal).

Bydd maint eich cronfa bensiwn a swm yr incwm a gewch wrth ymddeol yn dibynnu ar:

  • faint rydych yn ei dalu i mewn i’r gronfa
  • am ba hyd rydych yn cynilo
  • faint y mae eich cyflogwr yn ei dalu i mewn, os yw’n talu unrhyw beth o gwbl
  • pa mor dda mae eich buddsoddiadau wedi perfformio
  • pa gostau a gymerwyd allan o’ch cronfa gan ddarparwr eich pensiwn
  • faint rydych yn ei gymryd fel cyfandaliad(au) arian parod

Pan fyddwch yn ymddeol, bydd darparwr eich pensiwn yn cynnig incwm ymddeol (neu flwydd-dal) sy’n seiliedig ar faint eich cronfa i chi, ond nid oes rhaid i chi gymryd hwn ac nid dyma’ch unig opsiwn.

Os ydych yn ansicr am eich opsiynau a sut maent yn gweithio, gallwch gael arweiniad diduedd a rhad ac am ddim gan Pension Wise, gwasanaeth a redir gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Chyngor ar Bopeth.

Ond ni all y gwasanaeth Pensiwn Wise ddweud wrthych chi pa opsiwn sydd orau i chi. Os ydych yn ansicr ynglŷn â beth i’w wneud, ceisiwch gyngor gan gynghorydd ariannol a reoleiddir.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad.

Dysgwch ragor am eich opsiynau gyda’n hofferyn Dewisiadau incwm ymddeol.

Yr hyn y mae angen i chi ei ystyried

Bydd rhai cyflogwyr hefyd yn cyfrannu i’r pensiwn gweithle maent yn ei redeg, sy’n golygu y byddwch yn colli allan ar eu cyfraniadau os byddwch yn penderfynu peidio ymuno. Oni bai mai’ch blaenoriaeth yw delio â dyledion allan o reolaeth, neu nad ydych wir yn gallu ei fforddio, dylech ystyried ymuno ag un o’r cynlluniau hyn os allwch chi.

Gall faint y mae eich cyflogwr yn ei gyfrannu ddibynnu ar faint rydych yn fodlon ei gynilo, a gallai gynyddu wrth i chi fynd yn hŷn. Er enghraifft, efallai y bydd eich cyflogwr yn barod i dalu’r un cyfraniad â chi ar sail gyfatebol hyd at lefel benodol, ond gallai fod yn fwy hael.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell pensiwn.

Newid swydd

Os byddwch yn newid swydd, caiff eich pensiwn personol grŵp ei droi’n bensiwn personol yn awtomatig fel rheol a gallwch barhau i gyfrannu ato’n annibynnol.

Fodd bynnag, dylech wirio a yw eich cyflogwr newydd yn cynnig cynllun pensiwn. Efallai y byddai’n well i chi ymuno â chynllun eich cyflogwr newydd, yn enwedig os bydd y cyflogwr yn cyfrannu. Cymharwch y buddion sydd ar gael trwy gynllun eich cyflogwr â’ch pensiwn personol grŵp.

Os byddwch yn penderfynu rhoi’r gorau i gyfrannu at bensiwn personol grŵp, gallwch adael y gronfa pensiwn i barhau i gynyddu trwy dwf buddsoddi – gwiriwch a oes costau ychwanegol am wneud hyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?