Pensiynau NEST

Mae NEST yn bensiwn isel ei gost y gallech ymuno ag o drwy eich gweithle neu os ydych yn hunangyflogedig. Ar ôl ymaelodi, gallwch barhau i gynilo yn y ffordd hon hyd yn oed os byddwch yn newid swydd neu’n stopio gweithio.

Beth yw NEST?

Cynllun pensiwn yw NEST a sefydlwyd gan y llywodraeth yn bennaf i helpu cyflogwyr gyda chofrestru awtomatig. Rhwng 2012 a 2018, bydd rhaid i gyflogwyr gofrestru’r rhan fwyaf o’u gweithwyr yn awtomatig mewn cynllun pensiwn gweithle a thalu cyfraniadau ar eich rhan. Eich cyflogwr sy’n dewis y cynllun ond bydd rhaid bodloni isafswm o ran safonau. Mae llawer o gyflogwyr yn debygol o ddewis NEST.

Prif nodweddion NEST yw:

  • cynllun cyfrannu diffiniedig, felly byddwch yn cronni eich cronfa bensiwn eich hunan
  • cyfraniadau hyblyg
  • costau isel

Pwy all gynilo gyda NEST?

Gallwch gynilo gyda NEST os:

  • bydd eich cyflogwr presennol yn eich cofrestru
  • bydd cyflogwr blaenorol wedi eich cofrestru
  • ydych yn hunangyflogedig
  • byddwch yn cael cyfran o bensiwn NEST yn dilyn ysgariad neu ddiwedd partneriaeth sifil

Sut mae NEST yn gweithio

Mae NEST yn gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio. Mae hyn yn golygu bod y cyfraniadau y byddwch chi, eich cyflogwr ac unrhyw un arall yn eu talu i mewn yn cael eu buddsoddi ac yn llunio eich cronfa bensiwn chi. Gallwch ddefnyddio’r pot hwn i ddarparu incwm i chi eich hun ar ôl ymddeol.

Cyfraniadau hyblyg

Awgrym

Am bob £10 y byddwch yn cynilo, ychwanegir £2.50 arall at eich pensiwn fel rhyddhad treth.

Os byddwch yn cael eich cofrestru yn awtomatig mewn NEST, rhaid i’ch cyflogwr gyfrannau ac fel arfer bydd raid i chi dalu lleiafswm hefyd. Gallwch dalu swm ychwanegol os dymunwch. Os ydych yn hunangyflogedig, chi sy’n dewis ymuno neu beidio, a faint i’w gynilo. Mae’r rhyddhad treth yn cael ei ychwanegu at eich cyfraniadau.

Gallwch stopio ac ail gychwyn cyfrannu pan fyddwch chi’n dewis, a thalu symiau cyson i mewn neu un cyfandaliad cyn belled â’u bod o fewn terfynau NEST. Y cyfraniad isaf posibl yw £10. Rhaid i gyfanswm y cyfraniadau, gan gynnwys y rhai gan eich cyflogwr, beidio â bod yn fwy na therfyn blynyddol, sy’n £4,900 ar hyn o bryd (blwyddyn dreth 2016-17).

Costau isel

Wyddoch chi?

Am bob £100 yn eich cronfa bensiwn wrth i chi ymddeol, gall taliadau pensiwn rhanddeiliaid lyncu £13 ohono. Byddai taliadau NEST yn cymryd llai na hynny.

Dogfen Nodweddion Allweddol NEST (2012)

Mae dau fath o daliad ar NEST:

  • tâl cyfraniadau a osodir ar 1.8% o faint bynnag sy’n cael ei dalu i mewn – felly, os byddwch yn cyfrannu £10, ar ôl y taliad bydd £9.82 yn mynd i’ch cronfa
  • tâl blynyddol o 0.3% o’ch cronfa bensiwn – er enghraifft, os yw eich pot yn werth £1,000 eleni, bydd y taliad blynyddol yn cymryd £3, gan adael £997 wedi ei fuddsoddi yn y gronfa ar gyfer y flwyddyn nesaf

Mae’r taliadau yma yn is na’r rhan fwyaf o bensiynau personol ac yn llawer is na’r uchafswm sy’n cael ei ganiatáu ar gyfer pensiynau rhanddeiliaid (taliad blynyddol o 1.5% am y deng mlynedd cyntaf a 1% y flwyddyn ar ôl hynny).

Newid swydd

Ar ôl dod yn aelod o NEST, gallwch barhau i dalu hyd yn oed os byddwch yn newid swydd neu’n peidio gweithio. Os bydd eich cyflogwr newydd yn cynnig NEST yna gallwch chi a’ch cyflogwr dalu i’r gronfa bensiwn sydd gennych yn barod.

Ni allwch drosglwyddo unrhyw bensiwn blaenorol sydd gennych i NEST na throsglwyddo eich cynilion NEST i gynllun gwahanol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?