Polisïau oes gyfan

Mae polisïau oes gyfan yn talu cyfandaliad pan fyddwch yn marw, pryd bynnag y bydd hynny. Bydd maint y taliad yn dibynnu ar eich polisi. Gyda rhai polisïau, gallwch roi’r gorau i dalu unwaith y byddwch yn cyrraedd oedran penodol, ond gydag eraill, bydd yn rhaid i chi wneud taliadau misol neu flynyddol hyd nes y byddwch yn marw. Os byddwch yn sefydlu eich polisi mewn ymddiriedolaeth, gwneir taliad i’r ymddiriedolwyr i’w ddosbatrhu i fuddiolwyr yr ymddiriedolaeth honno.

Pryd y gallai polisi oes gyfan fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gallai polisi oes gyfan fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • Os ydych am gael cyfle i ennill alldaliad uwch i’ch dibynyddion drwy gysylltu aswiriant bywyd â chyfleoedd buddsoddi
 • Os ydych yn deall y bydd yr alldaliadau yn dibynnu ar berfformiad eich buddsoddiad
 • Os ydych yn deall y bydd taliadau yn lleihau gwerth eich polisi

Dim ond aswiriant bywyd y bydd rhai polisïau oes gyfan yn ei roi i chi, ond bydd eraill yn gysylltiedig â buddsoddiad. Os ydych yn chwilio am dwf buddsoddiad er mwyn cynyddu faint a gaiff ei dalu pan fyddwch yn marw, dylech wneud yn siŵr bod y polisi yn gysylltiedig â buddsoddiad.

Sut maent yn gweithio

 • Byddwch yn prynu cynllun oes gyfan gan ddefnyddio taliadau misol neu flynyddol neu gyfandaliad unigol.
 • Ar gyfer polisïau ar sail cysylltiedig ag unedau oes gyfan caiff eich arian ei rannu – defnyddir rhywfaint i brynu’r aswiriant bywyd i dalu’r swm a gaiff ei aswirio. Caiff y gweddill ei fuddsoddi mewn cronfa buddsoddi.
 • Ar gyfer polisïau oes gyfan ar sail cysylltiedig ag unedau/hyblyg, bydd gan y cwmni yswiriant ddyddiadau adolygu rheolaidd, ble bydd yn cymharu gwerth eich polisi gyda chost yr aswiriant bywyd y mae angen iddo ei ddarparu. Os gwelir nad yw’r gronfa buddsoddi yn perfformio’n ddigon da i gwmpasu cost buddiannau, mae’n bosibl y bydd eich darparwr yn awgrymu y dylid cynyddu eich cyfraniad rheolaidd neu leihau’r swm a gaiff ei aswirio.
 • Mae rhai polisïau yn rhoi’r dewis i chi ychwanegu yswiriant yn erbyn rhai mathau penodol o salwch neu yn erbyn dod yn anabl.

Sut y caiff eich arian ei fuddsoddi

Pan fyddwch yn prynu yswiriant oes gyfan, mae’n bosibl y defnyddir rhywfaint o’ch arian i dalu am y premiymau yswiriant bywyd ac y caiff rhywfaint ei roi mewn cronfeydd buddsoddi. Y ddau brif opsiwn yw:

Risg ac elw

 • Bydd eich ystad yn cael cyfandaliad pan fyddwch yn marw, ar yr amod y byddwch yn dal i dalu’r premiymau (neu y byddwch wedi talu’r premiymau tan yr oedran a nodir yn y polisi).
 • Fel arfer, nodir yr isafswm taliad os byddwch yn marw. Ar gyfer polisïau ar sail cysylltiedig ag unedau/hyblyg oes gyfan bydd unrhyw beth uwchlaw hyn yn dibynnu ar werth y cronfeydd unedol rydych yn buddsoddi ynddynt, neu’r taliadau bonws a dderbynnir gan eich polisi gydag elw.
 • Efallai y cewch lai yn ôl na’r hyn y gwnaethoch ei fuddsoddi.

Cael gafael ar eich arian

Cynlluniwyd polisi oes gyfan i dalu allan pan fyddwch yn marw pa bryd bynnag y bydd hynny. Os byddwch yn penderfynu ildio’r polisi byddwch yn derbyn gwerth y gronfa heb unrhyw gosbau/ffioedd a weithredwyd, a all fod yn sylweddol is na’r swm a dalwyd mewn premiymau.

Dod â’ch polisi i ben yn gynnar

 • Gallwch ddod â pholisi oes gyfan i ben yn gynnar, ond mae’n bosibl y codir taliadau uchel am wneud hynny ac y gallech gael llai yn ôl na’r hyn y gwnaethoch ei fuddsoddi.
 • Os byddwch yn dod â pholisi i ben yn gynnar, gall fod yn anodd agor polisi newydd yn ddiweddarach. Mae polisïau oes gyfan yn mynd yn ddrutach po hynaf y byddwch, ac mae’n bosibl y byddwch wedi datblygu problem iechyd sy’n ei gwneud hi’n anos cael aswiriant bywyd.

Os oes gennych bolisi oes gyfan a’ch bod yn ystyried codi eich arian o’r polisi hwnnw, dysgwch am eich opsiynau gyda’n canllaw Dod â’ch polisi gydag elw i ben yn gynnar

Taliadau

 • Bydd y darparwr yn codi tâl am ei wasanaeth, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r taliadau a’r effaith y gallent ei chael ar adenillion eich buddsoddiad
 • Os byddwch yn dod â’ch polisi gydag elw i ben yn gynnar, byddwch yn talu taliadau a chosbau uchel.

Cyn i chi brynu polisi, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr effaith y gall taliadau ei chael ar eich buddsoddiad.

Diogel a sicr?

Os bydd y cwmni yswiriant yn mynd i’r wal, mae’n bosibl y bydd busnes y cwmni yn trosglwyddo i yswiriwr arall. Fel arall mae’n bosibl y byddwch yn gallu hawlio iawndal. Darllenwch ein canllaw Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.

Ni allwch hawlio iawndal yn syml am fod gwerth eich buddsoddiad yn gostwng.

Ble i gael polisi oes gyfan

Gallwch brynu polisi oes gyfan gan gynghorydd ariannol neu’n uniongyrchol gan yswiriwr.

Mae Cymdeithasau Llesiant (sefydliadau cydfuddiannol a gaiff eu rhedeg gan yr aelodau) yn opsiwn arall. Gall eu polisïau oes gyfan gynnig rhai buddiannau treth ychwanegol er bod y symiau o arian y gellir talu i mewn iddynt yn gyfyngedig iawn.

Cofiwch eu bod yn gynhyrchion ariannol cymhleth. Os nad ydych yn deall yr hyn y mae polisi yn ei gynnig – neu os nad ydych yn siŵr pa un a yw’r polisïau hyn yn addas ar gyfer eich anghenion – siaradwch â chynghorydd ariannol cyn i chi brynu.

Treth

Gyda rhywfaint o gynllunio, mae’n bosibl y bydd eich dibynyddion yn gallu cael y cyfandaliad fel swm di-dreth. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth yn ein canllaw Yswiriant bywyd a Threth Etifeddiaeth.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch a’ch bod am wneud cwyn, dysgwch am eich opsiynau yn Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?