Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod

Os ydych chi’n prynu tŷ yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon gallech chi dalu cyfradd ostyngol o Dreth Dir y Dreth Stamp (SDLT) yn awr hyd 30 Mehefin 2021. Ni fyddwch yn talu Treth Stamp os yw’r swm rydych chi’n ei dalu am eich prif gartref o dan £500,000. Os ydych chi’n prynu eiddo ychwanegol bydd rhaid i chi dalu 3% ychwanegol o hyd mewn Treth Stamp yn ogystal â’r cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band.

Beth yw Treth Stamp?

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Mae Treth Stamp yn dreth y gallai fod rhaId i chi ei thalu os ydych chi’n prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon dros bris penodol.

Os ydych chi’n prynu eich prif eiddo hyd at 30 Mehefin 2021, ni fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp ar eiddo’n costio hyd at £500,000. Bydd hyn yn gymwys os ydych chi’n brynwr tro cyntaf neu wedi bod yn berchennog ar eiddo o’r blaen. Ar gyfer eiddo sy’n costio mwy na £500,000, byddwch chi’n talu’r Dreth Stamp yn seiliedig ar werth yr eiddo dros £500,000.

O 1 Gorffennaf hyd 30 Medi 2021, ni fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp ar eiddo preswyl sy’n costio hyd at £250,000. Os ydych chi’n brynwr tro cyntaf, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £300,000, a graddfa ostyngol, hyd at £500,000.

O 1 Hydref, byddwch chi’n talu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio mwy na £125,000 ar gyfer eiddo preswyl, oni bai eich bod yn brynwr tro cyntaf.

Os ydych chi’n prynu ail gartref, byddwch chi’n talu 3% o Dreth Stamp ychwanegol ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000 ar y gyfradd berthnasol ar yr adeg honno. Mae’r dreth hon yn gymwys i eiddo rhydd-ddaliad yn ogystal ag ar brydles – os ydych chi’n prynu’n uniongyrchol neu â morgais.

Os ydych chi’n prynu eiddo yn yr Alban, byddwch chi’n talu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT), ac yng Nghymru Treth Trafodiadau Tir (LTT) yn hytrach na Threth Stamp.

Os ydych yn prynu yn yr Alban, darganfyddwch fwy am Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT).
Os ydych yn prynu yng Nghymru, darganfyddwch fwy am Dreth Trafodion Tir.

Faint yw cost treth stamp?

Mae sawl band cyfradd ar gyfer Treth Stamp.

Mae’r dreth wedi’i chyfrifo ar y rhan o bris prynu’r eiddo sy’n syrthio o fewn pob band.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell y Dreth Stamp i ganfod faint fyddwch chi’n ei dalu.

Hyd 30 Mehefin 2021, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar brynu’ch prif eiddo sy’n costio hyd at £500,000. Os yw’r eiddo rydych chi’n ei brynu yn costio mwy na £500,000, byddwch chi’n talu Treth Stamp yn seiliedig ar y bandiau cyfraddau diwygiedig, isod.

Enghraifft

Er enghraifft, os prynwch dŷ am £575,000, cyfrifir y Dreth Tir Treth Stamp sy’n ddyledus gennych fel a ganlyn:

  • 0% ar y £500,000 cyntaf = £0
  • 5% ar y £75,000 olaf = £3,750

Cyfanswm SDLT = £3,750

Mae hyn yn arbediad o £15,000 yn seiliedig ar y cyfraddau Treth Stamp oedd mewn lle cyn 8 Gorffennaf 2020.

Cyfraddau Treth Stamp*

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)
£0 £500,000 0%
£500,001 £925,000 5%
£925,001 £1.5 miliwn 10%
Dros £1.5 miliwn   12%

*Mae treth stamp ar gyfer gwerthiant a throsglwyddiadau eiddo lesddaliad preswyl yn cael ei brisio’n wahanol.

Treth Stamp o 1 July 2021

O 1 Gorffennaf i 30 Medi 2021, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo preswyl sy’n costio hyd at £250,000.

Os ydych chi’n brynwr tro cyntaf, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £300,000 ac ar gyfradd ostyngol hyd at £500,000.

Mae’r dreth yn cael ei chyfrifo ar y rhan o bris prynu’r eiddo sy’n syrthio o fewn pob band.

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd Treth Stamp
£0 £250,000 0%
£250,001 £925,000 5%
£925,001 £1.5 miliwn 10%
Dros £1.5 miliwn   12%

Treth Stamp o 1 Hydref 2021

O 1 Hydref 2021, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £125,000, oni bai eich bod yn brynwr tro cyntaf.

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd Treth Stamp
£0 £125,000 0%
£125,001 £250,000 2%
£250,001 £925,000 5%
£925,001 £1.5 miliwn 10%
Dros £1.5 miliwn   12%

Treth Stamp ar ail gartrefi

Os ydych chi’n prynu eiddo ychwanegol, fel ail gartref bydd rhaid i chi dalu 3% ychwanegol mewn Treth Stamp yn ogystal a’r cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band hyd at 30 Mehefin 2021.

Mae hyn yn gymwys i bryniannau eiddo dros £40,000.

Nid yw’n gymwys i garafanau, cartrefi symudol neu gychod preswyl.

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)
£0 £500,000 3%
£500,001 £925,000 8%
£925,001 £1.5 miliwn 13%
Dros £1.5 miliwn   15%

Bydd rhaid i chi fod wedi cwblhau prynu eich eiddo erbyn 30 Mehefin i fod yn gymwys ar gyfer y cyfraddau diwygiedig ar Dreth Stamp.

O 1 Gorffennaf i 30 Medi 2021 ac o 1 Hydref 2021, byddwch chi’n talu 3% ychwanegol yn ogystal â’r cyfraddau Treth Stamp yn ystod y cyfnod hwn, fel y dangosir uchod.

Rhyddhad Treth Stamp i brynwyr tro cyntaf

Mae unigolyn yn cael ei ystyried yn brynwr tro cyntaf os yw’n prynu ei unig a phrif breswylfan ac nad yw erioed wedi bod yn berchennog ar rydd-ddaliad neu â diddordeb ar brydles mewn eiddo preswyl yn y DU neu dramor.

O 1 Gorffennaf 2021, os ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo gwerth hyd at £300,000.

Ar gyfer eiddo sy’n costio hyd at £500,000, ni fyddwch chi’n talu Treth Stamp ar y £300,000 cyntaf. Byddwch chi wedyn yn talu Treth Stamp ar y gyfradd berthnasol o 5% ar y swm sy’n weddill, hyd at £200,000.

Os yw’r eiddo rydych chi’n ei brynu yn werth dros £500,000, bydd angen i chi dalu’r cyfraddau safonol o Dreth Stamp ac ni fyddwch yn gymwys ar gyfer rhyddhad prynwr tro cyntaf.

Treth Stamp i rai sydd ddim yn breswylwyr

O 1 Ebrill 2021, os ydych chi ddim yn breswylydd o’r DU sy’n prynu eiddo preswyl yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon, bydd rhaid i chi dalu 2% ychwanegol yn ogystal a’r cyfraddau Treth Stamp presennol ar gyfer eiddo sy’n costio mwy na £40,000.

Dysgwch fwy am y cyfraddau Treth Stamp i rai sydd ddim yn breswylwyr y DU ar y wefan GOV.UK.

Ad-dalu cyfraddau uwch o Dreth Stamp

Os ydych chi’n prynu prif breswylfa newydd ond fod oedi mewn gwerthu eich prif breswylfa blaenorol, bydd rhaid i chi dalu’r cyfraddau Treth Stamp uwch gan y byddwch chi’n berchennog ar ddau eiddo yn awr.

Fodd bynnag, os byddwch chi’n gwerthu neu’n rhoi eich prif gartref blaenorol o fewn tair wythnos o brynu eich cartref newydd rydych chi’n gallu gwneud cais am ad-daliad o’r rhan gyfradd uwch o SDLT o’ch bil Treth Stamp.

Rydych chi’n gallu gofyn am ad-daliad o’r swm uwchben y cyfraddau arferol o Dreth Stamp os:

  • ydych chi’n gwerthu’ch prif breswylfa blaenorol o fewn tair blynedd oni bai fod rhyw amgylchiadau eithriadol yn gymwys, ac
  • rydych chi’n hawlio’r ad-daliad o fewn 12 mis o werthiant eich prif breswylfa blaenorol, neu o fewn 12 mis o ddyddiad ffeilio eich adroddiad treth SDLT, pa un bynnag sy’n dod yn ddiweddarach.
Am ffurflen gais a rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Pryd mae’n rhaid i chi dalu Treth Stamp?

Mae gennych chi 14 diwrnod i ffeilio adroddiad Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) a thalu unrhyw SDLT sy’n ddyledus.

Os nad ydych chi’n cyflwyno adroddiad ac yn talu’r dreth o fewn 14 diwrnod, gallai CThEM godi cosbau a llog arnoch chi.

Dysgwch fwy am gosbau a llog Treth Stamp ar y wefan GOV.UK.

Sut i dalu’r Dreth Stamp

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â’r adroddiad Treth Stamp ac unrhyw dâl sy’n ddyledus oddi wrthych, er eich bod yn gallu ei wneud eich hun.

Pa ffordd bynnag, rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod y cwbl yn cael ei gyflwyno’n brydlon.

Mae’n rhaid i chi gyflwyno adroddiad o hyd (oni bai eich bod wedi’ch eithrio) hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu unrhyw Dreth Stamp.

Dysgwch am ffeilio adroddiad a thalu Treth Stamp ar y wefan GOV.UK.

Pryd nad yw Treth Stamp yn daladwy?

Mae amgylchiadau eraill lle nad yw Treth Stamp yn daladwy neu gall gael ei ostwng:

  • Band ychydig dros gyfradd. Os yw’r pris dim ond ychydig o fewn band uwch, gofynnwch i’r gwerthwr neu werthwr tai a fyddent yn derbyn pris ychydig yn is.
  • Trosglwyddo eiddo wrth wahanu, ysgaru neu ddiddymu. Os ydych chi’n ysgaru neu’n gwahanu oddi wrth eich gŵr/gwraig neu bartner, nid oes Treth Stamp i’w thalu os ydych chi’n trosglwyddo cyfran o werth eich cartref iddynt. Darllenwch fwy yn ein canllaw Diogelu eich hawliau perchnogaeth cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad.
  • Trosglwyddo gweithredoedd. Os ydych chi’n trosglwyddo gweithredoedd eich cartref i rywun arall – naill ai fel rhodd neu yn eich ewyllys – ni fydd rhaid iddynt dalu Treth Stamp ar werth marchnad yr eiddo.

Fodd bynnag, os ydych chi’n cyfnewid eiddo ag unigolyn arall, bydd rhaid i’r ddau ohonoch dalu Treth Stamp ar yr eiddo a dderbyniwch yn seiliedig ar ei werth marchnad.

I ddysgu mwy am drosglwyddo gweithredoedd, ewch i’r wefan GOV.UK.
Dysgwch fwy am sefyllfaoedd eraill lle gallai Treth Stamp beidio â bod yn daladwy ar y wefan GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?