Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Dreth Stamp

Os ydych chi’n prynu cartref sy’n costio £125,000 neu ragor, bydd angen i chi dalu Treth Dir y Dreth Stamp ar eich pryniant. Astudiwch y cyfraddau, sut i’w talu a pha bryd nad oes angen eu talu.

Beth yw trothwy’r Dreth Stamp?

Mae Treth Dir y Dreth Stamp yn daladwy ar eiddo yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon sy’n costio dros £125,000. Mae trothwy gwahanol ar gyfer eiddo nad ydynt yn rhai preswyl.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych chi’n prynu’n llwyr neu â morgais.

Yn yr Alban, pan brynwch eiddo byddwch yn talu Treth Trafodion Tir ac Adeiladau yn hytrach na Threth Stamp.

Beth yw cost treth stamp?

Mae amryw o fandiau cyfradd ar gyfer Treth Stamp. Cyfrifir y dreth ar y rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol.

Er enghraifft, os yw’ch cartref newydd yn costio £175,000 byddwch chi’n talu £1,000 (2% o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol).

Mae’r tabl isod yn rhestru pob band a’i gyfradd.

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)
£0 £125,000 0%
£125,001 £250,000 2%
£250,001 £925,000 5%
£925,001 £1.5 miliwn 10%
Dros £1.5 miliwn   12%
Defnyddiwch ein cyfrifiannell y Dreth Stamp i ganfod faint fyddwch chi’n ei dalu.

Cyfradd y Dreth stamp ar eiddo ychwanegol

Ers 1 Ebrill 2016, mae prynwyr eiddo preswyl ychwanegol, fel ail gartrefi ac eiddo prynu i osod, yn gorfod talu 3% yn ychwanegol mewn Treth Stamp ar ben y cyfraddau cyfredol.

Mae’r gyfradd uwch hon yn berthnasol i eiddo uwchben £40,000. Nid yw’r gyfradd hon, fodd bynnag, yn berthnasol i bryniant o garafanau, tai symudol neu gychod sy’n gartrefi.

Os prynwch brif breswylfa newydd ond bod oedi wrth werthu’ch prif breswylfa flaenorol, bydd rhaid i chi dalu’r cyfraddau Treth Stamp uwch gan eich bod yn berchen ar ddau eiddo bellach. Ond gallwch wneud cais am ad-daliad am y swm uwchben y cyfraddau Treth Stamp arferol os:

  • Gwerthwch y prif breswylfa flaenorol cyn pen tair blynedd, a
  • Hawliwch yr ad-daliad cyn pen tri mis ar ôl gwerthiant eich preswylfa flaenorol, neu cyn pen 12 mis ers dyddiad cyflwyno’ch ffurflen dreth hunan asesiad, pa un bynnag sydd yn fwyaf diweddar.
Am ffurflen gais a rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Pa bryd mae Treth Stamp yn daladwy?

Bydd yn rhaid i chi gyflwyno cofnod Treth Dir y Dreth Sthttps://www.gov.uk/guidance/stamp-duty-land-tax-transactions-that-dont-need-a-returnamp a thalu’r hyn sy’n ddyledus gennych o fewn 30 diwrnod ers gwblhau pryniant eich cartref.

Os na gyflwynwch chi ffurflen dreth a thalu’r dreth honno cyn diwedd y 30 diwrnod, gall HMRC godi ffioedd a llog arnoch.

Dysgwch ragor am Dreth Stamp a chosbau a llog ar GOV.UK

Pa bryd nad yw’r Dreth Stamp yn daladwy?

Byddwch chi’n osgoi’r Dreth Stamp yn awtomatig os byddwch chi’n prynu eiddo sy’n rhatach na £125,000. Ond i lawer o brynwyr tai nid yw hyn yn bosibl.

Mae yna amgylchiadau eraill lle nad yw Treth Stamp yn daladwy neu gellir ei leihau:

  • Band cyfradd ychydig dros y trothwy - Os mai dim ond ychydig o fewn y band uwch yw’r pris, gofynnwch i’r gwerthwr neu’r asiant tai a fyddent yn derbyn pris ychydig yn is.
  • Trosglwyddo eiddo wrth wahanu neu ysgaru - Os ydych chi’n ysgaru neu’n gwahanu o’ch priod neu’ch partner, nid oes Treth Stamp i’w thalu os ydych chi’n trosglwyddo cyfran o werth eich cartref iddo ef neu hi. Darllenwch ragor yn ein canllaw Diogelu eich hawliau ar berchen cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad.
  • Trosglwyddo gweithredoedd - Os ydych chi’n trosglwyddo gweithredoedd eich cartref i rywun arall – un ai fel rhodd neu mewn ewyllys – ni fydd angen iddo ef neu hi dalu’r Dreth Stamp ar werth yr eiddo ar y farchnad.

Serch hynny, os byddwch chi’n cyfnewid eiddo gydag unigolyn arall, bydd yn rhaid i’r naill ohonoch dalu’r Dreth Stamp ar yr eiddo a gewch ar sail ei werth ar y farchnad.

I ganfod mwy am drosglwyddo gweithredoedd, ewch i wefan GOV.UK.

Edrychwch am sefyllfaoedd eraill ble nad oes yn rhaid i’r Dreth Stamp gael ei thalu ar wefan GOV.UK.

Sut i dalu’r Dreth Stamp

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â chofnod a thaliad Treth Stamp ar eich rhan, er fe allwch wneud hynny eich hun. Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cofnod yn cael ei gyflwyno’n brydlon.

Os yw pris prynu’ch cartref newydd yn llai na £125,000, rhaid i chi gyflwyno ffurflen er na fydd angen i chi dalu unrhyw Dreth Stamp.

Dysgwch am gyflwyno ffurflen dreth a thalu Treth Stamp ar GOV.UK

Newidiadau arfaethedig i ‘r broses dalu

Yn 2016, bydd y llywodraeth yn ymgynghori ar newidiadau a gynigir ar gyflwyno Treth Dir y Dreth Stamp a phrosesu taliadau. Un newid a gynigir yw lleihau’r amser a roddir ar gyfer cyflwyno a thalu’r dreth o 30 diwrnod i 14 diwrnod. Byddai’r newidiadau hyn yn dod i rym yn y flwyddyn dreth 2017-2018.