Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod

Os ydych yn prynu cartref yn Lloegr neu Ogledd Iwerddon byddwch nawr yn talu cyfradd is o Dreth Tir Treth Stamp (SDLT) tan 31 Mawrth 2021. Ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp os yw’r swm rydych yn ei dalu am eich prif gartref o dan £500,000. Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, bydd yn rhaid i chi ddal dalu 3% ychwanegol mewn Treth Stamp ar ben y cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band.

Beth yw Treth Stamp?

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Mae Treth Stamp yn dreth y gallai fod yn rhaid i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo preswyl neu ddarn o dir yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Os ydych yn prynu’ch prif eiddo hyd at 31 Mawrth 2021, ni fydd yn rhaid i chi dalu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £500,000. Bydd hyn yn berthnasol p’un a ydych yn brynwr tro cyntaf neu wedi bod yn berchen ar eiddo o’r blaen.

Bydd eiddo sy’n costio mwy na £500,000 yn talu’r gyfradd Treth Stamp yn seiliedig ar werth yr eiddo dros £500,000.

Os ydych yn prynu ail gartref, byddwch yn dal i dalu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000 ar y cyfraddau diwygiedig - gan dalu 3% yn ychwanegol.

Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych chi’n prynu’n llwyr neu â morgais.

Os ydych yn prynu eiddo yn yr Alban byddwch yn talu Treth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT) ac yng Nghymru y Dreth Trafodion Tir (LTT) yn hytrach na Threth Stamp.

Os ydych yn prynu yn yr Alban, darganfyddwch fwy am Dreth Trafodion Tir ac Adeiladau (LBTT).

Os ydych yn prynu yng Nghymru, darganfyddwch fwy am Dreth Trafodion Tir.

Beth yw cost treth stamp?

Mae amryw o fandiau cyfradd ar gyfer Treth Stamp.

Cyfrifir y dreth ar y rhan honno o bris prynu’r eiddo sy’n perthyn i’r band priodol.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell y Dreth Stamp i ganfod faint fyddwch chi’n ei dalu.

Hyd at 31 Mawrth 2021, ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Stamp ar brynu’ch prif eiddo sy’n costio hyd at £500,000. Os yw’r eiddo rydych yn ei brynu yn costio mwy na £500,000, byddwch yn talu Treth Stamp yn seiliedig ar y bandiau cyfradd diwygiedig, isod

Enghraifft

Er enghraifft, os prynwch dŷ am £575,000, cyfrifir y Dreth Tir Treth Stamp sy’n ddyledus gennych fel a ganlyn:

  • 0% ar y £500,000 cyntaf = £0
  • 5% ar y £75,000 olaf = £3,750

Cyfanswm SDLT = £3,750

Mae hyn yn arbediad o £15,000 yn seiliedig ar y cyfraddau Treth Stamp oedd mewn lle cyn 8 Gorffennaf 2020.

Cyfraddau Treth Stamp*

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)
£0 £500,000 0%
£500,001 £925,000 5%
£925,001 £1.5 miliwn 10%
Dros £1.5 miliwn   12%

*Mae treth stamp ar gyfer gwerthiant a throsglwyddiadau eiddo lesddaliad preswyl yn cael ei brisio’n wahanol.

Treth Stamp ar ail gartrefi

Os ydych yn prynu eiddo ychwanegol, fel ail gartref neu eiddo prynu i osod penodol, byddwch yn dal i orfod talu 3% yn ychwanegol mewn Treth Stamp ar ben y cyfraddau diwygiedig ar gyfer pob band hyd at 31 Mawrth 2021.

Mae’r gyfradd uwch hon yn berthnasol i eiddo a brynwyd am £40,000 neu ragor.

Nid yw’n berthnasol i garafanau, tai symudol neu gychod sy’n gartrefi.

Isafswm pris prynu eiddo Uchafswm pris prynu eiddo Cyfradd y Dreth Stamp (yn berthnasol yn unig i’r rhan honno o bris yr eiddo sy’n perthyn i’r band priodol)
£0 £500,000 3%
£500,001 £925,000 8%
£925,001 £1.5 miliwn 13%
Dros £1.5 miliwn   15%

Rhaid eich bod wedi cwblhau eich pryniant eiddo erbyn 31 Mawrth 2021 i fod yn gymwys ar gyfer y cyfraddau diwygiedig newydd ar y Dreth Stamp. Bydd unrhyw bryniant a gwblhawyd cyn cyhoeddiad y canghellor ar 8 Gorffennaf 2020 yn parhau i dalu cyfraddau Treth Stamp a oedd yn ddilys bryd hynny.

Ad-daliad o gyfraddau uwch o Dreth Stamp

Os prynwch brif breswylfa newydd ond bod oedi wrth werthu’ch prif breswylfa flaenorol, bydd rhaid i chi dalu’r cyfraddau Treth Stamp uwch gan eich bod yn berchen ar ddau eiddo bellach.

Fodd bynnag, os ydych yn gwerthu neu rhoi eich prif gartref i ffwrdd o fewn 3 blynedd o brynu eich cartref newydd gallwch wneud cais am ad-daliad am y swm uwchben y cyfraddau uwch SDLT o’ch bill Treth Stamp.

Gallwch wneud cais am ad-daliad o’r swm sydd yn uwch na’r cyfraddau Treth Stamp arferol os:

  • gwerthwch eich prif breswylfa blaenorol cyn pen tair blynedd, a
  • rydych yn gwneud cais am yr ad-daliad cyn pen tri mis ar ôl gwerthiant eich prif breswylfa blaenorol, neu cyn pen 12 mis ers dyddiad cyflwyno’ch ffurflen dreth SDLT, pa un bynnag sydd yn fwyaf diweddar.
Am ffurflen gais a rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Pryd fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp?

Mae gennych 14 diwrnod i gyflwyno ffurflen Treth Tir Treth Stamp (SDLT) a thalu unrhyw SDLT sy’n ddyledus.

Os na gyflwynwch chi ffurflen dreth a thalu’r dreth honno cyn pen 14 diwrnod, gall HMRC godi ffioedd a llog arnoch.

Darganfyddwch fwy am gosbau Treth Stamp a llog ar GOV.UK.

Sut i dalu’r Dreth Stamp

Fel arfer bydd eich cyfreithiwr yn delio â ffurflen a thaliad Treth Stamp ar eich rhan, er fe allwch wneud hynny eich hun.

Y naill ffordd neu’r llall, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod yn cael ei gyflwyno ar amser.

Os yw pris prynu’ch cartref newydd yn llai na £125,000, rhaid i chi gyflwyno ffurflen (oni bai ei fod wedi’i eithrio) er na fydd angen i chi dalu unrhyw Dreth Stamp.

Dysgwch am gyflwyno ffurflen dreth a thalu Treth Stamp ar wefan GOV.UK.

Pa bryd nad yw’r Dreth Stamp yn daladwy?

Mae yna amgylchiadau eraill lle nad yw Treth Stamp yn daladwy neu gellir ei leihau:

  • Ychydig dros y trothwy ar gyfer y band. Os mai dim ond ychydig o fewn y band uwch yw’r pris, gofynnwch i’r gwerthwr neu’r asiant tai a fyddent yn derbyn pris ychydig yn is.
  • Trosglwyddo eiddo wrth wahanu neu ysgaru. Os ydych yn ysgaru neu’n gwahanu o’ch priod neu’ch partner, nid oes Treth Stamp i’w thalu os ydych yn trosglwyddo cyfran o werth eich cartref iddynt hwy. Darllenwch fwy yn ein canllaw Diogelu eich hawliau ar berchen cartref yn ystod ysgariad neu ddiddymiad.
  • Trosglwyddo gweithredoedd. Os ydych yn trosglwyddo gweithredoedd eich cartref i rywun arall – un ai fel rhodd neu mewn ewyllys – ni fydd angen iddynt dalu’r Dreth Stamp ar werth yr eiddo ar y farchnad.

Serch hynny, os byddwch yn cyfnewid eiddo gydag unigolyn arall, bydd yn rhaid i’r naill ohonoch dalu’r Dreth Stamp ar yr eiddo a gewch ar sail ei werth ar y farchnad.

I ganfod mwy am drosglwyddo gweithredoedd, ewch i wefan GOV.UK.
Edrychwch am sefyllfaoedd eraill ble nad oes yn rhaid i’r Dreth Stamp gael ei thalu ar wefan GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?