Prawf MOT wedi’i esbonio

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i geir sy’n fwy na thair mlwydd oed basio prawf MOT blynyddol i ddangos eu bod yn addas i’r ffordd. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am y prawf MOT, gan gynnwys y pum rheswm syml mwyaf cyffredin pam mae ceir yn ei fethu. Hefyd mae rhestr wirio i’ch helpu i roi’r siawns gorau i’ch car i basio, ac felly osgoi’r gost a thafferth o gael ail brawf.

Ffeithiau allweddol ynghylch y prawf MOT

Wyddoch chi?

Hefyd gallwch drefnu prawf MOT mewn canolfan brofi eich cyngor lleol.

Fel arfer nid yw’r canolfannau profi hyn yn gwneud trwsiadau yn ogystal â phrofion MOT. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn ddiduedd wrth archwilio’ch car - nid oes cymhelliad masnachol i ddod o hyd i broblemau gydag ef.

I weld rhestr o ganolfannau profi MOT cyngor lleol nad ydynt yn gwneud trwsiadau, ewch i wefan UKMOT.

Unwaith y bydd car yn dair mlwydd oed (pedair oed yng Ngogledd Iwerddon) mae’n rhaid ei brofi bob blwyddyn er mwyn gwirio ei fod yn cwrdd â safonau amgylcheddol. Yn gyffredin gelwir y prawf Gweinyddiaeth Trafnidiaeth hwn yn ‘MOT’.

Gwneir profion MOT mewn oddeutu 21,000 o ganolfannau profi awdurdodedig o gwmpas y wlad, ac mae pob un ohonynt yn arddangos arwydd glas yn cynnwys tri thriongl gwyn.

Mae prawf MOT yn cynnwys dwsinau o wiriadau ar eich car, yn amrywio o’r brêcs a’r system danwydd i oleuadau, drychau, gwregysau sedd, sychwyr ffenestri a system y bibell wacáu. Nid yw’n cynnwys cyflwr y peiriant, y cydiwr a’r gerflwch.

I ddod o hyd i’ch canolfan brofi MOT awdurdodedig agosaf, ewch i’r gwefannau hyn:

Y 5 rheswm uchaf am geir yn methu’r prawf MOT

Awgrym da

Mae’r Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr yn gosod y ffi isaf y gall canolfannau profi swyddogol ei chodi ar gyfer prawf MOT. Ar hyn o bryd mae’n £54.85, ond mae llawer o fodurdai’n codi llai na hyn - weithiau hyd at 50% yn llai.

Yn ôl y cylchgrawn What car?, Y pris cyfartalog ar gyfer prawf MOT yw £45.

Chwiliwch ar-lein am “MOT rhad” neu “ostyngiad MOT” i ganfod sut y gallwch arbed arian ar MOT nesaf eich car.

Mae bron i ddau o bob pump o brofion MOT yn fethiannau’r tro cyntaf. Eto, yn aml mae hyn oherwydd diffygion bach y gallai’r perchennog fod wedi’u trwsio’n hawdd o flaen llaw.

Dyma’r pump rheswm syml uchaf am fethiant MOT, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan gylchgrawn What Car? Yn Ebrill 2014:

  1. Dŵr sgrïn heb ei lenwi. Mae’r dasg sylfaenol hon yn cymryd munudau’n unig, felly peidiwch â chael eich maglu ganddi.
  2. Roedd y car yn fudr neu’n llawn llanast. Cliriwch y llanast o’r gist a’r caban a rhoi rhwbiad cyflym i’r ffenestri a’r drychau.
  3. Problem â’r plât cofrestru. Er enghraifft, roedd y plât yn dangos y math anghywir o wyneb/bylchau, neu roedd yn fudr neu ar goll yn gyfangwbl. Os oes gennych blât personol, gwnewch yn siŵr ei fod yn dilyn rheolau DVLA.
  4. Sticeri ar y sgrïn wynt yn rhwystro golwg y gyrrwr. Gwnewch yn siŵr fod unrhyw beth sydd wedi’i lynu ar y sgrïn wynt, gan gynnwys disg dreth a thrwyddedau parcio, y tu allan i ardal ysgubo’r sychwyr.
  5. Golau rhybudd ar y forden flaen wedi’i oleuo. Mae’r MOT wedi cynnwys goleuadau rhybudd wedi’u goleuo ers 2012. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth mae goleuadau rhybudd wedi’u goleuo’n ei olygu ac os oes un gennych datryswch y broblem sylfaenol cyn y prawf MOT.

Rhestr wirio i helpu’ch car i basio ei brawf MOT

Cofiwch

Mae tystysgrif MOT yn cadarnhau bod eich car yn cwrdd â’r safonau ffordd isaf ynghylch diogelwch a’r amgylchedd sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith ar adeg y prawf.

Nid yw’n golygu y bydd eich car yn dal yn addas i‘r ffordd am y 12 mis dilynol. Mae angen ichi o hyd wneud yn siŵr eich bod yn cynnal eich car yn dda, gan gynnwys gwasanaethu rheolaidd.

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn cael eich maglu gan unrhyw un o’r pum rheswm syml am fethiant a ddangosir uchod, yna archwiliwch eich car yn ôl ein rhestr wirio 11-pwynt isod.

Os canfyddwch unrhyw broblemau yn y meysydd dilynol, mae rhai y gallwch eu trwsio eich hunan er mwyn cadw costau modurdy i lawr.

Prif oleuadau a chyfeirwyr: goleuadau blaen, cefn, prif oleuadau (prif belydryn ac wedi’u gostwng), goleuadau rhybudd a chyfeirwyr. Os oes unrhyw rai nad ydynt yn gweithio, gwiriwch yn gyntaf am fylbiau sydd wedi torri a’u hamnewid.

Goleuadau brêcs: gofynnwch i rywun arall wirio bod y goleuadau brêcs cefn yn gweithio pan wasgwch y pedal brêcs.

Teiars: gwiriwch fod gan yr holl deiars o leiaf y dyfnder gwadn isaf o 1.6mm, neu byddant yn cael eu marcio fel “methiant” yn yr MOT. Gellir gwneud hyn yn rhwydd gyda darn 20c – gwyliwch fideo ar wefan First Time Driver.

Gwiriwch am unrhyw niwed fel holltau yn y wadn, chwyddau neu doriadau yn y waliau ochrol. Hefyd gwiriwch wasgedd y teiars a’u cynyddu mewn gorsaf betrol os bydd angen.

Y brêc llaw: Gwiriwch y tyniant yn eich brêc llaw. Os yw’n llithro i fyny ac i lawr heb wrthsefyll ac os na ellir ei symud i lefel osod, mae’n debygol bod problem sydd angen ei thrwsio gan fecanydd proffesiynol.

Seddau a gwregysau sedd: gwiriwch fod sedd y gyrrwr yn addasu ymlaen a thuag yn ôl ac archwiliwch hyd llawn y gwregys sedd am unrhyw niwed. Gwiriwch fod yr holl wregysau sedd yn cau a chlymu’n sicr, ac yn cloi pan dynnwch yn gadarn arnynt.

Sgrîn wynt: bydd unrhyw niwed yn lletach na 10mm yng ngolwg ganolog y gyrrwr yn achosi methiant MOT, fel y bydd unrhyw niwed yn fwy na 40mm yn yr holl ardal a ysgubir.

Sychwyr y sgrîn wynt: gwnewch yn siŵr bod eich sychwyr yn glanhau’ch sgrîn wynt yn effeithiol ar y cyd â’r golchwyr. Cofiwch y gall unrhyw doriadau neu dyllau yn rhwber y sychwr olygu methiant MOT.

Gwiriad ar yr hongiad: gwiriwch y siocleddfwyr trwy roi eich pwysau ar bob cornel y car ac yna’n eu rhyddhau. Dylai cornel y car ddychwelyd yn gyflym i’w safle gwreiddiol. Os yw’n bownsio’n fwy na dwywaith, gallai hyn olygu bod y siocleddfwyr yn ddiffygiol a bod angen eu gwirio.

Corn: seiniwch y corn yn fyr - os nad yw’n gweithio neu os nad yw’n ddigon uchel i ddenu sylw cerddwyr neu fodurwyr eraill, trefnwch ei drwsio.

Pibell wacáu: gwiriwch am ollyngiadau yn y bibell wacáu trwy gychwyn y peiriant mewn gofod a awyrir yn dda ar dymheredd arferol, yna gwrandewch o gefn y car am unrhyw synau anarferol neu fwg annormal.

Tanwydd ac olew peiriant: sicrhewch fod eich car wedi’i lenwi gyda digon o danwydd ac olew peiriant - gellir eich troi i ffwrdd o’r prawf MOT os nad oes digon i brofi allyriadau’ch car yn iawn.

Os yw’ch car yn methu ei brawf MOT

Os yw’ch car yn methu ei brawf MOT, bydd y ganolfan brofi’n rhoi tystysgrif VT3O ichi i ddangos y rhesymau am y methiant. Mae angen ichi drwsio’r pwyntiau methiant hyn a threfnu ail brawf MOT rhannol lle bydd yn rhaid i’ch car basio arnynt cyn y gallwch ei yrru ar y ffyrdd eto.

Mae’n bosibl y cewch ail brawf MOT am ddim neu am ffi ostyngedig. Mae hyn yn dibynnu ar a fyddwch yn ei adael yn y ganolfan brofi i gael trwsiadau neu a drefnwch i’r gwaith gael ei wneud rywle arall a’i ddod ag ef yn ôl i’w brofi o fewn terfyn amser (fel arfer 10 niwrnod).

Os yw’ch MOT wedi dod i ben

Awgrym da

I ganfod mwy ynghylch y prawf MOT neu i gofrestru i dderbyn negeseuon atgoffa trwy neges destun, ewch i’r wefan GOV.UK.

Os yw’ch MOT wedi dod i ben, mae’n anghyfreithlon i yrru’ch car ar y ffordd a gellid eich erlyn am wneud hynny. Hefyd mae gyrru’ch car heb dystysgrif MOT cyfredol yn golygu bod eich yswiriant car yn annilys.

Yr unig eithriad fyddai os oeddech wedi archebu prawf MOT eisoes ac roeddech yn gyrru’ch car i’r prawf.