Egluro beth yw prentisiaethau i bobl ifanc

Mae prentisiaethau yn eich galluogi i ddysgu sgiliau ymarferol ac ennill cymhwyster, a chael cyflog ar yr un pryd. Maent yn cymryd rhwng blwyddyn a phedair blynedd i’w cwblhau ac maent ar gael i unrhyw un sy’n hŷn nag 16 oed nad yw mewn addysg yn llawn amser. Cewch gyflog am y cyfnod a dreulir yn gweithio ac yn astudio.

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn cyfuno hyfforddiant ymarferol ‘yn y gwaith’ gyda gwaith astudio tuag at gymhwyster yn y gweithle. Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed nad ydynt mewn addysg llawn amser. Maent yn cymryd rhwng blwyddyn a phedair blynedd i’w cwblhau a chewch gyflog am y cyfnod a dreulir yn gweithio ac yn astudio.

Cyflogau prentis

Un o brif fanteision prentisiaeth yw eich bod yn ennill cyflog wrth i chi weithio ac astudio. Mae isafswm cyflog ar gyfer yr holl bobl ifanc sydd ar brentisiaethau, ond mae hyn yn dibynnu ar eich oed a pha mor hir y buoch yn gwneud y brentisiaeth.

  • Mae prentisiaid 16-18 oed a’r rhai sy’n 19 oed yn eu blwyddyn gyntaf yn ennill isafswm cyflog o £3.40 yr awr o leiaf
  • Mae prentisiaid sy’n 19 oed neu hŷn neu sydd wedi cwblhau eu blwyddyn gyntaf yn ennill isafswm cyflog sy’n briodol i’w hoed o leiaf

Cofiwch, yr isafswm cyflog yw’r swm lleiaf a gewch – gall rhai cyflogwyr ddewis talu mwy na hyn.

Budd-daliadau prentisiaeth

Mae prentisiaid yn cael yr un buddion â phawb arall yn y gweithle – o leiaf 20 diwrnod o wyliau wedi ei dalu bob blwyddyn, hawl i gael tâl salwch a buddion eraill megis tâl mamolaeth statudol a gwyliau tadolaeth. Un o’r buddion mawr eraill yw y bydd prentisiaid wedi llwyddo i ennill cymhwyster yn y gweithle erbyn diwedd eu cyfnod, a allai arwain at gyflogaeth bellach.

Cyswllt rhwng cymwysterau ac enillion

Dengys ymchwil bod eich enillion yn cynyddu yn unol â’r lefel o gymwysterau sydd gennych.

Gall prentisiaid astudio ar lefelau gwahanol. Yn Lloegr, gall y rhain gyfateb i TGAU, Lefel A neu hyd yn oed Radd Sylfaenol.

O’i gymharu â rhywun heb unrhyw gymwysterau, gallech ennill:

  • 20% yn fwy petai gennych gymhwyster gweithle’n cyfateb i TGAU neu Raddau Safonol
  • 35% yn fwy petai gennych gymhwyster gweithle’n cyfateb i Lefel A neu Uwch
  • 65% yn fwy petai gennych rywbeth sy’n cyfateb i Radd Addysg Uwch

(Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), 2011)

Ble i gael mwy o wybodaeth

Darllenwch ragor am brentisiaethau yng Nghymruyn agor mewn ffenestr newydd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?