Esbonio Prentisiaethau

Bwriad prentisiaethau yw i’ch helpu i gael profiad ymarferol o fewn diwydiant ac i ddysgu sgiliau newydd ymarferol, tra’n ennill cymhwyster ac yn derbyn cyflog byw. Mae’n cymryd un i bum mlynedd i’w cwblhau ac ar gael i unrhyw un dros 16 oed nad yw wedi cofrestru mewn addysg llawn amser.

Beth yw prentisiaeth?

Blwch testun: Peidiwch â thybio eich bod yn rhy hen i wneud prentisiaeth. Mae prentisiaethau ar gyfer rhai dros 25 yn gynyddol gyffredin ac fe allai fod y ffordd berffaith i chi newid gyrfa.

Mae prentisiaeth:

 • ar gael i unrhyw un dros 16 oed nad yw wedi cofrestru mewn addysg llawn amser
 • ar gael mewn dros 170 o ddiwydiannau, yn cynnwys awyrofod, cyllid a ffasiwn
 • yn cymryd rhwng un i bum mlynedd i gwblhau yn ddibynnol ar: oed, sgiliau a sector
 • yn cyfuno hyfforddiant ymarferol ‘yn y gwaith’ gyda gwaith astudio academaidd tuag at sicrhau cymhwyster yn y gweithle
 • yn aml fe’u cynigir fel rhywbeth cyfatebol i TGAU, Lefel A neu radd sylfaen
 • mae’n helpu gwella eich rhagolygon swydd.

Ceir tri math o brentisiaeth:

 • Prentisiaeth Sylfaenol
 • Prentisiaeth
 • Prentisiaeth Uwch

Maent oll yn galw am wahanol lefelau o gymwysterau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio cyn ymgeisio.

Beth fyddai i ddysgu?

Bydd eich cyflogwr yn penderfynu ar strwythur eich hyfforddiant, fodd bynnag, yn gyffredinol mae prentisiaethau yn cyfuno:

 • cynllun hyfforddiant manwl
 • adolygiadau cynnydd rheolaidd
 • hyfforddiant ymarferol yn y swydd
 • astudio damcaniaethol mewn coleg
 • profion asesu mewn cyfleuster hyfforddiant
 • mentora a chefnogaeth trwy gydol eich prentisiaet.

Erbyn diwedd y cwrs, dylech fod wedi sicrhau’r cymwysterau, sgiliau a phrofiad sy’n ofynnol gan gyflogwyr posibl yn y maes.

Faint o oriau fydda i’n gweithio bob wythnos?

Dylai prentisiaid weithio am isafswm o 30 awr yr wythnos ac uchafswm o 40. Mae amser a dreulir oddi wrth y swydd yn y coleg neu’n hyfforddi wedi ei gynnwys yn yr oriau hyn.

Fodd bynnag, dan amgylchiadau eithriadol, er enghraifft ble mae gan brentisiaid ddyletswyddau gofal, gellir dod i gytundeb ar brentisiaethau rhan amser gyda’ch cyflogwr, gydag isafswm o 16 awr yr wythnos.

Cyflogau i brentisiaid

Un o fanteision mwyaf prentisiaeth yw y gallwch ennill cyflog wrth i chi weithio ac astudio.

Mae cyflog prentis yn dibynnu ar sawl ffactor, yn cynnwys:

 • Y math o brentisiaeth y byddwch yn ymgeisio amdani
 • Eich oed, profiad a chymwysterau cyfredol
 • Y sector rydych yn gweithio ynddi, er enghraifft peirianneg, manwerthu neu gyllid

Isafswm cyflog

Mae isafswm cyflog ar gyfer yr holl bobl ifanc sydd wedi cofrestru ar brentisiaethau, ond mae’n dibynnu ar eich oed a pha mor hir y buoch yn gwneud y brentisiaeth:

 • Os ydych yn 16-18 oed, neu yn eich blwyddyn gyntaf a dros 19 oed, byddwch yn ennill o leiaf £3.90 yr awr.
 • Os ydych chi wedi cwblhau eich blwyddyn gyntaf ac yn 19 oed neu’n hŷn, byddwch yn ennill o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, sy’n amrywio yn ddibynnol ar eich oed.

Mae rhai cyflogwyr yn dewis talu mwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Enillion yn y dyfodol

Dengys ymchwil bod eich enillion yn cynyddu yn unol â’ch lefel gyfredol o gymwysterau academaidd.

 • Gallai prentisiaid uwch ennill £150,000 yn rhagor ar gyfartaledd dros oes o’i gymharu â’’r rhai sydd â chymwysterau galwedigaethol lefel 3.
 • Ar gyfartaledd, mae ennill prentisiaeth lefel 2 neu 3 yn cynyddu enillion hyd at 11% ac 16% yn y drefn honno. Er bod amrywiaeth fesul pwnc, mae’r rhan fwyaf o bynciau yn sicrhau enillion o tua 10%.
 • Roedd bron i 9 o bob 10 prentis (89%) yn fodlon gyda’u prentisiaeth yn gyffredinol, a dywedodd 97% o brentisiaid bod eu gallu i wneud y swydd wedi gwella.

(Ffynhonnell: GOV.uk, 2017)

Manteision prentis

Mae gan brentisiaid sy’n gweithio dros33 awr yr wythnos yr hawl i’r un buddion â phawb arall yn y gweithle.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Credydau Treth
 • hawl i dâl salwch
 • o leiaf 20 niwrnod o wyliau â thâl y flwyddyn
 • Tâl Mamolaeth/Tadolaeth Statudol ac absenoldeb mamolaeth/tadolaeth

Ble i gael gwybod mwy

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?