Presgripsiynau a thriniaeth ddeintyddol am ddim gan y GIG yn ystod beichiogrwydd

Ydych chi’n feichiog neu newydd gael babi? Os felly, gallwch leihau eich costau drwy gael presgripsiynau a gofal deintyddol y GIG yn rhad ac am ddim gyda Thystysgrif Eithriad Mamolaeth.

Beth allwch chi ei gael

Mae gofal deintyddol y GIG am ddim yn y Deyrnas Unedig tra byddwch yn feichiog, ac am flwyddyn gyfan wedi i’ch babi gael ei eni.

Fodd bynnag, ar gyfer presgripsiynau mae’n dibynnu lle rydych yn byw

  • Yn Lloegr, mae presgripsiynau yn rhad ac am ddim tra byddwch yn feichiog ac am flwyddyn wedi’r enedigaeth, os oes gennych chi Dystysgrif Eithriad Mamolaeth ddilys (MatEx). Gallai hyn arbed £9.15 i chi ar bob presgripsiwn
  • Mae presgripsiynau am ddim yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Sut allwch chi hawlio’r gwasanaethau rhad ac am ddim hyn

A ydych chi’n gymwys?

Os ydych yn feichiog neu wedi cael babi yn ystod y 12 mis diwethaf, rydych yn gymwys.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw Tystysgrif Eithrio Mamolaeth, wedi’i llofnodi gan eich meddyg neu fydwraig. Mae’r dystysgrif hon yn eich caniatáu i gael presgripsiynau a gofal deintyddol am ddim gan y GIG.

Gallwch gael y ffurflen gais Eithriad Mamolaeth (FW8), gan eich meddyg neu fydwraig. Byddant yn ei llofnodi a’i hanfon i mewn ar eich rhan a byddwch yn cael eich tystysgrif yn y post.

Dangoswch eich tystysgrif yn y fferyllfa wrth gael presgripsiwn yn Lloegr a dweud wrth dderbynnydd y deintydd eich bod yn gymwys am driniaeth yn rhad ac am ddim ar y GIG am eich bod yn feichiog pan fyddwch yn gwneud apwyntiad deintyddol.

Os nad yw’ch tystysgrif yn cyrraedd mewn pryd

Gallwch hawlio ad-daliad os oedd rhaid ichi dalu cyn i’ch tystysgrif gyrraedd. Gofynnwch i’ch fferyllydd am dderbynneb a ffurflen hawlio (FP57). Gyda’ch deintydd, ffurflen FP64 yw hi.

Trefnu’ch apwyntiad deintyddol

Wyddoch Chi?

Mae pob plentyn yn derbyn presgripsiynau am ddim tan eu bod yn 16 oed (neu’n 18 oed os mewn addysg llawn amser) a gofal deintyddol am ddim tan eu bod yn 18 oed.

Mae apwyntiadau rhad ac am ddim gyda deintydd yn gyfleoedd yn rhy dda i’w colli. Mae amryw ohonom yn ei osgoi, ond mae’n gwneud synnwyr i weld y deintydd tra bydd am ddim. Rydych yn fwy tebygol o gael dannedd a deintgig sensitif tra’ch bod yn feichiog beth bynnag, felly gallai mynd at y deintydd helpu i leddfu unrhyw boen.

Yn Lloegr byddai apwyntiad cyffredin yn costio tua £22.70. I chi a byddai unrhyw driniaeth allech chi fod ei hangen yn costio hyd yn oed fwy – hyd at £269.30 i chi a thriniaethau fel:

  • pontydd
  • corunau, a
  • dannedd gosod.

Yng Nghymru byddai apwyntiad cyffredin yn costio tua £14.30 i chi. I chi a byddai unrhyw driniaeth allech chi fod ei hangen yn costio hyd yn oed fwy – hyd at:

  • pontydd
  • corunau, a
  • dannedd gosod.

Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, rhaid i unrhyw un nad yw’n gymwys i gael triniaeth ddeintyddol am ddim neu help gyda chostau dalu 80% o gost eu triniaeth ddeintyddol, wedi ei gapio ar £384.

Gwnewch yn siwr eich bod yn derbyn popeth sy’n ddyledus i chi

Mae budd-daliadau ac arbedion eraill ar gael ar gyfer menywod beichiog a theuluoedd.

Darllenwch ein canllaw Budd-daliadau y gallwch eu hawlio tra byddwch yn feichiog.

Darllenwch ein canllaw Budd-daliadau a hawliau y gallwch eu hawlio pan fydd gennych fabi.

Bydd ein Llinell amser arian babi yn rhoi rhestr bersonol o’r holl ddyddiadau cysylltiedig ag arian sy’n berthnasol i’ch beichiogrwydd a’ch babi newydd. Mae’n cynnwys popeth o drefnu eich absenoldeb mamolaeth a chyflog at hawlio Budd-dal Plant. Mae’n hawdd ei gwblhau a bydd o gymorth wrth i chi ganfod a ydych yn cael yr holl gymorth ariannol sydd ar gael i chi. Nid oes unrhyw beth i’w golli wrth ei gwblhau, ond mae llawer iawn i’w ennill.

Defnyddiwch ein Llinell amser arian babi.

Am ragor o wybodaeth

Am ragor o awgrymau a thriciau i gadw costau presgripsiynau i lawr, ewch i dudalen Presgripsiynau Rhad MoneySavingExpert.comopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?