Presgripsiynau a thriniaeth ddeintyddol am ddim gan y GIG yn ystod beichiogrwydd

Ydych chi’n feichiog neu newydd gael babi? Os felly, gallwch leihau eich costau drwy gael presgripsiynau a gofal deintyddol y GIG yn rhad ac am ddim gyda Thystysgrif Eithriad Mamolaeth.

Beth allwch chi ei gael

Mae gofal deintyddol y GIG am ddim yn y Deyrnas Unedig tra byddwch yn feichiog, ac am flwyddyn gyfan wedi i’ch babi gael ei eni.

Fodd bynnag, ar gyfer presgripsiynau mae’n dibynnu lle rydych yn byw

  • Yn Lloegr, mae presgripsiynau yn rhad ac am ddim tra byddwch yn feichiog ac am flwyddyn wedi’r enedigaeth, os oes gennych chi Dystysgrif Eithriad Mamolaeth ddilys (MatEx). Gallai hyn arbed £9.15 i chi ar bob presgripsiwn
  • Mae presgripsiynau am ddim i bawb yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Sut allwch chi hawlio’r gwasanaethau rhad ac am ddim hyn

A ydych chi’n gymwys?

Os ydych yn feichiog neu wedi cael babi yn ystod y 12 mis diwethaf, rydych yn gymwys.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw Tystysgrif Eithrio Mamolaeth, wedi’i llofnodi gan eich meddyg neu fydwraig.

Mae’r dystysgrif hon yn eich caniatáu i gael presgripsiynau a gofal deintyddol am ddim gan y GIG.

Gallwch gael y ffurflen gais Eithriad Mamolaeth (FW8), gan eich meddyg neu fydwraig.

Byddant yn ei llofnodi a’i hanfon i mewn ar eich rhan a byddwch yn cael eich tystysgrif yn y post.

Dangoswch eich tystysgrif yn y fferyllfa wrth gael presgripsiwn yn Lloegr a dweud wrth dderbynnydd y deintydd eich bod yn gymwys am driniaeth yn rhad ac am ddim ar y GIG am eich bod yn feichiog pan fyddwch yn gwneud apwyntiad deintyddol.

Os nad yw’ch tystysgrif yn cyrraedd mewn pryd

Gallwch hawlio ad-daliad os oedd rhaid ichi dalu cyn i’ch tystysgrif gyrraedd.

Gofynnwch i’ch fferyllydd am dderbynneb a ffurflen hawlio (FP57).

Gyda’ch deintydd, ffurflen FP64 yw hi.

Trefnu’ch apwyntiad deintyddol

Wyddoch Chi?

Mae pob plentyn yn derbyn presgripsiynau am ddim tan eu bod yn 16 oed (neu’n 18 oed os mewn addysg llawn amser) a gofal deintyddol am ddim tan eu bod yn 18 oed.

Mae amryw ohonom yn osgoi gwneud apwyntiad gyda’r deintydd, ond mae’n gwneud synnwyr i weld y deintydd tra bydd am ddim.

Rydych yn fwy tebygol o gael dannedd a deintgig sensitif tra’ch bod yn feichiog. Felly gallai mynd at y deintydd helpu i leddfu unrhyw boen.

Yn Lloegr, bydd trefnu apwyntiad nawr yn arbed y £23.80 y byddai’n rhaid i chi ei dalu am wiriad fel rheol. Neu hyd at £282.80 am driniaethau drutach fel pont neu goron.

Yng Nghymru, bydd trefnu apwyntiad nawr yn arbed y £14.70 y byddai’n rhaid i chi ei dalu am wiriad fel rheol. Neu hyd at £203 am driniaethau drutach fel pont neu goron.

Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, rhaid i unrhyw un nad yw’n gymwys i gael triniaeth ddeintyddol am ddim neu help gyda chostau dalu 80% o gost eu triniaeth ddeintyddol, wedi ei gapio ar £384.

Gwnewch yn siwr eich bod yn cael popeth sy’n ddyledus i chi

Mae budd-daliadau ac arbedion eraill ar gael ar gyfer menywod beichiog a theuluoedd.

Mae ein Llinell amser arian babi yn rhoi rhestr bersonol lawn i chi o’r holl ddyddiadau sy’n gysylltiedig â’ch beichiogrwydd a’ch babi newydd.

Mae’n hawdd ei lenwi ac mae’n eich helpu i weithio allan a ydych chi’n sicrhau bod yr holl gymorth ariannol ar gael i chi.

Mae’n cynnwys popeth o drefnu eich absenoldeb mamolaeth a’ch tâl i hawlio Budd-dal Plant.

Nid oes gennych unrhyw beth i’w golli o’i gwblhau a gallai arbed llawer o arian i chi.

Hefyd, darllenwch ein canllaw Budd-daliadau a hawliau y gallwch eu hawlio pan fydd gennych fabi.

Am ragor o wybodaeth

  • Yng Nghymru a Lloegr mae gan wefan NHS Choices fwy o wybodaeth am ofal deintyddol am ddim a phresgripsiynau am ddim.
  • Yn yr Alban, darganfyddwch fwy am ofal deintyddol am ddim ar wefan Llywodraeth yr Alban.
  • Yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am ofal deintyddol am ddim ar wefan nidirect.

Am fwy o awgrymiadau i gadw costau presgripsiwn i lawr, edrychwch ar MoneySavingExpert’s Cheap & Free Prescriptionsopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?