Problemau wrth ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog

Os ydych yn cael anhawster ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog neu o’r farn bod y darparwr benthyciad wedi eich trin yn annheg, dyma sut i ddelio â’r broblem.

Beth i’w wneud os na allwch dalu’ch benthyciad yn ôl

Os ydych yn cael anhawster ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog, y peth gwaethaf y gallwch ei wneud yw anwybyddu’r broblem. Peidiwch â mynd i banig neu ddioddef yn ddistaw, dyma’r camau mae angen ichi’u cymryd:

1. Cysylltwch â’ch darparwr benthyciad diwrnod cyflog cyn gynted â phosibl

Nid chi yw’r unig un

Os oes arnoch angen help gyda benthyciad diwrnod cyflog, cofiwch nad chi yw’r unig un. Yn 2013, helpodd yr elusen ddyled StepChange 66,557 o bobl yn yr un sefyllfa.

Ffynhonnell: Elusen Dyledion StepChange

Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid iddynt:

  • eich trin yn deg ac ag ystyriaeth gan ganiatáu amser rhesymol ichi i ad-dalu’r benthyciad a allai gynnwys rhewi llog a gohirio ffioedd
  • gohirio adennill y ddyled am gyfnod rhesymol os ydych yn datblygu cynllun ad-dalu gyda chynghorydd dyled neu ar ben eich hunan
  • eich cyfeirio at ffynonellau cyngor ar ddyledion annibynnol ac am ddim

Ar ben hynny, dylent:

  • ystyried derbyn rhan-daliadau bach dros dro os yw’ch ad-daliadau’n golygu nad oes gennych ddigon o arian i dalu am bethau hanfodol fel bwyd, rhent neu forgais, a biliau cyfleustodau
  • peidio â’ch poenydio’n ddi-baid â galwadau ffôn, e-byst a negeseuon testun

Cofiwch gadw copïau o’ch holl e-byst a llythyrau rydych wedi’u hanfon a chofnodwch fanylion eich galwadau ffôn iddynt. Mae hyn yn dystiolaeth o sut rydych wedi ceisio cysylltu â nhw os na fyddant yn ymateb ac os bydd angen i chi wneud cwyn. (Gweler Sut i wneud cwyn am ddarparwr benthyciad diwrnod cyflog isod.)

2. Ystyriwch ganslo’r taliad cylchol

Os na allwch fforddio’r ad-daliadau benthyciad neu os yw talu’r benthyciad yn golygu na allwch dalu am bethau hanfodol fel rhent neu forgais, bwyd a biliau cyfleustodau, gallwch ffonio’ch banc a chanslo’r taliad cylchol (‘awdurdod am daliad parhaol’) sy’n caniatáu i’ch darparwr benthyciad gymryd arian o’ch cyfrif.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Gwnewch hyn o leiaf un diwrnod cyn bod ad-daliad yn ddyledus a gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth eich darparwr benthyciad eich bod wedi’i wneud.

Ysgrifennwch y dyddiad a’r amser pan y bu i chi gyfarwyddo’ch banc i ganslo’r taliad cylchol. Os bydd arian yn cael ei roi i’r darparwr benthyciad o’ch cyfrif wedi’r dyddiad hwn, cwynwch i’ch banc. Mae’n rhaid i’r banc roi ad-daliad uniongyrchol i chi yn ôl y gyfraith.

Mae’n syniad da i ddilyn eich galwad ffôn gyda llythyr i’ch banc. Gallwch ddefnyddio’r llythyr hwn ar wefan y Llinell Ddyled Genedlaethol i ganslo awdurdod o daliad parhaus gyda’ch banc.

Sicrhewch eich bod yn hysbysu’r darparwr benthyciad diwrnod cyflog eich bod wedi canslo’r taliad cylchol oherwydd anawsterau ynghylch ad-dalu’r arian. Bydd y ddyled yn parhau’n ddyledus a gall y darparwr benthyciadau barhau i godi llog a ffioedd eraill felly mae’n hanfodol eich bod yn cael cyngor am ddim ar ddyledion i’ch helpu i ymdopi â’r benthyciad.

3. Gwrthodwch rolio’ch benthyciad drosodd

Gallai eich darparwr benthyciadau awgrymu eich bod yn ‘rholio’ch benthyciad drosodd’ am fis neu gyfnod arall. Nid yw hyn yn syniad da o gwbl. Mae’n golygu y bydd yn rhaid i chi dalu hyd yn oed rhagor o ffioedd a llog – felly bydd gennych ragor o ddyled. Yr hyn y dylech ei wneud yn lle yw ceisio cyngor ar ddyledion a chytuno ar gynllun ad-dalu y gallwch ei fforddio gyda’r darparwr benthyciad.

Cyn rholio’ch benthyciad drosodd, mae’n rhaid i’r darparwr benthyciad diwrnod cyflog eich cyfeirio at gyngor am ddim ar ddyledion. Ac o 1 Gorffennaf 2014 ni allant rolio’ch benthyciad drosodd mwy na dwywaith.

4. Cewch help gan gynghorydd dyledion am ddim.

Os ydych yn cael anawsterau â biliau neu’n ei gael yn anodd i ddelio â darparwr benthyciad diwrnod cyflog, cysylltwch ag un o’r gwasanaethau cyngor ar ddyledion cyfrinachol am ddim hyn:

Bydd y cynghorydd o’ch plaid chi – byddant yn eich helpu i reoli eich dyledion a gallant drafod gyda’r darparwr benthyciad ar eich rhan.

Rhowch wybod i’ch darparwr benthyciad cyn gynted ag y byddwch yn dechrau gweithio gyda’r cynghorydd dyled. Dilynwch eich galwad ffôn gyda llythyr.

Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, rhaid i’ch darparwr benthyciad roi cyfnod rhesymol o amser i chi greu cynllun ad-dalu cyn defnyddio casglwyr dyled. Os byddant yn parhau i gysylltu â chi tra byddwch yn gweithio gyda chynghorydd dyled, anfonwch e-bost atynt gan ofyn iddynt beidio.

Pwyntiau eraill i’w cofio

Ni ddylai’ch darparwr benthyciad diwrnod cyflog geisio’ch rhoi dan bwysau gormodol, gan gynnwys:

  • eich ffonio yn y gwaith heb eich caniatâd
  • trafod eich dyled gyda’ch cyflogwr neu aelodau’ch teulu
  • wrthod delio â’r gwasanaeth cyngor ar ddyledion sy’n gweithredu ar eich rhan

Sut i wneud cwyn am ddarparwr benthyciad diwrnod cyflog

Os ydych yn teimlo bod eich darparwr benthyciad diwrnod cyflog wedi’ch trin yn annheg neu os ydych yn anfodlon ar y cynllun ad-dalu maent wedi’i gynnig, dylech gwyno wrthyn nhw yn gyntaf. Defnyddiwch ein llythyr templed i wneud hyn.

Yna mae gan y darparwr benthyciad wyth wythnos i ddatrys y sefyllfa. Os nad ydynt yn cwrdd â’r terfyn amser hwn, neu os ydych yn teimlo nad yw wedi ateb eich cwyn yn iawn, yna gallwch gwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Neu, i gael cymorth wrth gyflwyno’ch cwyn efallai yr hoffech chi ystyried defnyddio Resolver. Dyma wasanaeth ac ap rhad ac am ddim ar-lein sy’n cynnig cyngor i’r defnyddiwr ac sy’n symleiddio’r broses o gwyno.

Defnyddio Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Mae Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn wasanaeth annibynnol sy’n delio â chwynion heb eu datrys ynghylch darparwyr gwasanaethau ariannol. Os yw’n dyfarnu bod y darparwr benthyciad diwrnod cyflog wedi methu â datrys eich cwyn yn iawn neu ei fod wedi’ch trin yn annheg, gall yr Ombwdsmon Ariannol orchymyn iddynt dalu iawndal i chi.

Darllenwch astudiaethau achos ynglŷn â darparwyr diwrnod cyflog ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannolopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?