Prydlesu car

Efallai nad ydych yn ymwybodol ond y ddau brif fath o gyllido car yw llogi ar gytundeb personol (PCH) a phrynu ar gytundeb personol (PCP). Mae prydlesu PCH yn rhoi cyfle i chi yrru car newydd bob ychydig o flynyddoedd, gyda thaliadau misol cymharol isel a dim pryderon am werth ailwerthu’r car. Mae PCP yn debyg iawn, ond yn rhoi’r dewis i chi brynu’r car yn y dyfodol. Pan fyddwch chi’n prydlesu car mae yna reolau a chyfyngiadau llym, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall sut mae hynny’n gweithio.

Sut mae prydlesu car yn gweithio?

Mae prydlesu car yn debyg i rentu tymor hir – byddwch yn talu ffi fisol sefydlog i ddefnyddio’r car am gyfnod cytunedig o amser a nifer o filltiroedd.

Efallai bydd angen i chi basio gwiriad credyd i gael eich cytundeb.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Ni fydd gwiriadau credyd prydlesu car yn asesu’ch gwariant eraill felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r ad-daliadau. Golyga hyn bod angen ichi wneud yn siŵr bod y costau o fewn eich cyllideb. Defnyddiwch ein Cynllunydd Cyllideb i roi cymorth i chi.

I dorri’n rhydd o gytundeb PCH yn gynnar efallai na fyddwch yn medru rhoi diwedd ar y cytundeb ar unwaith. Efallai y bydd rhai costau ychwanegol i’w talu cyn ichi adael nad oeddech wedi eu hystyried yn eich cyllideb.

Gall hyn fod yn broblem os ydych yn dod â chytundeb i ben gan na allwch fforddio’r taliadau mwyach.

I gael cymorth gyda hyn gweler ein Sut i ddod o hyd i’r car gorau ar gyfer eich cyllideb.

Sut ydw i’n cyllido car ar gytundeb prydlesu personol (PCH)?

Os ydych yn dymuno prydlesu car dros gyfnod hir ond ddim yn dymuno ei brynu, y dewis rhataf mae’n debyg yw drwy PCH. Dyma’r manylion:

 • Mae’r cytundeb prydlesu yn para 2 i 5 mlynedd.
 • Bydd angen i chi basio gwiriad credyd gorfodol yn gyntaf.
 • Rhaid ichi dalu tua tri mis o’r brydles ymlaen llaw.
 • Nid yw’r cerbyd fyth yn perthyn i chi yn ystod y cytundeb a rhaid i chi ei ddychwelyd ar ddiwedd y cyfnod.
 • Mae taliadau misol yn uwch fel arfer nag ar gyfer cerbydau cyfatebol a brydlesir drwy PCP, ond dros gyfnod llawn y cytundeb byddwch yn talu llai ar PCH yn arferol.
 • Weithiau gallwch gael pecyn cynhaliaeth sy’n cynnwys pethau fel treth car blynyddol (treth ffordd) neu wasanaethu.
 • Mae amodau a thelerau llym, fel cyfyngiad ar y nifer o filltiroedd y caniateir i chi deithio.

Faint ydw i’n ei dalu y mis ar PCH?

Mae taliadau misol yn uwch fel arfer na phe byddech wedi prydlesu’r car drwy PCP. Y rheswm am hyn yw eich bod yn prydlesu ar sail swm llawn am y cerbyd a gyda PCP rydych yn benthyca rhan o’r gwerth.

Fodd bynnag, mae’r swm y byddwch yn ei dalu dros gyfnod llawn y cytundeb yn aml yn llai na PCP. Ond mae pob cytundeb yn wahanol felly cofiwch chwilio am y fargen orau a chymharwch y gost yn llawn gan gynnwys y costau cynnal.

Mewn sawl ffordd mae PCP yn debyg, ond yn galluogi i chi brynu’r car ar ddiwedd y cytundeb.

Cyfyngiadau wrth i chi brydlesu car

Yn unol â phob cytundeb rhentu, mae rhai cyfyngiadau y bydd angen i chi eu hystyried:

 • Ni fyddwch yn gallu addasu’r car mewn unrhyw ffordd – er enghraifft, ychwanegu bar tynnu – heb ganiatâd. Fodd bynnag, gallwch ofyn i’r cwmni prydlesu wneud addasiadau cyn i chi ei gymryd.
 • Os ydych yn mynd dros y terfyn milltiredd, bydd rhaid i chi dalu cosb am y milltiroedd ychwanegol hyn ar ddiwedd y cytundeb. Yn arferol mae hyn yn 10c fesul pob milltir ychwanegol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn amcangyfrif eich cyfanswm milltiroedd yn gywir – yn 2015, ar gyfartaledd teithiodd pob car teulu nodweddiadol 7,900 o filltiroedd y flwyddyn. Deallwch y gost o fynd dros y terfyn milltiroedd. Gall fod yn rhatach dewis cytundeb gyda mwy o filltiroedd na thalu cosbau.
 • Rhaid i chi ddychwelyd y car ‘mewn cyflwr da’ (gan ystyried ‘traul dderbyniol’). Felly os, er enghraifft, y caiff eich drych ochr ei dorri, efallai y codir tâl arnoch am y gost o’i drwsio.
 • Os ydych yn bwriadu mynd â’ch car dramor, efallai y byddwch angen cael caniatâd ysgrifenedig gan y cwmni cyllid bob tro y byddwch yn gwneud hynny ac efallai y bydd rhaid i chi dalu i wneud hynny hefyd.

Y gwahaniaeth mawr rhwng PCP a PCH: prynu a bod yn berchen ar y cerbyd

Gair i gall

Bydd pedwar o bob pump o bobl gyda chynlluniau PCP yn dewis peidio prynu’r car ar ddiwedd eu cytundeb (Ffynhonnell: y Gymdeithas Cyllido a Phrydlesu). A yw’n debygol y byddwch chi’n un ohonynt? Os felly, gallai prydlesu car trwy logi ar gytundeb personol (PCH) fod yn rhatach i chi. Ond byddwch yn ofalus. Os na allwch chi fforddio taliadau misol y PCH ac yn gorfod canslo’r cytundeb, gallech orfod talu’r costau prydlesu’n llawn, a allai olygu mwy o gost i chi yn y pen draw.

Mae PCP a PCH yn eich galluogi i brydlesu car. Ond mae PCP hefyd yn rhoi’r cyfle i chi brynu’r car a dod yn berchennog cyfreithiol ar ddiwedd y contract prydlesu.

I wneud hyn, rhaid i chi dalu ‘taliad balŵn’ – a elwir hefyd yn Isafswm Gwerth Gwarantedig yn y Dyfodol (GMFV) – ar ddiwedd y cytundeb. Mae hyn ar ben eich blaendal a thaliadau misol, a bydd yn costio rhai cannoedd neu filoedd o bunnoedd.

Gyda PCP, mae’r cyfanswm a dalwch mewn rhandaliadau misol yn seiliedig ar amcangyfrif o ostyngiad yng ngwerth y car trwy ddibrisiant rhwng dechrau a diwedd y cytundeb.

Os na fyddwch eisiau prynu’r car ar ddiwedd y cytundeb, byddwch yn ei roi yn ôl. Cyn belled â bod y car mewn cyflwr da a heb wneud mwy o filltiroedd na’r terfyn a gytunwyd, ni fydd angen i chi dalu mwy o arian.

Gyda PCH a PCP gall y darparwr benthyciadau ailfeddiannu’r car heb orchymyn llys. Fodd bynnag, os ydych wedi talu o leiaf traean o’r cyfanswm sy’n daladwy, ni all y cwmni ei hawlio’n ôl heb orchymyn llys.

Eich hawliau os ydych yn dymuno canslo cynllun PCH

Mae dod â PCH i ben yn gynnar yn golygu y gallech orfod talu costau’r brydles yn llawn, felly meddyliwch yn ofalus cyn canslo’r cytundeb a chanfod yn union beth fyddai cyfanswm y costau hyn.

Beth i’w wneud os ydych yn dechrau llithro gyda’ch taliadau cyllido car

Dychwelyd y car

Cyn belled â’ch bod wedi talu (neu’n medru talu) hanner cost y car, mae’r hawl gennych i’w ddychwelyd. Ar gyfer PCH, gall rhagor o daliadau fod yn ddyledus, felly gwiriwch eich cytundeb.

Siaradwch â’r cwmni cyllido

Gall gynnig ymestyn hyd y brydles, a fyddai’n gostwng eich taliadau misol, neu ddod i drefniant arall i’ch helpu.

Gallwch ddarllen rhagor am ddod â chytundebau llogi i ben yn gynnar ar ein tudalen Torri costau cyllido car.

Cymharwch gytundebau prydlesu car

Os ydych yn ystyried prydlesu car, cofiwch edrych ar ychydig o safleoedd cymharu gwahanol.

Dyma rai awgrymiadau:

Gwneud yn siŵr nad ydych yn llithro gyda’ch taliadau prydlesu misol

Os byddwch yn llithro gyda’ch taliadau prydlesu misol, gallech golli’ch car. Felly gwnewch yn siŵr y gallwch gwrdd â’ch taliadau car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?