Prydlesu car

Mae prydlesu yn eich galluogi i gael car newydd bob ychydig o flynyddoedd, gyda thaliadau misol cymharol isel a dim pryderon am werth ailwerthu’r car. Mae dau brif fath o drefniant lesio car – llogi ar gontract personol (PCH) a phwrcasu ar gontract personol (PCP) Mae amodau i’r ddau, felly darllenwch yma i sicrhau’ch bod yn deall sut maent yn gweithio.

Sut mae prydlesu car yn gweithio?

Mewn gwirionedd, mae prydlesu car yn debyg i rentu tymor hir - rydych chi’n talu ffi misol sefydlog i ddefnyddio’r car am gyfnod penodol o amser ac am nifer benodol o filltiroedd.

Mewn cytundeb PCH, fyddwch chi byth yn berchen ar y cerbyd a bydd rhaid i chi ei roi’n ôl ar ddiwedd y cyfnod. Gyda chytundeb PCP, mae gennych y dewis i brynu’r car ar ddiwedd y cyfnod am daliad chwyddedig.

Gyda PCP, bydd angen i chi hefyd dalu blaendal a gyda PCH byddwch fel arfer yn gorfod talu tri mis o rent ymlaen llaw

Cyfyngiadau wrth i chi brydlesu car

Awgrym da

Mae’n beth doeth cymharu cyfraddau APR, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y swm ad-dalu llawn hefyd gan nad yw’r taliadau balŵn wedi eu cynnwys yn y cyfraddau APR.

Fel gyda phob cytundeb rhentu, mae rhai cyfyngiadau y bydd angen i chi eu hystyried:

  • Os byddwch yn canslo’ch contract a dychwelyd y car mae’n debygol y bydd yn rhaid ichi dalu ffi gosb, neu efallai y byddwch yn atebol am dalu’r holl daliadau rhent sy’n weddill.
  • Ni fyddwch yn gallu addasu’r car mewn unrhyw ffordd – er enghraifft, ychwanegu bar tynnu – heb ganiatâd. Fodd bynnag, gallwch ofyn i’r cwmni prydlesu wneud addasiadau cyn i chi ei gymryd.
  • Os ydych yn mynd dros y terfyn milltiredd, bydd rhaid i chi dalu cosb am y milltiroedd atodol hyn ar ddiwedd y cytundeb.
  • Rhaid i chi ddychwelyd y car “mewn cyflwr da” (gan ystyried “traul dderbyniol”). Felly os, er enghraifft, y bydd eich ci’n crafu’r car, efallai y codir tâl arnoch am gost unioni’r difrod hwn.
  • Os ydych yn bwriadu mynd â’ch car dramor, efallai y byddwch angen cael caniatâd ysgrifenedig gan y cwmni cyllid bob tro y byddwch yn gwneud hynny ac efallai y bydd rhaid i chi dalu i wneud hefyd.

Llogi ar gontract personol (PCH) neu Bwrcasu ar Gontract Personol (PCP).

Gair i gall

Os ydych ar gynllun PCP ac yn bwriadu prynu’r car ar y diwedd, dechreuwch gynilo’r taliad balŵn nawr.

Mae pobl yn cynilo arian yn gynt os oes ganddynt darged cynilo pendant, felly dysgwch sut i bennu targed cynilo.

Os byddwch yn penderfynu mai prydlesu car yw’ch opsiwn gorau, dyma’r prif bwyntiau i’w hystyried wrth ddewis rhwng llogi ar gontract personol a phrynu ar gontract personol.

Costau rhedeg non ar gyfer tanwydd: gyda YTS, gallai eich taliad misol yn cynnwys pecyn cynnal a chadw i dalu am y costau rhedeg ar gyfer nad ydynt yn danwydd, megis treth cerbyd (gelwir treth ffordd yn gyffredin) gwasanaeth blynyddol a rheolaidd. Gyda PCP, weithiau pecyn cynnal a chadw dewisol sydd ar gael.

Taliadau misol: mae’r rhain yn gyffredinol yn is ar gyfer PCH na PCP, er y byddwch yn aml yn gorfod talu am y tri mis cyntaf o flaen llaw. Mae’r taliadau misol am PCH hefyd yn dueddol o fod yn is nag ar gyfer benthyciad car personol.

Rhyddid i newid cyflenwr ar ddiwedd y contract: gyda PCH, rydych yn rhydd i ddewis a ydych am ddechrau prydlesu car newydd gan yr un cwmni neu chwilio am fargen well gan rywun arall. Ond gyda PCP efallai y bydd rhaid i chi aros gyda’r un gwerthwr pe byddech am ddefnyddio unrhyw ecwiti sy’n weddill yn eich car fel blaendal ar gyfer car newydd trwy PCP.

Pryderon am ddyfodol y car: gyda PCH does dim rhaid i chi boeni am ddibrisiant, gwarant yn dod i ben, neu ei werthu ymlaen – busnes y cwmni prydlesu yw hynny. Mae’r un yn wir am PCP, oni bai’ch bod yn bwriadu prynu’r car ar ddiwedd y contract (gweler isod).

Y gwahaniaeth mawr rhwng PCP a PCH

Gair i gall

Fydd pedwar o bob pump o bobl gyda chynlluniau PCP ddim yn dewis prynu’r car ar ddiwedd eu contract (Ffynhonnell: y Gymdeithas Cyllido a Phrydlesu).

Ydych chi’n meddwl y byddwch chi’n un ohonynt? Os felly, gallai prydlesu car trwy logi ar gontract personol (PCH) fod yn rhatach i chi.

Y gwahaniaeth mawr rhwng PCP a PCH yw bod PCP yn rhoi cyfle i chi brynu’r car a dod yn berchennog cyfreithiol ar ddiwedd y contract prydlesu.

I wneud hyn, rhaid i chi dalu ‘taliad chwyddedig’ – a elwir hefyd yn Isafswm Gwerth Gwarantedig yn y Dyfodol (GMFV) – ar ddiwedd y contract. Mae hyn ar ben eich blaendal a thaliadau misol.

Gyda PCP, mae’r cyfanswm a dalwch mewn rhandaliadau misol yn seiliedig ar amcangyfrif o faint fydd y car yn colli mewn gwerth trwy ddibrisiant rhwng dechrau a diwedd y contract.

Os na fyddwch eisiau prynu’r car ddiwedd y contract, bydd angen i chi ei roi yn ôl. Cyn belled â bod y car mewn cyflwr da a heb wneud mwy o filltiroedd na’r terfyn a gytunwyd, fydd dim angen i chi dalu mwy o arian.

Gyda PCH a PCP gall y darparwr benthyciadau ailfeddiannu’r car heb orchymyn llys. Serch hynny, gyda PCP unwaith y byddwch wedi talu o leiaf traean o’r swm sy’n daladwy yna bydd y darparwr angen gorchymyn llys i’w ailfeddiannu.

Defnyddio’ch car fel ecwiti i brydlesu car newydd

Fel arfer bydd y cwmni cyllid neu werthwr ceir yn creu cynllun PCP fel y bydd y taliad balŵn a gytunwyd ar ddechrau’r contract yn llai na gwerth y farchnad y car ar ddiwedd y contract. Gan gymryd fod y gwahaniaeth hwn mewn gwerth yn dal i fodoli ar ddiwedd eich cynllun, gallwch ddefnyddio’r arian fel blaendal i brydlesu car newydd trwy PCP.

Eich hawliau os ydych chi eisiau canslo cynllun PCP

Cofiwch

Mae dewis y cyfnod PCP cywir yn bwysig. Os byddwch yn dewis cyfnod maith, byddwch yn talu mwy am y car. Ond os yw’n rhy fyr, bydd gennych daliadau misol uwch ac efallai y bydd perygl nad ydych yn gallu eu talu.

  • Os na fyddwch yn gallu gwneud taliadau neu os byddwch eisiau lleihau costau, mae gennych hawl dan y Ddeddf Credyd Defnyddwyr i ddychwelyd y car cyn belled â’ch bod wedi gwneud hanner eich taliadau. Gelwir hyn yn ‘derfynu gwirfoddol’.
  • I gael gwybod mwy am derfynu cynlluniau PCP yn wirfoddol, darllenwch ein canllaw Lleihau’ch costau ariannu car.

Cymharwch fargeinion prydlesu car

Os ydych yn ystyried prydlesu car, cofiwch edrych ar ychydig o safleoedd cymharu gwahanol.

Dyma rai awgrymiadau:

Eich cam nesaf

Os byddwch yn methu’ch taliadau prydlesu misol, gallech golli’ch car. Felly gwnewch yn siŵr y gallwch gwrdd â’ch taliadau car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?