Prynu arian tramor

Os ydych yn mynd dramor, mae’n syniad da i fynd â rhywfaint o arian parod gyda chi yn yr arian lleol er mwyn talu am bethau hanfodol fel bwyd a diod, cildyrnau a thacsis. Mynnwch gael y ddêl orau am eich arian trwy ei brynu cyn i chi fynd a chymharu prisiau ar-lein.

Ble i brynu arian tramor

Mae banciau, bureaux de change, Swyddfa’r Post, rhai asiantaethau teithio, rhai archfarchnadoedd mwy, siopau eraill, gwefannau arbenigol a broceriaid cyfnewid dramor i gyd yn gwerthu arian tramor.

Gallwch naill ai fynd yno eich hunan i’w nôl, neu drefnu iddo gael ei ddanfon atoch. Yn fynych, byddwch yn canfod fod y cyfraddau gorau ar-lein, ond ceir nifer o anfanteision.

  • Byddwch yn talu tâl o oddeutu £5 am ei ddanfon, oni bai y cynigir ei ddanfon yn rhad ac am ddim.
  • Bydd angen i chi fod adref er mwyn arwyddo amdano pan fydd yn cyrraedd, er mae’n bosibl y byddant yn fodlon ei ddanfon i gyfeiriad gwaith.
  • Mae’n bosibl na chewch yr opsiwn i ddewis pa arian papur rydych ei eisiau – mae’n ddefnyddiol yn aml i fod ag arian papur o symiau bach pan fyddwch yn cyrraedd er mwyn talu am bethau fel cildyrnau.

Gan ddibynnu ar ble fyddwch yn prynu eich arian mae’n bosibl y byddant yn ei ddanfon yn rhad ac am ddim os ydych yn archebu mwy na swm penodedig – yn nodweddiadol dros £500.

Mynnwch gael y ddêl orau ar arian tramor

Bydd y cyfraddau cyfnewid a’r ffioedd byddwch yn eu talu am brynu eich arian yn amrywio rhwng gwahanol ddarparwyr. Mynnwch y ddêl orau ar eich arian trwy ddilyn y camau syml hyn.

  • Prynwch o flaen llaw – mae’r bureaux de change yn y maes awyr a’r porthladdoedd fferi’n ddrutach o lawer na darparwyr ar y stryd fawr ac ar-lein.
  • Chwiliwch am y ddêl orau – defnyddiwch wefannau cymharu pris er mwyn canfod y ddêl orau. Gallan nhw ddangos i chi faint y cewch chi am eich arian unwaith fod y gyfradd gyfnewid ac unrhyw daliadau a godir wedi cael eu cymryd i ystyriaeth. Mae TravelMoneyMax.com o Money Saving Expert neu MoneySuperMarket.com yn lle da i chwilio am y fargen orau.
  • Talwch am eich arian trwy ddefnyddio eich cerdyn debyd – mae prynu arian teithio yn cael ei ystyried fel codi arian parod, felly os ydych yn prynu ar eich cerdyn credyd gallai’ch darparwr cerdyn godi llog arnoch – ac efallai ffi’n ogystal – hyd yn oed os ydych yn talu’r hyn sy’n ddyledus ar eich cerdyn yn llawn bob mis. Mae rhai darparwyr arian teithio’n codi ffi ychwanegol eu hunain os talwch â cherdyn credyd.

Ffyrdd eraill o dalu am bethau mewn gwlad arall

Canfyddwch y ffordd orau o dalu am bethau tra byddwch dramor yn ein canllaw isod.