Prynu car ar gytundeb personol (PCP)

Prynu car ar Gytundeb Personol (PCP) yw’r dull mwyaf poblogaidd o gyllido car. Yn aml caiff ei ystyried fel dull o brynu car dros dair neu bum mlynedd ond nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn prynu’r car wedi hynny. Dyma drosolwg o PCP, gan gynnwys sut mae’n gweithio, yr hyn i fod yn wyliadwrus ohono, a beth i’w wneud os ydych yn cael problemau ariannol.

Beth yw pryniant ar gytundeb personol (PCP)?

Mae pryniant cytundeb personol yn ffordd gymhleth o dalu am gar. Mae’n debyg i rentu hir-dymor, sy’n caniatáu i chi ddefnyddio’r car tan i’r cytundeb ddod i ben. Ar ddiwedd y cytundeb, gallwch:

Coronafeirws a thaliadau car

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferthion gyda thaliadau cyllid car.

 • Ddychwelyd y car.
 • Talu’r gwerth ail-werthu a’i gadw.
 • Defnyddio’r gwerth ail-werthu tuag at brynu car newydd.

Dyma’r hyn yr ydych angen ei wybod ynglŷn â sut mae PCP yn gweithio:

 • Mae’r cytundeb yn para rhwng tair a phum mlynedd.
 • Bydd angen i chi basio gwiriad credyd.
 • Rhaid ichi dalu blaendal ymlaen llaw.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Bydd y swm y byddwch yn ei dalu dros gyfnod llawn y cytundeb yn aml yn uwch na Chytundeb Llogi Personol.
 • Nid chi fydd yn berchen ar y cerbyd ar ddiwedd y cytundeb. Gallwch ei brynu drwy dalu taliad terfynol neu ‘daliad balŵn’, sydd yn rhai miloedd o bunnoedd fel arfer.
 • Gallwch hefyd ddod â’r cytundeb i ben drwy brynu’r car yn llwyr.
 • Mae amodau llym i’r cytundeb, fel cyfyngiad ar y nifer o filltiroedd a deithiwch.
 • Yn aml bydd rhaid i chi aros gyda’r un gwerthwr pe byddech am ddefnyddio unrhyw ecwiti sy’n weddill yn eich car fel blaendal ar gyfer car newydd trwy PCP.

Sut mae pryniant ar gytundeb personol (PCP) yn gweithio?

Dyma beth fydd yn digwydd pan gyllidwch gar drwy PCP:

1. Yn gyntaf, bydd angen i chi basio asesiad teilyngdod credyd.

Cyn i chi lofnodi i fyny am PCP, bydd angen i chi fynd trwy asesiad teilyngdod credyd sy’n cynnwys dau ffactor. Y cyntaf yw fforddiadwyedd y taliadau PCP ar draws cyfnod cyfan y contract yn seiliedig ar eich cyllid - meddyliwch amdano fel darganfod pa mor anodd yw hi i chi gynnal eich ad-daliadau. Yr ail yw risg credyd, sef y siawns na fyddwch yn talu’ch benthyciad PCP yn ôl i’r cwmni benthyciadau.

Gallwch gael syniad o’ch fforddiadwyedd trwy edrych a oes costau yn y dyfodol a allai effeithio ar eich gallu i gynnal eich ad-daliadau ymhen 4 blynedd ’. Defnyddiwch ein Cynllunydd Cyllideb i helpu, ac edrychwch ar ein tudalen Sicrhau y gallwch gwrdd â’ch taliadau car.

2. Yna bydd angen i chi dalu blaendal, fel arfer 10% o werth y cerbyd.

3. Yna byddwch yn medru defnyddio’r car, ond cofiwch nid chi’n sy’n berchen arno eto. Bydd angen i chi hefyd wneud eich taliadau dros gyfnod y cytundeb.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw o fewn eich cyfyngiad milltiroedd. Bydd costau os byddwch chi’n mynd dros eich cyfyngiad. Byddwch yn eithriadol o ofalus hefyd nad ydych yn achosi difrod iddo oherwydd gallech wynebu cost ar ddiwedd y cytundeb. Os credwch y byddwch yn mynd dros y cyfyngiad milltiroedd a ganiateir, ystyriwch gael cytundeb gyda rhagor o filltiroedd.

Gair i gall

Os ydych ar gynllun PCP ac yn bwriadu prynu’r car ar y diwedd, dechreuwch gynilo’r taliad balŵn nawr.

Mae pobl yn cynilo arian yn gynt os oes ganddynt nod cynilo pendant, felly dysgwch sut i osod targed cynilo.

4. Pan ddaw’r cytundeb i ben, bydd angen ichi benderfynu a ydych yn dymuno cadw’r car, ei ddychwelyd, neu ddefnyddio ei werth fel blaendal ar gyfer PCP newydd.

Os ydych chi’n dymuno cadw’r car, bydd angen i chi wneud taliad terfynol, a elwir yn aml yn daliad balŵn. Mae hyn yn seiliedig ar werth y car yn awr yn ôl barn y gwerthwr ceir - ei Warant o Isafswm Gwerth yn y Dyfodol (GMVF). Gall hyn amrywio o ychydig gannoedd i ychydig filoedd o bunnau a bydd yn llawer uwch na’r taliad misol arferol. Os nad ydych chi wedi cynilo’r arian hwn, efallai y bydd angen i chi gymryd benthyciad arall i’w dalu.

5. Os nad ydych chi’n bwriadu cadw’r car, gallwch ei drosglwyddo yn ôl heb unrhyw daliadau pellach.

6. Neu, gallwch ddefnyddio gwerth y car ar ôl talu’r GVF fel blaendal ar PCP newydd.

Efallai y bydd angen ichi aros gyda’r un gwerthwr os dymunwch wneud hynny.

Pwyntiau pwysig i fod yn ymwybodol ohonynt wrth gael pryniant ar gytundeb personol (PCP)

Gan fod PCPs yn gymhleth ac yn cael eu hegluro’n wael wrth ichi brynu ceir, mae rhai pethau sydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt nad ydynt yn eglur efallai:

 • Gwiriwch eich cytundeb bob tro ynghyd â’r amodau a thelerau. Bydd yna ffioedd y bydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt, a bydd angen i chi wybod beth sy’n digwydd petai angen i chi newid y cytundeb yn ddiweddarach.

Byddwch yn wyliadwrus

Dywed bron i un o bob pump o bobl sy’n cymryd cynllun PCP na allant fforddio’r taliad terfynol, ac felly’n teimlo bod yn rhaid iddynt gael cynllun PCP newydd rhag iddynt wastraffu’r buddsoddiad a wnaed ganddynt ar y car cyntaf. Byddwch yn ofalus a gwiriwch pa mor fawr fyddai’ch taliad balŵn. Ffynhonnellopens in new window.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint yr ydych yn ei ad-dalu, yn fisol ac yn gyfan gwbl – yn aml byddwch chi’n talu mwy gyda PCP na gyda mathau eraill o gyllido car.
 • Gwiriwch beth yw eich cyfyngiad o ran milltiroedd, a’r ffioedd am fynd heibio hynny.
 • Gall traul a difrod gormodol, megis crafiadau, olygu y byddwch chi’n gorfod talu costau ychwanegol.Gofynnwch am enghreifftiau ysgrifenedig ynglŷn â’r hyn a ystyrir yn draul ormodol a difrod yn eu barn nhw.
 • Er mwyn dod â’r cytundeb i ben yn gynnar neu ei ganslo, mae’n rhaid eich bod chi wedi talu hanner gwerth y cerbyd. Os nad ydych chi, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth cyn y gallwch chi adael y cytundeb. Bydd angen i’r car fod mewn cyflwr da hefyd, neu fe allech chi orfod talu’r costau trwsio.

Opsiynau eraill heblaw PCP

Gair i gall

Bydd pedwar o bob pump o bobl gyda chynlluniau PCP yn dewis peidio prynu’r car ar ddiwedd eu cytundeb (Ffynhonnell: y Gymdeithas Cyllido a Phrydlesu).

Y peth pwysicaf i’w benderfynu, cyn ichi gymryd PCP, yw a ydych yn debygol o gadw’r car neu beidio ar ddiwedd y cyfnod PCP. Os na fyddwch chi, gallai prydlesu car trwy logi ar gytundeb personol (PCH) fod yn rhatach i chi.

Mae costau nad ydynt yn gysylltiedig â thanwydd fel rhan o’r pecyn cynhaliaeth y aml yn cael eu cynnwys gyda PCH, gan roi pethau fel treth car blynyddol (a elwir yn aml yn dreth ffordd) a gwasanaethu arferol.

Os ydych yn bwriadu prynu’r cerbyd yn gyfan gwbl a chithau wedyn yn berchen arno, mae yna ddewisiadau rhatach ar gael hefyd.

Eich hawliau os ydych chi eisiau canslo cynllun PCP

Mae dewis y cyfnod PCP cywir yn bwysig. Os byddwch yn dewis cyfnod maith, byddwch yn talu mwy am y car. Ond os yw’n rhy fyr, bydd gennych daliadau misol uwch ac efallai y bydd perygl na fyddwch yn gallu eu talu.

 • Os na fyddwch yn gallu gwneud taliadau’n brydlon neu os byddwch eisiau lleihau costau, mae gennych hawl dan y Ddeddf Credyd Defnyddwyr i ddychwelyd y car cyn belled â’ch bod wedi gwneud hanner eich taliadau. Gelwir hyn yn ‘derfynu gwirfoddol’.
 • I gael rhagor am derfynu cynlluniau PCP yn wirfoddol, darllenwch ein canllaw Lleihau’ch costau cyllido car.

Beth i’w wneud os ydych yn dechrau llithro gyda’ch taliadau cyllido car

Os ydych yn cael anhawster wrth dalu biliau cartref yn ogystal â’ch taliadau car, gallwch gael cyngor cyfrinachol am ddim gan sefydliad neu elusen sy’n rhoi cyngor ar ddyledion.

Gallwch hefyd ystyried:

Dychwelyd y car

Er mwyn dod â’r cytundeb PCP i ben yn gynnar neu ei ganslo, mae’n rhaid eich bod chi wedi talu hanner gwerth y cerbyd. Os nad ydych chi, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth cyn y gallwch chi adael y cytundeb. Bydd angen i’r car fod mewn cyflwr da hefyd, neu fe allech chi orfod talu’r costau trwsio.

Siaradwch â’r cwmni cyllido

Gall gynnig ymestyn hyd y brydles, a fyddai’n gostwng eich taliadau misol, neu ddod i drefniant arall i’ch helpu.

Gallwch ddarllen rhagor am ddod â chontractau llogi i ben yn gynnar ar ein tudalen Torri costau cyllido car.

Ad-dalu’n gynnar

Gall fod yn fwy buddiol i chi dalu swm i setlo’r cytundeb gyda’r cwmni cyllido, a fyddai’n un taliad uwch terfynol i ddod â’r cytundeb i ben. Yna gallwch gadw’r car neu ei werthu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?