Prynu car gyda benthyciad personol

Os ydych chi angen cyllid i brynu’ch car, gall benthyciad personol neu fenthyciad banc gan fanc neu gymdeithas adeiladu fod yn un o’r ffyrdd rhataf o fenthyca’r arian os allwch chi gael cyfradd dda. Ond cofiwch ystyried manteision ac anfanteision benthyciadau personol yn gyntaf. Darllenwch fwy i gael y ffeithiau sydd eu hangen arnoch chi.

Pwyntiau pwysig i’w hystyried

Pwysig

Mae sicrhau benthyciad yn erbyn eich cartref yn peryglu’r to dros eich pen os na allwch chi dalu’r ad-daliadau. Mae’n bosibl y gallech chi dderbyn cyfradd well os gwnewch chi hyn ond a ydyw werth y risg?

Mae benthyciad personol a benthyciad banc yn enwau gwahanol ar gyfer yr un peth.

Gallwch ddefnyddio’r benthyciadau hyn ar gyfer car ail-law neu gar newydd – nid ydych chi wedi’ch cyfyngu yn eich dewis.

Chwiliwch o gwmpas am y gyfradd llog orau drwy gymharu’r cyfraddau canrannol blynyddol (APR). Mae’r APR yn cynnwys llog a holl ffioedd eraill y darparwr benthyciad. Gellir gwneud hyn cyn i chi fynd at eich deliwr fel eich bod chi’n gwybod faint y gallwch chi ei fenthyg ar ba gyfradd.

Coronafeirws a thaliadau car

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferthion gyda thaliadau cyllid car.

Gallai gwneud cais am fenthyciad personol effeithio ar eich sgôr credyd gan fod y cwmni sy’n rhoi benthyg yr arian i chi eisiau gwirio a all ymddiried ynoch chi i’w ad-dalu. Byddwch yn ofalus ynglŷn â hyn, er enghraifft, os ydych yn ystyried cymryd morgais hefyd. Gallwch gyfyngu ar yr effaith ar eich sgôr credyd trwy ddefnyddio cyfrifiannell cymhwyster sy’n cynnal chwiliad meddal. Nid yw chwiliadau meddal yn cael effaith ar eich sgôr credyd. Edrychwch ar-lein ar gyfer safleoedd cymharu eraill sy’n cynnal chwiliadau meddal.

Gallwch wirio’ch sgôr credyd am ddim gan y cwmnïau sgôr credyd, MSE Credit Club, Credit Karma, a ClearScore. Mae rhai hefyd yn cynnig eich paru chi â benthyciadau gyda chwiliad meddal.

Gwiriwch y swm ad-dalu misol a’r cyfanswm y byddwch chi’n ei dalu i’r darparwr benthyciadau. Gall hyn eich helpu chi i ganfod yr opsiwn mwyaf fforddiadwy a’r un a fydd yn costio’r lleiaf i chi yn gyffredinol.

Sicrhewch ei fod yn fforddiadwy. Os nad ydych chi’n siŵr a allech chi dalu’r ad-daliadau misol ar ben treuliau’ch cartref, cyfrifwch beth y gallwch chi ei fforddio.

Cofiwch wirio a yw’r llog ar eich benthyciad yn sefydlog neu’n amrywiol. Os yw’n sefydlog, bydd y gyfradd llog yn aros yr un peth hyd nes y bydd y benthyciad wedi’i ad-dalu.

Gall cyfradd llog amrywiol godi neu ostwng. Byddwch yn ofalus iawn gyda benthyciadau fel hyn – os mai dim ond fforddio’r ad-daliadau cychwynnol ydych chi fe allech chi fynd i drafferth os bydd eich cyfraddau llog yn codi, felly meddyliwch yn ofalus cyn cymryd benthyciad.

Os ydych chi’n berchen ar eich cartref, efallai y cewch eich temtio i ystyried benthyciad wedi’i warantu.

Fodd bynnag, mae hwn yn ddewis llawer mwy peryglus gan fod yr arian wedi ei warantu yn erbyn eich cartref.

Mae hyn yn golygu, os nad ydych chi’n gallu ad-dalu’r benthyciad, gallai’r darparwr eich gorfodi i werthu eich cartref i dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych chi.

Manteision benthyciadau personol

 • Mae’n un o’r ffyrdd symlaf o gyllido eich car.
 • Gellir trefnu dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu wyneb yn wyneb.
 • Gallant fod ar gyfer cost lawn y car, neu ran ohoni.
 • Os oes gennych sgôr credyd da dylech gael dewis o’r cyfraddau gorau sydd ar gael. Os allwch chi gael mynediad at y cyfraddau gorau, mae’n bosibl y bydd benthyciad personol yn rhatach na chyllid deliwr. Serch hynny, os oes cyllid 0% yn cael ei gynnig, mae’n bosibl y byddai hynny’n rhatach.
 • Mae cyfraddau llog fel arfer yn sefydlog – er mae’n bosibl y byddant yn amrywiol felly cofiwch wirio.
 • Fe fyddwch chi’n dewis cyfnod y benthyciad (fel arfer un i saith mlynedd), ond cofiwch – yr hiraf yw’r tymor y mwyaf y byddwch chi’n debyg o dalu mewn llog yn gyffredinol.
 • Yn wahanol i rywun gyda ffurfiau eraill o gyllid car, byddwch chi’n berchen ar y car wrth ad-dalu’r benthyciad felly os byddech chi’n profi anawsterau ariannol fe allech chi ei werthu.

Anfanteision benthyciadau personol

Gair i gall

Os ydych chi’n bwriadu benthyca ychydig yn llai na £3,000, ystyriwch fenthyca ychydig yn fwy er mwyn cael cyfradd ratach.

Mae hyn yn wir hefyd os ydych chi eisiau benthyca ychydig yn llai na £5,000.

Er enghraifft, gallai’r APR ar gyfer benthyciadau o £3,000-£4,999 fod yn 12%, eto i gyd yn gyn lleied â 3% ar gyfer benthyciadau o £5,000-£7,499.

 • Gallai taliadau misol fod yn uwch na ffurfiau eraill ar gyllid, ond bydd hyn yn dibynnu ar y tymor, a’r costau.
 • Efallai y bydd angen i chi aros i’r arian ddod trwodd, er mae rhai darparwyr benthyciadau yn sicrhau bod arian ar gael bron ar unwaith.
 • Ni fydd llawer o bobl yn gallu derbyn y cyfraddau sy’n cael eu hysbysebu. Yn aml gelwir y cyfraddau sy’n cael eu hysbysebu yn APR ‘cynrychioladol’ neu ‘arferol’. Mae hyn yn golygu mai dim ond 51% sydd angen bod yn gymwys. Bydd Cael sgôr credyd da yn helpu ond nid yw’n gwarantu y byddwch yn ei dderbyn.
 • Gan eich bod chi’n berchen ar y car, fe fyddwch chi’n gyfrifol am yr holl atgyweiriadau.
 • Mae’n bosibl y byddwch chi’n benthyca mwy nag yr oeddech chi wedi bwriadu. Y rheswm dros hyn yw na fydd y rhan fwyaf o fanciau yn benthyca llai na £1,000 neu am lai na 12 mis, neu oherwydd y gallai cyfraddau llog ostwng y mwyaf y byddwch chi’n ei fenthyca gan gynnig temtasiwn i chi gynyddu maint y benthyciad.

Sut y mae benthyciad banc/personol ar gyfer car yn gweithio

Gallwch ddefnyddio benthyciad banc i brynu car yn breifat ynghyd â gan ddelwriaeth. Mae hynny’n golygu unwaith y mae arian y benthyciad yn eich cyfrif, gallwch ei drin fel arian parod.

Os ydych chi’n ystyried cymryd benthyciad, defnyddiwch ein Cyfrifiannell benthyciad i gyfrifo faint y byddai’n cymryd i’w ad-dalu’n llawn a faint y byddai angen i chi ei ad-dalu bob mis.

Hefyd gallwch gymharu gwahanol gyfraddau a hyd y cyfnodau benthyca.

Os ydych yn cymharu benthyciadau ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu gwirio ar ychydig o safleoedd cymharu gwahanol. Dyma rai awgrymiadau:

Mae’n bosibl y byddwch chi’n cael cynnig yswiriant diogelu taliadau (PPI). Ystyriwch yn ofalus a ydych chi angen hyn, ac edrychwch ar ein A ydych chi angen yswiriant diogelu taliadau? i’ch helpu i benderfynu.

Unwaith yr ydych chi wedi cytuno gyda’ch banc, bydd y benthyciad yn eich cyfrif o fewn ychydig ddyddiau. Yna gallwch fynd i’ch delwriaeth car i brynu’ch car.

Ad-delir benthyciadau personol bob mis. Bydd amserlen dalu yn cael ei threfnu gyda’ch banc, felly bydd angen i chi wybod yn union faint y byddwch chi’n ei ad-dalu.

Gwarchod benthyciad (loan protection)

Os allwch chi dalu peth o’r gost ar eich cerdyn credyd gallwch elwa o ddiogelwch adran 75. Gall hyn eich helpu chi i ddatrys materion os byddwch yn profi rhai yn ddiweddarach gan y bydd y cwmni cerdyn credyd yn gyd-gyfrifol â’r ddelwriaeth ceir pe bai rhywbeth yn mynd o’i le.

Cyfnod ystyried a chanslo

Mae benthyciadau personol yn rhoi cyfnod ystyried naill ai o’r dyddiad rydych yn llofnodi cytundeb y benthyciad neu o’r dyddiad y derbyniwch gopi o’r cytundeb - pa un bynnag yw’r diweddaraf.

Mae cyfnod ystyried yn golygu bod gennych 14 diwrnod i benderfynu a yw’r benthyciad yn addas i chi, ai peidio, ac fe allwch ei ganslo. Mae’n caniatáu i chi dynnu yn ôl o fenthyciadau o hyd at £60,260.

Os byddwch chi’n canslo o fewn y cyfnod ystyried, bydd yn rhaid i chi ad-dalu’r cyfalaf a’r llog sydd wedi cronni dros y cyfnod hwnnw. Bydd angen i chi ei ad-dalu o fewn 30 diwrnod.

Hyd yn oed os byddwch chi’n canslo’r benthyciad, nid yw hyn yn canslo’ch cytundeb i brynu’r car o’r ddelwriaeth ceir, felly bydd angen i chi ganfod ffordd o dalu amdano.

Setlo neu dalu’r benthyciad yn ôl yn gynnar

Bydd angen i chi ysgrifennu at eich darparwr benthyciadau a gofyn am swm setlo – y swm y bydd angen i chi ei ad-dalu i dalu am y benthyciad yn llawn.

Unwaith y byddant yn cadarnhau hyn yna bydd gennych 28 diwrnod i ad-dalu’r swm hwnnw. Dylech hefyd dderbyn ad-daliad o unrhyw log a chostau i’r dyfodol yr ydych chi wedi’u talu.

Gallwch hefyd ofyn am setliad benthyciad rhannol. Bydd hyn yn golygu bod eich benthyciad yn llai, ac felly bydd yn effeithio ar sut yr ydych chi’n talu am weddill y benthyciad. Bydd yr ad-daliad y byddwch chi’n ei dderbyn ar gyfer unrhyw log neu gostau yn llai na phe bai chi’n ad-dalu’r benthyciad yn llawn.

Pan fyddwch chi’n cysylltu â’ch darparwr benthyciad, rhaid iddo fod yn glir am sut y byddwch chi’n ad-dalu gweddill eich benthyciad. Gallwch drafod, a allai olygu eich bod chi’n talu gweddill y benthyciad mewn cyfnod llai o amser, neu’n talu symiau llai bob mis.

Cael y fargen benthyciad personol gorau

 • Peidiwch â bodloni ar y gyfradd gyntaf a gynigir ichi gan eich banc neu gymdeithas adeiladu.
 • Edrychwch o gwmpas i weld pa ddarparwyr sy’n cynnig y cyfraddau llog rhataf. Cymharwch APR, ond cofiwch y gallai hanes credyd gwael effeithio ar faint y gallwch chi ei dderbyn. Gall gwefan gymharu eich helpu i wneud hyn.
 • Mynnwch ddyfynbris gan y darparwr benthyciadau cyn i chi ymgeisio. Os ydynt angen chwiliad sgôr credyd, cofiwch mai ‘chwiliad dyfynbris’ new ‘gwiriad credyd chwiliad ysgafn’ ydyw, nad yw’n gadael ôl ar eich ffeil credyd.
Defnyddiwch ein Cyfrifiannell benthyciad i weld faint y gallai eich benthyciad gostio.

Beth sy’n digwydd os na allwch chi fforddio talu

Mae’n bosibl y gallwch chi reoli’ch benthyciad personol yn well, ac fe allwch chi ddysgu mwy ar Sut i ostwng cost eich benthyciadau personol.

Os ydych yn cael anhawster wrth dalu biliau’r cartref yn ogystal â’ch taliadau car, gallwch gael cyngor cyfrinachol am ddim gan sefydliad neu elusen sy’n rhoi cyngor ar ddyledion.

Fe allech chi hefyd:

Werthu’r car

Oherwydd eich bod chi’n berchen ar y car, gallwch ei werthu a defnyddio’r arian i ad-dalu cymaint o’r benthyciad â phosibl. Bydd hyn yn gostwng yn sylweddol ar y swm y byddai’n rhaid i chi ei dalu bob mis - a sawl mis y byddai’n rhaid i chi barhau i dalu - er mwyn ad-dalu’r benthyciad yn llawn.

Siaradwch â’r cwmni cyllido

Gall gynnig ymestyn hyd y brydles, a fyddai’n gostwng eich taliadau misol, neu ddod i drefniant arall i’ch helpu.

Ad-dalu’n gynnar

Fe allech chi hefyd ystyried cael ffigwr setliad gan eich darparwr benthyciad, a fyddai’n un taliad mawr terfynol i derfynu’r cytundeb. Fe allai hyn fod yn well i chi oherwydd mae’n bosibl y gallech chi drafod y pris y gallech chi ymdopi ag ef. Yna gallwch gadw’r car neu ei werthu.

Os ydych chi’n profi anawsterau ariannol mwy difrifol, mynnwch gyngor ar ddyledion am ddim.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?