Prynu car trwy fenthyciad personol

Os oes arnoch angen cyllid i brynu’ch car, mae’n debygol mai benthyciad personol oddi wrth fanc neu gymdeithas adeiladu fydd y ffordd rataf o fenthyca’r arian. Ond cofiwch ystyried manteision ac anfanteision benthyciadau personol yn gyntaf. I gael y ffeithiau sydd eu hangen arnoch, darllenwch ymlaen.

Pwyntiau pwysig i’w hystyried

Cofiwch

Sicrhewch nad yw’r benthyciad wedi’i ddiogelu yn erbyn eich cartref, fel arall mae’r to uwch eich pen mewn perygl os nad ydych yn cadw i fyny â’r ad-daliadau.

Chwiliwch o gwmpas am y gyfradd llog orau drwy gymharu’r cyfraddau canrannol blynyddol (APR). Mae’r APR yn cynnwys llog a holl ffioedd eraill y benthyciwr.

Hefyd gwiriwch swm yr ad-daliad misol a’r cyfanswm y byddwch yn ei dalu i’r benthyciwr.

Os nad ydych yn siŵr a allech gwrdd â’r taliadau hyn ar ben treuliau’ch cartref, cyfrifwch beth allwch ei fforddio.

Mae benthyciadau personol yn rhoi cyfnod ystyried naill ai o’r dyddiad rydych yn llofnodi cytundeb y benthyciad neu o’r dyddiad y derbyniwch gopi o’r cytundeb - pa un bynnag yw’r diweddaraf. Os byddwch chi’n canslo, bydd gennych chi hyd at 30 diwrnod i ad-dalu’r cyfalaf a’r llog.

Manteision benthyciadau personol

  • Gellir trefnu dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu wyneb yn wyneb.
  • Gallant fod ar gyfer cost lawn y car, neu ran ohoni.
  • Cyfradd llog sefydlog dda os ydych yn chwilio am y fargen orau neu os oes gennych statws credyd da.
  • Rydych yn dewis cyfnod y benthyciad (12, 24, 36 o fisoedd ac ati), ond cofiwch - po hwyaf y tymor po fwyaf y byddwch yn ei dalu mewn llog yn gyffredinol. Er enghraifft, pe byddech yn benthyca £10,000 dros ddwy flynedd ar 5.9% APR, cost y llog fyddai £614. Benthycwch yr un swm dros bum mlynedd a byddai’r gost yn £1,541.
  • Yn wahanol i fathau eraill o gredyd, rydych yn berchen ar y car tra’n talu’r benthyciad felly pe byddech yn mynd i anawsterau ariannol gallech ei werthu. Er mwyn bod yn ddiogel, gwiriwch gyda’r benthyciwr a fyddai hyn yn wir cyn cymryd y benthyciad.

Anfanteision benthyciadau personol

Awgrym da

Os ydych yn bwriadu benthyca ychydig o dan £3000 neu ychydig o dan £5,000, gallai fod yn werth benthyca ychydig ychwanegol er mwyn cael cyfradd ratach.

Er enghraifft, gallai’r APR ar gyfer benthyciadau o £3,000-£4,999 fod yn 12%, eto cyn lleied â 5% ar gyfer benthyciadau o £5,000-£7,499.

  • Efallai y bydd angen ichi aros i’r arian ddod trwodd, er bod rhai benthycwyr yn trefnu bod arian ar gael bron yn syth.
  • Nid benthyciadau personol yw’r ffordd rataf o fenthyca bob tro. Weithiau mae delwyr ceir yn cynnig 0% neu fargeinion llog isel iawn er mwyn symud eu ceir, yn aml ar sylfaen ‘llog gyfradd safonol’. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn beth yw’r gyfradd ganrannol flynyddol (APR) hefyd, gan ei bod yn cynnwys yr holl ffioedd eraill yn ogystal â’r llog. Wrth gymharu benthyciadau, canolbwyntiwch ar yr APR a’r cyfanswm sy’n daladwy bob tro.
  • Gall cymryd benthyciad personol effeithio ar eich statws credyd. Byddwch yn ofalus ynglŷn â hyn, er enghraifft, os ydych yn ystyried cymryd morgais hefyd.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell benthyciadau i gyfrifo’ch ad-daliadau

Os ydych yn meddwl am drefnu benthyciad, defnyddiwch ein Cyfrifiannell benthyciadau i gyfrifo faint o amser y byddai’n ei gymryd i’w dalu’n ôl a faint fydd angen ichi ei ad-dalu bob mis. Hefyd gallwch gymharu gwahanol gyfraddau a hyd cyfnodau benthyca.

Os ydych yn cymharu benthyciadau ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu gwirio ar ychydig o safleoedd cymharu gwahanol. Dyma rai awgrymiadau:

Eich cam nesaf

Sicrhau y gallwch gwrdd â’ch taliadau car

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?