Cyfnewid contract a chwblhau wrth brynu cartref

Hyd nes bydd contractau wedi eu cyfnewid, gall prynwr neu werthwr yr eiddo dynnu allan o’r cytundeb heb wynebu unrhyw gostau difrifol. Darllenwch ein canllaw ar gyfnewid a chwblhau contractau wrth brynu cartref.

Cyn i chi gyfnewid contractau

Mae cyfnewid contractau yn gam rhwymol gyfreithiol i brynu cartref, felly dylech fod yn sicr eich bod eisiau bwrw ymlaen cyn llofnodi unrhyw beth.

 • Gofynnwch i’ch cyfreithiwr esbonio unrhyw amodau neu dermau nad ydych yn eu deall. Cadwch mewn cyswllt rheolaidd i atal unrhyw oedi wrth brosesu gwaith papur
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cytuno ar ddyddiad cwblhau ar gyfer y gwerthiant
 • Gwiriwch fod y chwiliadau wedi eu cwblhau
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sydd wedi ei gynnwys yn y cynnig, e.e. gosodiadau a ffitiadau, a’i gael ar bapur
 • Gwiriwch fod gennych gronfeydd ar gyfer blaendal daliant neu gontract os yw’r gwerthwr yn gofyn am un (fel arfer £500 i £1,000)
 • Gwiriwch fod gennych eich cynnig morgais ar bapur
 • Gwiriwch fod gennych y cronfeydd ar gyfer blaendal eich morgais
 • Os yw’r gwerthwr yn tynnu allan cyn i chi gyfnewid contractau, nid oes gennych unrhyw hawl cyfreithiol i adfer unrhyw gostau ganddo, er y gallwch gymryd yswiriant indemniad i dalu am unrhyw gostau a wastraffwyd – gall eich cyfreithiwr eich cynghori am hyn
 • Gwiriwch y Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) ar gyfer eich cartref newydd. Mae hyn yn graddio effeithlonrwydd ynni eich adeilad. Bydd yr EPC hefyd yn argymell sut i wella effeithlonrwydd eich cartref
 • Os bydd gwerthwyr yn ceisio ail-drafod y pris prynu yn ystod y cam hwn, mynnwch gyngor gan eich cyfreithiwr a gofyn iddo eich helpu gyda’r trafodaethau
 • Trefnwch yswiriant adeiladau a gwnewch yn siŵr ei fod yn ddilys o’ch dyddiad cwblhau. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein canllaw Diogelu eich hun a’ch cartref
 • Gwiriwch y contract fydd eich cyfreithiwr yn anfon atoch cyn ei lofnodi a’i ddychwelyd

Cyfnewid contractau

Wrth gyfnewid contractau bydd y cyfreithiwr neu drawsgludwr yn darllen y contractau dros y ffôn mewn sgwrs wedi ei recordio.

Byddant yn sicrhau bod y contractau’r un fath ac yna’n eu postio i’w gilydd. Unwaith y bydd contractau wedi eu cyfnewid, rydych wedi’ch rhwymo’n gyfreithiol i brynu’r eiddo.

 • Gwiriwch fod y cyfreithiwr/trawsgludwr wedi cofrestru trosglwyddiad perchnogaeth gyda’r gofrestrfa dir
 • Rhowch wybod i’r rhydd-ddeiliad (os yw’n eiddo prydlesol) mai chi yw’r perchennog newydd
 • Os yw’n bwrcasiad rhan o rydd-ddeiliad, bydd y cyfreithiwr yn trefnu cyhoeddi tystysgrif newydd

Dyddiad cwblhau

Dyma’r dyddiad pan fyddwch yn gallu symud i mewn i’ch cartref newydd. Mae’r gwerthwr eiddo’n debygol o gadw’r allweddi i chi eu casglu.

 • Ar y diwrnod cwblhau, bydd eich cyfreithiwr yn trefnu i drosglwyddo’r arian i gyfreithiwr y gwerthwr
 • Yn ddelfrydol, mae’r holl brynwyr a gwerthwyr yn y gadwyn yn cwblhau ar yr un diwrnod, fel arall efallai y bydd rhaid i chi aros i’r gwerthwr gwblhau prynu ei gartref newydd cyn y gallwch symud i mewn
 • Os oes gennych ran o rydd-ddaliad, gwiriwch sut i gofrestru eich enw ar gofrestr y cwmni

Awgrymiadau ar gyfer paratoi i symud

 • Hysbyswch bawb eich bod wedi newid cyfeiriad – trwydded yrru, banciau, cwmni pensiwn, gwaith, cwmni ffôn symudol, ac ati
 • Cofrestrwch gyda chwmnïau gwasanaethau, cyflenwyr band eang, cyflenwyr dŵr ac ar gyfer y dreth gyngor
 • Trefnwch i ddanfon post ymlaen
 • Cyn symud i mewn, gofynnwch i’r gwerthwyr ble mae’r prif dap cau a mesuryddion ynni a gwirio fod y gosodiadau a ffitiadau yn eu lle (os yn berthnasol)
 • Gofynnwch am y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer unrhyw nwyddau trydanol maent yn gadael ar eu holau
 • Byddwch hefyd angen allweddi i’r drysau a’r ffenestri
 • Casglwch allweddi a glanhau’r eiddo cyn i’r cwmni symud gyrraedd
 • Os oes gennych blant ifanc ac anifeiliaid anwes, trefnwch i rywun eu gwarchod ar y diwrnod symud
 • Cadwch eitemau gwerthfawr, megis gemwaith, gyda chi
 • Paciwch flwch o hanfodion ar gyfer eich diwrnod cyntaf yn eich cartref newydd. Gallai hyn gynnwys tegell, mygiau, coffi/te, papur tŷ bach, brwshys dannedd a phast dannedd

EICH CAM NESAF

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?