Ymddeol dramor

Mae nifer o bobl yn breuddwydio am ymddeol dramor neu deithio yn yr hirdymor. Os ydych chi’n ystyried ymddeol dramor, mae’n bwysig deall sut allai’ch pensiwn gael ei effeithio.

Eich Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch hawlio eich Pensiwn y Wladwriaeth os ydych chi’n byw dramor, ond mae Credyd Pensiwn - budd-dal sy’n ychwanegu at eich incwm wythnosol - yn stopio pan symudwch dramor yn barhaol.

Pan fyddwch chi’n symud, rhaid i chi adael i’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol wybod (a Chanolfan Bensiwn Gogledd Iwerddon os ydych yn dod o’r rhan honno o’r wlad). Dylech gysylltu â HMRC i sicrhau y byddwch yn talu’r swm cywir o dreth.

Gellir talu’ch Pensiwn y Wladwriaeth i mewn i fanc neu gymdeithas adeiladu yn y Deyrnas Unedig neu i gyfrif dramor yn arian y wlad honno. Fel yn y Deyrnas Unedig, gallwch ddewis gohirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth a chael Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol.

Am wybodaeth am sut i hawlio’ch Pensiwn y Wladwriaeth dramor, ewch i:

Darllenwch ein canllaw ar Bensiwn y Wladwriaeth i gael gwybod rhagor am ohirio’ch Pensiwn y Wladwriaeth (dolen i’r canllaw)

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn cynyddu pan fyddwch chi dramor

Os ydych yn byw yn y Deyrnas Unedig, mae eich Pensiwn y Wladwriaeth yn cynyddu bob blwyddyn. Ond os symudwch chi dramor, cewch gynnydd blynyddol os ydych chi’n byw yn y canlynol yn unig:

  • yr Ardal Economaidd Ewropeaidd
  • Gibraltar neu’r Swistir
  • gwlad sydd â chytundeb nawdd cymdeithasol gyda’r Deyrnas Unedig

Gweler GOV.UK am restr lawn o’r gwledydd lle gallwch hawlio cynnydd blynyddol.

Pensiynau’r gweithle a phensiynau personol

Gellir talu pensiynau gweithle neu breifat i chi ble bynnag yr ydych yn byw. A gallwch hawlio unrhyw gynnydd dyledus yn yr un modd â phetaech yn byw yn y Deyrnas Unedig.

Siaradwch â’ch darparwr pensiwn neu drefnydd eich cynllun pensiwn cyn i chi symud. Mae rhai yn talu i mewn i gyfrif banc yn y Deyrnas Unedig yn unig ond gall rhai dalu i mewn i fanc tramor ond i chi ofyn. Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol i’w talu.

Cofiwch y telir eich incwm pensiwn mewn punnoedd sterling. Golyga hyn y caiff ei effeithio gan newidiadau yn y cyfraddau cyfnewid pan droswch i’r arian lleol. Gall eich incwm godi a lleihau yn sgil hyn a rhaid i chi fod yn barod am hynny. Os bydd cyfraddau’n gostwng, gallai hynny effeithio’n sylweddol ar faint o arian fydd gennych chi i fyw arno.

Symud cyn i chi gymryd eich incwm pensiwn

Os symudwch dramor cyn i chi gymryd unrhyw incwm pensiwn, gallwch

  • stopio talu i mewn i’ch pensiwn a chael mynediad at eich arian yn ddiweddarach (ond dim cyn 55 oed)
  • parhau i dalu i mewn i’ch pensiwn. Ond efallai na fyddwch yn gymwys am ostyngiad treth ar eich cyfraniadau neu gall y swm fod yn gyfyngedig

Unwaith y byddwch wedi cychwyn cymryd arian o’ch cronfa bensiwn, mae’r un opsiynau ar gael i chi â phetaech chi’n byw yn y Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa dreth yn fwy cymhleth os ydych chi’n byw dramor a gall hynny effeithio ar yr opsiynau gorau ar eich cyfer chi. Er enghraifft, os nad ydych wedi cymryd eich cyfandaliad di-dreth o’ch pensiwn cyn i chi symud, efallai y cewch eich trethu ar yr arian fel incwm yn y wlad newydd.

Argymhellwn i chi gael cyngor ariannol gan arbenigwr treth a phensiynau cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

Mae’r opsiwn gennych chi hefyd, mewn rhai achosion, i drosglwyddo’ch pensiwn i gynllun tramor. Unwaith eto, dylech gael cyngor ariannol cyn gwneud hynny.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad.

Darllenwch ein canllaw ar Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn.

Treth a’ch incwm pensiwn

Os ydych yn byw dramor mae’n debygol y cewch eich galw’n breswylydd nad yw’n byw yn y Deyrnas Unedig. Golyga hyn nad ydych chi’n talu treth y Deyrnas Unedig ar eich Pensiwn y Wladwriaeth. Ond fe dalwch dreth yn y wlad lle rydych chi’n byw.

Efallai y bydd rhaid i chi dalu treth y Deyrnas Unedig ar eich incwm pensiwn arall gan ei fod yn cyfrif fel incwm y Deyrnas Unedig. Ac efallai y cewch eich trethu yn y wlad lle rydych chi’n byw. Fodd bynnag, os ydych chi’n byw mewn gwlad sydd â chytundeb trethu-dwbl gyda’r Deyrnas Unedig, ni fydd raid i chi dalu treth ddwywaith.

Am ragor o wybodaeth am dreth os symudwch dramor, ewch i GOV.UK.

Dychwelyd i’r Deyrnas Unedig

Os dychwelwch i’r Deyrnas Unedig, dylech ddweud hynny wrth y Gwasanaeth Pensiwn (neu Ganolfan Bensiwn Gogledd Iwerddon). Os nad yw’ch Pensiwn y Wladwriaeth wedi bod yn cynyddu tra buoch chi dramor, bydd yn cynyddu’n unol â’r gyfradd gyfredol ac yn cychwyn cynyddu unwaith eto bob blwyddyn.

Mae’n bwysig hefyd hysbysu’r HMRC drwy ffonio llinell gymorth Preswylio’r HMRC (gweler ‘Cysylltiadau defnyddiol’) ac unrhyw gynlluniau pensiwn yr ydych yn perthyn iddynt.

Cysylltiadau defnyddiol

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?