Rhannu nodau ac agweddau tuag at arian

Un o’r rhesymau mwyaf pam y gallech chi a rhywun arall ffraeo am arian yw os nad ydych yn gytûn am eich nodau.

Os bydd un ohonoch eisiau mynd ar wyliau mawr bob blwyddyn, tra bod y llall eisiau cynilo i brynu tŷ — mae hynny’n mynd i achosi problemau. Efallai bod un ohonoch yn eithriadol o falch ac yn gyndyn o siarad am broblemau, tra bod y llall yn teimlo’n wirioneddol bod angen trafod a datrys y broblem.

Rhannu’ch nodau

Profwyd bod rhannu’ch nodau a’ch gwerthoedd ynglŷn ag arian gyda’ch gilydd yn gwella boddhad ariannol. Felly, sut allwch chi ddeall eich nodau ac agweddau tuag at arian yn well? Dyna ni – siaradwch â’ch gilydd.

Isod ceir rhai nodau ac agweddau tuag at arian sydd yn werth eu trafod. Os ydych chi’n gwybod nad ydych chi neu’r person arall yn hyderus am reoli ei arian, er enghraifft, bydd yn eich helpu I ganolbwyntio ar sut i drafod y mater.

Beth yw eich agwedd chi tuag at arian?

 • A yw’n well gennych chi fyw am heddiw? A pham hynny?
 • A ydych chi’n hyderus wrth reoli arian? A pham hynny?
 • A ydych chi’ n meddwl ei bod yn bwysig cadw trywydd o incwm a gwariant? Pam/pam ddim?
 • A ydych chi’n mwynhau chwilio am y fargen orau fel bod eich arian yn para, neu a ydych chi’n prynu pethau’n reddfol?
 • A ydych chi’n fodlon cael trafodaethau am arian?
 • Ydych chi’ n teimlo ei bod yn bwysig addasu pethau nad ydynt yn hanfodol pan fydd bywyd yn newid?
 • Ble fyddwch chi’n troi am gymorth gyda’ch arian?
 • Beth yw eich agwedd tuag at wario, cynilo a benthyca arian?
 • Sut oedd arian yn cael ei reoli gan eich teulu chi pan oeddech chi’n tyfu i fyny?

Beth yw eich nodau ariannol?

 • Beth yw eich nodau a’ch dyheadau tymor byr a thymor hir?
 • Beth sy’n eich atal rhag eu cyflawni?
 • Oes yna unrhyw broblemau uniongyrchol y dylech fynd i’r afael â nhw? Fel dyledion neu ofn mynd i ddyled, gofidiau neu bryderon am eich swydd neu iechyd?
 • Hyd yn oed os yw nodau tymor hir yn ymddangos yn amhosib i’w gwireddu, beth yw’r camau bychain cychwynnol y dylech eu cymryd i’w cyflawni? e.e. llunio cyllideb, chwilio am ffyrdd i dorri’n ôl neu arbed arian, neilltuo ychydig mwy i mewn i’ch pensiwn.

Gall fod o fudd i chi gadw’r cwestiynau hyn tan eich sgwrs ddilynol er mwyn rhoi ychydig o ffocws i chi a’ch galluogi i symud ymlaen â’ch nodau ariannol. Maent yn ffordd wych i edrych ar beth sy’n debyg a gwahanol rhwng pobl, a ble gallai’r tebygrwydd a gwahaniaethau hynny weithio neu achosi problemau. Gallech hyd yn oed ychwanegu mwy o gwestiynau sy’n bwysig i chi.

Sut i siarad am arian

Os ydych chi angen siarad gyda rhywun am arian ond ddim yn siŵr sut fydd pethau’n mynd, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gychwyn arni, yn cynnwys awgrymau ar sut i gael canlyniad da, rhannu nodau ariannol a beth i’w wneud os ydych chi’n amau y bydd y sgwrs yn un anodd neu os na fydd yn mynd fel y bwriadwyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?