Rhedeg car fel gyrrwr ifanc

Ar ôl costau’r aelwyd, mae’n debyg mai car yw un o’r pethau drutaf y byddwch yn talu amdano fel oedolyn ifanc. Rydym yn edrych ar y costau allweddol sydd wrth redeg car ac yn rhoi rhai awgrymiadau defnyddiol ar sut i geisio eu cadw i lawr.

YYr hyn sy’n rhaid i chi ei gael yn ôl y gyfraith

Mae rhai pethau y mae’n rhaid i chi eu cael yn ôl y gyfraith cyn y gallwch ddechrau gyrru eich car ar y ffordd:

  • Yn gyntaf, bydd angen trwydded yrru arnoch. Gall y rhan fwyaf o bobl ddechrau dysgu gyrru yn 17 oed. Os nad ydych wedi cael eich trwydded eto. Gallwch ddysgu beth i’w wneud fesul cam ar wefan GOV.uk.
  • Rhaid talu treth car (a elwir hefyd yn swyddogol fel VED ond weithiau y cyfeirir ati fel treth ffordd) ar bob cerbyd a gofrestrir yn y DU sy’n cael ei yrru neu ei gadw ar ffordd gyhoeddus. Gall fod yn unrhyw beth o £0 hyd at £2,000 neu fwy bob blwyddyn, yn dibynnu ar pa mor ecogyfeillgar yw’r car. Pan brynwch gar, ni chaiff treth y car ei drosglwyddo gyda’r cerbyd. Felly mae’n rhaid i chi ei drethu cyn y gallwch ei ddefnyddio. Gweler ein canllaw ar egluro bandiau Treth car am ragor o fanylion.
  • MOT yw prawf blynyddol ar bob car sydd dros dair oed. Yn gyfreithiol, rhaid i gerbyd basio’r MOT i sicrhau ei fod yn ddiogel ac mewn cyflwr digon da i’w yrru ar y ffordd. Y gost safonol a osodwyd gan y llywodraeth yw £54.85 am gar. Ni chaiff modurdai godi mwy na hyn am wneud y prawf, ond mae amryw o fodurdai yn codi llai na hyn, felly mae’n werth chwilio am y fargen orau. Gweler ein canllaw Prawf MOT wedi’i egluro.

Costau mawr eraill gyda cheir

Petrol neu ddiesel

Awgrymiadau da ar sut i leihau eich costau tanwydd, gan gynnwys:

  • Gyrru gofalus – bydd bod ychydig yn llai byrbwyll wrth gyflymu a pheidio â gyrru mor gyflym yn lleihau faint o danwydd y byddwch yn ei ddefnyddio yn sylweddol.
  • Effeithiolrwydd - ystyriwch faint o danwydd y mae unrhyw gar yr ydych yn gobeithio ei brynu yn ei ddefnyddio. Yn gyffredinol, po fwyaf yw’r injan, po fwyaf o danwydd a ddefnyddir ganddo.
  • Pethau trwm – peidiwch â gadael pethau trwm yn y car a thynnwch raciau to os nad ydych yn eu defnyddio. Po fwyaf trwm yw’r car, po fwyaf o danwydd a ddefnyddir ganddo.
  • Siopa – yn aml mae gan archfarchnadoedd brisiau cystadleuol am danwydd, a gallwch weithiau gasglu pwyntiau a’u gwario ar nwyddau eraill.
Cymharwch gostau tanwydd yn eich ardal ar PetrolPrices.comopens in new window.
Dysgwch ragor yn ein canllaw Cwtogwch ar gostau car a theithio.

Gwasanaeth a chynnal a chadw

Mae’r cwmni moduro RAC yn dweud ei bod yn costio tua £472 i gynnal a chadw car ail law dros flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys cael yr MOT, ac unrhyw wasanaeth neu waith trwsio gofynnol.

Am ffi fisol, bydd gwarant car ail law yn cynnwys rhai mathau o waith trwsio ar eich car, a gall hyd yn oed gynnwys gwasanaeth ac MOT unwaith y flwyddyn.

Os byddwch yn penderfynu cymryd warant, gwnewch yn siŵr eich bod yn glir beth sy’n cael ei gynnwys a beth sydd ddim.

Yswiriant torri i lawr

Y tebygolrwydd yw bod y rhan fwyaf o yrwyr wedi torri i lawr o leiaf unwaith.

Mae yswiriant torri i lawr yn amrywio o gael peiriannydd i gael golwg ar eich car wrth ochr y ffordd, i gael eich car wedi ei gludo o unrhyw le yn Ewrop gyda char benthyg i chi ddal ati i deithio.

Yn naturiol, gorau yn y byd yw’r yswiriant, mwyaf yn y byd y bydd yn ei gostio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth sy’n cael ei gynnwys ar bob lefel o’r yswiriant a dewiswch un sy’n bodloni eich anghenion chi orau.

Dibrisiant

Un o’r costau mwyaf pan fyddwch yn berchen car yw’r gostyngiad yng ngwerth y car dros amser – sy’n cael ei alw yn ddibrisiant. Mae ceir newydd sbon yn colli eu gwerth yn gyflymach na cheir ail law gan eu bod yn ddrutach i ddechrau.

Pan fyddwch yn prynu car, meddyliwch am ei werth ymhen ychydig flynyddoedd – efallai y gallwch chi gael gweld pris ceir hŷn o’r un gwneuthuriad â’ch car ar wefannau gwerthu ceir.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?