Rhentu i Brynu

Gall prynu eitemau i’r cartref, fel popty, teledu a rhewgell, fod yn ddrud iawn, yn enwedig os bydd angen i chi brynu un newydd heb rybudd. Dyna pam mae hi’n demtasiwn i brynu drwy gwmnïau sy’n caniatáu i chi dalu am y cynnyrch hyn mewn rhandaliadau sy’n ymddangos yn fforddiadwy. Gelwir hyn yn Rhentu i Brynu (RTO) ac er y gall ymddangos fel bargen dda, gallai cyfraddau llog uchel olygu y byddwch yn talu llawer mwy am yr eitem na’i wir werth.

##
Mae FCA yn cadarnhau cyflwyno cap prisiau

Cyflwynwyd cap pris ar y llog neu’r taliadau y gallwch eu talu ar gytundebau Rhentu i Berchnogaeth (RTO) sy’n gyfyngedig i ddim mwy na chost y cynnyrch ar 1 Ebrill 2019.

Bydd hyn yn golygu, os byddwch yn prynu oergell gan gwmni rhentu i brynu am £250, ni fyddwch yn talu mwy na £500 i gyd, gan gynnwys llogau a thaliadau eraill.

Mae gwerthu gwarantau estynedig ochr yn ochr â chynnyrch rhentu i brynu eisoes wedi cael ei wahardd. Byddwch yn dal i allu prynu gwarantau estynedig, ond bydd cyfnod o ddau ddiwrnod i ystyried cyn i chi gymryd un.

Bydd y prisiau y gall cwmnïau rhentu i brynu eu codi yn cael eu meincnodi mewn cymhariaeth â’r hyn y mae adwerthwyr prif-ffrwd yn ei godi, gan gynnwys costau cludo a gosod.

Bydd raid i fusnesau rhentu i brynu bach gydymffurfio â’r rheoliadau hyn ar gyfer pob cynnyrch a werthir ar ôl 1 Hydref 2019. Ond, ar gyfer cynhyrchion yr oeddent yn eu cynnig yn barod cyn Ebrill 2019, ni fydd y rheolau newydd yn berthnasol.

Beth yw Rhentu i Brynu?

System dalu yw Rhentu i Brynu (RTO) a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer nwyddau cartref, fel oergelloedd, peiriannau golchi a setiau teledu. Mae cwmnïau sy’n cynnig y gwasanaeth hwn yn cynnwys BrightHouse, Perfect Home a Buy As You View, ond mae llawer o rai eraill hefyd.

Fe gewch yr eitem ar unwaith a thalu amdani mewn rhandaliadau wythnosol, bob pythefnos neu fisol, gyda llog ar ben hynny, dros flwyddyn i dair blynedd fel arfer. Yn aml mae’r cytundebau hyn yn cynnwys polisïau yswiriant neu warantu ar gyfer yr eitem.

Beth sy’n digwydd ar ddiwedd y cytundeb Rhentu i Brynu?

Yn ddibynnol ar yr amodau a’r telerau y cytunoch arnynt a’r cwmni dan sylw, gallech:

 • fod yn berchen ar yr eitem yn llwyr
 • cael yr opsiwn i brynu’r eitem am gost ychwanegol
 • terfynu’r contract a dychwelyd yr eitem
 • newid neu uwchraddio’r eitem, drwy gymryd cytundeb credyd arall.

Beth os oes gennyf gytundeb Rhentu i Brynu yn barod?

Ni fydd unrhyw beth yn newid a bydd gofyn i chi barhau i wneud eich taliadau arferol. Felly hefyd mae’n annhebygol y bydd unrhyw yswiriant neu warant yn y cytundeb yn cael eu heffeithio ychwaith am y tro.

Mae gennych gyfnod o 14 diwrnod i ail feddwl, felly os ydych o fewn pythefnos cyntaf eich cytundeb, gallwch ganslo. Mae’r cyfnod ail feddwl yn rhedeg o’r diwrnod y cwblhawyd y cytundeb, neu phan gawsoch gopi o’r cytundeb.

Yn ddibynnol ar yr amodau a’r telerau, efallai y cewch yr opsiwn hefyd i anfon yr eitem yn ôl yn ystod cyfnod y cytundeb, ond gallech orfod talu ffi ychwanegol i wneud hynny.

Dulliau eraill yn hytrach na Rhentu i Brynu

Gall Rhentu i Brynu fod yn ffordd ddrud i dalu am bethau mawr i’r cartref ac mae’n werth ystyried y dewisiadau eraill.

Torri’n ôl neu gynilo

Edrychwch a oes yna fodd i chi dorri’n ôl ar gostau eraill yn y cartref er mwyn dod o hyd i’r arian angenrheidiol.

Os na fydd yr hyn sydd ei angen arnoch yn fater o frys, tybed a allwch chi gynilo’r arian yn gyntaf? Gall gymryd amser, ond bydd yn costio llai i chi na benthyca’r arian.

Gorddrafft awdurdodedig

Os bydd angen i chi newid rhywbeth ar frys, gallech fedru defnyddio gorddrafft awdurdodedig, ond gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i awdurdodi, neu wedi ei gynnwys o fewn eich terfyn gorddrafft di-log. Bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd drud iawn os ewch i orddrafft heb awdurdod.

Defnyddio mathau eraill o gredyd

Os nad yw cynilo ar gyfer pryniant yn opsiwn, mae amryw o ffyrdd i fenthyca arian ar gyfradd llog is na chytundebau Rhentu i Brynu.

Ond cyn i chi wneud penderfyniad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod:

 • faint yn union fydd y gost
 • a allwch chi fforddio’r ad-daliadau.

Benthyciadau personol

Gall benthyciadau personol gynnig cyfraddau da o log, yn ddibynnol ar eich sgôr credyd. Fodd bynnag, gallech wynebu benthyca mwy nag sydd ei angen arnoch gan na fydd y rhan fwyaf o ddarparwyr benthyciadau yn cynnig benthyciadau sy’n llai na £1,000, a allai fod yn fwy na’r swm sydd ei angen arnoch ar gyfer pryniant i’r cartref.

Cardiau credyd

Mae cardiau credyd yn opsiwn arall, ond dylech sicrhau y gallwch dalu mwy na’r isafswm yn ôl bob mis. Os na allwch chi fforddio ad-daliadau sylweddol, gall benthyca ar gerdyn credyd fod yn ddrud iawn.

Undebau credyd

Mae benthyciadau gan undebau credyd yn llawer rhatach na rhai gan ddarparwyr benthyciadau eraill a gallwch dalu’r arian yn ôl ar gyfradd sy’n fforddiadwy i chi.

Responsible Finance

Os cawsoch eich gwrthod am gredyd gan ddarparwyr benthyciadau’r stryd fawr, yna gallwch ystyried darparwyr cyllid teg. Mae eu cyfraddau llog yn is na darparwyr credyd drud, ond yn uwch nag undeb credyd. Mae ad-daliadau’n seiliedig ar asesiad o fforddiadwyedd sy’n sicrhau y gall y benthyciwr dalu’r ad-daliadau’n brydlon.

Dewch o hyd i ddarparwr cyllid teg yn eich ardal ar wefan Responsible Finance.

Gwystlwyr

Mae gwystlwyr yn opsiwn arall lle gallwch adael rhywbeth gwerthfawr, fel gemwaith, fel sicrwydd ar gyfer benthyciad. Bydd y gyfradd llog a godir arnoch yn is fel arfer na banc stryd fawr ac mae’n annhebygol y cewch werth llawn yr eitem, ond fe gewch benderfyniad yn y fan a’r lle.

Benthyca gan ffrindiau a theulu

Gallai benthyca gan ffrindiau a theulu fod yn opsiwn sy’n helpu i osgoi’r risgiau ynghlwm â benthyca cost uchel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’r unigolyn rydych yn benthyca ganddo:

 • yn trefnu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • yn trafod beth fydd yn digwydd os ydych yn hwyr yn talu’r arian yn ôl neu os nad ydych yn medru fforddio’r ad-daliadau
 • yn cofnodi’ch cytundeb yn ysgrifenedig.

Os ydych yn hawlio budd-daliadau

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol sy’n gysylltiedig ag incwm, gan gynnwys:

 • Cymhorthdal Incwm
 • lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol

efallai y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu (neu Flaendaliad Cyllidebu os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol) i ysgwyddo’r gost o:

 • ddodrefn
 • nwyddau babanod (fel cot neu bram)
 • eitemau’r cartref (fel popty neu oergell)
 • dillad neu esgidiau
 • dillad gwaith neu offer
 • treuliau teithio
 • costau gofal plant i dalu am gyrsiau hyfforddiant.

Cymorth lles lleol

Os ydych yn cael trafferth talu am eitem hanfodol i’r cartref, fel popty, oergell neu beiriant golchi a’ch bod yn cael rhai budd-daliadau, gallech lwyddo i gael hyd i un drwy gynllun cymorth lles eich cyngor lleol.

Efallai y gallai rhai awdurdodau lleol roi benthyciadau i’ch helpu i brynu’r hyn sydd ei angen arnoch:

Sut i osgoi credyd sy’n costio’n ddrud

Os na allwch chi gael cytundeb rhentu i brynu ac y byddech yn ei chael hi’n anodd defnyddio’r prif opsiynau credyd, fel gorddrafft, benthyciad personol neu gerdyn credyd, gallech gael eich temtio i ddefnyddio mathau eraill o fenthyca cost uchel fel benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthycwyr stepen drws.

Gall y mathau hyn o gredyd fod yn ddrud iawn a bydd angen i chi ystyried yn ofalus cyn i chi benderfynu benthyca drwy’r dull hwn. Cyn i chi wneud penderfyniad, darllenwch ein canllawiau.

Osgowch ddarparwyr benthyciadau didrwydded

Darparwyr benthyciadau anghyfreithlon yw darparwyr arian didrwydded sy’n aml yn targedu pobl sydd mewn sefyllfa enbyd nad ydynt yn medru cael credyd arferol. Gallent ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond nid yw hi fyth yn syniad da benthyca arian ganddynt – hyd yn oed os teimlwch nad oes gennych opsiynau eraill.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?