Rheoli cyfrif eich cerdyn credyd

Gall cardiau credyd fod yn ffordd hwylus o fenthyg os ydych yn eu defnyddio’n gywir – ond os byddwch yn ei wneud yn anghywir, gallech ganfod eich bod yn colli rheolaeth ar eich dyledion yn llwyr. Dilynwch yr awgrymiadau syml hyn i reoli’ch cerdyn yn gywir.

Cadwch eich PIN yn ddiogel

 • Peidiwch â chadw eich PIN gyda’ch cerdyn, na’i roi i unrhyw un arall. Os byddwch yn gwneud hynny, a bod rhywun yn cymryd y cerdyn ac yn ei ddefnyddio, ni fydd y banc yn talu’r hyn sydd wedi’i ddwyn yn ôl – byddent yn gwneud hynny os nad oeddech chi ar fai.
 • Newidiwch eich PIN i rywbeth y byddwch yn ei gofio. Gallwch wneud hyn yn y rhan fwyaf o beiriannau arian. Dewiswch rywbeth y gallwch ei gofio, ond nid rhywbeth fel eich dyddiad geni y gallai eraill ddyfalu.

Gwiriwch eich bil

 • Agorwch eich bil, eisteddwch i lawr gydag ef, a darllenwch drwyddo – peidiwch â’i adael ar fwrdd y gegin. Cwestiynwch unrhyw beth nad ydych yn gwybod beth yw.
 • Os ydych yn cael eich datganiad ar-lein, byddwch yn drefnus am pryd y byddwch yn mewngofnodi i’w wirio. Gwnewch hyn ar ddiwrnod penodol – er enghraifft, wythnos cyn bod y taliad yn ddyledus.

Cynlluniwch i dalu’n llawn bob mis

Os na fyddwch yn talu’ch balans yn llawn, gallai llog gael ei godi ar bopeth ar eich cerdyn, gan ddibynnu ar eich cwmni cerdyn – hyd yn oed yr arian a wariwyd gennych y mis hwnnw. Pe byddech yn cael bil cerdyn credyd o £100 yn ystod y mis ac yn talu £99 ohono, ar y diwedd, gallech orfod talu llog ar y £100 cyfan, oherwydd eich bod yn dal i fod £1 mewn dyled.

Osgoi’r trap taliad hwyr

Os nad ydych yn talu eich bil ar amser, yna gallai’r canlyniadau fod yn ddifrifol.

 • Ffioedd a thaliadau. Codir ffi taliad hwyr arnoch, ynghyd â llog ar y swm cyfan sy’n ddyledus gennych.
 • Cyfraddau llog cynyddol. Os ydych yn droseddwr mynych, gallai darparwr eich cerdyn gynyddu eich cyfradd neu leihau eich terfyn credyd.
 • Problemau yn cael credyd arall. Gall talu’n hwyr niweidio eich statws credyd, gan ei wneud yn anoddach i gael benthyciadau, morgeisi, cardiau eraill a hyd yn oed contractau ffôn.

Fodd bynnag, mae ffyrdd o osgoi talu’n hwyr.

 • Talwch Ddebyd Uniongyrchol. Y ffordd orau o osgoi’r trap taliad hwyr hwn yw sicrhau bod yr arian yn mynd allan o’ch cyfrif banc yn awtomatig. Yn ddelfrydol, sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol i dalu’r swm llawn bob mis.
 • Talu gydag amser dros ben. Er y gallwch dalu eich bil cerdyn credyd dros y ffôn neu ar-lein o’ch banc yr un diwrnod, gall gymryd ychydig ddyddiau i brosesu eich taliad. Felly mae’n well peidio ei adael tan y funud olaf.

Osgoi’r trap isafswm taliad

Mae’r isafswm y mae’n rhaid i chi ei ad-dalu ar eich cerdyn bob mis yn aml yn weddol fach – efallai canran o’r balans. Mae’n o leiaf y llog, ac unrhyw daliadau ac o leiaf 1% o’r gweddill (gan dybio i chi gael y credyd wedi Ebrill 2011) pob tro. Ond bydd talu’r swm hwn yn unig yn costio llawer mwy yn y tymor hir. Gallech fod yn gwneud ad-daliadau am flynyddoedd ac yn talu mwy o log na’r ddyled wreiddiol.

Er enghraifft – dyled o £1,000 ar gerdyn credyd ag APR 16.9%. Isafswm yr ad-daliad ar gyfer y cerdyn hwn yw 2% o’r balans, neu £5 – p’un bynnag yw’r mwyaf. Bydd y taliad cyntaf yn £20, ond bydd y ffigur hwn yn lleihau wrth i chi ad-dalu’r balans. Mae’r tabl yn dangos faint y gallech ei arbed os byddwch yn ad-dalu’r un swm bob mis.

Ad-daliad misol Yr amser a gymerwch i ad-dalu Y llog rydych yn ei dalu Y cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu
Isafswm (2% o’r balans) 22 mlynedd, 11 mis £1,530 £2,530
£20 6 blynedd, 10 mis £635 £1,635
£50 2 flynedd, 8 mis £167 £1,167
£100 11 mis £78 £1,078
£250 5 mis £34 £1,034
£500 3 mis £20 £1,020

Cofiwch, os na fyddwch yn talu’r bil cyfan gallai llog gael ei godi ar bopeth ar y cerdyn , gan gynnwys pethau newydd y prynoch y mis hwnnw – felly os byddwch yn parhau i wario ar y cerdyn hwnnw, byddwch yn talu hyd yn oed mwy.

Cadwch o fewn eich terfyn credyd

Peidiwch â gwario mwy na’ch terfyn – os byddwch, bydd rhaid i chi dalu ffi – fel arfer hyd at £12.

Cysylltwch â darparwr y cerdyn er mwyn gofyn am derfyn credyd uwch. Ond dim ond os ydych chi’n siŵr y gallwch ad-dalu’r swm uwch yn gyfforddus y dylech wneud hyn – ac na fyddwch yn cael eich temtio i orwario a chronni mwy o ddyled.

Peidiwch â chodi arian na defnyddio sieciau cardiau credyd

Nid yw cardiau credyd fel cardiau debyd – ni allwch godi arian parod am ddim. Byddwch yn talu ffioedd a llog uwch nag arfer, hyd yn oed os byddwch yn talu bil llawn eich cerdyn ar ddiwedd y mis gan nad oes cyfnod ‘di-log’ yn wahanol i bryniannau.

Fel arfer, byddwch yn talu’r un ffioedd a llog ag y byddech ar gyfer codi arian parod os byddwch yn gwneud trafodion eraill, megis:

 • Talu am rhywbeth gyda sieciau cardiau credyd (osgowch ddefnyddio’r rhain bob amser)
 • Prynu arian cyfred tramor
 • Prynu archebion post
 • Trafodion gamblo, a
 • Ffioedd mynediad cystadleuaeth.

Osgowch daliadau cylchol ar eich cerdyn credyd

Mae taliad cylchol, a elwir weithiau’n ‘awdurdod taliad parhaus’ (CPA), yn gadael i gwmni roi’r taliadau ar eich bil cerdyn credyd yn awtomatig. Ond nid yw mor ddiogel â Debyd Uniongyrchol o gyfrif banc.

I ganslo taliad cylchol, cysylltwch â darparwr eich cerdyn a dywedwch wrthynt eich bod wedi tynnu’ch caniatâd i’r cwmni gymryd taliadau. Os bydd eich banc yn caniatáu i’r cwmni gymryd unrhyw daliadau wedi hynny, rhaid i’r banc ad-dalu’r arian hwn i chi ynghyd ag unrhyw ffioedd cysylltiedig. Ond mae’n rhaid i chi roi gwybod iddynt yn ddim hwyrach nag ar ddiwedd y diwrnod gwaith blaenorol.

Mae’n well i osgoi taliadau cylchol oherwydd y perygl na fyddwch yn sylweddoli faint sydd ar eich bil, ac efallai y byddwch yn mynd dros eich terfyn credyd yn ddamweiniol, gan arwain at ffioedd.

Diogelu eich taliadau

Os ydych chi’n poeni y gallai rhywbeth ddigwydd i’ch atal rhag gwneud taliadau ar ddyled eich cerdyn credyd (efallai os byddwch yn colli eich swydd) mae yswiriant y gallwch ei brynu. Meddyliwch yn ofalus iawn cyn mynd amdano – mae’n ddrud, yn ddadleuol, ac efallai y bydd polisi yswiriant arall yn ei gynnwys yn barod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?