Rheoli eich cyfrif cerdyn credyd

Gall cardiau credyd fod yn ffordd hwylus o fenthyca os ydych yn eu defnyddio’n gywir - ond os byddwch yn ei wneud yn anghywir, gallech ganfod eich bod yn colli rheolaeth ar eich dyledion yn llwyr. Dilynwch yr awgrymiadau syml hyn i reoli’ch cerdyn yn gywir.

Cadwch eich PIN yn ddiogel

 • Peidiwch â chadw eich PIN gyda’ch cerdyn, na’i roi i unrhyw un arall. Os byddwch yn gwneud hynny, a bod rhywun yn cymryd y cerdyn ac yn ei ddefnyddio, ni fydd y banc yn talu’r hyn sydd wedi’i ddwyn yn ôl – byddent yn gwneud hynny os nad oeddech chi ar fai.
 • Newidiwch eich PIN i rywbeth y byddwch yn ei gofio. Gallwch wneud hyn yn y rhan fwyaf o beiriannau arian. Dewiswch rywbeth y gallwch ei gofio, ond nid rhywbeth fel eich dyddiad geni y gallai eraill ddyfalu.

Gwiriwch eich bil

 • Agorwch eich bil, eisteddwch i lawr gydag ef, a darllenwch drwyddo. Cwestiynwch unrhyw beth sy’n anghyfarwydd. Cadwch dderbynebau cerdyn credyd er mwyn i chi fedru cymharu popeth.
  rgin-top
 • Os ydych yn cael eich cyfriflen ar-lein, byddwch yn drefnus ynghylch pryd y byddwch yn mewngofnodi i’w gwirio. Gwnewch hyn ar ddiwrnod penodol – er enghraifft, wythnos cyn bod y taliad yn ddyledus.

Cynlluniwch i dalu’n llawn bob mis

Os na fyddwch yn ad-dalu’ch balans yn llwyr, fel arfer codir llog arnoch ar bopeth ar eich cerdyn (oni bai bod hyn yn ystod cyfnod cychwynnol o 0%) – nid yn unig y pethau nad ydych wedi’u had-dalu.

Er enghraifft, pe byddech yn cael bil cerdyn credyd o £100 yn ystod y mis ac yn talu £99 ohono, ar y diwedd, gallech orfod talu llog ar y £100 cyfan.

Mae hyn yn dibynnu ar gwmni eich cerdyn – felly gwiriwch yr amodau a thelerau yn ofalus.

Osgoi’r trap taliad hwyr

Os na fyddwch yn talu’ch bil yn brydlon, gallai’r canlyniadau fod yn ddifrifol.

 • Ffioedd a thaliadau. Codir ffi taliad hwyr arnoch (cymaint â £12) ynghyd â llog ar y swm cyfan sy’n ddyledus gennych.
 • Cyfraddau llog cynyddol. Os ydych yn droseddwr mynych, gallai darparwr eich cerdyn gynyddu eich cyfradd neu leihau eich terfyn credyd.
 • Problemau yn cael credyd arall. Gall talu’n hwyr niweidio eich statws credyd, gan ei wneud yn anoddach i gael benthyciadau, morgeisi, cardiau eraill a hyd yn oed contractau ffôn.

Fodd bynnag, mae ffyrdd o osgoi talu’n hwyr.

 • Talwch drwy Ddebyd Uniongyrchol. Y ffordd orau o osgoi’r trap taliad hwyr hwn yw sicrhau bod yr arian yn mynd allan o’ch cyfrif banc yn awtomatig. Yn ddelfrydol, sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol i dalu’r swm llawn bob mis.

 • Talwch ymhell cyn pryd. Er y gallwch dalu eich bil cerdyn credyd dros y ffôn neu ar-lein o’ch banc yr un diwrnod, gall gymryd ychydig ddyddiau i brosesu eich taliad. Felly mae’n well peidio ei adael tan y funud olaf.

Osgoi’r trap isafswm taliad

Mae’r isafswm y mae’n rhaid i chi ei ad-dalu ar eich cerdyn bob mis yn aml yn weddol fach, yn enwedig os cymeroch eich cerdyn cyn mis Ebrill 2011. Ond bydd talu’r swm hwn yn unig yn costio llawer mwy ichi yn y tymor hir. Gallech fod yn gwneud ad-daliadau am flynyddoedd ac yn talu mwy o log na’r ddyled wreiddiol.

Er enghraifft – dyled o £1,000 ar gerdyn credyd ag APR 16.9%. Isafswm yr ad-daliad ar gyfer y cerdyn hwn yw 2% o’r balans, neu £5 - p’un bynnag yw’r mwyaf. Bydd y taliad cyntaf yn £20, ond bydd y ffigur hwn yn lleihau wrth i chi ad-dalu’r balans. Mae’r tabl yn dangos faint y gallech ei arbed os byddwch yn ad-dalu’r un swm bob mis.log rydych yn ei dalu Y cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu
Isafswm (2% o’r balans) 22 mlynedd, 11 mis £1,530 £2,530
£20 6 blynedd, 10 mis £635 £1,635
£50 2 flynedd, 8 mis £167 £1,167
£100 11 mis £78 £1,078
£250 5 mis £34 £1,034
£500 3 mis £20 £1,020

Cofiwch, os na fyddwch yn talu’r bil cyfan rydych yn debygol o wynebu llog ar bopeth ar y cerdyn, gan gynnwys pethau newydd y prynoch y mis hwnnw – felly os byddwch yn parhau i wario ar y cerdyn hwnnw, byddwch yn talu hyd yn oed mwy.

Cadwch o fewn eich terfyn credyd

Peidiwch â gwario mwy na’ch terfyn – os byddwch, bydd rhaid i chi dalu ffi – fel arfer hyd at £12.

Cysylltwch â darparwr y cerdyn er mwyn gofyn am derfyn credyd uwch. Ond dim ond os ydych chi’n siŵr y gallwch ad-dalu’r swm uwch yn gyfforddus y dylech wneud hyn – ac na fyddwch yn cael eich temtio i orwario a chronni mwy o ddyled

Peidiwch â chodi arian na defnyddio sieciau cardiau credyd

Nid yw cardiau credyd fel cardiau debyd – ni allwch godi arian parod am ddim. Byddwch yn talu ffioedd a llog uwch nag arfer, hyd yn oed os byddwch yn talu bil llawn eich cerdyn ar ddiwedd y mis gan nad oes cyfnod ‘di-log’ yn wahanol i bryniant.

 • Gall trafodion eraill gael eu trin fel tynnu arian parod, ac wynebu’r un cyfraddau llog a chostau, fel:
 • Talu am rywbeth gyda sieciau cardiau credyd (osgowch ddefnyddio’r rhain bob amser)
 • Prynu arian tramorPrynu archebion post
 • Trafodion hapchwarae, a
 • Ffioedd mynediad cystadleuaeth.

Osgowch daliadau cylchol ar eich cerdyn credyd

Mae taliad cylchol (a elwir weithiau’n ‘awdurdod taliad parhaus’ neu CPA), yn gadael i gwmni roi’r taliadau ar eich bil cerdyn credyd yn awtomatig. Ond nid yw mor ddiogel â Debyd Uniongyrchol o gyfrif banc.

I ganslo taliad cylchol, cysylltwch â darparwr eich cerdyn a dywedwch wrthynt eich bod wedi tynnu’ch caniatâd i’r cwmni gymryd taliadau. Os cymerir taliadau wedi hynny, rhaid i’r darparwr cerdyn ad-dalu’r arian hwn i chi ynghyd ag unrhyw gostau cysylltiedig. Ond mae’n rhaid i chi roi gwybod iddynt yn ddim hwyrach nag ar ddiwedd y diwrnod gwaith blaenorol.

Mae’n well osgoi taliadau cylchol oherwydd y perygl na fyddwch yn sylweddoli faint sy’n cael ei wario ar eich cyfrif cerdyn credyd, a gallech fynd dros eich terfyn credyd yn ddamweiniol, gan arwain at gostau.

Diogelu eich taliadau

Os ydych chi’n poeni y gallai rhywbeth ddigwydd i’ch atal rhag gwneud taliadau ar eich cerdyn credyd (efallai os byddwch yn colli eich swydd) mae yna yswiriant y gallwch ei brynu.

Meddyliwch yn ofalus iawn cyn mynd amdano - gall fod yn ddrud, ac yn aml mae amodau ac eithriadau ynghlwm, ac efallai y bydd polisi yswiriant arall yn ei gynnwys yn barod.

A oes angen yswiriant diogelu taliadau (PPI) arnoch?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?