Rheoli cyllideb eich cartref ar wahanu

Mae gwahanu o’ch cyn bartner yn golygu y bydd rhaid i chi wneud rhai newidiadau mawr i sut ydych chi’n rheoli eich cyllideb eich cartref ac eraill. Yn aml mae’n ddrytach i bob un ohonoch i fyw ar ben eich hun na byw gyda’ch gilydd. Ond mae sawl ffordd i chi arbed arian a lleihau costau.

Pam y gall cyllideb helpu

Wedi i chi wahanu, dylai llunio cyllideb fod yn fan cychwyn i adolygu eich gwariant. Mae cyllideb yn gofnod o faint o arian sy’n dod i mewn a beth ydych chi’n ei wario bob mis Wedi i chi gwblhau’ch cyllideb, dylech gael gwell syniad o beth sydd gennych i fyw arno.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gael syniad o’ch sefyllfa newydd.

Torri i lawr ar eich gwariant

Ystyriwch a allwch gwtogi unrhyw beth o’ch gwariant o ddydd i ddydd. Bydd hyd yn oed ychydig bunnoedd yma ac acw yn cronni’n fuan iawn.

Defnyddiwch ein Canfod arian parod yn gyflym i weld ble gallech chi arbed.

Gallwch hefyd wario llai trwy gael gwell bargen ar bethau fel eich siopa. Dysgwch sut yn ein canllaw Siopa’n graffach – cyngor da ar arbed arian.

Arbed arian ar eich biliau

Os nad ydych erioed wedi newid eich cyflenwr nwy neu drydan, neu heb newid ers tipyn, mae’n sicr werth gwneud hynny gan y gallai arbed arian i chi.

Gallwch hefyd ystyried newid os, er enghraifft, ydych chi eisiau pris sefydlog. Fel hyn byddwch yn gwybod pa bris ydych chi’n ei dalu am eich nwy a thrydan bob mis neu chwarter.

Efallai y byddwch yn gallu cwtogi ar eich defnydd o ynni ac arbed arian felly.

Darllenwch fwy yn Arbed ynni, arbed arian.

Os oes gennych fand eang yn y cartref, ac mae gennych linell tir neu ffôn symudol, efallai y byddwch yn gallu newid neu gael cynnig gwell gan eich darparwr presennol.

Teithio am lai o arian

Gall costau teithio, megis eich tocyn trên i’r gwaith neu gost rhedeg car, wneud tolc sylweddol yn eich cyllideb. Efallai y gallwch arbed arian ar gostau petrol, yswiriant car neu docynnau trên.

Dysgu sut yn ein canllaw Cwtogwch ar gostau car a theithio.

Talu llai o Dreth Gyngor neu Ardrethi

Yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, os yw eich partner yn symud allan ac mai chi yw’r unig oedolyn sy’n byw yn yr eiddo, gallwch hawlio gostyngiad o 25% ar eich bil y Dreth Gyngor os mai chi yw’r unig oedolyn. Gallwch hefyd hawlio’r gostyngiad os oes oedolyn yn byw gyda chi sy’n fyfyriwr llawn amser, yn ofalwr preswyl neu’n rhywun gydag anabledd meddyliol difrifol.

Os ydych ar incwm isel, mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gallu cael lleihad yn eich Treth Gyngor. Rhaid i chi ymgeisio i’ch cyngor lleol.

Darganfyddwch fwy am leihad y Dreth Gyngor ar y wefan GOV.UK.

Yng Ngogledd Iwerddon, yn ddibynnol ar eich incwm ac amgylchiadau, gallech allu hawlio ‘Budd-dal Tai ardrethi’ neu ‘Ryddhad Ardrethi’. Darllenwch fwy am hyn ar y wefan nidirect.

Hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt

Mae nifer o fudd-daliadau yn seiliedig ar brawf modd, felly dim ond os yw eich incwm ac/neu’ch cynilion islaw lefel benodol fyddwch chi’n eu cael.

Efallai y bydd gennych hawl i fudd-daliadau ychwanegol os yw’ch incwm yn gostwng wedi i chi a’ch partner wahanu, felly gwnewch yn siŵr nad ydych ar eich colled.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?