Sut i reoli’ch cyfrif banc

Un o’r camau cyntaf tuag at reoli’ch arian yw dysgu’r ffordd orau i reoli’ch cyfrif banc. Mae nifer o wahanol fathau o gyfrifon a chardiau banc ar gael a chi ddylai ddewis pa rai sy’n addas ar gyfer eich ffordd o fyw. Rydym wedi creu rhestr o ganllawiau sy’n egluro sut i reoli’ch cyfrif banc a gwneud y mwyaf o’ch materion ariannol.

Mathau o gyfrifon banc

Dangosfwrdd Cyfrif

A oes gennych chi fwy nag un cyfrif? Yn sgil gwasanaethau newydd gallwch yn awr weld eich holl gyfrifon ar un ap bancio. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Cychwyn arni – bydd angen i chi benderfynu pa fath o gyfrif banc sydd fwyaf addas ar eich cyfer.

Y prif rai yw:

 • Cyfrifon cyfredol. Y math o gyfrif mwyaf poblogaidd ac yn ddewis gwych ar gyfer rheoli’ch gwariant o ddydd i ddydd. Mae llawer ohonynt ar gael, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr un gorau ar eich cyfer chi.
 • Cyfrifon banc sylfaenol. Os nad oes gennych chi fynediad i gyfrif banc safonol, gall cyfrif banc sylfaenol heb ffi ei gwneud hi’n haws i chi reoli’ch arian. Nid oes cyfleuster gorddrafft ynghlwm â’r cyfrifon hyn, felly ni fyddwch yn medru mynd i ddyled drwy wario mwy o arian nag sydd gennych.
 • Cyfrifon cyfredol undebau credyd. Dewis da i unrhyw un sy’n cael anhawster ceisio cael cyfrif drwy fanc, neu a fyddai’n dymuno bancio gyda sefydliad di-elw yn hytrach.
 • Cyfrifon ar y cyd. Nod y rhain yw eu rhannu gyda’ch partner neu’r sawl sy’n rhannu’ch fflat. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi trafod yn union sut y byddwch yn defnyddio’ch cyfrif ar y cyd cyn sefydlu un.
 • Cyfrifon pecyn. Math o gyfrif sy’n codi ffi fisol ac sydd wedi ei ‘becynnu’ gyda buddion fel yswiriant teithio neu gyfraddau gorddrafft isel. Nid yw’r rhain bob amser yn werth da am arian, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso a mesur eich holl ddewisiadau cyn ymrwymo.

Cyfrifon Cynilo

Os dymunwch roi ychydig o arian o’r neilltu, efallai y byddai cyfrifon cynilo o ddiddordeb i chi.

Dysgwch am y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael yn Cipolwg ar gynilion arian parod.

Dewis y cyfrif banc cywir

Golyga rheolau newydd ei bod hi’n gynt ac yn haws nag erioed o’r blaen newid i gyfrif banc arall. Ni ddylai’r broses gymryd mwy na saith diwrnod.

Wedi i chi benderfynu pa gyfrif banc a ddymunwch, mae’n syniad da gweld pa ddewisiadau sydd ar gael ar y farchnad.

Mathau o gardiau banc

Fel arfer rhoddir cardiau banc gyda chyfrifon banc, sy’n caniatáu i chi dynnu arian allan a thalu am ddillad, bwyd ac eitemau eraill mewn siopau.

Oni bai eich bod mewn cyfnod 0% neu gyfnod rhagarweiniol arall, fel arfer mae cerdyn credyd yn addas i chi yn unig os ydych yn sicr y byddwch yn ad-dalu’r swm a fenthyciwch, bob mis.

Y prif fathau yw:

 • Cardiau debyd. Y cerdyn mwyaf poblogaidd gan bobl nad ydynt yn dymuno talu drwy gredyd.
 • Cardiau credyd. Mae’r rhain yn caniatáu i chi wario arian ar gredyd. Gallwch wario hyd at derfyn credyd a osodwyd ymlaen llaw, a allai fod yn ychydig gannoedd neu ychydig filoedd o bunnoedd. Os llwyddwch i fodloni gwiriad credyd, efallai y cewch gerdyn gan fanc neu ddarparwr cerdyn credyd.
 • Cardiau rhagdaledig. Mae’r cardiau hyn yn gweithio fel ffonau talu wrth fynd – ni chewch wario mwy na’r arian a dalwch i mewn. Fodd bynnag, gan eu bod yn aml yn codi ffi, efallai y byddai’n well i chi gael cyfrif banc sylfaenol (gweler Mathau o gyfrif banc uchod).

Gwneud taliadau i mewn i’ch cyfrif banc

Mae nifer o ffyrdd y gallwch dalu arian i mewn i’ch cyfrif banc.

Ymysg y dulliau mwyaf cyffredin yw:

 • Dros y cownter
 • Ar-lein
 • Mewn peiriannau talu arian i mewn, mewn canghennau banc
 • Drwy’r post
Darllenwch ein canllaw ar wneud Taliadau i mewn i’ch cyfrif banc i gael rhagor o wybodaeth.

Talu biliau, cyfeillion a siopa ar-lein

Pan ddaw hi’n amser gwneud taliadau o’ch cyfrif banc, mae amryw o ddewisiadau ar gael i chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar unrhyw Ddebydau Uniongyrchol sydd gennych – efallai y bydd angen i chi dalu ffi os nad oes gennych chi ddigon o arian yn eich cyfrif i dalu amdanynt.

 • Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog. Ffordd wych o awtomeiddio talu biliau o’ch cyfrif banc. Yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer taliadau misol rheolaidd, fel biliau ynni.
 • Trosglwyddiadau banc dros y ffôn ac ar-lein. Ffordd gyflym a hawdd o wneud taliadau unigol.
 • Drafftiau a sieciau banc. Ffordd ddefnyddiol o anfon arian neu dalu biliau unigol. Cwblhewch fanylion eich taliad yn eich llyfr siec a rhoi’r siec i’r unigolyn rydych yn ei dalu, neu ei hanfon yn y post.
 • E-daliadau. Defnyddiwch dechnoleg fel PayPal neu Apple Pay i siopa neu i anfon arian ar-lein. Mae’n lleihau’r perygl o dwyll oherwydd ni fydd angen i chi rannu’ch manylion cerdyn banc, ond bydd angen i chi agor cyfrif rhad ac am ddim gyda darparwr gwasanaeth e-dalu.
Am ragor o wybodaeth ar fancio dros y rhyngrwyd, darllenwch ein Canllaw dechreuwyr i fancio ar-lein.

Oes angen gorddrafft arnoch chi?

Pwysig

Bydd costau ar eich gorddrafft yn newid o fis Ebrill ymlaen, ond bydd rhai banciau’n cyflwyno’r newidiadau hyn cyn hynny. Dysgwch beth fydd y newidiadau hyn yn ei olygu i chiopens in new window.

Dylid defnyddio gorddrafftiau ar gyfer dibenion benthyca tymor byr neu mewn argyfwng yn unig. Yn anffodus, mae’n rhy hawdd o lawer trin gorddrafft fel eich terfyn gwario yn hytrach na dewis olaf.

Bydd ein canllaw Egluro gorddrafftiau yn egluro sut maent yn gweithio a sut i osgoi costau.

Beth yw’r gost o gynnal cyfrif banc?

Os llwyddwch i gynnal y cyfrif banc yn gywir, ni ddylai gostio llawer i chi – dim o gwbl efallai.

Y gyfrinach i osgoi ffioedd, neu i dalu cyn lleied â phosibl, yw paru’ch cyfrif banc i’ch anghenion. Er enghraifft, os ydych yn mynd i orddrafft yn aml, dewiswch gyfrif nad yw’n codi ffi uchel am hynny.

Darllenwch Ffioedd banc - cipolwg i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gadw’ch cyfrif yn un sydd yn rhad ac am ddim.

Beth os aiff rhywbeth o’i le?

Os nad ydych yn fodlon â’ch banc, neu os aiff rhywbeth o’i le â thaliad, mae amryw o brosesau ar gael i sicrhau y cewch eich diogelu.

Dewch o hyd i ragor

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?