Mynd i’r afael â thalu’ch rhent eich hunan

Pan ddaw Credyd Cynhwysol i rym, chi fydd yn gyfrifol am dalu eich rhent yn hytrach na’i fod yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord. Hyd yn oed cyn hynny, mae’n bosibl y bydd rhaid ichi ddechrau rheoli’ch taliadau rhent eich hunan. Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i fynd i’r afael â’ch rhent.

Yn byw yng Ngogledd Iwerddon?

Mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Dysgwch ragor ar wefan nidirect.

Sut fydd y newidd i Fudd-daliadau Tai yn effeithio arnoch chi?

Yn byw yn yr Alban?

Efallai y cewch gynnig rhai dewisiadau ynghylch sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Budd-dal Tai - a nifer o fudd-daliadau eraill - yn y broses o gael eu diddymu’n raddol a chael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Os ydych yn cael help gyda’ch rhent nawr, ac mae’n cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord bydd hyn yn dod i ben. Yn hytrach bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys yr arian ar gyfer eich rhent a bydd yn rhaid i chi drefnu i’w dalu eich hun.

Cyn cael eich symud i Gredyd Cynhwysol, mae’n bosibl y cysylltir â chi gan eich cymdeithas dai neu gyngor i roi gwybod ichi y byddwch yn dechrau derbyn eich taliad Budd-dal Tai’n uniongyrchol yn hytrach na bod eich rhent yn cael ei dalu ar eich rhan.

Gwyliwch ein fideo - Poeni am dalu eich rhent?

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Lluniwch gyllideb fisol – a rhowch flaenoriaeth i’ch rhent

Mae’n debygol y bydd derbyn cyfrifoldeb am eich taliadau rhent eich hunan yn golygu y bydd agen ichi wneud rhai newidiadau i’r ffordd yr ydych yn cyllidebu.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gyfrifo’ch incwm a’ch alldaliadau gan gynnwys eich rhent.

Gwnewch eich rhent yn brif flaenoriaeth

Wyddoch chi?

Eich cyfrifoldeb chi yw talu’r rhent yn llawn ac yn brydlon.

Dylech bob amser sicrhau mai’ch rhent yw eich prif flaenoriaeth- fel arall gallech fod mewn perygl o golli’ch cartref. Os ydych wedi arfer peidio â gorfod talu eich rhent, gallai gymryd amser dod i arfer â hyn.

Ar ddechrau pob mis bydd gennych fwy o arian yn eich cyfrif nag oedd gennych dan yr hen drefn. Mae’n eithriadol o bwysig peidio â gadael i hyn eich temtio i wario arian na allwch ei fforddio.

Mae yna ambell beth all wneud pethau’n haws i chi:

  • Gofynnwch i’ch landlord newid diwrnod talu eich rhent yn nes at eich diwrnod taliad budd-dal – a sefydlwch archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer eich taliad rhent. O ganlyniad, unwaith y daw’r arian i mewn, telir y rhent allan yn syth eto.
  • Agorwch gyfrif ar wahân ar gyfer eich rhent yn unig a sefydlu archeb sefydlog, felly unwaith y bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu i’ch prif gyfrif, telir eich rhent allan i’r cyfrif ar wahân gan aros yno tan y diwrnod rhent.
  • Ystyriwch agor cyfrif ‘pot jam’ – a elwir weithiau’n gyfrif cyllidebu neu gyfrif rhent - gall y rhain wneud pethau’n haws i reoli eich holl filiau, gan gynnwys eich rhent ond mae ffi fisol fel arfer. Dysgwch fwy am gyfrifon pot jam yn ein canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol.
  • Defnyddiwch gerdyn rhagdaledig ar gyfer eich arian gwario a gadewch yr arian ar gyfer eich rhent (a biliau eraill) yn eich cyfrif banc. Cofiwch y caiff ffioedd eu codi arnoch am ddefnyddio cerdyn rhagdaledig. Dysgwch ragor yn ein canllaw Cardiau rhagdaledig
  • Os gwyddoch y byddwch yn cael eich temtio i ddefnyddio eich arian rhent ar gyfer pethau eraill, ceisiwch sefydlu trefniant lle nad oes gennych fynediad ato, drwy adael i rywun arall ofalu amdano er enghraifft.

Sicrhewch fod gennych y cyfrif banc cywir

Os nad oes gennych gyfrif banc, neu fod gennych gyfrif ond na wyddoch a yw’n addas ar gyfer derbyn taliadau budd-dal a gwneud taliadau rhent, darllenwch ein canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol.

Beth os na fyddwch yn medru talu?

Ceisiwch help personol i dalu’ch rhent os ydych yn cael Credyd Cynhwysol gyda’n hofferyn Rheolwr Arian.

Siaradwch â’ch landlord os ydych yn cael trafferth talu’r rhent. Dylech:

  • adael iddynt wybod am eich sefyllfa’n gyson
  • agor llythyrau a yrrwyd ganddynt a dychwelyd eu galwadau bob amser
  • geisio negodi gyda nhw a dod i gytundeb ymarferol

Bydd y pethau hyn oll yn dangos eich bod yn ymdrechu i ymdrin â’r sefyllfa a hyd yn oed atal eich landlord rhag gweithredu ymhellach efallai (megis eich troi allan).

Gallai fod yn bosibl dod i gytundeb gyda’ch landlord i chi dalu’r ddyled fesul mis. Os gwnewch hyn, sicrhewch eich bod yn cytuno ar swm y gallwch ei fforddio. Byddwch yn realistig. Mae’n well gwneud taliadau bychain rheolaidd yn hytrach na chytuno taliadau mwy ond methu â’u talu gan eich bod yn brin o’r arian. Mae’n syniad da cadw golwg ar faint sy’n ddyledus gennych fel ôl-ddyledion.

Canfyddwch ragor ynglŷn â delio â dyledion rhent:

Ble i gael cymorth

Os yw’ch sefyllfa’n edrych yn anobeithiol neu os yw’ch landlord yn bygwth eich troi allan, dylech geisio cyngor.

Gallwch siarad â’ch Canolfan Byd Gwaith - neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon - ynglŷn â chael talu eich rhent yn uniongyrchol i’ch landlord am gyfnod o amser tra’ch bod yn cael y gefnogaeth sydd arnoch ei hangen i roi trefn ar eich arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?