Credyd Cynhwysol a thalu rhent

Yng Nghymru a Lloegr, os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn rhentu’ch cartref, chi fydd yn gyfrifol am dalu’r rhent yn uniongyrchol i’ch landlord. Os ydych yn cael Budd-dal Tai efallai y bydd raid i chi gynllunio sut i wneud hyn. Mae’r dudalen hon yn dweud rhagor wrthych am yr hyn y dylech ei ystyried, gan gynnwys canfod y ffyrdd gorau i dalu’ch rhent a beth i’w wneud os bydd gennych chi ôl-ddyledion.

Talu’ch rhent os ydych wedi bod yn cael Budd-dal Tai

Ceisiwch help personol i dalu’ch rhent pan ydych yn cael Credyd Cynhwysol gyda’n hofferyn Rheolwr Arian.

Os ydych yn cael help gyda’ch rhent nawr, ac mae’n cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord drwy Fudd-dal Tai, bydd hyn yn dod i ben wrth i chi hawlio Credyd Cynhwysol.

Yn hytrach bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys yr arian ar gyfer eich rhent a bydd angen i chi drefnu i’w dalu eich hun.

Fodd bynnag, os oes gennych anghenion cymorth sylweddol (er enghraifft, gyda chyllidebu neu sy’n agored i niwed) naill ai chi neu’ch landlord ofyn am Trefniad Taliad Amgen (APA) nes i chi fynd yn ôl ar eich traed.

Mae hyn yn golygu y gall eich rhent:

  • gael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord
  • gael ei dalu yn wythnosol neu bob pythefnos (Taliad Amlach).

Yn yr Alban

Wedi i chi dderbyn eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, gallwch ddewis cael eich costau tai wedi eu talu’n uniongyrchol i’ch landlord neu ddal i’w talu eich hun.

Yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon, telir eich costau tai yn awtomatig i’ch landlord. Gallwch ddal i ddewis talu’ch landlord eich hunan os dymunwch.

Faint o rent fydd Credyd Cynhwysol yn ei dalu?

A wyddech chi?

Os ydych yn symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol, byddwch yn parhau i gael Budd-dal Tai am bythefnos wedi i’ch hawliad Credyd Cynhwysol gychwyn er mwyn lleihau’r perygl o lithro ar eich taliadau rhent.

Mae’r elfen tai Credyd Cynhwysol wedi ei gynllunio i dalu rhywfaint neu’r cyfan o’ch taliadau rhent. Bydd faint a gewch yn ddibynnol ar ble ydych chi’n byw, maint eich cartref ac os ydych chi’n denant preifat neu gymdeithasol.

Os ydych yn rhentu’n breifat, mae’ch costau tai yn seiliedig ar y Lwfans Tai Lleol (LHA) ar gyfer eich ardal. Er enghraifft, os ydych chi’n sengl a heb blant dibynnol, bydd yr LHA yn seiliedig ar gost rhentu fflat un ystafell wely.

Coronafeirws

Oherwydd yr achos o coronafeirws, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd y Lwfans Tai Lleol (LHA) yn talu o leiaf 20 y cant o rent y farchnad yn eich ardal.

Mae costau tai ar gyfer tenantiaid cymdeithasol yn seiliedig ar eich rhent cymwys. Os penderfynir bod gennych chi fwy o ystafelloedd gwely nag sydd angen arnoch mewn gwirionedd, bydd eich rhent cymwys yn cael ei leihau.

Chi fydd yn gyfrifol am ddefnyddio’r arian hwn i dalu i’ch landlord.

Os ydych yn byw mewn tŷ cymdeithasol

Os ydych yn byw mewn tŷ cymdeithasol, mae’n bosibl y cysylltir â chi gan eich cymdeithas dai neu gyngor i roi gwybod ichi y byddwch yn dechrau derbyn arian ar gyfer eich rhent yn uniongyrchol yn hytrach na bod eich rhent yn cael ei dalu ar eich rhan.

Gall gymryd hyd at bum wythnos i gael eich taliad cyntaf os ydych yn symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-daliadau presennol. Bydd raid ichi ysgwyddo’ch taliadau rhent nawr bod eich Budd-dal Tai wedi dod i ben.

Mae nifer o gymdeithasau tai a chynghorau yn cynnig cymorth i’ch helpu i gyfrifo sut i dalu’ch rhent ar Gredyd Cynhwysol. Gall fod o fudd siarad â’r bobl yno os ydych yn poeni am sut fyddwch chi’n ymdopi. Drwy roi trefn ar hyn yn gynnar gall eich helpu i osgoi mynd i ôl-ddyled gyda’ch rhent.

Os ydych yn rhentu’n breifat

Os ydych yn rhentu’n breifat efallai y bydd raid ichi ddweud wrth eich landlord eich bod yn symud i Gredyd Cynhwysol. Os ydych yn poeni am sut y llwyddwch i dalu’r rhent, mae’n bwysig iawn siarad ag ef ynglŷn â beth wnewch chi hyd nes y cewch chi’ch taliad cyntaf.

Blaendal Cyllidebu

Os na fydd gennych chi arian o gwbl tan eich taliad cyntaf, gallwch ofyn i’ch hyfforddwr gwaith neu ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol am Flaendaliad Credyd Cynhwysol, a allai eich helpu gyda’ch rhent hyd nes ichi gael eich taliad cyntaf.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal.

Gwyliwch ein fideo - Poeni am dalu eich rhent?

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Gweithio allan sut i dalu’ch rhent

Mae’n debygol y bydd derbyn cyfrifoldeb am eich taliadau rhent eich hunan yn golygu y bydd angen ichi wneud rhai newidiadau i’r ffordd yr ydych yn cyllidebu..

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gyfrifo’ch incwm a’ch alldaliadau gan gynnwys eich rhent.

Gwnewch eich rhent yn brif flaenoriaeth

Eich cyfrifoldeb chi yw talu’r rhent yn llawn ac yn brydlon.

Mae yna ambell beth all wneud pethau’n haws i chi wrth dalu’ch rhent. Dewiswch yr hyn sy’n gweithio orau i chi:

Symudwch y diwrnod y telir eich rhent: Gofynnwch i’ch landlord a yw’n bosibl newid diwrnod talu eich rhent yn nes at eich diwrnod taliad Credyd Cynhwysol. Bydd rhai yn gadael i chi wneud hynny.

Trefnwch archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol: Pan gewch eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf a byddwch yn gwybod pa ddiwrnod y caiff ei dalu, sefydlwch archeb swyddogol neu Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer eich taliad rhent. O ganlyniad, unwaith y daw’r arian i mewn, telir y rhent allan yn syth eto.

Agorwch gyfrif ar wahân ar gyfer eich rhent yn unig: A sefydlu archeb sefydlog, felly unwaith y bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu i’ch prif gyfrif, telir eich rhent allan i’r cyfrif ar wahân gan aros yno tan y diwrnod rhent.

Ystyriwch agor cyfrif pot jam: A elwir weithiau’n gyfrif cyllidebu neu gyfrif rhent – gall y rhain wneud pethau’n haws i reoli eich holl filiau, gan gynnwys eich rhent, ond rhaid talu ffi fisol fel arfer.

Dysgwch fwy am gyfrifon pot jam yn ein canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliadau budd-dal.

Defnyddiwch gerdyn rhagdaledig: Ar gyfer eich arian gwario a gadewch yr arian ar gyfer eich rhent (a biliau eraill) yn eich cyfrif banc. Cofiwch y caiff ffioedd eu codi arnoch am ddefnyddio cerdyn rhagdaledig.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Cardiau rhagdaledig.

Os gwyddoch y byddwch yn cael eich temtio i ddefnyddio eich arian rhent ar gyfer pethau eraill, ceisiwch sefydlu trefniant lle nad oes gennych fynediad ato, drwy adael i rywun arall ofalu amdano er enghraifft.

Credyd Cynhwysol ac ôl-ddyledion rhent

Siaradwch â’ch landlord os ydych yn cael trafferth talu’r rhent. Dylech:

  • adael iddo wybod yn gyson am eich sefyllfa
  • agorwch lythyrau a yrrwyd ganddo a dychwelyd ei alwadau bob amser
  • ceisiwch negodi gydag ef a dod i gytundeb ymarferol.

Bydd hyn yn dangos eich bod yn ymdrechu i ymdrin â’r sefyllfa a hyd yn oed atal eich landlord rhag gweithredu ymhellach efallai (megis eich troi allan).

Gallai fod yn bosibl dod i gytundeb gyda’ch landlord i chi dalu’r ddyled fesul mis. Os gwnewch hyn, sicrhewch eich bod yn cytuno ar swm y gallwch ei fforddio.

Byddwch yn realistig. Mae’n well gwneud taliadau bychain rheolaidd yn hytrach na chytuno taliadau mwy ond methu â’u talu gan eich bod yn brin o’r arian. Mae’n syniad da cadw golwg ar faint sy’n ddyledus gennych fel ôl-ddyledion.

Os ydych yn cael anawsterau difrifol gydag ôl-ddyledion, yna gallwch chi neu eich landlord ofyn i gael sefydlu Taliadau Uniongyrchol fel rhan o Drefniant Talu Amgenach,

Golyga hyn y telir eich rhent yn uniongyrchol i’ch landlord hyd nes i chi roi trefn ar eich dyledion.

Gofynnwch i’r hyfforddwr gwaith am Daliadau Uniongyrchol, neu cysylltwch â’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi angen cefnogaeth a help i reoli ôl-daliadau rhent neu ddyledion eraill, gallech gael cyngor ar ddyledion cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Mae wyth o bob deg o bobl sy’n cael cyngor ar ddyledion yn dweud eu bod yn teimlo dan lai o bwysau a’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu harian.

Cymorth i hawlio Credyd Cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch hawliad, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

Ble i gael help

Dysgwch ragor am ddelio ag ôl-ddyledion:

● os ydych yn byw yn Lloegr arwefan Shelter Englandopens in new window

● os ydych yn byw yn yr Alban arwefan Shelter Scotland

● os ydych yn byw yng Nghymru ar wefan Cyngor ar Bopeth

● os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Os yw’ch sefyllfa’n edrych yn anobeithiol neu os yw’ch landlord yn bygwth eich troi allan, dylech geisio cyngor ar unwaith.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?