Credyd Cynhwysol a thalu rhent

Efallai bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys elfen ‘costau tai’ i helpu talu tuag at gost eich rhent. Yng Nghymru a Lloegr, chi sy’n gyfrifol am dalu eich rhent yn uniongyrchol i’ch landlord. Mae’r dudalen hon yn cynnig argymhellion ar reoli eich taliadau, gweithio allan y ffordd orau i dalu’ch rhent a beth i’w wneud os bydd gennych ôl-ddyledion.

Talu’ch rhent os ydych wedi bod yn cael Budd-dal Tai

Budd-dal Tai

Os ydych yn symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol, byddwch yn parhau i gael Budd-dal Tai am bythefnos er mwyn lleihau’r risg o ôl-ddyledion rhent.

Yng Nghymru a Lloegr

Yn hytrach na chael eich Budd-dal Tai wedi’i dalu’r uniongyrchol i’ch landlord, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys arian ar gyfer eich rhent, a bydd angen i chi drefnu ei dalu eich hun.

Telir Credyd Cynhwysol yn fisol mewn ôl-ddyledion. Os yw’ch dyddiad talu yn wahanol i’r dyddiad arferol rydych yn talu eich rhent, siaradwch â’ch landlord.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd rheoli eich arian, neu rydych yn fregus, gallwch ofyn am Drefniant Talu Amgen (APA) fel bod eich rhent naill ai’n:

  • cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord
  • cael ei dalu’n i chi’n wythnosol neu bob pythefnos (Taliad Amlach).

Yn yr Alban

Wedi i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, gallwch ddewis cael eich costau tai wedi eu talu’n uniongyrchol i’ch landlord neu barhau i’w talu eich hun.

Yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon, telir eich costau tai yn awtomatig i’ch landlord. Gallwch ddal i ddewis talu’ch landlord eich hunan os dymunwch.

Faint o rent fydd Credyd Cynhwysol yn ei dalu?

Cael cymorth wedi’i deilwra am dalu eich rhent wrth hawlio Credyd Cynhwysol gyda’n teclyn Rheolwr Arian.

Mae’r elfen tai Credyd Cynhwysol wedi ei gynllunio i dalu rhywfaint neu’r cyfan o’ch taliadau rhent ac unrhyw ffioedd gwasanaethau ar gyfer yr eiddo. Bydd faint a gewch yn ddibynnol ar os ydych yn denant preifat neu gymdeithasol.

Os ydych yn rhentu’n breifat

Coronafeirws

Oherwydd yr achos o coronafeirws, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bydd y Lwfans Tai Lleol (LHA) yn talu o leiaf 30 y cant o rent y farchnad ar gyfer pobl sy’n rhentu’n breifat yn eich ardal.

Os ydych yn rhentu’n breifat, mae eich costau tai yn seiliedig ar y Lwfans Tai lleol (LHA) ar gyfer eich ardal. Er enghraifft, os ydych yn sengl a heb blant dibynnol, bydd yr LHA yn seiliedig ar y gost o rentu fflat gydag un ystafell wely’n lleol.

Mae’r nifer o bobl sy’n byw yn eich cartref yn erbyn y nifer o ystafelloedd wely hefyd yn bwysig. Os oes gennych unrhyw ystafelloedd gwely sbâr, dim ond costau tai ar gyfer eiddo llai y byddwch yn ei gael.

Os ydych yn byw mewn tŷ cymdeithasol

Os ydych yn talu rhent i awdurdod lleol, cyngor neu gymdeithas tai byddwch yn cael eich rhent llawn fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Fodd bynnag, mae’r swm hwn yn cael ei leihau os penderfynir bod gennych fwy o ystafelloedd gwely na sydd eu hangen arnoch.

Hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf

Os ydych yn gwneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol mae’n cymryd pum wythnos i gael eich taliad cyntaf. Mae’n syniad da i ddweud wrth eich landlord fel ei bod yn ymwybodol o’ch sefyllfa.

Os ydych yn poeni am sut y byddwch yn talu’r rhent, mae’n bwysig eich bod yn siarad gyda nhw am yr hyn y gallwch wneud hyd nes i chi gael eich taliad cyntaf.

Os ydych yn byw mewn tŷ cymdeithasol, mae llawer o gymdeithasau tai a chynghorau yn cynnig cymorth i’ch helpu gweithio allan sut i dalu eich rhent wrth hawlio Credyd Cynhwysol. Gall fod o fydd siarad â nhw os ydych yn poeni am sut y byddwch yn ymdopi. Gall drefnu hwn yn gynnar eich helpu i osgoi mynd mewn i ôl-ddyledion rhent.

Os yw’ch incwm wedi cael ei effeithio gan goronafeirws, edrychwch ar ein canllaw: Help gyda’ch rhent a biliau eraill.

Taliadau ymlaen llaw

Gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw, y gallai eich helpu gyda’ch rhent hyd nes i chi gael eich taliad cyntaf.

Dewch i wybod mwy yn ein canllaw Taliadau ymlaen llaw Credyd Cynhwysol a chymorth arall.

Gwyliwch ein fideo - Poeni am dalu eich rhent?

Darllenwch drawsgrifiad y fideo

Gweithio allan sut i dalu’ch rhent

Mae’n debyg y bydd derbyn cyfrifoldeb dros daliadau rhent eich hun yn golygu y bydd angen i chi wneud rhai newidiadau i’r ffordd rydych yn cyllidebu.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gyfrifo’ch incwm a’ch alldaliadau gan gynnwys eich rhent.

Gwnewch eich rhent yn brif flaenoriaeth

Eich cyfrifoldeb chi yw talu eich rhent yn llawn ac yn brydlon.

Mae yna ambell beth all wneud pethau’n haws i chi wrth dalu’ch rhent. Dewiswch yr hyn sy’n gweithio orau i chi:

Symudwch y diwrnod y telir eich rhent: Gofynnwch i’ch landlord a yw’n bosibl newid diwrnod talu eich rhent yn nes at eich diwrnod taliad Credyd Cynhwysol. Bydd rhai yn gadael i chi wneud hynny.

Trefnwch archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol: Pan gewch eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf a byddwch yn gwybod pa ddiwrnod y caiff ei dalu, sefydlwch archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer eich taliad rhent. O ganlyniad, unwaith y daw’r arian i mewn, telir y rhent allan yn syth eto.

Agorwch gyfrif ar wahân ar gyfer eich rhent yn unig: A sefydlwch archeb sefydlog, felly unwaith y bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu i’ch prif gyfrif, telir eich rhent allan i’r cyfrif ar wahân gan aros yna tan y diwrnod rhent.

Ystyriwch agor cyfrif pot jam: A elwir weithiau’n gyfrif cyllidebu neu gyfrif rhent - gall y rhain wneud pethau’n haws i reoli eich holl filiau, gan gynnwys eich rhent, ond rhaid talu ffi fisol fel arfer.

Dewch i wybod mwy am gyfrifon pot jam yn ein canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliadau budd-dal.

Defnyddiwch gerdyn rhagdaledig: Ar gyfer eich arian gwario a gadewch yr arian ar gyfer eich rhent (a biliau eraill) yn eich cyfrif banc. Cofiwch y caiff ffioedd eu codi arnoch am ddefnyddio cerdyn rhagdaledig.

Dewch i wybod mwyn yn ein canllaw Cardiau rhagdaledig.

Os gwyddoch y byddwch yn cael eich temtio i ddefnyddio eich arian rhent ar gyfer pethau eraill, ceisiwch sefydlu trefniant lle nad oes gennych fynediad ato, drwy adael i rywun arall ofalu amdano er enghraifft.

Credyd Cynhwysol ac ôl-ddyledion rhent

Cymorth yn ystod coronafeirws

Dewch i wybod mwy am y cymorth sydd ar gael os ydych yn ymdrechu gyda’ch costu tai yn ystod yr achos o goronafeirws.

Siaradwch â’ch landlord os ydych yn cael trafferth i dalu’r rhent. Dylech:

  • adael iddynt wybod yn gyson am eich sefyllfa
  • agorwch lythyrau a yrrwyd ganddynt a dychwelyd eu galwadau bob amser
  • ceisiwch negodi â nhw i ddod i gytundeb ymarferol.

Bydd hyn yn dangos eich bod yn ymdrechu i ymdrin â’r sefyllfa a hyd yn oed atal eich landlord rhag gweithredu ymhellach (megis eich troi allan).

Gallai fod yn bosibl dod i gytundeb gyda’ch landlord i chi dalu’r ddyled fesul mis. Os gwnewch hyn, sicrhewch eich bod yn cytuno ar swm y gallwch ei fforddio.

Byddwch yn realistig. Mae’n well gwneud taliadau bychain rheolaidd yn hytrach na chytuno taliadau mwy ond methu â’u talu gan eich bod yn brin o’r arian. Mae’n syniad da cadw golwg ar faint sy’n ddyledus gennych fel ôl-ddyledion.

Os ydych yn cael anawsterau difrifol gydag ôl-ddyledion, gallwch chi neu’ch landlord ofyn i’r rhent gael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlorn hyd nes i chi cael trefn ar bethau.

Gofynnwch i’ch anogwr gwaith neu cysylltwch â’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol i sefydlu hwn.

Os ydych angen cefnogaeth a help wrth reoli ôl-daliadau rhent neu ddyledion eraill, gallwch gael cyngor ar ddyledion cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Mae wyth o bob deg o bobl sy’n cael cyngor ar ddyledion yn dweud eu bod yn teimlo dan lai o bwysau a’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu harian.

Cymorth i hawlio Credyd Cynhwysol

Os ydych angen help gyda’ch cais, ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

Ble i gael help

Dewch i wybod mwy am ddelio ag ôl-ddyledion:

Os yw’ch sefyllfa’n edrych yn anobeithiol neu os yw’ch landlord yn bygwth eich troi allan, dylech geisio cyngor ar unwaith.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?