Rheolwch eich arian ar ôl ymddeol

Mae bron yn sicr y bydd eich sefyllfa ariannol yn newid ar ôl i chi ymddeol. Mae eich incwm yn debygol o leihau ac mae ein patrymau gwario’n aml yn newid wrth i ni heneiddio – er enghraifft, am bod morgeisi a dyledion eraill wedi’u talu. Darllenwch ymlaen i gael awgrymiadau defnyddiol am reoli’r newidiadau ariannol y gall ymddeol eu hachosi.

Lluniwch gyllideb ar gyfer eich ymddeoliad

Peidiwch ag aros tan eich bod wedi ymddeol i ymdrin â newidiadau i’ch amgylchiadau ariannol. Gellir amcangyfrif llawer o’r newidiadau hyn a pharatoi amdanynt ymlaen llaw. Bydd y dolenni isod yn helpu.

Drwy lunio cyllideb ar gyfer yr incwm a’r gwariant yr ydych yn eu disgwyl cyn gynted â phosibl, cewch ymdeimlad llawer cryfach o reolaeth dros eich sefyllfa. Gallwch adolygu eich cyllideb unrhyw bryd i ystyried unrhyw fannau lle’r oedd eich amcangyfrifon yn anghywir.

Os yw eich cyllideb yn dangos bwlch rhwng eich gwario a’ch incwm, mae angen i chi chwilio am ffyrdd o gynyddu eich incwm, gwario llai, neu’r ddau.

Darganfyddwch ffyrdd posibl o wario llai

Gall eich cyllideb o incwm a gwario ddangos mannau lle’r ydych yn gwario mwy nag y gallech fod wedi disgwyl, a lle’r ydych yn meddwl y byddai’n hawdd gwario llai.

I ddefnyddio dull mwy systematig o ganfod arbedion, dilynwch y dolenni isod i ddefnyddio ein Canfod arian parod yn gyflym a darllen rhai o’n herthyglau am leihau costau.

Chwiliwch am ffyrdd o gynyddu eich incwm

Rhowch hwb i’ch pensiwn os oes gennych amser o hyd

Os nad ydych wedi ymddeol eto, gallai fod gennych amser o hyd yn y blynyddoedd olaf cyn ymddeol i roi hwb i incwm eich pensiwn drwy gynyddu eich cyfraniadau gymaint ag y gallwch fforddio. Gall y dewis hwn fod yn arbennig o ddeniadol os gwnaiff eich cyflogwr daliad cyfatebol, rhannol neu lawn, i’ch cyfraniadau ychwanegol.

Dewis arall posibl yw gohirio’r dyddiad y dechreuwch gymryd incwm eich pensiwn – gall hyn gynyddu eich incwm gan fod eich cynilion yn cael mwy o amser i gronni a’ch pensiwn yn daladwy am gyfnod byrrach.

Dod o hyd i’ch pensiwn personol neu bensiwn man gwaith

Gall fod yn syndod o hawdd colli golwg ar bensiwn, yn enwedig un o swydd a oedd gennych yn gynnar yn eich gyrfa. Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i hen bensiwn yw ffonio’r Gwasanaeth Olrhain Pensiynau ar 0800 731 0193. Cliciwch y ddolen isod i gael mwy o wybodaeth.

Hawlio eich Pensiwn y Wladwriaeth a hawliau eraill gan y llywodraeth

Gwnewch yn siŵr eich bod yn hawlio unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth y mae gennych hawl i’w gael. Ni chaiff eich Pensiwn y Wladwriaeth ei dalu i chi’n awtomatig – rhaid i chi ei hawlio. Dylech hefyd wirio a oes gennych hawl cael Credyd Pensiwn neu fudd-daliadau ymddeol eraill a all fod ar gael i chi. Dilynwch y dolenni isod i gael mwy o fanylion.

Adolygu perfformiad eich cynilion a’ch buddsoddiadau

Mae’n syniad da cadw rhai cynilion mewn cyfrif sy’n hawdd cael mynediad ato rhag ofn y bydd arnoch ei angen mewn argyfwng. Yn aml, argymhellir tri mis o arian gwario, ond bydd symiau llai hefyd yn werthfawr. Os oes gennych gynilion neu fuddsoddiadau ychwanegol, dylech eu hadolygu’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod eich arian yn gweithio mor galed â phosibl i chi.

Ystyriwch a allai eich cartref fod yn ffynhonnell incwm

Os ydych yn berchen ar eich cartref, mae’n debygol ei fod yn cynrychioli cyfran fawr o’ch cyfoeth. Efallai y gallech gael rhywfaint o’r cyfoeth hwn drwy ryddhau ecwiti. I bob diben, mae hyn yn golygu eich bod yn cael benthyciad nawr a gaiff ei ad-dalu’n ddiweddarach pan gaiff eich cartref ei werthu os symudwch at berthnasau neu i gartref gofal, neu ar ôl i chi farw.

Ffordd lai pellgyrhaeddol o gynhyrchu incwm o’ch cartref yw cymryd lletywr os oes lle gennych. Dan gynllun Rhentu Ystafell y llywodraeth, ni chodir treth ar y £7,500 cyntaf y flwyddyn a gewch gan letywr.

Gweithio ar ôl ymddeol

Nid oes dim yn eich gorfodi i roi’r gorau i weithio am eich bod wedi dechrau cymryd pensiwn. Efallai nad dyma fydd eich dewis cyntaf os ydych wedi bod yn edrych ymlaen at ymddeol fel amser i ymlacio, ond parhau i weithio – yn rhan-amser, efallai – yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o roi hwb i’ch incwm.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?