Rhoi cymorth i reoli arian rhywun yr ydych yn gofalu amdanynt

Gan ddibynnu ar y math o drafferthion y mae rhywun yn eu cael gyda’u harian, gall y cymorth y gallwch chi ei gynnig gynnwys roi cymorth iddynt gyda biliau a gwaith papur ac arian bob dydd, hyd at gymryd swyddogaethau pŵer atwrnai.

Darparu cefnogaeth anffurfiol

Pan rydych yn rhoi cymorth i rywun gydag anghenion gofal hirdymor, fe ddylech geisio sicrhau eu bod yn gwneud y defnydd gorau o’u harian er mwyn cwrdd â’r anghenion hynny.

Gall hyn olygu:

  • rhoi cymorth iddynt gyda’u cynllun gofal
  • sicrhau bod ganddynt arian i’w wario ar eu hoff ddiddordebau a gweithgareddau
  • bod unrhyw arian gofal yn cael ei wario’n gall

Mae cynllun gofal yn gytundeb ysgrifenedig rhyngoch chi a’ch swyddog iechyd proffesiynol a/neu’r gwasanaethau cymdeithasol i roi cymorth i chi reoli’ch gofal a’ch lles o ddydd i ddydd.

Mae’r cynllun gofal yn seiliedig ar yr hyn a ddymunwch, felly chi sy’n rheoli. Mae’r holl wybodaeth yn eich cynllun gofal yn breifat a chewch ei rhannu fel y mynnwch.

Cewch adolygiad o’ch cynllun gofal unwaith y flwyddyn o leiaf. Cewch ofyn am adolygiad hefyd os teimlwch nad yw’r cynllun yn gweithio neu os bydd pethau eraill yn eich bywyd yn newid.

Os byddwch mewn sefyllfa o fod yn rheoli arian gofal personol a roddwyd gan awdurdod lleol neu’r GIG, yna mae rhai cyfrifoldebau a goblygiadau ynghlwm â hyn y dylech eu cyflawni.

Beth os bydd rhywun angen mwy o gefnogaeth?

Mae trefnu i reoli arian ffrind neu aelod o’r teulu yn ffurfiol yn gam mawr i’r ddau ohonoch.

Iddyn nhw mae’n golygu colli rheolaeth ariannol ac ymddiried eu harian i ofal rhywun arall. I chi mae’n golygu cymryd cyfrifoldeb am ddyfodol ariannol rhywun arall. Felly nid yw’n rhywbeth i’w wneud heb ei ystyried yn ddwys.

Os oes gan yr unigolyn yr ydych yn gofalu amdano neu amdani ‘ddiffyg gallu meddyliol’, gallwch wneud cais i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus i fod yn ‘ddirprwy’ er mwyn delio’n ffurfiol â materion ariannol yr unigolyn. Mae’r gyfraith yn nodi bod yn rhaid i chi dybio bod rhywun yn gallu gwneud eu penderfyniadau eu hunain oni fydd tystiolaeth i’r gwrthwyneb.

. Byddai hyn yn eich galluogi i ymdrin â, er enghraifft, y banc a darparwyr gofal ar eu rhan.

O gofio hyn i gyd, mae’n syniad da i feddwl am allu meddyliol yn awr a gweithio allan beth all fod angen i chi ei wneud yn y dyfodol.

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Cyn sefydlu pŵer atwrnai parhaol rhaid i chi wybod beth sydd i’w ddeall – y gwahanol fathau, beth fydd y gost a pha mor hir fydd hyn yn ei gymryd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?