Rhoi trefn ar eich arian pan fyddwch yn disgwyl babi

Mae disgwyl babi yn gyffrous, ond gall hefyd fod yn gyfnod drud. Dilynwch y camau hyn i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer eich babi newydd.

Cam 1 – Ystyriwch eich sefyllfa ariannol

Awgrym da

Gallwch arbed ar wariant diangen drwy ofyn i famau eraill pa eitemau penodol a oeddent wirioneddol eu hangen ac a ddefnyddiwyd ganddynt ar gyfer eu babi, a pha bethau na ddylid eu prynu tan yn ddiweddarach.

Nid yw hi fyth yn rhy gynnar i gyfrifo’ch cyllideb. Peidiwch â gohirio gwneud hynny tan ar ôl i’r babi gael ei eni.

Mae gwybod yn union pa arian sy’n dod i mewn ac yn mynd allan bob mis yn hanfodol i’ch helpu i amcangyfrif beth y gallwch ei fforddio.

I gael syniad clir o sut y gwariwch eich arian a faint sydd gennych yn weddill defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb.

Bydd gwybod faint y bydd popeth yn ei gostio’n eich helpu i baratoi am eich babi newydd ac osgoi unrhyw dreuliau annisgwyl.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell costau babi i weld beth fydd eich babi ei angen a beth fydd cost hynny

Cam 2 – Cwtogi ar eich gwariant

Awgrym da

Gallwch dalu eich biliau cyfleustodau’n awtomatig gan ddefnyddio Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog ac yn aml byddwch yn cael gostyngiad am wneud hyn gan eich darparwr.

Os bydd eich incwm yn debygol o newid (er enghraifft, os rhowch y gorau i weithio), efallai y bydd angen i chi ystyried torri’n ôl.

Man cychwyn da yw rhannu’ch gwariant yn eitemau hanfodol a rhai nad ydynt yn hanfodol.

I ddechrau, ystyriwch a allwch arbed arian ar hanfodion fel biliau cartref a bwyd drwy chwilio am y fargen orau.

Nesaf, edrychwch ar y pethau diangen. A oes yna bethau y gallech wneud hebddynt, fel aelodaeth o’r gampfa neu danysgrifiad i gylchgrawn?

I weld ymhle allech chi wneud arbedion defnyddiwch ein Canfyddwr arian parod yn gyflym.

Cam 3 – Gostwng eich dyledion

Awgrym da

Os na allwch dalu’ch holl ddyledion yn syth, blaenoriaethwch eich dyledion ac ad-dalu’r rhai pwysicaf yn gyntaf.

Mae’n bwysig peidio ag anwybyddu dyledion a pheidio â thalu’r isafswm yn unig bob mis. Os treuliwch ychydig o amser yn delio â dyledion yn awr bydd hynny’n arbed arian i chi yn y pen draw.

Os oes gennych chi ddyledion cerdyn credyd, edrychwch a allwch chi newid eich darparwr i gael y cyfraddau gorau. Mae llawer o gardiau credyd 0% ar gael (er bydd angen bod gennych statws credyd da ac efallai bydd lefel lleiafswm cyflog).

Gall dyledion eraill gydag ad-daliadau sefydlog, fel benthyciadau personol, godi ffi am ad-daliad cynnar os penderfynwch glirio’r dyledion yn gynnar, felly cofiwch hynny.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Gweithredwch i leihau eich dyled.

Cam 4 – Agorwch gyfrif cynilo

Gorau po cyntaf y dechreuwch roi arian o’r neilltu. Ceisiwch gynyddu eich cynilion er mwyn talu am gostau eich babi ac i’ch cadw trwy unrhyw gyfnod pan fydd llai o incwm gennych.

Gall fod yn well mynd am gyfrif y gallwch fynd i mewn iddo yn ôl yr angen, yn hytrach nag un fydd yn cloi eich arian o’r neilltu.

Fodd bynnag, os ydych chi’n meddwl y byddwch yn cael eich temtio i wario’ch cynilion, sicrhewch ei bod hi ychydig yn anoddach i gael gafael ar eich arian. Er enghraifft, ceisiwch ddewis cyfrif cynilo sydd heb gerdyn peiriant arian parod.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Dewis cyfrif cynilo.

Cam 5 – Rhowch hwb i’ch incwm

Hawliwch eich holl hawliadau

Gallech fod â hawl i gael budd-daliadau a help o fath arall, fel credydau treth a Budd-dal Plant, i helpu tuag at y gost o fagu teulu.

I weld beth sydd ar gael defnyddiwch y gyfrifiannell fudd-dal ar wefan GOV.UK.

Gallwch chwilio am fudd-daliadau a grantiau ar wefan Turn2us.

Peidiwch ag oedi gyda’r cam hwn, gan fod rhai budd-daliadau a chredydau treth yn cael eu diddymu’n raddol a’u disodli gan Gredyd Cynhwysol. Bydd yr hyn allwch chi ei hawlio’n dibynnu ar gyfeiriad eich cartref a’ch amgylchiadau personol.

Syniadau eraill i wneud arian

Mae ffyrdd eraill o gynyddu eich incwm, fel gwneud ychydig o waith o’ch cartref. Gallech hefyd ystyried codi arian trwy werthu eiddo diangen neu ailgylchu ffonau symudol, gliniaduron, ac ati.

Mae dwsinau o syniadau ar sut i wneud arian i roi cymorth i chi ddechrau arni ar wefan Money Saving Expert.

Sut i gadw trefn ar ddyddiadau pwysig

Awgrym Da

“Un o’r pethau cyntaf wnes i oedd llunio rhestr o’r pethau roeddwn eu hangen. Roeddwn am gynilo’r cyfan cyn diwedd yr wythfed mis gan y gwyddwn na fyddwn yn teimlo fel siopa ar ôl hynny.”

Hafsah

Mae gennych lawer o bethau i’w gwneud a dyddiadau i’w cofio pan ydych yn disgwyl babi.

Defnyddiwch ein Llinell amser babi. Mae’n rhoi rhestr bersonol i chi o’r holl ddyddiadau cysylltiedig ag arian sy’n berthnasol i’ch beichiogrwydd a’ch babi newydd. Popeth— o drefnu’ch absenoldeb mamolaeth… i fynd i siopa am bethau babis… i hawlio’ch Budd-dal Plant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?