Rhyddhad pensiwn neu ddatgloi pensiwn

Mae rhyddhau pensiwn (a adnabyddir fel datgloi pensiwn hefyd) yn golygu cymryd buddion pensiwn o’ch cynllun(iau) pensiwn cyn i chi ymddeol. Mae rhai ffyrdd o wneud hyn yn gyfreithlon, ond nid pob un. Os ydych chi’n 55 neu hŷn gallwch hawlio’r arian sydd yn eich cynllun(iau) pensiwn yn ôl y gyfraith. Ond os ydych yn ifancach na 55, ni allwch wneud hyn oni bai eich bod mewn iechyd gwael.

Byddwch yn wyliadwrus rhag twyll pensiwn

Efallai y gwelwch hysbysebion sy’n sôn am ryddhau pensiwn yn gynnar, datgloi pensiwn neu hyd yn oed fenthyciadau pensiwn, ond os ydynt yn datgan y gallant ddatgloi eich pensiwn cyn eich bod yn 55 oed, maent yn rhai anghyfreithlon, yn codi taliadau uchel ac yn sgamiau sy’n gallu costio llawer ichi. Cadwch yn glir. Dyma bethau i gadw llygad amdanynt:

 • rhywun yn cysylltu â chi yn annisgwyl dros y ffôn neu trwy neges testun
 • cynghorwyr ymwthiol, yn aml heb eu rheoleiddio, yn dweud y gallant roi cymorth i chi gael mynediad at eich pensiwn cyn eich bod yn 55 oed
 • cwmnïau sy’n cynnig ‘benthyciad’, ‘blaenswm cynilo’ neu ‘arian yn ôl’ o’ch pensiwn
 • unrhyw gyfeiriad at ‘fannau gwan’, buddsoddiadau dramor neu dechnegau buddsoddi creadigol neu newydd

Peidiwch â chael eich twyllo yn datgloi eich pensiwn cyn i chi fod â’r hawl i wneud hynny – Darllenwch ein canllaw Sut i adnabod twyll pensiwn.

Oed ymddeol arferol

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dechrau cymryd arian o’u cynlluniau pensiwn pan fyddant yn 60 neu 65 oed, ond gallai fod cyn hynny. Mae hyn oherwydd mai dyma pryd y dywedont yn wreiddiol yr hoffent ddechrau derbyn y buddion.

Os bydd eich cynllun pensiwn yn caniatáu, yn gyfreithiol, cewch gychwyn tynnu arian o’ch pensiynau pan fyddwch yn 55 oed.

Fodd bynnag, os na fydd rheolau’ch pensiwn yn caniatáu hyn, efallai y bydd angen i chi drosglwyddo i gynllun arall cyn i chi fedru cael mynediad at eich arian.

Siaradwch â gweinyddwr neu ymddiriedolwr eich pensiynau neu â’ch cyflogwr i drafod eich dewisiadau.

Rhybudd rhyddhau pensiwn yn gynnar

Meddyliwch yn ofalus cyn penderfynu cymryd arian yn gynnar o’ch cynllun(iau) pensiwn hyd yn oed os yw hynny’n gyfreithlon a bod eich cynllun yn caniatáu hynny. Byddwch yn sicr yn cael llai na phetaech wedi gadael eich pensiwn i fuddsoddi ymhellach, ac efallai na fydd gennych ddigon o incwm i bara drwy eich ymddeoliad.

Mae rheolau newydd a gyflwynwyd Ebrill 2015 yn golygu y bydd gennych fwy o ddewis nag o’r blaen ynghylch sut y byddwch yn hawlio’ch cronfa bensiwn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried pob opsiwn. Gweler ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn ar gyfer rhagor o wybodaeth.

Mae datgloi pensiwn yn addas ar gyfer nifer fach o bobl yn unig a dim ond dan rai amgylchiadau, er enghraifft os yw’ch iechyd yn wael, gan leihau’r amser rydych yn disgwyl byw.

Penderfynu a yw datgloi eich pensiwn yn addas ar eich cyfer chi

Os ydych yn 55 neu yn hŷn, heb gyrraedd oed ymddeol arferol, ond yn dal i ystyried gwagio rhywfaint o’ch cynilion pensiwn, yna, dylech fynnu atebion i’r cwestiynau canlynol yn gyntaf.

 • faint o incwm pensiwn fyddwn i’n ei dderbyn nawr a faint fyddwn i’n ei dderbyn pe bawn yn gadael yr holl arian yn fy mhensiwn tan fy oed ymddeol?
 • a fyddai’r incwm is yn y dyfodol yn ddigon ar gyfer fy nhreuliau byw?
 • a oes wir angen arian ychwanegol arnaf i nawr?
 • pa fuddion allwn i fod yn eu hildio – buddion salwch neu fuddion marwolaeth er enghraifft?
 • a fyddai’n rhaid i mi dalu cosbau pe bawn yn datgloi fy mhensiwn?
 • faint fyddai’n rhaid i mi ei dalu mewn costau i dderbyn fy arian yn gynnar?
 • faint fyddai’n rhaid i mi ei dalu i gynghorydd?
 • pa daliadau parhaus a allai fod?
 • a oes ffordd arall well y gallwn gael gafael ar yr arian sydd ei angen arnaf?

Cymryd cyngor

Cyn mynd ymlaen, cymerwch gyngor gan gynghorydd ariannol a reoleiddir. Rhaid iddo ddilyn rhai rheolau penodol ac mae’n gorfod argymell cynnyrch sydd yn addas ar eich cyfer chi yn unig. Os prynwch heb gyngor yna ychydig iawn o ddiogelwch fydd gennych chi os aiff unrhyw beth o’i le gyda’r cynnyrch, neu yn waeth fyth, bod y cyfan yn dwyll a chollwch eich arian i gyd.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig yr FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorwyr ymddeoliadopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?