Rhyddhad pensiwn neu ddatgloi pensiwn

Mae rhyddhau pensiwn (a elwir hefyd yn ddatgloi pensiwn) yn golygu cymryd arian allan o’ch cronfa neu gronfeydd pensiwn cyn i chi gyrraedd 55 oed. Os gwnewch hynny, yna bron yn sicr bydd gennych chi fil treth enfawr i’w dalu a gallech golli’r cyfan o’ch arian.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni’n unig. Dyma ddywed gwefan y Llywodraeth gov.uk.

“Mae cwmnïau twyllodrus yn defnyddio gwybodaeth gamarweiniol i ddenu cynilwyr i ddatgloi eu cronfeydd pensiwn yn gynnar. Yn aml iawn dywed y cwmnïau hyn bod bwlch yn y gyfraith sy’n golygu nad oes raid ichi dalu treth. Nid oes bwlch o’r fath yn bodoli ac mae’r trafodion hyn yn daliadau heb awdurdod a byddant yn creu bil treth enfawr.”

Darllenwch hefyd yr hyn sydd gan y Rheoleiddiwr dros wasanaethau ariannol (yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol) i’w ddweud yma.

Tynnu’ch pensiwn allan os ydych dan 55 oed

Os teipiwch ‘pension release’ neu ‘pension unlooking’ yn Google fe gewch ddwsinau o wefannau yn eich annog i wneud hynny. Dywed rhai y gallwch ‘werthu’ eich pensiwn hyd yn oed (ni allwch wneud hynny) ac mae eraill yn trafod cynnig benthyciad pensiwn.

Tra nad yw cael mynediad at eich pensiwn cyn i chi gyrraedd 55 oed yn anghyfreithlon fe’ch cynghorir i beidio â gwneud hyn, oni bai eich bod wedi’ch diogelu gan amgylchiadau penodol iawn (gweler isod). Bydd y cwmni neu’r trydydd parti sy’n gweithredu ar eich rhan yn codi ffioedd sylweddol, a gan yr ystyrir hyn yn daliad heb awdurdod gan CThEM chewch fil treth o 55% ar y swm y tynnwch allan.

Yn gyfrethiol, rhaid i’ch darparwr pensiwn ddweud wrth yr CThEM pan dynnwch yr arian parod allan ac felly byddant yn dod o hyd ichi ac yn mynnu cael y dreth sy’n ddyledus gennych. Bydd yn rhaid i chi dalu’r dreth hyd yn oed:

  • os na sylweddoloch eich bod wedi torri’r rheolau treth
  • os cynigiwch roi’r arian yn ôl yn eich pensiwn
  • os ydych wedi talu ffioedd a chostau i’r cwmni cysylltiedig
  • os ydych wedi gwario’r cyfan o’r arian.

Yn aml nid oes gan y cwmnïau sy’n trefnu datgloi pensiynau ar gyfer y rhai dan 55 oed awdurdod gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, felly os aiff unrhyw beth o’i le, ni fyddwch wedi’ch diogelu.

Enghraifft

Petai gennych chi gronfa bensiwn o £70,000 a thynnu’r cyfan allan cyn ichi gyrraedd 55 oed, gallech orfod talu hyd at 30% (£21,000) mewn comisiwn i’r trydydd parti sy’n trefnu hyn. Yn ogystal, byddech yn gorfod talu treth o £38,500 (55% o £70,000) sy’n golygu y byddech yn colli £59,500 gyda £10,500 yn unig yn weddill (gan obeithio na chaiff eich arian ei ddwyn).

A oes yna unrhyw amgylchiadau ble gallaf dynnu arian o fy nghronfa bensiwn cyn i mi ymddeol?

Dros 55

Os ydych chi dros 55, yna gallwch gael mynediad at eich cronfa bensiwn yn gyfreithiol hyd yn oed os nad ydych wedi ymddeol. Bydd unrhyw beth dros 25% yn parhau i gael ei drethu, ond ar eich cyfradd(au) treth arferol. Fodd bynnag, meddyliwch yn ofalus am hyn a gwnewch yn siẃr y bydd gennych chi ddigon o arian pan ddaw’r adeg i chi ymddeol. Trefnwch eich sesiwn gynghori am ddim gyda Pension Wise cyn gwneud unrhyw beth, er mwyn i chi gael y ffeithiau.

Gallwch gael gwybodaeth am eich dewisiadau yma hefyd: dolen i offeryn dewisiadau incwm ymddeol.

Dan 55?

Mae dwy sefyllfa lle gallwch wneud hyn.

Y gyntaf yw os ydych yn rhy wael i weithio neu gyda salwch difrifol sy’n golygu bod disgwyl i chi fyw am lai na blwyddyn. Fodd bynnag, ni fydd angen i chi ddelio â thrydydd parti i wneud hyn – cysylltwch â’ch darparwr pensiwn a gall egluro wrthych sut mae hyn yn gweithio ac a ydych yn gymwys. Os byddwch yn gymwys ni fyddwch yn wynebu bil treth enfawr (caiff ei drin yn yr un modd â thaliad a awdurdodir o’ch cronfa bensiwn) a bydd unrhyw gostau a godir gan eich darparwr pensiwn yn llawer iawn is na rhai gan drydydd parti. Ni fydd rhai darparwyr yn codi unrhyw gostau o gwbl arnoch.

Yn ail, galllwch gael mynediad at eich arian yn gynnar os oes gennych chi ‘ddyddiad ymddeol a ddiogelwyd’, a nodwyd yn eich cynllun pensiwn. Mae’n ofynnol bod hwn wedi ei gymeradwyo cyn 6 Ebrill 2006. Enghraifft o rywun sydd â ‘dyddiad ymddeol a ddiogelwyd’ o bosib yw unigolyn proffesiynol o’r byd chwaraeon.

Os dymunwch dynnu’ch pensiwn allan am un o’r naill reswm uchod, yna ni ddylech ddefnyddio cwmni rhyddhau pensiwn oherwydd bydd eich darparwr pensiwn yn gallu trefnu’r cyfan ar eich rhan.

Beth i fod yn wyliadwrus ohono

Os bydd gwefan neu lyfryn marchnata yn hysbysebu y gallwch neu y dylech dynnu’ch pensiwn allan cyn ichi gyrraedd 55 mlwydd oed, mae’n annhebygol y bydd y cwmni hwnnw wedi ei awdurdodi gan yr FCA ac ni fydd unrhyw gyngor neu arweiniad a gewch ganddo wedi ei reoleiddio. Golyga hyn ni fyddwch yn medru cwyno os aiff unrhyw beth o’i le.

Fel arfer bydd y gwefannau’n nodi mewn print mân nad ydynt wedi’u hawdurdodi ond weithiau byddant yn crybwyll sefydliadau cymwys fel The Pension Regulator neu ninnau – Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol - i roi’r argraff eu bod yn ymddwyn yn unol â’r rheoliadau.

Mae nifer o bethau eraill y dylech fod yn wyliadwrus ohonynt:

  • Rhywun yn cysylltu â chi yn annisgwyl dros y ffôn neu drwy neges destun
  • Cwmnïau sy’n cynnig ‘benthyciad’, ‘blaenswm cynilo’ neu ‘arian yn ôl’ o’ch pensiwn.
  • Unrhyw gyfeiriad at ‘fylchau cyfreithiol’, buddsoddiadau dramor neu dechnegau buddsoddi creadigol neu newydd.
  • Cwmnïau sy’n dweud y gallwch ‘werthu’ eich pensiwn
  • Cynghorwyr sy’n eich poenydio i wneud penderfyniad sydyn.
Hyd yn oed os ydych dros 55, gallwch gael eich twyllo. Peidiwch â chael eich twyllo a darllenwch ein canllaw Sut i adnabod twyll pensiwn.

Sut i gael help

Cyn ichi dynnu unrhyw arian o’ch cronfeydd pensiwn dylech ofyn am help gan The Pensions Advisory Service neu, os ydych dros 50 oed, trefnwch apwyntiad am ddim gyda Pension Wise.

Mae’r ddau sefydliad yn darparu arweiniad annibynnol ac arbenigol ac sydd ar gael am ddim. Gallwch un ai fynd atynt yn uniongyrchol neu ffoniwch y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ac fe drosglwyddwn eich galwad.

Os mai dyled neu boeni am arian yw eich rheswm dros fod eisiau cael yr arian sydd yn eich cronfa bensiwn, gallwn eich helpu. Ffoniwch ni ar 0800 138 7777.

Os oes angen cyngor proffesiynol arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgynghori â chynghorydd ariannol a reoleiddir. Drwy wneud hynny, byddwch wedi’ch diogelu’n llwyr.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig yr FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliadopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?