Sancsiynau budd-daliadau a sut i ddelio â nhw

Bydd y dudalen hon yn rhoi gwybod i chi beth i’w wneud os bydd eich budd-daliadau wedi eu stopio neu leihau oherwydd sancsiwn budd-dal, yn cynnwys sut i ymgeisio am daliad caledi a chymorth arall nes bydd eich taliadau yn ailgychwyn.

Beth yw sancsiwn budd-dal?

Gellir stopio neu leihau budd-daliadau yn cynnwys Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA), Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) a Chredyd Cynhwysol os na fyddwch chi’n gwneud y pethau yr ydych wedi cytuno i’w gwneud yn eich ymrwymiad hawliwr neu os byddwch yn colli apwyntiadau neu gyfarfodydd. Gelwir hyn yn sancsiwn.

Pa fudd-daliadau all gael eu sancsiynu?

Wyddoch chi?

Y rhesymau mwyaf cyffredin dros gael eich budd-daliadau wedi eu sancsiynu yw:

 • peidio â mynychu cyfarfod a drefnwyd ar eich cyfer yn y Ganolfan Waith
 • peidio â gwneud digon i chwilio am waith
 • peidio â chymryd rhan mewn cynllun cyflogaeth neu hyfforddiant.

Gall eich budd-daliadau gael eu sancsiynu os ydych yn hawlio:

 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) – os ydych yn y grŵp gweithgaredd seiliedig ar waith
 • Cymhorthdal Incwm

Os ydych yn hawlio’r budd-daliadau hyn byddwch wedi arwyddo dogfen o’r enw ymrwymiad hawlydd.

Mae hwn yn egluro’ch holl gyfrifoldebau a natur y sancsiynau os na fyddwch yn llwyddo i gwrdd â’r cyfrifoldebau hyn.

Os nad oes gennych chi ymrwymiad hawlydd, cofnodir eich cyfrifoldebau yn eich Cytundeb Ceisio Gwaith, eich cynllun gweithredu a’ch llythyr penodi.

Sicrhewch nad ydych yn cael sancsiwn oherwydd eich bod yn colli galwad ffôn gan DWP. Arferai’r DWP alw o rif a ddaliwyd yn ôl, ond nawr bydd yn dangos ar eich galwadau sy’n dod i mewn fel 0800 023 2635.

Mae’n werth arbed 0800 023 2635 yn llyfr cyfeiriadau eich ffôn felly cofiwch ateb yr alwad.

Dysgwch ragor am ymrwymiad hawlydd Credyd Cynhwysol ar wefan y Citizens Advice neu Advice NI.

Sut mae sancsiynau budd-daliadau yn effeithio ar ostyngiad Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

Os ydych eisoes yn cael Budd-dal Tai a Gostyngiad yn y Dreth Gyngor, mae gennych hawl i’w cael hyd yn oed os yw’ch budd-daliadau’n cael eu sancsiynu.

Fodd bynnag, bydd y Ganolfan Waith yn cysylltu â’r cyngor, sydd fel arfer yn atal y budd-daliadau hyn hyd nes y ceir cadarnhad o’ch incwm newydd gennych.

Mae’n eithriadol o bwysig cysylltu â’r adran ‘Refeniw a Budd-daliadau’ yn eich cyngor cyn gynted ag y gallwch.

Eglurwch fod eich budd-daliadau wedi cael eu sancsiynu, a rhowch dystiolaeth iddynt o’ch incwm newydd (neu ddim incwm o gwbl) er mwyn medru ailgychwyn eich hawliad.

Wrth wneud dim gallech wynebu dyledion rhent a Threth Gyngor.

Sut i ymdopi tra bydd eich budd-daliadau wedi eu sancsiynu

Gwiriwch faint o’ch incwm fydd yn cael ei atal. Gwnewch restr o weddill yr arian sydd gennych yn dod i mewn. Yna rhestrwch eich holl alldaliadau. Faint o arian sydd ei angen arnoch i dalu am y pethau sylfaenol?

A oes unrhyw ffordd i leihau’ch gwariant? A oes unrhyw filiau lle rydych yn ystyried ei bod yn bosibl y gallech gael bargen well a allai arbed arian i chi nawr ac i’r hirdymor?

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i roi trefn ar eich incwm a’ch gwariant

Ceisiwch ddal eich tir gyda thaliadau hanfodol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • unrhyw arian sydd rhaid i chi dalu tuag at eich Treth Gyngor
 • eich rhent – os ydych yn gyfrifol am ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord
 • eich morgais, biliau nwy a thrydan.
Darllenwch ein canllaw ar sut i arbed arian ar filiau’r cartref.

Os byddwch ar ei hôl hi gyda’ch rhent

Os ydych chi’n poeni y byddwch yn methu gwneud taliadau allweddol tra bod eich budd-daliadau wedi eu sancsiynu, siaradwch gyda’ch:

 • landlord,
 • ddarparwr ynni
 • ddarparwr y morgais.

cyn gynted â phosibl a chwilio am ffordd i gael yn ôl ar y trywydd iawn.

Byddant yn gallu awgrymu ffyrdd i’ch helpu os gwyddant fod yna broblem.

Ffoniwch y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 0800 138 7777 a bydd un o’n cynghorwyr yn gallu’ch helpu gyda’ch cyllideb

Dewch o hyd i gynghorydd ar ddyledion diduedd a all roi help i chi ddod o hyd i ffyrdd i reoli dyledion hyd yn oed os credwch nad oes gennych arian i’w clirio.

Os ydych yn poeni am golli’ch cartref, cysylltwch â Shelter Cymru, Shelter England neu Shelter Scotland.

Taliadau caledi

Taliad caledi yw swm llai o fudd-dal y gallwch ymgeisio amdano o’r Ganolfan Waith os cafodd eich ESA neu’ch JSA yn seiliedig ar incwm ei ostwng oherwydd sancsiwn.

I fod y gymwys am daliad caledi:

 • cafodd 100% o’ch lwfans personol JSA neu ESA neu holl lwfans safonol eich Credyd Cynhwysol ei atal, ac
 • ni allwch dalu am bethau hanfodol.

Ni allwch ymgeisio am daliad caledi os yw’ch Cymhorthdal Incwm wedi cael ei gwtogi.

Rhaid i chi fedru profi eich bod yn debygol o ddioddef caledi neu’ch bod yn fregus. Rydych mewn grŵp bregus, os, er enghraifft:

 • eich bod chi neu’ch partner yn feichiog
 • rydych yn gyfrifol am unrhyw blant dibynnol
 • mae gennych chi neu’ch partner gyflwr iechyd neu anabledd cronig
 • rydych yn gofalu am unigolyn anabl iawn
 • rydych chi a’ch partner yn 16 neu 17 oed ac mewn caledi.

I fod yn gymwys am daliad caledi, rhaid i chi o hyn ymlaen ddilyn y rheolau ar gyfer hawlio eich budd-dal.

Faint yw taliad caledi?

Fel arfer fe delir 60% o’ch taliad budd-dal.

Os ydych chi neu’ch partner yn feichiog neu’n ddifrifol wael, efallai y gallech gael 80% o’ch taliad budd-dal arferol.

Sut i ymgeisio am daliad caledi

I ymgeisio am daliad caledi, gofynnwch i’ch Hyfforddwr Gwaith yn y Ganolfan Waith a gall roi cymorth i chi gwblhau’r ffurflen JSA/ESA 10JP. Dylai roi apwyntiad i chi wneud hyn ar yr un diwrnod neu’r diwrnod canlynol. Dylech gael penderfyniad ar ddiwedd y cyfweliad. Os byddwch yn gymwys i gael taliad caledi, dylai’r arian gael ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc ar unwaith neu ar y dyddiad pan fydd eich taliad budd-dal nesaf yn ddyledus.

Neu ffoniwch ganolfan gyswllt y DWP ar 0345 608 8545 a byddant yn trefnu apwyntiad yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw neu’r diwrnod canlynol yn eich Canolfan Waith leol. Cyrhaeddwch 10 munud yn gynnar er mwyn i chi fedru cwblhau’r ffurflen.

Ad-dalu taliad caledi

Os ydych yn cael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Lwfans Ceisio Gwaith, nid oes rhaid i chi ad-dalu taliad caledi. Fodd bynnag, gall y rheol hon newid felly cofiwch wirio bob tro cyn i chi ymgeisio.

Os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol bydd rhaid i chi ad-dalu’r taliad caledi unwaith y daw’r sancsiwn i ben.

Fel arfer bydd y DWP yn cymryd ad-daliadau o’ch taliad Credyd Cynhwysol bob mis hyd nes y caiff ei glirio. Gwnewch yn siŵr y gofynnwch i ad-daliadau gael eu gosod ar gyfradd y gallwch ei fforddio er mwyn osgoi mynd i ddyled.

Ymgeisio i’ch cynllun lles lleol

Os oes angen cymorth arnoch gyda chostau hanfodol fel biliau gwresogi neu fwyd bydd cynllun lles lleol ar gael yn eich ardal.

Dod o hyd i’ch banc bwyd lleol

Os nad ydych yn medru fforddio prynu bwyd, gall fod banc bwyd lleol ar gael i chi ei ddefnyddio. Mae rhai banciau bwyd yn rhoi talebau tanwydd hefyd y gallwch eu defnyddio i ychwanegu at eich mesuryddion rhagdaledig.

Dewch o hyd i’ch banc bwyd lleol ar wefan Ymddiriedolaeth Trussell.

Sut i apelio yn erbyn sancsiwn budd-dal

Pwysig

Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau am sut i anghytuno â phenderfyniad cyn gofyn am ailystyriaeth orfodol.

Gallwch ofyn i’r bobl yn y Ganolfan Byd Gwaith edrych eto ar y penderfyniad i’ch sancsiynu os credwch:

 • eu bod wedi sancsiynu eich budd-daliadau ar gam
 • eu bod wedi didynnu’r swm anghywir o’ch budd-dal
 • eu bod wedi gosod y lefel anghywir o sancsiwn arnoch
 • eu bod wedi gostwng eich budd-dal am y cyfnod anghywir o amser.

Gelwir hyn yn ailystyriaeth orfodol a rhaid i chi wneud hyn cyn i chi gyflwyno apêl ffurfiol. Rhaid i chi ofyn am yr ailystyriaeth o fewn un mis calendr i ddyddiad y llythyr penderfynu drwy:

 • ffonio ar y rhif a roddir ar y llythyr penderfyniad, neu
 • bostio’r ffurflen CRMR1 ar ôl i chi ei chwblhau.

Eglurwch pam yr ydych o’r farn bod y penderfyniad yn un anghywir ac anfonwch gopïau o unrhyw dystiolaeth arall sydd gennych os credwch y bydd hynny’n cryfhau eich achos.

Wedi i’r DWP edrych ar eich penderfyniad unwaith eto, byddant yn anfon dau gopi o ddogfen o’r enw hysbysiad ailystyriaeth orfodol atoch i roi gwybod i chi am ganlyniad yr ailystyriaeth.

Os bydd y Ganolfan Byd Gwaith yn gwrthod newid ei phenderfyniad, gallwch yna apelio yn erbyn hynny. Os ydych yn apelio yn erbyn sancsiwn budd-daliad, mae’n syniad da cael ychydig o help gan arbenigwr, er enghraifft, drwy Gyngor ar Bopeth neu eich Canolfan Gyfraith leol.

Lawrlwythwch y ffurflen CRMR1 a’r nodiadau ynghylch sut i anghytuno â phenderfyniad ar Gov.uk.
Dysgwch ragor am ofyn am ailystyriaeth orfodol ar wefan Citizens Advice.

Sut i apelio

Rhaid ichi fod wedi derbyn hysbysiad atgoffa gorfodol cyn y gallwch apelio yn erbyn penderfyniad budd-dal.

I apelio, rhaid i chi anfon y canlynol i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi (mae’r cyfeiriad ar y ffurflen):

Dysgwch ragor ynghylch apelio yn dilyn ailystyriaeth ar wefan Citizens Adviceopens in new window.

Sut i osgoi sancsiynau

Y ffordd orau i osgoi sancsiynau yw gwneud popeth a restrir yn eich ymrwymiad hawlydd neu yn eich cytundeb. Dyma restr wirio i roi cymorth i chi:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall eich holl gyfrifoldebau
 • Gofynnwch i’ch Hyfforddwr Gwaith neu Gynghorydd Canolfan Waith egluro unrhyw beth sy’n aneglur
 • Gadewch i’r Ganolfan Waith wybod cyn gynted â phosibl os oes unrhyw beth yn eich cytundeb na allwch ei wneud gan egluro’ch rhesymau
 • Cadwch lygad ar yr holl ddyddiadau y bydd angen i chi fynd i’r Ganolfan Waith ac unrhyw gyfarfodydd eraill y bydd angen i chi eu mynychu
 • Cadwch gofnod o’ch holl weithgareddau sy’n gysylltiedig â’ch anghenion budd-dal. Er enghraifft, gwnewch nodyn o’r amser yr ydych yn ei dreulio’n chwilio am waith ac unrhyw swyddi yr ymgeisiwch amdanynt
 • Cadwch gopi o unrhyw beth y bydd y Ganolfan Waith yn ei roi i chi neu’n ei anfon atoch
 • Os na allwch fynychu cyfarfod neu gyfweliad neu os byddwch am gyrraedd yn hwyr, rhowch gymaint o rybudd â phosibl

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?