Awgrymau a thriciau i daclo’r archfarchnad

Mae siopa doeth yn cychwyn cyn i chi gyrraedd y siop. Gwrandewch ar hyn - yn ôl Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, pob mis, mae teulu cyffredin yn taflu gwerth bron £60 o fwyd a brynwyd heb ei fwyta - mae hynny dros £700 y flwyddyn!

Meddyliwch beth allech chi ei wneud gyda’r arian ychwanegol yna! Mae’n fan cychwyn gwych i osod nod cynilo ar gyfer gwyliau, car, cynilo arian wrth gefn – beth bynnag sy’n eich ysbrydoli.

Awgrym mawr

Os mai dim ond wedi picio allan i gasglu manion ydych chi, defnyddiwch fasged siopa. Fel yna rydych chi’n fwy tebygol o fynd at y til os yw’n trymhau, yn hytrach na llenwi troli gyda phethau ychwanegol.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd yn ei aymryd: 30 munud

Offer angenrheidiol:

    • Pin a Phapur
    • Syniadau ar gyfer ryseitiau – O lyfrau coginio, cylchgronau neu ar-lein

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

1. Ewch trwy’ch rhewgell, oergell a chypyrddau

Yn gyntaf, gwiriwch y bwyd yn eich cypyrddau, oergell a rhewgell er mwyn osgoi prynu bwydydd sydd gennych chi’n barod. Beth sydd angen ei ddefnyddio? Pa brydau allwch chi eu paratoi gyda chynnwys eich cegin? Eisteddwch i lawr a nodi rhai syniadau ar gyfer prydau mewn llyfr nodiadau, a chreu rhestr o unrhyw gynhwysion sydd eu hangen.

2. Peidiwch â dychryn - does dim rhaid i gynllunio prydau bwyd fod yn faich

Nawr eich bod yn gwybod pa fwydydd sydd yn y gegin, mae’n amser meddwl am yr wythnos i ddod. Gwiriwch fod gennych chi ambell ddewis ar gyfer brecwast, diodydd, byrbrydau a phecynnau bwyd. Nodwch syniadau ar gyfer pump neu chwe phrif gwrs a bod yn barod i greu pryd ychwanegol o beth bynnag sydd dros ben. Dyna ni.

3. Ysgrifennwch restr siopa span

Efallai’ch bod yn teimlo eich bod yn tyfu i fod yn rhy debyg i’ch mam, ond hi sydd gallaf! Bydd ysgrifennu rhestr siopa yn arbed amser, arian a gwastraff bwyd i chi. Nodwch rywbeth ar gefn amlen, teipiwch i mewn i’ch ffôn neu ei nodi ar bad magnetig ar yr oergell - anfonwch signal mwg os yw hynny’n gweithio i chi (neu… gwell peidio).

Ewch ar-lein cyn i chi fynd i siopa - Cymharwch brisiau yn y siopau mawr o gysur clyd eich cartref, gan roi eich rhestr siopa yn mySupermarket.

Bydd y wefan yn dweud wrthych chi ble allwch chi ‘Gyfnewid ac Arbed’ ar gyfer eitemau rhatach o’r un siop, neu ‘Newid ac Arbed’, trwy symud eich basged siopa i siop wahanol.

P’un a ydych chi’n rhoi’ch rhestr lawn i mewn neu ddim ond yr eitemau mwyaf drud, efallai y cewch eich synnu pa archfarchnad yw’r rhataf. Yna gallwch fynd ar-lein, neu bicio i’r siop pan fyddwch chi’n barod.

Prynwch beth ydych chi ei angen, nid beth sydd wedi darfod - Cadwch restr gyfredol o beth sydd angen ei brynu, fel nad ydych chi’n anghofio’r hanfodion. Yna canolbwyntiwch eich siopa ar fwyd i baratoi’r prydau sydd gennych chi dan sylw, yn hytrach nac ailgyflenwi popeth sydd wedi darfod yn awtomatig.

Ymchwiliwch i ryseitiau newydd - Ychwanegwch ryseitiau newydd i’ch repertoire, er mwyn defnyddio bwyd sydd yng nghefn y rhewgell, neu roi cynnig ar brydau bargen. Ewch trwy’ch llyfrau coginio, cylchgronau a blogiau bwyd, neu chwiliwch am ysbrydoliaeth trwy deipio ‘rysáit’ ac enw’r cynhwysyn yn Google. Yna nodwch unrhyw eitemau ychwanegol sydd eu hangen ar eich rhestr siopa.

Gwnewch le i’ch siopa - Os yw’ch cypyrddau, oergell a rhewgell eisoes yn orlawn, stopiwch cyn i chi siopa. Gwnewch le trwy ddefnyddio’r bwyd sydd gennych chi’n barod, yn hytrach na chreu perygl o daflu pethau i wneud lle ar gyfer siopa newydd.

Tynnwch luniau - Tynnwch lun o du fewn eich oergell a chypyrddau bwyd cyn mynd i’r archfarchnad. Yna os byddwch chi’n anghofio pa fwyd sydd gennych chi’n barod, gallwch wirio ar eich ffôn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?